Ferm CDM1068 Omistajan opas

Kategoria
Cordless combi drills
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

Ferm
CE
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA (FIN)
VVakuutamme omalla vastuullamme, että tämä
FDCD-1800NK
on seuraavien standardien tai standardoitujen dokumenttien mukainen:
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2,
EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
seruaavien sääntöjen mukaisesti:
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
01-11-2006 lähtien
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia ilman eri ilmoitusta.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Alankomaat
76
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 21
Kenmerken
Afb. A
1. Aan/uit-schakelaar
2. Snelheidskeuzeschakelaar
3. Instelring koppel
4. Boorhouder
5. Accu
6. Draairichtingschakelaar
2.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Uitleg van de gebruikte symbolen
Lees de instructies
Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid
Klasse II apparaat - Dubbel geïsoleerd - een geaarde stekker is niet
noodzakelijk
Gevaar voor lichamelijk letsel of materiele schade wanneer de instructies in
deze handleiding niet worden opgevolgd
Gevaar voor elektrische schok
Het toerental van de machine kan elektronisch worden ingesteld.
Niet gebruiken in regen.
Alleen binnenshuis gebruiken
Ni-MH-accu’s zijn recyclebaar. Geef ze af bij een inleverpunt voor chemisch afval,
zodat ze kunnen worden hergebruikt of op milieuvriendelijke wijze verwerkt.
Batterijen altijd recyclen
Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen
ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke
instantie.
NL
Ferm
Belangrijke veiligheidsinstructies voor acculader en accu
Indien u in aanraking komt met zuur uit de accu, dient u het zuur direct met
water grondig af te spoelen. Indien u zuur in uw ogen krijgt, spoel dan uw
ogen met water schoon en raadpleeg onmiddellijk een arts!
1. Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies voor acculader en accu
zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
2. Let op! Gebruik uitsluitend de door de fabrikant meegeleverde acculader en accu. Bij
gebruik van andere onderdelen bestaat het gevaar voor ongelukken.
3. Bescherm de acculader, accu en gehele machine tegen vocht, zoals bijv. regen of
sneeuw.
4. Controleer voor gebruik van de acculader altijd of alle snoeren goed zijn aangesloten.
5. Wanneer u beschadigingen aan snoeren constateert, mag de acculader niet meer
worden gebruikt. Laat het beschadigde snoer eerst vervangen.
6. Wanneer u de acculader niet gebruikt, moet de netstekker uit de contactdoos zijn
getrokken. Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit de contactdoos te
verwijderen.
7. Indien de acculader op de grond valt of op een andere wijze aan zware mechanische
belasting wordt blootgesteld, dient u deze eerst door een erkend vakman op
beschadigingen te laten onderzoeken, voordat u de acculader weer in gebruik neemt.
Beschadigde onderdelen moeten worden gerepareerd.
8. Behandel de accu voorzichtig; laat deze niet vallen en voorkom stoten.
9. Probeer nooit de acculader of accu zelf te repareren. Reparaties dienen altijd door
een erkend vakman te worden uitgevoerd, anders bestaat het gevaar voor
ongelukken.
10. Trek voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan de acculader of accu altijd de
netstekker van de acculader uit het stopcontact.
11. De accu mag niet worden opgeladen bij een omgevingstemperatuur beneden 5 °C of
boven 40 °C.
12. De ventilatieopeningen van de acculader moeten altijd onbedekt zijn.
13. De accu mag niet worden kortgesloten.
Bij kortsluiting vloeit de stroom met een hogere stroomsterkte. Oververhitting,
brandgevaar of ontploffen van de accu kan het gevolg zijn. De accu raakt
hierdoor beschadde gebruiker loopt het risico gewond te raken.
Dus:
Sluit geen kabels aan op de polen van de accu.
Let op dat zich geen metalen voorwerpen (spijkers, paperclips, munten, enz.) in
de accuhouder bevinden.
Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Gebruik de meegeleverde accu uitsluitend in combinatie met de accuboor om
storingen en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
14. Een beschadigde of niet meer oplaadbare accu moet als KCA-afval worden
afgevoerd. Gooi deze niet bij het huisvuil.
15. Gooi de accu nooit in vuur of water. Hierdoor ontstaat gevaar voor ontploffing!
22
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 75
Kun akun napaisuus kääntyy, plusnavasta tulee miinusnapa ja päinvastoin. Jos akun
navat ovat kääntyneet lataamisen ajaksi, akku vaurioituu käyttökelvottomaksi.
Jos akkuporakonetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, akku on ladattava ensin
täyteen. Akku on varastoitava ladattuna.
5. KUNNOSSAPITO JA KORJAUKSET
Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon aloittamista.
Koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja mahdollisimman pienellä huoltotarpeella.
Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itsekin vaikuttaa koneen käyttöikään.
Puhdistaminen
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä kankaalla. Parasta olisi puhdistaa se
jokaisen käyttökerran jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina. Jos lika on pinttynyt,
voit käyttää saippuavedellä kostutettua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia kuten
bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne vahingoittavat koneen muoviosia.
Voitelu
Konetta ei tarvitse voidella.
Viat
Jos kone vikaantuu esimerkiksi osan kulumisen johdosta, ota yhteys takuukortin
huoltopisteeseen. Tämän käyttöoppaan takasivulla on hajotuskuva, jossa on lueteltu
tilattavissa olevat osat.
Ympäristö
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tukevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on
mahdollisimman ympäristöystävällinen. Kierrätä se. NiMH-kennot voi kierrättää.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava
asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
Takuu
Lue takuuehdot koneen mukaan liitetystä takuukortista.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm
IPäälle- ja poiskytkeminen
Kuva A
Paina Päälle-/Poiskytkin (1) päälle. Ohjaat koneen pyörimisnopeutta voimansiirron
välityksellä kytkimillä.
Jos päästät irti Päälle-/Poiskytkimestä (1), poranistukkaa jarrutetaan heti, eikä se pyöri
enää.
Työnnä pyörimissuunnan kytkin (6) keskelle, koneen sulkemiseksi poiskytkettyyn
tilaan.
Pane kone pois vasta, kun moottori on täysin pysähtyneenä. Älä laita konetta pölyiselle
alustalle. Pölyhiukkaset voivat tunkeutua sisään mekanismiin.
Akun lataaminen
Kuva F
Akkulatauslaite FDCDL-1800 on tarkoitettu vain Tyyppiä FDCDB-1800N olevien akkujen
lataamiseen.
Aseta akku sisään akkulatauslaitteeseen, kuten piirroksessa on esitetty. Huomioi
tällöin sopivat napaisuusmerkinnät + ja -.
Laita akkulatauslaitteen pistoke pistorasiaan. Nyt punainen pikalatausvalo syttyy.
Heti kun vihreä valo akun kunnossapitovarausta varten palaa, lataus on loppunut.
Akku on käyttövalmis.
Käytä akkulatauslaitetta ainoastaan kuivassa ympäristössä lämpötilassa välillä
10 ˚C ja 40 ˚C.
Porakoneessasi oleva akku on tehtaalta toimitettaessa lataamaton. Ennen ensimmäistä
käyttöä n. 1 – 2 tunnin lataaminen on välttämätöntä täyden tehon saavuttamiseksi. Akun
lopullinen varauskyky saavutetaan 4 – 5 lataus-/purkujakson jälkeen.
Akun latauksen purkaminen
Akun lataamisen lisäksi myös akun oikea purkaminen on tärkeää. Akun oikealla
purkamistavalla on suuri merkitys.
Kun akku on ladattu täyteen, akkuporakonetta on käytettävä, kunnes huomaat poran
tehon pienenevän niin, ettei pora pyöri enää täydellä nopeudella.
Tällöin akun lataus on purkautunut lähes kokonaan. Akun lataaminen voidaan aloittaa
vasta nyt.
Jos akkua aletaan ladata, kun sen kapasiteetista on jäljellä esimerkiksi yksi
kolmasosa, niin kutsuttu latausmuisti-ilmiö voi aiheuttaa ongelmia. Koska vain akun
lataamatonta osaa ladataan nyt, akun latautunut kolmannes voi alkaa kiteytyä. Tällöin
akun tämä osa ei enää toimi myöhemmin.
Älä pura akun varausta aivan kokonaan. Kun huomaat porakoneen pyörimisnopeuden
hidastuvan, akku on ladattava. Jos porakoneen käyttöä jatketaan liian pitkään lähes
täysin purkautuneella akulla, akun navat voivat kääntyä.
74
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 23
Elektrische veiligheid
Bij het gebruik van elektrische machines dient u te allen tijde de volgende
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, zodat het risico op brand, elektrische schok en
lichamelijk letsel tot een minimum wordt beperkt. Lees onderstaande veiligheidsvoorschriften
en de bijgesloten veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u de machine gebruikt.
Controleer altijd of de spanning van de accu overeenkomt met de spanning op
het typeplaatje. Controleer ook altijd of uw netspanning overeenkomt met de
waarde op het typeplaatje van het oplaadapparaat.
Het laadapparaat is dubbel geïsoleerd conform EN60335; daarom is geen
aardedraad nodig.
Bij vervanging van snoeren of stekkers
Gooi oude snoeren of stekkers direct weg zodra ze door nieuwe exemplaren zijn
vervangen. Het is gevaarlijk om de stekker van een los snoer in een stopcontact te steken.
Neem altijd de accu van de machine wanneer u de accuboor niet gebruikt , dit geldt
ook tijdens onderhoud en bij het verwisselen van onderdelen( bijv. spanboorkop, boor).
Het apparaat is geschikt voor schroeven en boren. Elk ander gebruik wordt
nadrukkelijk uitgesloten.
3. MONTAGE VAN ACCESSOIRES
Voordat u een accessoire monteert, dient u altijd eerst de accu te verwijderen.
Plaatsen en verwijderen van accessoires
Afb. B
In de machine kunnen naast boren ook schroefbits met zeskantige schacht worden
geplaatst.
Draai de boorkop (4) los door aan de opstaande rand (9) te draaien.
Plaats de schacht van de boor in de opname van de boorkop.
Draai de boorkop vast zodat de boor stevig is vastgeklemd.
Draai de boorkop weer los als u een andere boor wilt plaatsen.
Accu plaatsen en verwijderen
Afb. C
Controleer of het oppervlak van de accu en het gereedschap schoon en droog
is voordat de acculader wordt aangesloten.
NL
Ferm
Zorg dat de draairichtingschakelaar (6, afb. A) in de middenpositie staat om te
voorkomen dat de machine onverwacht kan worden ingeschakeld.
Plaats de accu (5) in de voet van de machine, zie afbeelding.
Druk de accu in de houder totdat deze vastklikt.
Druk aan weerszijden van de accu op de vergrendelknoppen (10) voordat u de accu
verwijdert. Neem vervolgens de accu uit de voet van de machine.
4.BEDIENING
Neem altijd de veiligheidsvoorschriften in acht en volg de desbetreffende
instructies zorgvuldig op.
Houd de machine goed vast en druk de boor gelijkmatig in het oppervlak. Oefen niet te veel
druk uit op de machine. Gebruik uitsluitend boren die nog geen kenmerken van slijtage
vertonen. Versleten boren hebben een negatief effect op het functioneren van de machine.
Snelheid instellen
Afb. D
De machine biedt twee snelheidsposities.
Stel de toerentalschakelaar (2) voor langzaam boren of voor schroeven in-/uitdraaien
in op ´1´.
Stel de toerentalschakelaar voor snel boren in op ´2´.
Verander nooit van snelheid wanneer de motor nog draait!
Draaimoment instellen
Afb. E
De machine is uitgerust met 16 verschillende draaimomentinstellingen waarmee de kracht
voor het in- en uitdraaien van de schroeven kan worden bepaald.
Zet de instelring voor het draaimoment (3) op de gewenste stand.
De instellingen voor het draaimoment waaruit u kunt kiezen, worden op de instelring
met behulp van de cijfers 1 tot en met 8 en met een punt tussen twee cijfers voor de
tussenliggende standen (totaal 16) aangegeven.
Kies bij voorkeur een zo laag mogelijke stand om de schroef te bewegen. Kies een
hogere stand wanneer de machine slipt.
Schroeven in- en uitdraaien
Zet de draairichtingomschakelaar (6) op stand ´R´ voor het indraaien van schroeven.
Zet de draairichtingomschakelaar op stand ´L´ voor het uitdraaien van schroeven.
Boren
Zet de instelring voor het draaimoment (3) op de stand voor boren.
24
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 73
Paina molemmin käsin sulkunappeja (10) ennen kuin poistat akun, ja vedä akku ulos
koneen jalasta.
4.KÄYTTÖ
Huomioi aina turvallisuusohjeet ja pitäydy asiaankuuluviin määräyksiin.
Pidä koneesta kunnolla kiinni ja paina poranterä tasaisesti työkappaleeseen. Älä
ylikuormita konetta.
Käytä ainoastaan poranteriä, joissa ei vielä pysty havaitsemaan mitään kulumista.
Kuluneet poranterät vaikuttavat haitallisesti koneen toimintakelpoisuuteen.
Nopeuden asettaminen
Kuva D
Koneessa on kaksi porausnopeutta.
Aseta nopeudenvalintakytkin (2) hitaalle poraamiselle tai ruuvaamista varten käännä
päälle/pois asentoon ´1´.
Aseta nopeudenvalintakytkin nopeaa poraamista varten asentoon ´2´.
Älä vaihda porausnopeutta moottorin käydessä!
Vääntömomentin asettaminen.
Kuva E
Koneessa on 16 eri vääntömomentin asetusta, joilla kone voi määrittää voiman ruuvien
sisään- ja uloskääntämiseen.
Aseta vääntömomentin asetusrengas (3) haluttuun asentoon.
Vääntömomentin asetukset, jotka ovat valittavissa, ilmoitetaan asetusrenkaalla
numeroiden 1 - 8 sekä kahden väliasentoa merkitsevien (yhteensä 16) numeroiden
välissä olevan pisteen avulla.
Valitse pääasiallisesti ruuvin liikuttamiseksi niin alhainen asento kuin mahdollista.
Valitse korkeampi asento, jos moottori liukuu läpi.
Ruuvien päälle- ja poiskääntäminen.
Aseta pyörimissuunnan kytkin (6) asentoon ´R´ ruuvien kiinniruuvaamista varten.
Aseta pyörimissuunnan kytkin (6) asentoon ´L´ ruuvien aukiruuvaamista varten.
Poraaminen
Käännä vääntömomentin asetusrengas (3) porausasentoon.
Huolehdi, että pyörimissuunnan kytkin (6) porauksessa on aina asetettu
asentoon ´R´.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm
Elektrisk säkerhet
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava paikallisia turvamääräyksiä tulipalon,
sähköiskujen ja loukkaantumisten välttämiseksi. Lue alla olevat ohjeet ja erilliset
turvaohjeet huolellisesti.
Kontrollera alltid att batterispänningen motsvarar den på typskylten. Kontrollera
dessutom att din nätspänning motsvarar batteriladdarens ingångsspänning.
Batteriladdaren har dubbelisolerats enligt EN60335 och därför är jordning inte
nödvändigt.
Byte av kablar och kontakter
Kasta gamla kablar eller kontakter omedelbart efter att de har bytts ut mot nya. Det är
farligt att ansluta kontakten på en lös kabel till ett kontaktuttag.
Ta loss batteriblocket. Om elverktyget inte används, före underhåll och när verktyg
byts, t.ex. chuck, borr.
Apparaten är avsedd för skruvdragning och borrning. Alla andra tillämpningar är
uttryckligen otillåtna.
3. LISÄVARUSTEIDEN ASENNUS
Poista akku porakoneesta ennen lisävarusteiden asentamista.
Poranterien sisään laittaminen ja irrottaminen
Kuva B
Konetta voidaan nostaa poranterien ohella myös ruuvimeisselin kuusikulmaisen varren kärjistä.
Avaa poranistukka (4) kääntämällä sitä laipoitukselta (9).
Aseta poranterän varsi sisään poranistukan kiinnitykseen.
Väännä poranistukka tiukkaan, niin että poranterä on kiinnitetty.
Kierrä poranistukka jälleen auki, kun haluat vaihtaa poranterän.
Akun sisään laittaminen ja poistaminen
Kuva C
Tarkasta, että akkulohkon tai työkalun ulkopinta on puhdas ja kuiva ennen kuin
latauslaite liitetään.
Huolehdi, että pyörimissuuntakytkin (6 Kuva A) on keskiasennossa välttääksesi, että
kone voidaan kytkeä päälle odottamattomasti.
Aseta akku (5) koneen jalkaan, kuten piirustuksessa on esitetty. Paina akku tiukkaan,
kunnes se lukittuu.
72
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 25
Zorg dat de draairichtingschakelaar (6) bij boren altijd op ´R´ staat ingesteld.
In- en uitschakelen
Afb. A
Druk op de aan/uit-schakelaar (1). U regelt het toerental van de machine door middel
van krachtuitoefening op de schakelaar.
Zodra u de aan/uit-schakelaar (1) loslaat, wordt de boorkop geremd en stopt met draaien.
Schuif de draairichtingschakelaar (6) naar het midden om de machine in
uitgeschakelde toestand te blokkeren.
Leg de machine pas neer wanneer de motor volledig stilstaat. Leg de machine niet op een
stoffige ondergrond. Stofdeeltjes kunnen diep in de machine doordringen.
Opladen van de accu
Afb. F
De acculader FDCDL-1800 is uitsluitend geschikt voor het opladen van accu´s van het
type FDCDB-1800N.
Plaats de accu in de acculader, zie afbeelding. Let hierbij op de aanduidingen van de
accupolen + en -.
Steek de stekker van de acculader in het stopcontact. Het rode lampje voor snelladen
gaat nu branden.
Zodra het groene lampje voor onderhoudslading gaat branden, is het opladen
voltooid. De accu is nu gebruiksklaar.
Gebruik de acculader uitsluitend in een droge omgeving bij een temperatuur
tussen 5 °C en 40 °C.
De accu van uw boormachine wordt af fabriek ongeladen geleverd. Voor het eerste
gebruik dient de accu ca. 1-2 uur te worden opgeladen om het volle vermogen te
bereiken. Het uiteindelijke optimale vermogen van de accu wordt na 4-5 cycli van
opladen/ontladen bereikt.
Ontladen van de accu
Niet alleen het opladen van accu’s is belangrijk het ontladen is van even groot,
zoniet groter belang.
Wanneer de accu is opgeladen moet de accuboormachine net zolang gebruikt worden
totdat u begint te merken dat de kracht van de boormachine afneemt en dat de
boormachine niet het maximale toerental haalt.
De accu is nu zo goed als ontladen. Nu pas mag de accu weer opgeladen worden.
Gaat u de accu opladen terwijl deze bijvoorbeeld nog voor eenderde deel aan
capaciteit geladen is, dan kan het zogenaamde ‘geheugeneffect’ optreden.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm
Omdat bij het opladen nu alleen het ontladen deel van de accucapaciteit van de accu
wordt geactiveerd, kan de accu in het eenderde nog geladen deel gaan kristalliseren.
Dit deel van de accucapaciteit is daarna nooit meer bruikbaar.
Ontlaad de accu ook niet tot het minimum. Zodra u merkt dat de kracht of het
maximale toerental van de boormachine afneemt, ga dan de accu weer opladen.
Wanneer u verder gaat met het gebruiken van de boormachine en de accu raakt
volledig ontladen dan kan het zogenaamde ‘ompooleffect’ optreden. De polariteit van
de accupolen worden daarbij verwisseld de ‘+’wordt de ‘-‘ en de ‘-‘ wordt de ‘+’. Is dit
eenmaal opgetreden dan zal bij het laden de polariteit verwisseld blijven en zal de
accu onherstelbaar beschadigd worden.
Wanneer u de accuboormachine langere tijd niet gebruikt moet u de accu eerst
geheel laden. De accu moet in geladen toestand worden bewaard.
5. SERVICE EN ONDERHOUD
Zorg dat de machine niet onder spanning staat wanneer
onderhoudswerkzaamheden aan het mechaniek worden uitgevoerd.
De machines zijn ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos te functioneren met
een minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te reinigen en op de juiste
wijze te behandelen, draagt u bij aan een hoge levensduur van uw machine.
Reinigen
Reinig de machine-behuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur iedere keer na
gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn.
Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen
oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de
kunststof onderdelen.
Smeren
De machine heeft geen extra smering nodig.
Storingen
Wanneer er zich een storing voordoet, bijvoorbeeld bij slijtage van een onderdeel, neem
dan contact op met het onderhoudsadres op de garantiekaart. Achter in deze handleiding
ziet u een opengewerkte afbeelding van de onderdelen die besteld kunnen worden.
Milieu
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de machine in een stevige verpakking
geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak
daarom gebruik van de mogelijkheid om de verpakking te recyclen. NiMH-accu’s zijn
recyclebaar.
26
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 71
Tärkeitä turvallisuusohjeita lataus laitetta ja akkulohkoa varten
Jos joudut happolohkossa olevan hapon kanssa kosketuksiin, pese happo heti
pois vedellä. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele silmät heti vedellä ja hakeudu
heti lääkäriin!
1. Lue käyttöohje ja turvallisuusohje latauslaitteelle ja akkulohkolle ennen käyttöä ja
noudata niitä!
2. Huomio! Käytä vain latauslaitetta ja akkulohkoa, jotka valmistaja on toimittanut,
muussa tapauksessa on olemassa onnettomuusvaara.
3. Suojaa latauslaite, akkulohko ja sähkötyökalu kosteudelta, kuten esim. vesisateelta tai
lumelta.
4. Tarkista aina ennen latauslaitteen käyttöä kaikkien kaapeleiden oikea liitäntä.
5. Jos havaitset kaapeleissa vaurioita, latauslaitetta ei saa enää käyttää. Vaurioitunut
kaapeli on heti vaihdettava.
6. Kun et käytä latauslaitetta, verkkopistoke täytyy olla vedettynä irti pistorasiasta. Älä
vedä pistoketta verkkokaapelista.
7. Jos latauslaite sattuu putoamaan tai on muualla laitettu alttiiksi voimakkaalle
mekaaniselle rasitukselle, jätä se ennen lisäkäyttöä ensin tunnustetun
ammattikorjaamon tutkittavaksi vaurion varalta. Vaurioituneet osat täytyy vaihtaa.
8. Käsittele akkulohkoa varovasti, älä anna sen pudota tai älä iske sitä.
9. Älä milloinkaan itse yritä korjata latauslaitetta tai akkulohkoa. Tunnustetun
ammattikorjaamon täytyy aina suorittaa korjaukset, muussa tapauksessa on olemassa
onnettomuusvaara.
10. Vedä aina ennen latauslaitteen tai akkulohkon puhdistusta tai huoltoa latauslaitteen
verkkopistoke irti pistorasiasta.
11. Älä lataa akkulohkoa, jos ympäristön lämpötila on 5 °C alapuolella tai 40 °C
yläpuolella.
12. Latauslaitteen tuuletusaukkojen täytyy aina olla vapaat.
13. Akkulohkoa ei saa oikosulkea.
Oikosulussa sähkö virtaa suurella virranvoimakkuudella. Seurauksena voi olla
ylikuumennus, palonvaara tai akkulohkon halkeaminen. Tämä voi johtaa
akkulohkon vahingoittumiseen tai onnettomuusvaaraan käyttäjälle.
Siitä syystä:
Älä kiinnitä mitään kaapeleita akkulohkon napoihin.
Ota tällöin huomioon, ettei akkulohkon kiinnittimessä ole mitään metalliesineitä
(nauloja, klemmareita, kolikkoja jne.).
Älä laita akkulohkoa alttiiksi vedelle tai sateelle.
Käytä mukana toimitettua akkulohkoa ainoastaan yhdessä tämän akku-
poraruuvaajan kanssa, jotta vältät virheitä ja/tai vaaran.
14. Vaurioitunut tai ei enää lataava akkulohko täytyy hävittää ongelmajätteenä. Älä heitä
sitä talousjätteeseen.
15. Älä milloinkaan heitä akkulohkoa tuleen tai veteen. On olemassa räjähdysvaara!
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm
Tuotetiedot
Kuva A
1. Virtakytkin
2. Suunnanvaihtokytkin
3. Momentin säätökiekko
4. Istukka
5. Akku
6. Nopeudenvalintakytkin
2. TURVAOHJEET
Symbolien selitykset
Lue ohjeet huolella
Soveltuvien EU-direktiivien turvallisuusstandardien mukainen
Luokan II kone – kaksoiseristetty – maadoitettua pistorasiaa ei tarvita.
Osoittaa loukkaantumisvaaran, hengenvaaran tai työkalun vaurioitumisriskin,
jos tämän oppaan ohjeita ei noudateta.
Osoittaa sähköiskuvaaran.
Laitteen käyntinopeutta voidaan säätää sähköisesti.
Ei saa käyttää sateessa.
Vain sisäkäyttöön.
Ni-MH-akut voi kierrättää. Toimita ne ongelmajätteiden keräyspisteeseen, jotta ne
kierrätetään tai hävitetään ympäristöä säästävällä tavalla.
Toimita akku kierrätykseen.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava
asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
70
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 27
Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen
ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke
instantie.
Garantie
Lees voor de garantievoorwaarden de apart bijgevoegde garantiekaart.
CE CONFORMITEITSVERKLARING (NL)
Wij verklaren dat de
FDCD-1800NK
voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten:
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2,
EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
vanaf 01-11-2006
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Het is ons beleid om onze producten voortdurend verder te verbeteren en wij behouden
ons daarom het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving de productspecificaties
te wijzigen.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Nederland
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm
PERCEUSE SANS FIL
Les numeros du texte ci-apres font reference aux schemas de la page 2-3.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant la mise en service de l’appareil.
Familiarisez-vous avec le fonctionnement et la manipulation de l’appareil.
Entretenez l’appareil conformément aux instructions, afin qu’il fonctionne
parfaitement à chaque utilisation. Ce mode d’emploi et toute documentation
relative à l’appareil doivent être conservés près de celui-ci.
Table des matières
1. Données de l’apareil
2. Consignes de sécurité
3. Montage des accessoires
4. Utilisation
5. Service & maintenance
1. DONNÉES DE L’APAREIL
Spécifications techniques
Contenu de l’emballage
1 Perceuse sans fil
1 Batterie
1 Chargeur de batterie
2 Mèches de perçage doubles
1 Mode d’emploi
1 Consignes de sécurité
1 Carte de garantie
Tension 18 V
---
Tension du chargeur de la batterie 230 V~
Fréquence du chargeur de la batterie 50 Hz
Capacité de la batterie 1.7 Ah
Temps de chargement 1-2 heures
Nombre de vitesses de perçage 2
Couple maximum (vitesse réduite) 15 Nm
Nombre de tours minutes à vide
Positie I 0-400/min
Positie II 0-1150/min
Mandrin 0.8-10 mm
Poids (batterie incluse) 2.0 kg
Lpa (pression acoustique) 80.0 dB(A)
Lwa (niveau de puissance acoustique) 91.0 dB(A)
Valeur de vibration 1.399 m/s
2
28
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 69
AKKUPORAKONE
Tekstin numerot viittaavat kaavioihin sivuilla 2 - 3.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Tutustu laitteen
toimintatapaan ja käyttöön. Huolla laite ohjeiden mukaisesti, jotta se toimii aina
moitteettomasti. Käyttöohje ja siihen liittyvät asiakirjat on säilytettävä laitteen
läheisyydessä.
Sisältö
1. Laiteteentiedot
2. Turvaohjeet
3. Lisävarusteiden asennus
4. Käyttö
5. Kunnossapito ja korjaukset
1. LAITEENTIEDOT
Tekniset tiedot
Pakkauksen sisältö
1 Akkuporakone
1 Akkuje
1 Akkulatauslaite
2 Kaksipuoliset ruuvikärjet
1 Käyttöohje
1 Turvallisuusohjeet
1 Takuukortti
Tarkista kone, irralliset osat ja tarvikkeet kuljetusvahinkojen varalta.
Jännite 18 V
---
Jännite Akkulatauslaite 230 V~
Taajuus Akkulatauslaite 50 Hz
Akun varauskyky 1.7 Ah
Latausaika 1-2 tunti
Porausnopeuksien lukumäärä 2
Max. vääntömomentti (Nopeus alhainen) 15 Nm
Kierrosluku, ilman kuormaa
Asento I 0-400/min
Asento II 0-1150/min
Poranistukan kiinnittäminen 0.8-10 mm
Paino (Akku mukaan luettuna) 2.0 kg
Lpa (äänenpaine) 80.0 dB(A)
Lwa (äänitehotaso) 91.0 dB(A)
Tärinäarvo 1.399 m/s
2
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
1 / 1

Ferm CDM1068 Omistajan opas

Kategoria
Cordless combi drills
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös