Ferm CDM1013 Omistajan opas

Kategoria
Power drills
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

JOHDOTON PORAKONESARJA
Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleja:
Käytetään, kun on olemassa loukkaantumisvaara,
hengenvaara tai koneen rikkoutumisvaara, mikäli
annettuja ohjeita ei noudateta.
Sähköjännite.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönot-
toa. Tutustu laitteen toimintaan ja käyttöön liittyviin tie-
toihin. Laitteen moitteettoman toiminnan varmistami-
seksi laite on huollettava näiden ohjeiden mukaisesti. Säi-
lytä nämä ohjeet ja muut tiedot myöhempää käyttöä var-
ten.
TURVAOHJEET
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava paikalli-
sia turvamääräyksiä tulipalon, sähköiskujen ja loukkaan-
tumisten välttämiseksi. Lue alla olevat ohjeet ja erilliset
turvaohjeet huolellisesti.
1. Irrota akku.
Akku on irrotettava ennen huoltoa, työvälineen,
esim. kiinnitysistukan tai poranterän, vaihtoa tai jos
sähkötyökalua ei käytetä.
2. Tarkasta että sähkötyökalu on hyvässä kun-
nossa.
Tarkasta ennen sähkötyökalun käyttöä ja ennen akun
lataamista, että kaikki osat toimivat moitteettomasti
ja asianmukaisesti. Tarkasta että liikkuvat osat pääs-
evät liikkumaan esteettä ja takertelematta, ja että
kaikki osat ovat ehjiä. Kaikkien osien on oltava oikein
kiinnitettyjä ja täytettävä sähkötyökalun moitteetto-
man toiminnan vaatimukset. Vioittuneiden osien kor-
jaus ja vaihto on annettava pätevän huoltokorjaamon
tehtäväksi, ellei käyttöohjeissa toisin neuvota. Vioit-
tuneet kytkimet täytyy vaihtaa valmistajan valtuutta-
massa korjaamossa. Sähkötyökaluja, joiden virtakyt-
kin ei kytke tai katkaise virtaa, ei saa käyttää.
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA LATURIN JA AK-
KUYKSIKÖN KÄYTTÄJÄLLE
Jos akussa olevaa akkuhappoa joutuu iholle, happo on he-
ti huuhdottava pois vedellä. Jos happoa joutuu silmiin, on
heti huuhdottava silmät vedellä ja hakeuduttava lääkärin
hoitoon.
1. Ennen käyttöä on laturin ja akkuyksikön käyttöohje ja
turvaohjeet luettava huolellisesti.
2. Huomio! Käytä vain valmistajan laturia ja akkuyksik-
köä. Muun laturin ja akun käyttö voi aiheuttaa louk-
kantumisvaaran.
3. Laturi, akku ja sähkötyökalu on suojattava sateelta, lu-
melta ja muulta kosteudelta.
4. Ennen laturin käyttöä on aina tarkastettava, että kaik-
ki johdot on kytketty kunnolla.
5. Jos johdot ovat vioittuneet, laturia ei saa käyttää. Laite
on heti toimitettava korjattavaksi johdon vaihtoa var-
ten.
6. Kun laturia ei käytetä, sen pistotulppa on irrotettava
pistorasiasta. Älä vedä johdosta vaan pistotulpasta.
7. Jos laturi putoaa tai muuten joutuu kovan iskun koh-
teeksi, se on ennen käyttöä tarkastutettava pätevässä
huoltokorjaamossa. Vioittuneet osat on korjattava.
8. Akkua tulee käsitellä varoen. Akku on suojattava is-
kuilta eikä sitä saa päästää putoamaan.
9. Laturia tai akkua ei saa koskaan yrittää korjata itse.
Loukkaantumisvaaran välttämiseksi korjaukset on ai-
na annettava pätevän huoltokorjaamon tehtäväksi.
10. Ennen laturin tai akun puhdistusta tai huoltoa on la-
turin pistotulppa aina irrotettava pistorasiasta.
11. Akkua ei pidä ladata, jos ympäristön lämpötila on alle
10 °C tai yli 40 °C.
12. Laturin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää.
13. Akkua ei saa oikosulkea.
Jos akku oikosuljetaan, syntyy voimakas sähkövir-
ta. Seurauksena voi olla akun ylikuumeneminen,
syttyminen tai halkeaminen. Akku voi vioittua ja käyttäjä voi
loukkaantua.
Seuraavia ohjeita on siksi aina noudatettava:
1. Akun napoja ei saa yhdistää kaapelilla.
2. Akkutilassa ei saa olla metalliesineitä (nauloja,
paperiliittimiä, kolikoita tms.).
3. Akkua ei saa panna veteen tai jättää sateeseen.
14. Vioittunut tai latauskelvoton akku on ongelmajätettä.
Sitä ei saa hävittää talousjätteen mukana.
15. Akkua ei saa koskaan heittää tuleen tai veteen. Tästä
aiheutuu räjähdysvaara!
SF
Suomi
Ferm 23
MANTENIMIENTO
Asegúrese de que la máquina no está conectada cuan-
do vaya a realizar tareas de mantenimiento en el motor.
Las máquinas de Ferm han sido diseñadas para poder fun-
cionar durante un largo período de tiempo con un míni-
mo de mantenimiento. La máquina funcionará de manera
satisfactoria y continuada, siempre que la cuide adecu-
adamente y la limpie con regularidad.
LIMPIEZA
Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la máquina
para evitar que se recaliente el motor.
Limpie regularmente la cubierta de la máquina con un
paño suave, preferiblemente después de cada uso. Man-
tenga las ranuras de ventilación limpias.
Si no sale la suciedad, utilice un paño suave humedecido
con agua de jabón. No utilice nunca disolventes como
petróleo, alcohol, amoníaco, etc. Estos disolventes pu-
eden dañar las partes de plástico.
LUBRICACIÓN
La máquina no requiere lubricación adicional.
FALLOS
Si se produce algún fallo, por ejemplo, por desgaste de
alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidor de
Ferm de su zona.
En la parte posterior de este manual podrá ver una amp-
liación de las piezas que se pueden encargar.
MEDIO AMBIENTE
Para que la máquina no sufra daños durante su transpor-
te, viene guardada en un fuerte embalaje. Casi todos los
materiales del embalaje son reciclables. Lleve estos ma-
teriales a un centro de reciclado adecuado.
Cuando ya no quiera su máquina, llévesela al distribuidor
de Ferm de su zona. Allí la reciclarán sin dañar el medio
ambiente.
Las pilas de NiMH son reciclables. Llévelas a su distribuid-
or local deFerm o a una planta de reciclado. Las baterías
recolectadas serán recicladas o eliminadas sin dañar el
medio ambiente.
GARANTÍA
Las condiciones de garantía se encuentran en la tarjeta de
garantía adjunta.
Declaramos que, bajo nuestra única responsabilidad,
este producto está conforme con los siguientes
estándares o documentos estándar
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
de acuerdo con las normativas.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
del 01-09-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
DÉCLARATION DE CONFORMIDAD
(
E
)
38 Ferm
FUNCIONAMIENTO
Observe siempre las instrucciones de seguridad y
las normas de seguridad vigentes en su país.
Sujete la máquina con firmeza e introduzca la broca en su
sitio presionando suavemente. No fuerce la máquina.
Solamente utilice brocas que no tengan aún signos de
desgaste. Las brocas gastadas repercuten negativamente
en el rendimiento de la máquina.
AJUSTAR LA VELOCIDAD (Fig.D)
La máquina tiene dos velocidades de perforación diferen-
tes.
Sitúe el selector velocidad (2) en la posición '1' para
perforar a velocidad lenta.
Sitúe el selector velocidad en la posición '2' para per-
forar a velocidad rápida.
AJUSTAR LA TORSIÓN(Fig.E)
La máquina tiene diferentes ajustes de torsión, mediante
los cuales se puede determinar la fuerza para apretar o af-
lojar tornillos.
Coloque la anilla de ajuste de torsión (3) en la posi-
ción necesaria.
Seleccione preferiblemente la posición más baja si va
a mover un tornillo. Seleccione una posición más alta
si el motor patina.
Atornillar y destornillar
Sitúe el conmutador de dirección (6) en la posición 'R'
para apretar tornillos.
Sitúe el conmutador de dirección en la posición 'L' pa-
ra aflojar tornillos.
Perforar
Gire la anilla de ajuste de torsión (3) a la posición de
perforar.
Asegúrese de que el conmutador de dirección (6)
está siempre en la posición 'R' mientras perfora.
CONECTAR Y DESCONECTAR(Fig.F)
Pulse el interruptor on/off (1). La velocidad de la má-
quina se regula según la fuerza con que mantenga puls-
ado el interruptor.
Si deja de pulsar el interruptor on/off (1), el taladro se
parará inmediatamente
Coloque el conmutador de dirección (6) en posición
intermedia para que la desconexión quede blo-
queada.
No guarde la máquina hasta que no se haya parado com-
pletamente. No coloque la máquina en una superficie con
polvo. El polvo puede llegar al mecanismo.
CARGAR BATERÍAS (Fig.G)
El cargador ha sido diseñado exclusivamente para cargar
baterías de la FTC-1440N.
Coloque la batería en el cargador tal y como se indica
en la imagen.
Enchufe el cargador de batería.El LED rojo indica que
la unidad está encendida; el LED intermitente amaril-
lo indica que se está efectuando la carga.
Mientras el indicador naranja emita destellos, la ba-
tería estará cargándose.
Cuando se encienda el indicador verde, la batería
estará completamente cargada y lista para usar.
Utilice el cargador sólo en ambientes secos a una
temperatura entre 10 °C y 40°C.
El acumulador no está cargado cuando compra el taladro.
Antes de usarlo, cárguelo durante 1-1,5 horas para que
alcance su capacidad máxima.
El acumulador aprovechará su capacidad total después
de cargarlo 4-5 veces.
Ferm 37
TEKNISET TIEDOT
Jännite (FTC-1440N) 14,4 V
- - -
Latauslaitteen jännite 230 V~
Latauslaitteen taajuus 50 Hz
Akun teho 1,7 Ah (NiMH)
Latausaika 1 - 1,5 h
Poranopeuksia 2
Kierrosluku, kuormittamattom. 0-400/0-1150/min
Ruuvausteho Ø 0,8 - 10 mm
Porausteho puuhun 20 mm
Porausteho teräkseen 10 mm
Porausteho alumiini 13 mm
Paino akun 1,66 kg
Lpa (äänenpaine) < 66,28 dB(A)
Värähtelyarvo < 2,5 m/s2
SÄHKÖTURVALLISUUS
Tarkista aina, ovatko verkkojännite ja koneen tyyp-
pikilvessä ilmoitettu jännite yhteen sopivia.
Koneessa on latauslaitteen eristysr EN 60335:n
mukaan; maadoitusjohto ei ole tarpeellinen.
Johdon tai pistokkeen vaihtaminen
Heitä käytöstä poistetut johdot ja pistokkeet heti pois.
On vaarallista työntää irrotetun johdon pistoke pistora-
siaan.
Jatkojohtojen käyttö
Käytä vain virallisesti hyväksyttyjä jatkojohtoja koneen
teho huomioon ottaen. Johdon ytimien on oltava vä-
hintään 1,5 mm2. Käytettäessä johtokelaa koko jatkojoh-
to on vedettävä kelalta.
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
1 Johdoton porakone
1 Akku
1 Latauslaite
1 Puhalluslaatikko
2 Kaksipuolista terää
1 Käyttöohje
1 Takuukortti
1 Turvaohjeet
Tarkista, että kone, irtoosat ja varusteet eivät ole vaurioi-
tuneet kuljetuksen aikana.
TIETOJA TUOTTEESTA (Kuva.A)
1 Virtakytkin
2 Nopeudenvalintakytkin
3 Suunnanvaihtokytkin
4 Momentin säätökiekko
5 Istukka
6 Akku
OSIEN ASENNUS
Irrota aina akku konesta ennen asennusta.
PORANTERIEN KIINNITTÄMINEN JA
VAIHTAMINEN (Kuva.B)
Koneessa voidaan poranterien ohella käyttää myös
kuusiokantaisia meisselipaloja.
Avaa poraistukka kiertämällä rengasta (5a) ja pitämäl-
lä samalla kiinni renkaasta (5b).
Aseta poran varsi istukan aukkoon.
Kierrä istukkaa tukevasti kiinni, jotta poranterä kiin-
nittyy paikalleen.
Kierrä istukka jälleen auki, kun haluat vaihtaa poran-
terän.
AKUN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN
(Kuva.C)
Jotta kone ei odottamatta käynnisty, huolehdi siitä,
että suunnanvaihtokytkin (6) on keskiasennossa.
Työnnä akku kuvassa näkyvällä tavalla koneen jalkaan,
niin että se napsahtaa kiinni. Kun akku on asennettu
paikalleen, sitä voidaan kiertää 90º:n askelissa. Akkua
ei tarvitse poistaa koneesta tätä varten.
Irrota akku painamalla lukituspainiketta (6) ja vedä ak-
ku irti koneen jalasta.
24 Ferm
KÄYTTÖ
Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassaolevia
määräyksiä.
Pidä koneesta tukevasti kiinni ja paina poranterää ta-
saisesti työstettävään kappaleeseen. Älä pakota ko-
netta.
Käytä ainoastaan poranteriä, joissa ei näy kulumisvau-
rioita. Kuluneet poranterät heikentävät koneen po-
raustehoa.
PORAUSNOPEUDEN SÄÄTÄMINEN (Kuva.D)
Koneella on kaksi porausnopeutta.
Aseta porausnopeuden valitsin (3) asentoon ‘1', kun
haluat porata hitaalla nopeudella.
Aseta porausnopeuden valitsin asentoon ‘2', kun ha-
luat porata täydellä nopeudella.
VÄÄNTÖMOMENTIN SÄÄTÄMINEN (Kuva.E)
Koneessa on erilaista momenttiasentoa, joilla voidaan
määrätä, millä voimalla ruuvit kiristetään tai avataan.
Aseta momentin säätökiekko (4) toivottuun mo-
menttiasentoon.
Valitse mieluummin alhaisin mahdollinen asento
ruuvin liikuttamiseen. Valitse korkeampi asento,
mikäli vääntömomentti luistaa.
Ruuvien kiristäminen ja avaaminen
Aseta suunnanvaihtokytkin (2) asentoon ‘R’, kun ha-
luat kiristää ruuveja.
Aseta suunnanvaihtokytkin asentoon ‘L’, kun haluat
avata ruuveja.
Poraaminen
Kierrä momentin säätökiekko (2) porausasentoon.
Tarkista että suunnanvaihtokytkin (2) on aina po-
raustoimintojen aikana asennossa ‘R’.
KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ
(Kuva.F)
Paina virtakytkin (1) sisään. Voit säätää koneen kier-
rosnopeutta tavalla, jolla pidät virtakytkintä sisään-
painettuna.
Kun virtakytkin (1) päästetään irti, poran istukka jar-
ruuntuu ja pysähtyy.
Työnnä suunnanvaihtokytkin (2) keskelle, kun haluat
lukita koneen.
Laske porakone käsistäsi vasta, kun moottori on pysähty-
nyt kokonaan. Älä laske porakonetta pölyiselle alustalle.
Pölyhiukkaset voivat päästä koneen mekaanisiin osiin.
AKKUJEN LATAAMINEN (Kuva.G)
Latauslaite on tarkoitettu yksinomaan FTC-1440N
tyyppisten akkujen lataamiseen.
Aseta akku latauslaitteeseen piirroksen osoittamalla
tavalla.
Työnnä laturin pistotulppa pistorasiaan. Punainen
LED merkitsee, että virta on päällä. Keltainen, vilkku-
va LED merkitsee lataamista.
Kun ylläpitolatauksen vihreä merkkivalo syttyy, la-
taus on päättynyt. Akku on käyttövalmis.
Käytä latauslaitetta ainoastaan kuivassa ympä-
ristössä lämpötilan ollessa 1040 °C.
Porakoneen akku on lähetetty tehtaalta lataamattomana.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa akkua on ladattava n.
5–7 tuntia, jotta se saavuttaisi täyden tehonsa.
Akku saavuttaa lopullisen kapasiteettinsa 4–5 lataus-pur-
kausjakson jälkeen.
Ferm 25
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje (FTC-1440N) 14,4 V
- - -
Voltaje del cargador 230 V~
Frecuencia del cargador 50 Hz
Cap. de la batería (FCC-1200K) 1.7 Ah (NiMH)
Tiempo de carga 1 - 1,5 horas
Número de velocidades de perf. 2
Velocidad sin carga 0-400/0-1150/min
Capacidad del mandril 0,8 - 10 mm
Capacidad de perf. de la madera 20 mm
Capacidad de perf. del acero 10 13mm
Capacidad de perf. del aluminio 13 mm
Peso 1.66 kg
Lpa (presión acústica) 66.28dB(A)
Valor de la vibración < 2,5 m/s2
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe siempre si el voltaje del paquete de la
batería coincide con el de la chapa de característi-
cas. Compruebe también si el voltaje de su red corresponde
con el de entrada del car-gador.
El cargador tiene doble aislamiento según las normas
EN-60335; por lo que no se necesita toma de tierra.
Reemplazo de cables o enchufes
Cuando reemplace cables o enchufes por unos nuevos,
tire inmediatamente los viejos. Es peligroso conectar a la
red un enchufe que tenga el cable suelto.
Utilización de cables alargadores
Utilice solamente un alargador que sea apropiado para la
entrada de energía de la máquina. El tamaño mínimo del
conductor es de 1,5 mm2. Siempre que utilice un rollo de
cable, desenróllelo completamente.
CONTENIDO DEL PAQUETE
1 Taladro inalámbrico
1 Batería
1 Cargador
1 Estuche
2 Brocas de doble cara
1 Manual de instrucciones
1 Tarjeta de garantía
1 Consejos de seguridad
Compruebe que la máquina y los accesorios no han sufri-
do ningún daño durante el transporte.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (Fig.A)
1. Interruptor on/off
2. Conmutador de dirección
3. Conmutador de selección de velocidad
4. Anillo de ajuste de torsión
5. Mandril
6. Batería
ACCESORIOS PARA EL MONTAJE
Antes de montar cualquier accesorio, deberá retir-
ar siempre la batería.
PONER Y QUITAR LAS BROCAS (Fig.B)
Además de brocas, también se pueden acoplar a la máqui-
na piezas de atornillamiento de eje hexagonal.
Afloje el mandril sujetando una sección (4) y girando
la otra.
Coloque el eje de la broca en la toma del mandril.
Apriete el mandril hasta que la broca esté sujeta.
Vuelva a abrir el mandril cuando quiera cambiar la
broca.
QUITAR Y PONER LA BATERÍA (Fig.C)
Asegúrese de que el interruptor de dirección (2) se
encuentra en la posición intermedia para evitar que la
máquina se conecte de forma inesperada.
Coloque el acumulador en el fondo de la máquina, co-
mo se muestra en el gráfico, hasta que encaje. Des-
pués de haber colocado el acumulador éste se puede
rotar completamente en cuatro tramos de 90º. Esto
se puede hacer sin tener que retirar el acumulador de
la máquina.
Antes de quitar el acumulador, apriete el botón de
desenganche (6) y, a continuación, sáquelo del fondo
de la máquina.
36 Ferm
TALADRO CON ACUMULADOR
En estas instrucciones se utilizan los siguientes pictogra-
mas:
Indica riesgo de sufrir lesiones personales o pérdida
de la vida, así como daños en la herramienta, en ca-
so de no seguir las instrucciones de este manual.
Significa riesgo de sacudida eléctrica.
Antes de utilizar la máquina, lea atentamente este manu-
al. Asegúrese de que sabe cómo funciona la máquina y có-
mo utilizarla. Mantenga la máquina según se indica en las
instrucciones para asegurar su correcto funcionamiento.
Guarde este manual, así como la documentación adjunta,
con la máquina.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Siempre que utilice máquinas eléctricas, observe las nor-
mativas sobre seguridad existentes en su país, para redu-
cir los riesgos de incendio, de sacudidas eléctricas y de le-
siones personales. Lea las siguientes instrucciones de
seguridad, así como las adjuntas.
1. Retire el módulo de batería.
Es preciso que el bloque acumulador esté desconec-
tado cuando no se esté utilizando la máquina, durante
el mantenimiento y cuando se lleve a cabo el recam-
bio de accesorios como el mandril y la broca.
2. Examine la herramienta en busca de posibles
daños.
Antes de utilizar el bloque acumulador y de recargar-
lo, examine la herramienta en busca de posibles
daños. Compruebe con atención que todas las piezas
estén dispuestas en perfecto orden de funcionamien-
to. Asegúrese de que todas las piezas móviles se pu-
eden mover sin problemas y se encuentre en perfecto
estado. Todas las piezas han de estar bien ajustadas y
en la posición adecuada con objeto de que la herra-
mienta funcione correctamente. El recambio y la re-
paración de las piezas dañadas ha de ser realizado por
un distribuidor reconocido siempre y cuando en las
instrucciones no se especifique lo contrario. Es preci-
so hacer partícipe al departamento de servicio de
atención al cliente de cualquier problema con los in-
terruptores; no intente utilizar la herramienta en ca-
so de que algún interruptor no se pueda encender o
apagar.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA
SEGURIDAD DEL ACUMULADOR Y DEL
CARGADOR
Si toca el ácido del acumulador, lávese inmediatamente
con agua. Si le salta ácido a los ojos, aclárelos inmediata-
mente con agua y consulte a su médico lo antes posible.
1. Antes de utilizar el acumulador y el cargador, asegú-
rese de que ha leído y comprendido las instrucciones
de funcionamiento y la información sobre seguridad.
2. Utilice el acumulador solamente con el cargador que
se adjunta – utilizar otros cargadores podría resultar
peligroso.
3. Mantenga el acumulador, las herramientas y el carg-
ador alejados de la humedad.
4. Antes de utilizar el cargador, compruebe que todos
los cables están correctamente conectados.
5. Si está dañado algún cable del cargador, no lo utilice
hasta que no haya sido reemplazado.
6. Si no está utilizando el cargador, no lo deje enchufado.
Pero no tire del cable para desenchufarlo.
7. Si el cargador se estropea o sufre algún problema téc-
nico, llévelo a un distribuidor reconocido para que lo
repare, antes de volver a utilizarlo. Todas las partes
dañadas deberán ser reemplazadas.
8. Maneje el acumulador con cuidado, no lo deje caer ni
lo golpee con otros objetos.
9. Nunca intente reparar el cargador o el acumulador
por su cuenta; puede resultar muy peligroso. Las re-
paraciones siempre deberá realizarlas un distribuid-
or reconocido.
10. Siempre desenchufe el cargador antes de limpiarlo o
de realizar otras tareas de mantenimiento.
11. No intente cargar el acumulador a temperaturas infe-
riores a 10 grados centígrados o superiores a 40.
12. Los orificios de ventilación del cargador deberán
estar desbloqueados.
13. El acumulador no deberá provocar cortocircuitos.
Cuando un aparato produce cortocircuitos, aumen-
ta la fuerza de la corriente eléctrica. Esto puede
hacer que el aparato se caliente en exceso, se incendie o inclu-
so explote, produciendo daños y también poniendo en peligro
al que lo maneja.
Para evitarlo:
1. En primer lugar, no conecte ningún cable a los po
los del acumulador.
2. Asegúrese de que en la abertura del acumulador
no se encuentra ningún objeto de metal (clavos,
monedas, clips).
3. no exponga el acumulador ni al agua ni a la lluvia.
14. Si se rompe el acumulador o si ya no puede ser recarg-
ado, deberá desecharlo de manera apropiada.
15. No tire nunca el acumulador al fuego o al agua –
podría explotar.
E
Español
Ferm 35
HUOLTO
Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon aloit-
tamista.
Ferm-koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja mah-
dollisimman pienellä huoltotarpeella.
Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itse-
kin vaikuttaa koneen käyttöikään.
PUHDISTAMINEN
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä kan-
kaalla. Parasta olisi puhdistaa se jokaisen käyttökerran
jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina.
Jos lika on pinttynyt, voit käyttää saippuavedellä kostutet-
tua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia kuten
bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne vahin-
goittavat koneen muoviosia.
VOITELU
Konetta ei tarvitse voidella.
HÄIRIÖT
Jos koneen toiminnassa ilmenee häiriö esim. jonkin osan
kulumisen johdosta, ota yhteyttä lähimpään Ferm-jäl-
leenmyyjään.
Näiden käyttöohjeiden lopusta löydät kokoonpanopii-
rustuksen ja varaosalistan.
YMPÄRISTÖ
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tuke-
vaan laatikkoon. Tämä pakkaus on mahdollisimman
ympäristöystävällinen. Kierrätä se.
Jos vaihdat koneen uuteen, voit viedä vanhan koneen
Ferm-jälleenmyyjällesi, joka huolehtii ympäristöystäväl-
lisestä jätehuollosta.
TAKUU
Lue takuuehdot koneen mukaan liitetystä takuukortista.
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä,
että tämä tuote on allalueteitujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen:
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
seruaavien sääntöjen mukaisesti:
98/37EEC, 73/23/EEC
89/336EEC
03-09-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
(
SF
)
26 Ferm
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30

Ferm CDM1013 Omistajan opas

Kategoria
Power drills
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös