Waeco S28 DC Käyttö ohjeet

Brändi
Waeco
Kategoria
cool boxes
Malli
S28 DC
Tyyppi
Käyttö ohjeet
CoolFun S28 DC
DE 5
Thermoelektrische Kühltasche
Bedienungsanleitung
EN 15
Thermoelectric soft cooler
Operating manual
FR 24 Sac isotherme thermoélectrique
Notice d’utilisation
ES 34 Bolsa nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso
IT 44 Borsa frigo termoelettrica
Istruzioni per l’uso
NL 54 Thermo-elektrische koeltas
Gebruiksaanwijzing
DA 63 Termoelektrisk køletaske
Betjeningsvejledning
SV 72 Termoelektrisk kylväska
Bruksanvisning
NO 81 Termoelektrisk kjølebag
Bruksanvisning
FI 90 Lämpösähköinen kylmälaukku
Käyttöohje
RU 99 Термоэлектрическая сумка-
холодильник
Инструкция по эксплуатации
PL 109 Termoelektryczna torba chłodząca
Instrukcja obsługi
CS 118 Termoelektrická chladicí taška
Návod k obsluze
SK 127 Termoelektrická chladiaca taška
Návod na obsluhu
FI
Symbolien selitys CoolFun S28 DC
90
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle
käyttäjälle.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaises-
ta käytöstä tai väärästä käytöstä.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7 Puhdistaminen ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
8 Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
9 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
10 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
11 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
1 Symbolien selitys
D
VAARA!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen aiheuttaa hengenvaaran
tai vakavan loukkaantumisen.
!
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaa-
ran tai vakavan loukkaantumisen.
!
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumi-
seen.
A
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuot-
teen toimintaa.
FI
CoolFun S28 DC Turvallisuusohjeet
91
I
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin.
Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
D
VAARA!
Veneissä: Huolehdi verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että
virransyöttö on suojattu FI-kytkimellä.
!
VAROITUS!
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Henkilöiden (mukaan lukien lapset), jotka eivät voi käyttää
tuotetta turvallisesti fyysisten, sensoristen tai psyykkisten taito-
jensa takia, tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi,
ei tulisi käyttää tuotetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkilön
ohjeita.
Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Säilytä ja käytä laitetta lasten ulottumattomissa.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki
laitteella.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön
vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita aineita kuten
esim. suihkepurkkeja, joissa on ponneainetta.
FI
Turvallisuusohjeet CoolFun S28 DC
92
!
HUOMIO!
Irrota laite verkosta
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
A
HUOMAUTUS!
Liitä laite ainoastaan DC-liitäntäjohdolla ajoneuvon DC-pistora-
siaan (esim. savukkeensytyttimeen).
Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Irrottakaa kylmälaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet
akusta ennen pikalaturin liittämistä.
Irrota liitäntä tai sammuta kylmälaite, kun sammutat moottorin.
Muuten akku voi purkautua.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
D
VAARA!
Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin.
!
HUOMIO!
Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja
pistoke ovat kuivia.
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä kylmälaukun sisällä mitään sähkölaitteita, vaikka
valmistaja näitä suosittelisikin.
Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
FI
CoolFun S28 DC Tarkoituksenmukainen käyttö
93
Ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan
johdettua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että laite on
riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee
kiertämään.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
3 Tarkoituksenmukainen käyttö
Kylmälaukku on suunniteltu käytettäväksi auton, veneen tai asuntoauton
12 Vg -tasavirtapistorasian avulla (savukkeensytytin).
Kylmälaukku sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen.
Laite sopii myös camping-käyttöön. Laitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle.
!
HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elintar-
vikkeiden tai lääkkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää.
4 Toimituskokonaisuus
Tarkastakaa ennen laitteen käyttöönottoa, että kaikki toimituskokonaisuu-
teen kuuluvat osat ovat mukana.
Määrä Nimitys
1 Kylmälaukku
1 Liitäntäjohto 12 Vg -liitäntään
1 Käyttöohje
FI
Tekninen kuvaus CoolFun S28 DC
94
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön. Se voi jäähdyttää tuotteet jopa 15 °C
ympäristön lämpötilaa kylmemmiksi ja pitää ne kylminä.
Jäähdytys on kulumaton peltier-jäähdytys, jonka lämmönpoisto hoidetaan
tuulettimella.
Tyhjänä kylmälaukun voi taitella kokoon. Kylmälaukku voidaan kiinnittää tar-
ranauhoilla esim. ostoskärryyn.
5.1 Laitekuvaus
Kylmälaukku muodostuu seuraavista osista:
6 Käyttö
!
HUOMIO! Terveysvaara!
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tarkoi-
tukseen sopivissa astioissa.
I
OHJE
Puhdistakaa uusi kylmälaite hygieenisistä syistä kostealla
liinalla sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista
(kts. myös ”Puhdistaminen ja hoito” sivulla 96).
Kylmälaitteen sisään voi muodostua muutama vesipisara, jos
se jäähtyy pidemmän aikaa. Tämä on tavallista, koska ilman
kosteus kondensoituu vesipisaroiksi, kun lämpötila
kylmälaitteessa alenee. Kylmälaite ei ole rikki. Pyyhi se
tarvittaessa kuivalla liinalla.
Kohta – kuva 3,
sivulla 4
Nimitys
1 Kylmälaukku
2 Kantokahva
3 Tuuletusaukot
4 Liitäntäjohto
FI
CoolFun S28 DC Käyttö
95
6.1 Vinkkejä energian säästämiseen
Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.
Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa
kylminä.
Älkää avatko kylmälaitetta tarpeettoman usein.
Älä jätä jäähdytyslaitetta auki pidemmäksi ajaksi kuin tarpeen.
6.2 Kylmälaukun käyttäminen
A
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Huolehdi siitä, että kylmälaitteessa on vain esineitä tai tuotteita,
jotka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
Huolehdi siitä, ettet jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai ruo-
kia liian voimakkaasti. Juomat ja nestemäiset ruoat laajenevat
jäätyessään. Tämä voi rikkoa lasiastian.
Huomioi, että kylmälaukku tarvitsee kunnon tuuletuksen, jotta
sen synnyttämä lämpö pääsee poistumaan. Muutoin laitteen
asianmukaista toimintaa ei voida taata. Erityisesti tuuletusauk-
koja ei saa peittää.
Aseta kylmälaukku tukevalle alustalle.
Liittäkää 12 V -liitäntäjohto (kuva 4, sivulla 4) ajoneuvon
savukkeensytyttimeen tai 12 V -pistorasiaan
(kuva
1
, sivulla 3
)
.
Kylmälaukku alkaa jäähdyttää sisätilaansa.
Kun lopetat kylmälaukun käyttämisen, irrota laite verkosta.
6.3 Liittäminen savukkeensytyttimeen
I
OHJE
Huomaa, että virran täytyy mahdollisesti olla virransyöttöä varten
päällä, kun kylmälaite liitetään ajoneuvon savukkeensytyttimeen.
FI
Puhdistaminen ja hoito CoolFun S28 DC
96
7 Puhdistaminen ja hoito
!
VAROITUS!
Irrota laite verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.
A
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Älä puhdista kylmälaitetta koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaitetta.
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.
8Takuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
9 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan
kierrätysjätteen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
FI
CoolFun S28 DC Häiriöiden poistaminen
97
10 Häiriöiden poistaminen
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Kylmälaukku ei toimi. Ajoneuvonne savukkeen-
sytyttimessä
ei ole jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virtalukon
täytyy olla päällä, jotta savukkeensytytin
saa jännitettä.
Virta on päällä ja kyl-
mälaukku ei toimi.
Vetäkää pistoke pisto-
rasiasta ja suorittakaa
seuraavat tarkastukset.
Savukkeensytyttimen
runko on likainen. Tämän
vuoksi sähköinen kon-
takti on heikko.
Puhdistakaa tupakansytyttimen runko
ei-metallisella harjalla
ja puhdistusaineliuoksella siten, että
keskimmäinen kontaktitappi on puhdas.
Jos kylmälaukkunne pistoke lämpenee
savukkeensytyttimessä hyvin lämpi-
mäksi, joko kehys täytyy puhdistaa tai
pistoketta ei ole mahd. koottu oikein.
Savukkeensytytinpistok-
keessa oleva sulake on
palanut.
Vaihtakaa savukkeensytytinpistokkeen
(kuva 2 1, sivulla 3) sulake (5 A).
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihtakaa ajoneuvon savukkeensytytin-
sulake (tavallisesti 15 A) (noudattakaa
ajoneuvonne käyttöohjeita).
Kylmälaukku ei jääh-
dytä tyydyttävästi ja
tuuletin ulkona ei pyöri.
Tuuletinmoottori on rikki. Vain valtuutettu asiakaspalveluliike
voi korjata vian.
Kylmälaukku ei jääh-
dytä tyydyttävästi ja
tuuletin ulkona pyörii.
Sisemmän tuulettimen
tuuletinmoottori on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike
voi korjata vian.
Peltier-elementti on rikki.
FI
Tekniset tiedot CoolFun S28 DC
98
11 Tekniset tiedot
S28 DC
Tuotenro.: 9105302763
Iilavuus: 28 litraa
Liitäntäjännite: 12 Vg
Tehonkulutus: 35 W (DC, 12 V)
Ilmastoluokka: N
Ympäristön lämpötila: +16 °C – +32 °C
Jäähdytysteho: enintään 15 °C ympäristölämpötilan alapuolella
Mitat: 370 x 230 x 410 mm
Paino: n. 2,3 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
/