Dometic SinePower MSI212 Omistajan opas

Kategoria
Power adapters & inverters
Tyyppi
Omistajan opas
SinePower MSI212, MSI224,
MSI412, MSI424
MSI412, MSI424
MSI212, MSI224
DE 6 Sinus-Wechselrichter
Montage- und Bedienungsanleitung
EN 20 Sine wave inverter
Installation and Operating Manual
FR 33 Onduleur sinusoïdal
Instructions de montage et de service
ES 47 Convertidor de ondas seno
Instrucciones de montaje y de uso
IT 62 Inverter sinusoidale
Istruzioni di montaggio e d’uso
NL 76 Sinus ondulator
Montagehandleiding en gebruiks-
aanwijzing
DA 89 Sinus ensretter
Monterings- og betjeningsvejledning
SV 102 Sinus växelriktare
Monterings- och bruksanvisning
NO 115 Sinus vekselretter
Monterings- og bruksanvisning
FI 128 Sinus -vaihtosuuntaaja
Asennus- ja käyttöohje
PT 141 Conversor sinusoidal
Instruções de montagem e manual de
instruções
RU 154 Синусоидальный инвертор
Инструкция по монтажу и
эксплуатации
PL 168 Przetwornica sinusoidalna
Instrukcja montażu i obsługi
CS 181 Sinusový měnič
Návod k montáži a obsluze
SK 193 Sínusový menič napätia
Návod na montáž a uvedenie do
prevádzky
HU 206 Szinuszos inverter
Szerelési és használati útmutató
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta:
www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę si
ę zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
FI
SinePower
128
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen pystytystä ja käyttöön-
ottoa, ja säilytä ohje. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin
edelleen ostajalle.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
2 Yleisiä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4 Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6 Vaihtosuuntaajan kiinnitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7 Vaihtosuuntaajan liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
8 Vaihtosuuntaajan käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
9 Vaihtosuuntaajan hoito ja puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
10 Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
11 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
12 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
13 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
FI
SinePower Symbolien selitys
129
1 Symbolien selitys
!
!
A
I
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Yleisiä turvallisuusohjeita
Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
asennus- tai liitäntävirheet
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet
vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
FI
Yleisiä turvallisuusohjeita SinePower
130
2.1 Yleinen turvallisuus
!
VAROITUS!
Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Lapset eivät osaa arvioida sähkölaitteista aiheutuvia vaaroja
oikein. Älkää antako lasten käyttää sähkölaitteita ilman valvon-
taa.
Henkilöiden (mukaan lukien lapset), jotka eivät voi käyttää kyl-
mälaukkua turvallisesti fyysisten, sensoristen tai psyykkisten
taitojensa vuoksi, tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden
vuoksi, ei tulisi käyttää laitetta ilman valvontaa tai vastuullisen
henkilön ohjeita.
Käytä laitetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen.
Älä käytä laitetta kosteassa tai märässä ympäristössä.
Laitetta saa huoltaa ja korjata vain ammattimies, joka tuntee töi-
hin liittyvät vaarat sekä vastaavat määräykset.
2.2 Turvallisuus laitteen asentamisen yhteydessä
!
VAROITUS!
Varmista laite siten, että lapset eivät voi päästä siihen käsiksi.
Voi syntyä vaaroja, joita lapset eivät havaitse!
!
HUOMIO!
Ota huomioon tukeva alusta!
Laite täytyy sijoittaa ja kiinnittää niin vakaasti, että se ei voi kaa-
tua tai pudota.
A
HUOMAUTUS!
Älä aseta laitetta alttiiksi millekään lämpölähteelle (auringon-
paiste, lämmitys jne.). Vältä näin laitteen lisälämpenemistä.
FI
SinePower Toimituskokonaisuus
131
Sähköiset johtimet
!
HUOMIO!
Vedä johtimet siten, että niihin ei voi kompastua ja että johdon
vaurioitumisen mahdollisuus on pois suljettu.
A
HUOMAUTUS!
Käytä putkitusta tai läpivientikappaleita, jos johtimet täytyy
viedä peltiseinien tai muiden teräväreunaisten seinien läpi.
Älä aseta johtimia liian löysälle, tai teräville taitteille sähköä
johtavien materiaalien (metalli) päälle.
Älä kisko johtimista.
Älä aseta 230 V -verkkojohtoa ja 12/24 V -tasavirtajohdinta
samaan johdinkanavaan (putkitus).
Kiinnitä johtimet hyvin.
2.3 Laitteen käyttöturvallisuus
!
VAROITUS!
Käytä laitetta vain, kun laitteen kotelossa ja johtimissa ei ole
vaurioita.
Vaihtosuuntaajan osat ovat jännitteisiä myös suojalaitteiston
(sulakkeen) lauettua.
Katkaise virransyöttö aina laitetta koskevien töiden ajaksi.
A
HUOMAUTUS!
Huolehdi siitä, että laitteen ilmantulo- ja -poistoaukkoja ei pei-
tetä.
Huolehdi hyvästä tuuletuksesta.
Älä yhdistä vaihtosuuntaajan 230 V -lähtöä (kuva 1 3,
sivulla 3) toiseen 230 V -lähteeseen.
3 Toimituskokonaisuus
Sinus -vaihtosuuntaaja
4 pidikettä
Käyttöohje
FI
Määräystenmukainen käyttö SinePower
132
4 Määräystenmukainen käyttö
SinePower -vaihtosuuntaajaa käytetään 12 V:n tai 24 V:n tasajännitteen
muuntamiseen 230 V -vaihtojännitteeksi, jonka taajuus on 50 Hz.
12 V:
SinePower MSI212, tuotenro. 9102600124
SinePower MSI412, tuotenro. 9102600126
24 V:
SinePower MSI224, tuotenro 9102600125
SinePower MSI424, tuotenro 9102600127
USB-liitännän avulla voidaan ladata akulla toimivia laitteita, joissa on USB-
liitin (5 V, 2000 mA).
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainostaan ajoneuvoissa.
5 Tekninen kuvaus
Inverttereitä voidaan käyttää kaikkialla, missä on 12 Vg- tai 24-Vg-virta-
lähde. Invertterit liitetään:
Ajoneuvopistorasiaan: MSI212 (12 Vg), MSI224 (24 Vg)
Ajoneuvon akku: MSI412 (12 Vg), MSI424 (24 Vg)
Laitteet MSI412 ja MSI424 voidaan valinnaisesti kytkeä käyttöön ja pois käy-
töstä ulkoisella kytkimellä.
Laitteita jäähdytetään lisäksi tarpeen mukaan kuorma- ja lämpötilaperustei-
sella tuulettimella (kuva 2 2, sivulla 4).
Korkein kestoteho on
vaihtosuuntaajilla MSI212 ja MSI224 150 wattia
vaihtosuuntaajilla MSI412 ja MSI424 350 wattia
Laitteeseen ei saa liittää laitteita, joiden tehontarve on tätä suurempi.
I
Laite sammuu, jos kuormitus on liian suuri.
Se täytyy käynnistää uudelleen manuaalisesti.
OHJE
Huomaa moottorikäyttöisiä sähkölaitteita liittäessäsi (esim. pora-
kone, jääkaappi jne.), että nämä tarvitsevat käynnistyäkseen
usein suuremman tehon kuin mitä tyyppikilvessä ilmoitetaan.
FI
SinePower Vaihtosuuntaajan kiinnitys
133
Liian korkean tai matalan tulojännitteen sekä termisen ylikuormituksen sattu-
essa laite sammuu ja käynnistyy pian automaattisesti uudelleen.
Vaihtosuuntaajassa on seuraavat liitännät, näytöt ja käyttölaitteet:
6 Vaihtosuuntaajan kiinnitys
Voit kiinnittää vaihtosuuntaajan oheisilla neljällä pidikkeellä.
Noudattakaa asennuspaikkaa valitessanne seuraavia ohjeita:
Vaihtosuuntaaja voidaan asentaa sekä pystysuoraan että vaakasuoraan.
Vaihtosuuntaaja täytyy asentaa kosteudelta suojattuun paikkaan.
Vaihtosuuntaajaa ei saa asentaa ympäristöön, jossa on syttyviä
materiaaleja.
Vaihtosuuntaajaa ei saa asentaa pölyiseen ympäristöön.
Asennuspaikassa pitää olla hyvä tuuletus. Asennettaessa laite pieneen
suljettuun tilaan, tässä pitää olla ilmanvaihtoaukot tulo- ja poistoilmalle.
Vaihtosuuntaajan ympärillä täytyy olla vähintään 25 cm vapaata tilaa.
Kohta – kuva 1,
sivulla 3
Elementti
1 Kytkin
0: Laite pois päältä
I: Laite päällä.
2 vihreä tila-LED: palaa, kun vaihtosuuntaaja on toiminnassa
3 punainen tila-LED: ilmaisee toimintahäiriöt
4 USB-liitäntä
5 Vain MSI412, MSI424: Liitännät ulkoisille kytkimille
6230Vw-suojakosketinpistorasia
7 Pidikkeet
Kohta – kuva 2,
sivulla 4
Elementti
1 Liitäntäjohto tasajännitteelle
2Tuuletin
FI
Vaihtosuuntaajan liittäminen SinePower
134
Vaihtosuuntaajan alapuolella olevan ilmatulon ja takapuolella olevan
ilmapoiston täytyy olla vapaina.
Yli 40 °C:n (esim. moottori- tai lämmitystiloissa, suora auringonpaiste)
ympäristölämpötiloissa vaihtosuuntaajan kuormitettuna synnyttämä
lämpö saattaa johtaa automaattiseen katkaisuun.
Asennuspinnan täytyy olla tasainen ja kyllin luja.
A
Kiinnitä vaihtosuuntaaja seuraavalla tavalla (kuva 3, sivulla 4):
Napsauta aina kaksi pidikettä vasemmalta ja oikealta puolelta.
Voit siirtää pidikkeitä haluamallasi tavalla.
Ruuvaa vaihtosuuntaaja kiinni ruuvaamalla aina yksi ruuvi porausten läpi
pidikkeisiin.
7 Vaihtosuuntaajan liittäminen
A
7.1 MSI212:n ja MSI224:n liittäminen
Liittäminen suoraan pistokkeeseen, joka työnnetään 12-V-ajoneuvo-
pistorasiaan (mallissa MSI212) tai 24-V-ajoneuvopistorasiaan (mallissa
MSI224).
Pistokkeen keskitappi on liitetty plusjohtimeen (kuva 6 1, sivulla 5) ja pis-
tokkeen molemmat sivusangat miinusjohtimeen (kuva 6 2, sivulla 5).
A
HUOMAUTUS!
Ennen kuin teet mitään reikiä, varmista, että poraaminen, sahaa-
minen tai viilaaminen ei vahingoita sähköjohtoja tai ajoneuvon
muita osia.
HUOMAUTUS!
Johtimen pituus akun ja vaihtosuuntaajan välillä saa olla
korkeintaan 2 m.
HUOMAUTUS!
Työntäessäsi pistoketta ajoneuvopistorasiaan huolehdi siitä,
että kiinnitys on luja. Jos liitäntä on riittämätön, pistoke lämpe-
nee.
Ajoneuvopistorasian, syöttöjohtimen ja sulakkeen kuormitetta-
vuuden on oltava vähintään 15 ampeeria. Sulaketta ei saa
mennä omin päin vaihtamaan suurempaan.
FI
SinePower Vaihtosuuntaajan käyttäminen
135
7.2 MSI412:n ja MSI424:n liittäminen
Huolehdi siitä, että plusnavan (+) vaihtosuuntaajan välissä on asianmukai-
nen sulake. Noudata seuraavia arvoja:
MSI412: 50 A
MSI424: 25 A
A
Vaihtosuuntaajan käyttöönottamiseksi liitä punainen johto ajoneuvon
akun plus-napaan (+) ja musta johto ajoneuvon akun miinus-napaan (-).
Huolehdi siitä, että ajoneuvon akun navat ovat liitettäessä puhtaita.
Ulkoisen kytkinkontaktin liittäminen vaihtosuuntaajaan
Liitä ulkoinen kytkin kytkinkaavion mukaisesti Remote-porttiin (kuva 4,
sivulla 5).
Aseta kytkin (kuva 1 1 sivulla 3) asentoon ”I”.
Vihreä tila-LED palaa (kuva 1 2, sivulla 3), kun kytkin on suljettu.
8 Vaihtosuuntaajan käyttäminen
I
Nosta katetta (kuva 5 2, sivulla 5).
Liitä sähkölaite vaihtosuuntaajan pistorasiaan (kuva 5 1, sivulla 5).
HUOMAUTUS!
Jos et asenna sulaketta plus-johtimeen, vaihtosuuntaaja voi
vaurioitua ja tuotevastuu raukeaa.
Huolehdi siitä, että napaisuus ei mene ristiin. Liitäntöjen napai-
suuden sekoittaminen johtaa runsaaseen kipinöintiin ja sisäi-
set sulakkeet palavat. Vain ammattimiehen tulisi vaihtaa ne.
OHJE
Kun vaihtosuuntaajaa käytetään pitkä aika suurella kuormalla,
on suositeltavaa käynnistää moottori, jotta ajoneuvon akku
latautuu uudelleen.
Vaihtosuuntaajaa voidaan käyttää moottorin käydessä tai sen
ollessa sammutettuna. Moottoria ei tulisi kuitenkaan käynnis-
tää, kun vaihtosuuntaaja on päälle kytkettynä, koska
savukkeensytyttimen virransyöt saattaa katketa käynnistyk-
sen aikana.
FI
Vaihtosuuntaajan hoito ja puhdistaminen SinePower
136
Kytke vaihtosuuntaaja kytkimellä (kuva 1 1, sivulla 3) päälle
(asento ”I”) …
… tai (vain MSI412, MSI424) sammuta invertteri ulkoisella kytkimellä
(valinnainen).
Vihreä tila-LED (kuva 1 2, sivulla 3) loistaa. Sähkölaite saa vaihtojänni-
tettä.
Laitteen lataaminen USB-liitännässä
I
Yhdistä laite vaihtosuuntaajan USB-liitäntään (kuva 1 4, sivulla 3).
9 Vaihtosuuntaajan hoito ja
puhdistaminen
A
Puhdista laite toisinaan ulkopuolelta kostealla liinalla.
10 Vianetsintä
I
OHJE
Noudata myös sen laitteesi käyttöohjetta, jota haluat ladata USB-
liitännän avulla.
HUOMAUTUS!
Älä käytä puhdistamiseen teräviä tai kovia välineitä, koska tämä
voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.
OHJE
Käänny vaihtosuuntaajan tietoja koskevien yksityiskohtaisten
kysymysten ilmetessä WAECOn puoleen.
Vika Syy Poistaminen
Ei lähtöjännitettä, mikään
LED ei pala
Ei kontaktia akkuun Tarkasta kontakti ja johdot.
Sulake on palanut (vaihto-
suuntaajassa tai ajoneu-
vossa)
Anna ammattimiehen vaihtaa
sulake.
FI
SinePower Vianetsintä
137
Ei lähtöjännitettä, vihreä ja
punainen tila-LED palavat,
kuuluu varoitusääni, sähkö-
laite on pois päältä
Akkujännite alle 11 V
(MSI212/MSI412) tai 22 V
(MSI224/MSI424)
Lataa akku (käynnistä moot-
tori).
Huono kontakti akkuun Puhdista kontaktit.
Tulojännite liian korkea. Tarkista tulojännite.
Vähennä tulojännitettä.
Ei lähtöjännitettä, vihreä ja
punainen tila-LED palavat,
kuuluu varoitusääni, sähkö-
laite on päällä
Terminen ylikuormitus Kytke sähkölaite pois päältä.
Anna vaihtosuuntaajan jääh-
tyä ja järjestä parempi tuule-
tus.
Varmista, että tuuletusrakoja
ei ole peitetty.
Laske ympäristön lämpötilaa.
Johtoliitokset eivät ole riittäviä
(läpimitta liian pieni tai kon-
takti liian huono).
Käytä johtoa suuremmalla
läpimitalla ja tarkasta kontak-
tit.
Laite kytkeytyy jaksoittain
päälle/pois (jopa viisi kertaa,
sen jälkeen vaihtosuuntaaja
on pois päältä)
Kuormitus liian korkea Sammuta laite.
Vähennä kuormitusta.
Käynnistä laite uudelleen.
Ei lähtöjännitettä, vihreä ja
punainen tila-LED palavat
Kuormitus liian korkea Sammuta laite.
Vähennä kuormitusta.
Käynnistä laite uudelleen.
Oikosulku tai väärä sähköi-
nen kytkentä
Sammuta laite.
Poista oikosulku.
Tarkasta sähköinen kytkentä.
Käynnistä laite uudelleen.
Vaihtosuuntaaja kytkeytyy
pois päältä, kun liitetty laite
kytketään päälle, punainen
tila-LED palaa
Päällekytkentävirta on liian
korkea
Vertaa laitteen tehoa vaihto-
suuntaajan maksimitehoon.
Vika Syy Poistaminen
FI
Tuotevastuu SinePower
138
11 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
12 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
FI
SinePower Tekniset tiedot
139
13 Tekniset tiedot
MSI212 MSI224
Tuotenro 9102600124 9102600125
Nimellinen tulojännite 12 V g 24 V g
Jatkuva lähtöteho 150 W 150 W
Huippulähtöteho 300 W 300 W
Lähtöjännite 230 V AC puhdas siniaalto
Lähtötaajuus 50 Hz
USB-latausliittimen liitäntätiedot 5 Vg, 2000 mA
Lepovirrankulutus < 0,6 A < 0,5 A
Tulojännitealue 11 – 15 Vg 22 – 30 Vg
Alijännitehälytys/katkaisu 11 Vg 22 Vg
Ympäristön lämpötila 0 °C – 40 °C
Lämmönpoisto Tuuletin
Mitat 124 x 199 x 49 mm
Paino 0,8 kg
Tarkastus/sertifikaatti
FI
Tekniset tiedot SinePower
140
MSI412 MSI424
Tuotenro 9102600126 9102600127
Nimellinen tulojännite 12 V g 24 V g
Jatkuva lähtöteho 350 W 350 W
Huippulähtöteho 700 W 700 W
Lähtöjännite 230 V AC puhdas siniaalto
Lähtötaajuus 50 Hz
USB-latausliittimen liitäntätiedot 5 Vg, 2000 mA
Lepovirrankulutus < 0,6 A < 0,5 A
Tulojännitealue 11 – 15 Vg 22 – 30 Vg
Alijännitehälytys/katkaisu 11 Vg 22 Vg
Ympäristön lämpötila 0 °C – 40 °C
Lämmönpoisto Tuuletin
Mitat 124 x 199 x 49 mm
Paino 0,8 kg
Tarkastus/sertifikaatti
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220

Dometic SinePower MSI212 Omistajan opas

Kategoria
Power adapters & inverters
Tyyppi
Omistajan opas