SportDOG SDR-AB Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID
1. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw aanvaarding,
zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en kennisgevingen die hierin
staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke
voorwaarden, condities en kennisgevingen. Indien u deze voorwaarden, condities
en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product
ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te
sturen naar de betreende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor
volledige restitutie.
2. GEPAST GEBRUIK
Dit product is ontworpen voor gebruik met honden als u hen wenst te volgen en
te trainen. Het specieke temperament of de grootte/het gewicht van uw hond
is mogelijk niet geschikt voor dit Product. Radio Systems Corporation adviseert
dit product niet te gebruiken wanneer uw hond agressief is en aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor het vaststellen van geschiktheid in individuele gevallen.
Als u niet zeker bent of dit Product geschikt is voor uw hond, raadpleegt u uw
dierenarts of bevoegde trainer vóór gebruik. Gepast gebruik omvat, zonder
beperking, het lezen van de volledige gebruiksaanwijzing en specieke
veiligheidsinformatiesverklaringen.
3. GEEN ONWETTELIJK OF VERBODEN GEBRUIK
Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met honden. Dit
hondenvolgapparaat is niet bedoeld om schade of verwondingen te veroorzaken,
noch om te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet
bedoeld is, kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.
4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Radio Systems Corporation of één van de aangesloten bedrijven kunnen in geen
enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige indirecte, geldelijke,
incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of welke schade dan
ook die voortvloeit uit of verband houdt met het misbruik van dit product. De koper
aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik
van dit product conform de wetgeving.
5. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden,
condities en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien
u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent
geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.
CONFORMITEIT
Deze apparatuur is getest en voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor
Elektromagnetische compatibiliteit, lage voltages en R&TTE. Alvorens deze apparatuur
buiten de landen van de EU te gebruiken, moet dit worden overlegd met de betreffende
lokale R&TTE-autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de
apparatuur, welke niet zijn geaccordeerd door Radio Systems Corporation, kunnen
leiden tot inbreuk op de EU R&TTE-richtlijnen, tot het verbod op het gebruik van dit
systeem en tot het nietig verklaren van de garantie.
De verklaring van conformiteit is te vinden op: www.sportdog.com/eu_docs.php
OPRUIMING VAN BATTERIJEN
Raadpleeg de belangrijke veiligheidsinformatie over de
batterij in uw gebruiksaanwijzing van SportTrainer
®
.
Dit systeem werkt op twee Li-ion-batterijen (240 mAh capaciteit voor de
ontvangerhalsband en 400 mAh capaciteit voor de afstandbedienbare pieper). Gebruik
voor vervanging alleen batterijen die te verkrijgen zijn via de klantenservice. Voor
telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.
Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen is in veel landen verplicht; controleer
de plaatselijke voorschriften voordat u lege batterijen weggooit. Hieronder vindt u
instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor aparte verwerking.
AAN HET EINDE VAN DE PRODUCTLEVENSDUUR MOET U DEZE INSTRUCTIES VOOR
VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ GEBRUIKEN VOOR DE UITEINDELIJKE AFVOER
(ONTVANGERHALSBAND OF PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING NIET OPENEN TOT U
DE VERVANGENDE BATTERIJ HEEFT ONTVANGEN):
Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr.1 om de schroeven van de kast van uw
pieper met afstandsbediening te verwijderen.
Gebruik een 3/32-inbussleutel om de schroeven van de kast van uw
ontvangerhalsband te verwijderen.
Verwijder de achterkant of het deksel van de kast.
Verwijder de oude batterij.
Bij het verwijderen van de oude batterij moet u voorzichtig zijn als u de
aansluiting vastpakt om beschadiging van de bedrading te voorkomen.
Kortsluiting in de bedrading van de batterij kan brand of explosie veroorzaken.
Deze instructies zijn niet geldig voor reparatie of vervanging van de batterij.
Vervanging van de batterij door een type dat niet specifiek is goedgekeurd
door Radio Systems Corporation kan brand of explosie tot gevolg hebben.
Neem contact op met de klantenservice om te voorkomen dat uw garantie
ongeldig wordt.
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING
Respecteer de in uw land geldende regels betreende de veilige afvoer van elektrisch
afval en elektrische apparaten. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit
apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng
het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen
in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de
klantenservice voor meer informatie. Voor een lijst van telefoonnummers van de
klantenservice bezoekt u onze website op www.sportdog.com.
GARANTIE
Drie jaar niet-overdraagbare beperkte garantie
De fabrikant van dit product maakt gebruik van een gelimiteerde garantie. Details van
de toepasbaarheid en de voorwaarden van de garantie kunt u vinden op de website www.
sportdog.com en/of zijn verkrijgbaar door uw lokale klantenservice te contacteren.
Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, Ireland
Dit product is beschermd door de volgende octrooien:
Amerikaanse octrooinummers: 7,017,524; 7,420,136; 6,184,790; 6,459,378; 7,647,545;
7,814,865
Canadees octrooinummer: 2565318
Australisch octrooinummer: 2006233255
Andere octrooien aangevraagd.
Australisch octrooinummer: 2006233255
MODTAGERHALSBÅND MED FJERNBETJENTSENPPEHALSBÅND
I det følgende kan der samlet henvises til Radio Systems Corporation, Radio
Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. og eventuelle andre
datterselskaber eller varemærker tilhørende Radio Systems Corporation med ordene
“vi” eller “os”.
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Se brugervejledningen for vigtige sikkerhedsoplysninger og brugsanvisninger.
Tak, fordi du har valgt SportDOG
®
træningsprodukterne. Dette er en kort
vejledning, som er udformet mhp. at gøre dig fortrolig med produktet. For
detaljerede brugsanvisninger til modtagerhalsbåndet og det fjernbetjente
senppehalsbånd inkluderet i dette sæt bedes du downloade den originale
betjeningsvejledning til SportTrainer
®
SD-1875E fra vores websted på www.sportdog.
com. Hvis du har spørgsl til betjeningen af produktet, bedes du ringe til vores
kundeservicecenter. Du kan finde en liste med telefonnumre i dit omde på vores
hjemmeside www.sportdog.com.
For at få mest mulig dækning af din garanti bedes du registrere dit produkt inden for
30 dage på www.sportdog.com. Du får fuld garanti på produktet ved at registrere
det og gemme din kvittering, og skulle du på et tidspunkt få brug for at ringe til
kundeservicecenteret, vil vi således også være i stand til at hjælpe dig hurtigere.
Vigtigst af alt er, at dine værdifulde oplysninger aldrig vil blive videregivet eller solgt
til nogen. De fulde garantioplysninger er til rådighed online på www.sportdog.com.
SDR-ABE modtagerhalsbånd og fjernbetjent senppehalsbånd Add-A-Dog
®
er kompatible
med SportDOG
®
varemærkesystemerne SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-
825E, SD-1825E og SD-1875E.
TILPASNING AF MODTAGERHALSBÅNDET, DET FJERNBETJENTE
SENPPEHALSBÅND OG FJERNSENDEREN
For at tilpasse modtagerhalsbåndet og det fjernbetjente senppehalsnd til at arbejde
sammen med en ny fjernsender, eller for at programmere et nyt modtagerhalsbånd og
fjernbetjent senppehalsbånd til at arbejde sammen med din eksisterende fjernsender:
1. Sluk modtagerhalsbåndet og det fjernbetjente senppehalsbånd.
2. Tryk på og hold trykket på til/fra-knappen for hver enhed. Indikatorlamperne
for modtagerhalsbåndet og det fjernbetjente senppehalsbånd tænder og
slukker igen efter 4-5 sekunder. Hvis til/fra-knappen slippes for tidligt, vil
modtagerhalsbåndets og det fjernbetjente senppehalsbånds indikatorlamper
begynde at blinke som normalt. Hvis dette sker, skal du starte forfra fra 1.
3. Slip til/fra-knappen, når modtagerhalsbåndets og det fjernbetjente
senppehalsbånds indikatorlamper er slukket.
4. Tryk på og hold trykket på den øverste knap på fjernsenderen, indtil
modtagerhalsbåndets og det fjernbetjente senppehalsbånds indikatorlamper
blinker 5 gange. Når modtagerhalsndets og det fjernbetjente senppehalsbånds
indikatorlamper har blinket 5 gange, er modtagerhalsbåndet og det fjernbetjente
senppehalsnd blevet tilpasset, og indikatorlamperne begynder at blinke igen
som normalt. Hvis modtagerhalsbåndets og det fjernbetjente senppehalsbånds
indikatorlamper ikke blinker 5 gange, skal du starte forfra fra 1.
Berk: For yderligere oplysninger om programmeringstilstande eller tilføjelse af
én eller flere hunde henvises du til den originale betjeningsvejledning, der fulgte med
dit fjernbetjente tningssystem. Besøg vores websted på www.sportdog.com for at
downloade alle disse betjeningsvejledninger.
MANUEL KONFIGURATION AF DET FJERNBETJENTE
SENPPEHALSBÅND
INDSTIL TONE OG KØRSELSFUNKTION
Det fjernbetjente sendehalsbånd kan kun programmeres via fjernbetjening ved hjælp af
enhver kompatibel fjernsender (se den originale betjeningsvejledning, der fulgte med
dit fjerntræningssystem, for anvisninger). Du kan også indstille tone og kørselstilstand
fra selve senppehalsbåndet.
1. Sluk for det fjernbetjente senppehalsbånd.
2. Tryk på til/fra-knappen og slip trykket for at tænde det
fjernbetjente senppehalsbånd.
3. Tryk på og hold trykket på til/fra-knappen inden for 5 sekunder. Det fjernbetjente
senppehalsbånd begynder at gennemløbe de 9 tilgængelige toner.
4. Slip til/fra-knappen, når du hører den ønskede tone, inden den næste tone starter.
Nu er tonen indstillet.
5. Tryk på og bevar trykket på til/fra-knappen straks efter endt tonevalg, indtil
antallet af bip stemmer overens med den ønskede kørselsfunktion som
vist i tabellen.
1 bip
(lydløs funktion)
Enheden bipper ikke, når hunden løber/enheden bipper en gang
pr. sekund, når hunden er under kontrol
2 bip (5 sekunders
funktion)
Enheden bipper hvert 5. sekund, når hunden løber/enheden
bipper en gang pr. sekund, når hunden er under kontrol
3 bip (10 sekunders
funktion)
Enheden bipper hvert 10. sekund, når hunden løber/enheden
bipper en gang pr. sekund, når hunden er under kontrol
6. Slip til/fra-knappen, når det tilhørende antal bip stemmer overens med den
ønskede kørselsfunktion.
LOKALISERING AF DIN HUND I TERRÆNET
Når din hund befinder sig inden for rækkevidde, kan du få det fjernbetjente
sendehalsbånd til at bippe ved at trykke på fjernsenderens lokaliseringsknap.
Det fjernbetjente senppehalsnd bipper en gang, hver gang du trykker på
knappen. Når du trykker på lokaliseringsknappen, deaktiveres det fjernbetjente
senppehalsbånds kørselsfunktion, men kørselsfunktionen er stadig tændt. For at
genaktivere kørselsfunktionen på SportTrainer
®
SD-1875E skal du trykke og slippe
knappen Kørselsfunktion på fjernsenderen. For at genaktivere kørselsfunktionen
på systemerne SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E eller SD-1825E skal
du trykke og holde Lokaliseringsknappen nede på fjernsenderen. Det fjernbetjente
senppehalsnd bipper 3 gange for at bekræfte, at kørselsfunktionen er aktiveret, og
fortsætter med at køre i den sidste kørselsfunktion, som blev indstillet.
BRUGSBETINGELSER OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
1. BRUGSBETINGESER
Anvendelse af produktet er betinget af din accept uden modikation af de
betingelser, vilkår og bemærkninger, der er indeholdt heri. Din anvendelse af
produktet udr din accept af sådanne betingelser, vilkår og berkninger.
Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser, vilkår og berkninger, bedes du
returnere produktet i ubrugt stand og i originalemballagen. Returnering til et
kundeservicecenter sker for egen regning og risiko, og du skal vedlægge bevis for
bet for at få pengene refunderet.
2. KORREKT BRUG
Dette produkt er udformet til brug med hunde ifm. sporing og træning afdisse.
Din hunds individuelle temperament eller srrelse/vægt egner sig måske ikke til
dette produkt. Radio Systems Corporation frader anvendelsen af dette produkt,
hvis din hund er aggressiv, og RSC påtager sig intet ansvar for at afgøre, om
produktet er egnet i enkeltsager. Hvis du er usikker på, om produktet er velegnet
til din hund, bedes du konsultere en dyrlæge eller uddannet træner, inden du
begynder at anvende produktet. Korrekt brug inkluderer, uden undtagelse,
gennemlæsning af hele betjeningsvejledningen og samtlige advarsler.
3. INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT ANVENDELSE
Dette produkt er udelukkende udformet til brug med hunde. Formålet med dette
sporingsudstyr til hunde er ikke at skade, kste eller provokere. Brugen af
dette produkt til andre forl end de beregnede kan resultere i overtdelse af
nationale, regionale eller lokale love.
4. BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Radio Systems Corporation, eller dennes associerede virksomheder, er i intet
tilfælde ansvarlige for (i) eventuelle indirekte, straffende, utilsigtede, særlige
skader eller følgeskader, og/eller (ii) eventuelle tab eller skader, der måtte opstå
som resultat af eller i forbindelse med misbrug af produktet. Køber påtager sig
alle risici og alt ansvar i forbindelse med anvendelse af produktet i det fulde
omfang, loven tillader.
5. ÆNDRING AF VILKÅR OG BETINGELSER
Radio Systems Corporation forbeholder sig retten til at foretage ændringer i
vilr, betingelser og varsler for dette produkt fra tid til anden. Skulle sådanne
ændringer blive varslet, før produktet tages i brug, vil de være bindende, som
stod de heri.
MERKING
Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med relevante direktiver fra
R&TTE. Før utstyret brukes utenfor EU-land må du sjekke med relevante lokale R&TTE-
myndigheter. Uautoriserte endringer eller modikasjoner på produktet som ikke er
godkjent av Radio Systems Corporation er brudd på EUs R&TTE-reguleringer, de kan
oppheve brukerens rettigheter til å bruke utstyret og vil oppheve garantien.
Samsvarserklæringen er tilgjengelig på: www.sportdog.com/eu_docs.php.
BORTSKAFFELSE AF BATTERIER
Se afsnittet Vigtige sikkerhedsoplysninger med relation til
batteriet i din SportTrainer
®
betjeningsvejledning.
Dette system anvender to Li-ion batteripakker (240 mAh kapacitet for
modtagerhalsbåndet og 400 mAh for det fjernbetjente senppehalsbånd). Udskift kun
med et batteri modtaget efter at have kontaktet kundeservicecenteret. Du kan finde en
liste med telefonnumre i dit omde på vores hjemmeside www.sportdog.com.
Mange steder er separat indsamling af batterier et krav, og du bedes underge, hvad
reglerne er i dit omde, før du bortskaer brugte batterier. Se venligst herunder for
vejledning i, hvordan du tager batteriet ud af produktet, så det kan bortskaes separat.
VED SLUTNINGEN AF PRODUKTETS LEVETID SKAL DU FØLGE DENNE VEJLEDNING
I FJERNELSE AF BATTERIET I FORBINDELSE MED ENDELIG BORTSKAFFELSE
(MODTAGERHALSBÅNDET ELLER DET FJERNBETJENTE SENPPEHALSBÅND MÅ IKKE
ÅBNES, FØR DU HAR MODTAGET DET NYE BATTERI):
Fjern skruerne fra fjernbetjeningen senppehalsbåndet med en
stjerneskruetrækker nr. 1.
Fjern skruerne fra modtagerhalsbåndet med en 3/32 sekskantet indstiksnøgle.
Fjern bagsiden eller dækslet på enheden.
Tag den gamle batteripakke ud.
Når den gamle batteripakke fjernes, skal man være forsigtig med at holde
godt fast i stikket for at undgå beskadigelse af kablerne. Hvis batteriets kabler
kortsluttes, kan det forårsage ildebrand eller eksplosion.
Denne vejledning er ikke gyldig for reparation eller udskiftning af batteriet.
Hvis batteriet udskiftes med et batteri, der ikke specifikt er godkendt af Radio
Systems Corporation, kan det forsage ildebrand eller eksplosion. Du bedes
ringe til kundeservicecenteret for at undgå, at din garanti annulleres.
VIGTIGE RÅD OM GENBRUG
Overhold venligst reglerne for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i dit land.
Dette udstyr skal sendes til genbrug. Hvis du ikke længere har brug for udstyret, må
det ikke bortskaffes via den kommunale renovationsordning. Aflever det venligst der,
hvor du købte det, så det kan blive sendt til vores genbrugssystem. Kontakt venligst et
kundeservicecenter for yderligere oplysninger, såfremt dette ikke er muligt. Du kan
finde en liste med telefonnumre til vores kundeservice på www.sportdog.com.
GARANTI
Dette produkt er drager fordel af en begnset garanti fra fabrikanten. Fuldsndige
oplysninger vedrørende den gældende garanti for dette produkt og vilkårene
findes på www.sportdog.com og/eller er tilgængelige ved at kontakte dit lokale
kundeservicecenter.
Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, Ireland
Dette produkt er beskyttet af følgende patenter:
Amerikanske patentnumre: 7,017,524; 7,420,136; 6,184,790; 6,459,378; 7,647,545;
7,814,865
Canadisk patentnummer: 2565318
Australsk patentnummer: 2006233255
Andre patenter afventes.
Andere octrooien aangevraagd.
PANTAVASTAANOTIN PIIPPARIPANNALLA
Jäljempänä Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd.:hen, Radio
Systems Australia Pty Ltd.:hen ja kaikkiin muihin Radio Systems Corporation sidoksissa
oleviin yhtiöihin tai Merkkeihin voidaan viitata yhteisesti “Me” tai “Meitä”.
ÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA
Lue käyttöoppaasta tärkeät turvallisuustiedot ja käyttöä koskevat tiedot.
Kiitos, että valitsit SportDOG
®
-koulutustuotteet. Tämän lyhennetyn oppaan
tarkoituksena on perehdytä tuotteen käytön. Tässä pakkauksessa olevan
pantavastaanottimen ja piipparipannan yksityiskohtaiset käyttöohjeet sisältyvät
alkuperäiseen SportTrainer
®
SD-1875E -käyttöoppaaseen, joka on ladattavissa
osoitteessa www.sportdog.com. Jos sinulla on tuotteen käyttöä koskevia
kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme. Luettelon oman alueesi
puhelinnumeroista löydät verkkosivultamme osoitteessa www.sportdog.com.
Rekisteröi tuotteesi 30 päin kuluessa osoitteessa www.sportdog.com, niin saat
parhaan hyödyn takuusuojastasi. Kun rekisteröit tuotteen ja säilytät ostokuitin,
hyödyt tuotteen takuusta täysimääisesti, ja jos sinun tarvitsee soittaa
asiakaspalvelukeskukseen, pystymme auttamaan sinua nopeammin. Mikä tärkeintä,
emme ikinä luovuta tai myy arvokkaita tietojasi eteenpäin. Täydet takuutiedot ovat
saatavilla osoitteessa www.sportdog.com.
SDR-ABE pantavastaanotin ja piipparipanta Add-A-Dog
®
ovat yhteensopivia seuraavien
SportDOG
®
-merkin järjestelmien kanssa: SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E,
SD-825E, SD-1825E ja SD-1875E.
PANTAVASTAANOTTIMEN, PIIPPARIPANNAN JA ETÄLÄHETTIMEN
YHDISTÄMINEN
Pantavastaanotin ja piipparipanta voidaan yhdisä toimimaan uuden etälähettimen
kanssa tai uusi pantavastaanotin ja piipparipanta voidaan ohjelmoida toimimaan
nykyisen etälähettimen kanssa seuraavasti:
1. Sammuta pantavastaanotin ja piipparipanta.
2. Pidä kummankin päällä/pois-painiketta painettuna. Pantavastaanottimen
ja piipparipannan merkkivalot syttyvät ja 4–5 sekunnin kuluttua sammuvat.
Jos päällä/pois-painike vapautetaan liian aikaisin, pantavastaanottimen ja
piipparipannan merkkivalot alkavat vilkkua normaalisti. Jos näin käy, aloita
uudelleen kohdasta 1.
3. Vapauta päällä/pois-painike sen jälkeen, kun pantavastaanottimen ja
piipparipannan merkkivalot ovat sammuneet.
4. Pidä etälähettimen yläpainiketta painettuna, kunnes pantavastaanottimen ja
piipparipannan merkkivalot vilkkuvat viisi kertaa. Kun pantavastaanottimen
ja piipparipannan merkkivalot ovat vilkkuneet viisi kertaa, pantavastaanotin
ja piipparipanta on yhdistetty ja merkkivalot alkavat vilkkua normaalisti. Jos
pantavastaanottimen ja piipparipannan merkkivalot eivät vilku viittä kertaa,
aloita uudelleen kohdasta 1.
Huom: Lue ohjelmointitiloja tai koiran tai koirien lisäämistä koskevat lisätiedot
etäkoulutinjärjestelmän mukana toimitetusta alkuperäisestä käyttöoppaasta.
Kyseiset käyttöoppaat ovat ladattavissa verkkosivullamme www.sportdog.com.
PIIPPARIPANNAN ASETTAMINEN KÄSIN
ASETA ÄÄNI- JA SUORITA-TOIMINTATILA
Piipparipanta voidaan ohjelmoida vain etänä yhteensopivalla etälähettimellä (katso
ohjeet etäkoulutinjärjestelmän mukana toimitetusta alkuperäisestä käyttöoppaasta).
Voit myös asettaa ääni- ja suorita-toimintatilan suoraan piipparipannasta.
1. Sammuta piipparipanta.
2. Paina päällä/pois-painiketta lyhyesti, jotta piipparipanta käynnistyy.
3. Paina päällä/pois-painiketta viiden sekunnin kuluessa ja pidä sitä painettuna.
Piipparipanta käy kaikki yhdeksän ääntä vuoron perään läpi.
4. Kun kuulet haluamasi äänen, vapauta päällä/pois-painike ennen kuin seuraava
ääni alkaa. Ääni on nyt valittu.
5. Paina päällä/pois-painiketta välitsti äänen valitsemisen jälkeen ja pidä sitä
painettuna, kunnes piippausten määrä vastaa seuraavassa taulukossa mainittua
halutun suorita-toimintatilan piippausten määrää.
1 piippaus
(hiljainen toimintatila)
Ei piippausta koiran juostessa, piippaa kerran sekunnissa
koiran seistes
2 piippausta
(5 sekunnin tila)
Piippaa viiden sekunnin välein koiran juostessa, piippaa
kerran sekunnissa koiran seistessä
3 piippausta
(10 sekunnin tila)
Piippaa kymmenen sekunnin välein koiran juostessa,
piippaa kerran sekunnissa koiran seistes
6. Vapauta päällä/pois-painike, kun piippausten määrä vastaa haluttua
suorita-toimintatilaa.
KOIRAN PAIKANTAMINEN MAASTOSSA
Koirasi ollessa kantomatkan sisällä sinusta voit milloin tahansa tuottaa
piipparipannasta äänen painamalla etälähettimen paikallista-painiketta. Piipparipanta
piippaa kerran aina, kun painat painiketta. Paikallista-painikkeen painaminen poistaa
piipparipannan suorita-toimintatilan käytöstä, mutta suoritatoimintatila jää päälle.
Voit aktivoida SportTrainer
®
SD-1875E -järjestelmän suorita-toimintatilan uudelleen
painamalla lyhyesti etälähettimen suorita-toimintatilapainiketta. Voit aktivoida
suorita-toimintatilan järjestelmissä SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E tai SD-825E
painamalla lyhyesti etälähettimen paikallista-painiketta. Piipparipanta päästää kolme
piippausta suorita-toimintatilan aktivoimisen merkiksi ja jatkaa toimintaa viimeksi
asetetussa suorita-toimintatilassa.
KÄYTTÖEHDOT JA VASTUURAJOITUS
1. KÄYTTÖEHDOT
Tämän tuotteen käyttö edellyttää, että hyksyt käytetyt ehdot, olosuhteet ja
ilmoitukset ilman muutoksia tässä esitettyyn. Tän tuotteen käyttö tarkoittaa,
että hyväksyt kaikki ehdot, olosuhteet ja ilmoitukset. Jos et halua hyväks
näitä ehtoja, olosuhteita ja ilmoituksia, palauta tuote käytmättömänä
sen alkuperäisessä pakkauksessa, omalla kustannuksellasi ja riskilläsi
alueesi asiakaspalvelukeskukseen yhdessä ostotositteen kanssa koko
ostohinnan palauttamiseksi.
2. ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi koirille, joita halutaan jäljittää ja
kouluttaa.Koirasi temperamentti, koko tai paino ei kenties ole sopiva tälle
tuotteelle. Radio Systems Corporation ei suosittele tämän tuotteen käyttöä, jos
koirasi on aggressiivinen eikä ota mitään vastuuta sopivuudesta yksittäisiin
tapauksiin. Jos olet epävarma tämän tuotteen sopivuudesta koirallesi, ota
yhteys eläinlääkäriin tai valtuutettuun kouluttajaan ennen tuotteen käyttöä.
Asianmukaiseen käyttöön sisältyy mm. koko käyttöoppaan ja kaikkien
tuotekohtaisiin turvallisuustietoihin tutustuminen.
3. EI LAITONTA TAI KIELLETTYÄ KÄYTTÖÄ
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain koirilla. Tämä koiran koiratutkalaite
ei ole tarkoitettu aiheuttamaan vahinkoa tai vammoja eikä ärsyttämään. Tuotteen
käyttö muulla kuin tarkoitetulla tavalla voi olla liittovaltion, osavaltion tai
paikallisten lakien vastaista.
4. VASTUUNRAJOITUS
Radio Systems Corporation tai mikään sen yhteistyöyhtiö ei ole misän
tapauksessa vastuussa (i) mistään epäsuorasta, rangaistus-, oheis-, erityis-,
tai seuraamusvahingoista ja/tai (ii) mistään tämän tuotteen väärinkäytöstä tai
ärinkäyttöön liittyvästä menetyksestä tai vahingosta. Ostaja ottaa kaikki riskit
ja vastuut tämän tuotteen käystä lain sallimaan enimmäismäään asti.
5. ÄRÄYSTEN JA EHTOJEN MUUTTAMINEN
Radio Systems Corporation pidättää oikeuden muuttaa tätä tuotetta
koskevia ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia ajoittain. Jos sinulle on ilmoitettu
sellaisista ennen tämän tuotteen käyttöä, ne sitovat sinua samalla tavoin kuin
ssä ilmoitetut.
VAATIMUSTENMUKAISUUS
Tämä laite on testattu ja todettu olevan asianmukaisten R&TTE-direktiivien
mukainen. Ennen kuin tätä laitetta käyteän EU-maiden ulkopuolella, tarkista käyt
asianmukaiselta paikalliselta R&TTE-viranomaiselta. Valtuuttamattomat muutokset
tai modifikaatiot laitteeseen ilman Radio Systems Corporationin lupaa ovat EU:n
radio- ja telepäätelaitemääräysten vastaisia, voivat poistaa käyttäjän oikeuden käyttää
laitetta ja poistaa takuun voimassaolon.
Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy verkko-osoitteesta:
www.sportdog.com/eu_docs.php.
PARISTON HÄVITYS
Lue paristoa koskevat tärkeät turvallisuustiedot
SportTrainer
®
-käyttöoppaasta.
Tämä järjestelmä käyttää kahta litium-ioniparistopakettia (240 mAh
pantavastaanottimessa ja 400 mAh piipparipannassa). Vaihda paristot vain sellaisiin
paristoihin, jotka saat otettuasi yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen. Luettelon oman
alueesi puhelinnumeroista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.sportdog.com.
Monet alueet edellyttävät erillistä käytettyjen paristojen keystä; tarkista alueesi
äräykset ennen käytettyjen paristojen hävitystä. Katso pariston tuotteesta
poistamista koskevat ohjeet erillistä hävitystä varten.
NOUDATA SEURAAVIA PARISTONPOISTO-OHJEITA TUOTTEEN KÄYTTÖIÄN LOPUSSA
ENNEN LOPULLISTA HÄVITMISTÄ (ÄLÄ AVAA PANTAVASTAANOTINTA TAI
PIIPPARIPANTAA ENNEN KUIN OLET SAANUT VAIHTOPARISTON):
Irrota piipparipannan kotelon ruuvit numeron 1 Phillips-ruuvimeisselillä.
Irrota pantavastaanottimen kotelon ruuvit koon 3/32 kuusiokoloavaimella.
Irrota kotelon takaosa tai kansi.
Poista vanha paristo.
Poistaessasi vanhan paristopakkauksen, varo vahingoittamasta johtoja
tarttuessasi liittimeen. Paristojohtojen vahingoittumisesta voi seurata
tulipalo tai räjähdys.
Nämä ohjeet eivät ole voimassa paristojen korjaukseen tai vaihtoon.
Pariston vaihto paristoon, joka ei ole nimenomaisesti Radio Systems
Corporationin hyväksy, voi aiheuttaa tulipalon tai rähdyksen. Ota yhteys
asiakaspalvelukeskukseen välttääksesi takuun mitätöitymisen.
TÄRKEÄ KIERRÄTYSNEUVO
Kunnioita maasi sähkö- ja elektroniikkaromua koskevia määräyksiä. Tämä laite täytyy
kierrätä. Jos et enää tarvitse tätä laitetta, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Palauta
se ostopaikkaan, jotta se voidaan siirtää kiertysjärjestelämme. Jos tämä ei ole
mahdollista, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen litietoja varten. Katso luettelo
asiakaspalvelukeskusten puhelinnumeroista osoitteessa www.sportdog.com.
TAKUU
Tällä tuotteella on rajoitettu valmistajan takuu. Tän tuotteeseen sovellettavat
täydelliset takuuehdot löytyvät osoitteesta www.sportdog.com, ja ne ovat saatavissa
myös ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskukseen.
Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, Ireland
Tämä tuote on suojattu seuraavilla patenteilla:
Yhdysvaltain patenttinumerot: 7,017,524; 7,420,136; 6,184,790; 6,459,378; 7,647,545;
7,814,865
Kanadan patenttinumero: 2565318
Australian patenttinumero: 2006233255
Andre patenter afventes.
Muita patentteja vireillä.
TRÄNINGSHALSBAND MED SIRENHALSBAND
Hädanefter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio
Systems Australia Pty Ltd. och övriga dotterbolag eller varumärken som tillhör Radio
Systems Corporation komma att hänvisas till kollektivt som ”vi” eller ”oss”.
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Se användarhandboken för viktig säkerhets- och användningsinformation.
Tack för att du valt dressyrprodukter av märket SportDOG
®
. Detta är en förkortad
handbok som gjorts för att du ska kunna bekanta dig med produkten. För detaljerade
användningsanvisningar om den träningshalsbandet och sirenhalsbandet i detta
kit kan du ladda ner originalbruksanvisningen till SportTrainer
®
SD-1875E från
vår webbplats på www.sportdog.com. Om du har fgor om hur den här produkten
fungerar, ring vår kundsupport. För en förteckning över telefonnummer i ditt område,
besök vår webbplats på www.sportdog.com.
För att få största möjliga skydd genom din garanti ska du inom 30 dagar registrera
din produkt på www.sportdog.com. Genom att registrera produkten och spara
kvittot drar du nytta av hela produktgarantin och skulle du någonsin behöva
kontakta kundsupporten kan vi hjälpa dig snabbare. Vi vill framhålla att din
värdefulla information aldrig kommer att lämnas eller säljas till någon. Fullständig
garantiinformation finns online på www.sportdog.com.
SDR-ABE träningshalsband och sirenhalsband Add-A-Dog
®
är kompatibel med
SportDOG
®
märkessystem SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1825E
och SD-1875E.
ANPASSA TRÄNINGSHALSBANDET, SIRENHALSBANDET
OCH FJÄRRSÄNDAREN
För att anpassa tningshalsbandet och sirenhalsbandet att arbeta med en ny
frrsändare eller för att programmera ett nytt tningshalsband och sirenhalsband
att arbeta med den fjärrsändare du redan har gör du så här:
1. Stäng av träningshalsbandet och sirenhalsbandet.
2. Tryck ned och håll start-/avsngningsknappen på dem båda nedtryckt.
Träningshalsbandets och sirenhalsbandets indikatorlampor tänds och släcks
sedan efter fyra till fem sekunder. Om start-/avstängningsknappen spps upp
för tidigt börjar träningshalsbandets och sirenhalsbandets indikatorlampor att
blinka som vanligt. Om detta sker ska du börja om från 1.
3. Efter att träningshalsbandets och sirenhalsbandets indikatorlampor har släckts
släpper du upp start-/avstängningsknappen.
4. Tryck ned och håll den övre knappen på frrsändaren nedtryckt tills
träningshalsbandets och sirenhalsbandets indikatorlampor blinkar fem
gånger. När träningshalsbandets och sirenhalsbandets indikatorlampor har
blinkat fem gånger har träningshalsbandet och sirenhalsbandet anpassats och
indikatorlamporna börjar blinka som vanligt. Om träningshalsbandets och
sirenhalsbandets indikatorlampor inte blinkar fem gånger får du starta om från 1.
OBS! Mer information om programmeringsgen eller att lägga till en
eller flera hundar finns i originalbruksanvisningen som du fick med
frrdressyrhalsbandssystemet. Besök vår webbplats på www.sportdog.com för att
ladda ner vilken som helst av dessa bruksanvisningar.
MANUELL KONFIGURERING AV SIRENHALSBANDET
STÄLLA IN TON OCH KÖRLÄGE
Sirenhalsbandet kan endast fjärrprogrammeras med en kompatibel fjärrsändare
(se originalbruksanvisningen som medljde fjärrdressyrhalsbandssystemet för
anvisningar). Du kan också ställa in ton och körge från slva halsbandet.
1. Stänga av sirenhalsbandet.
2. Tryck ned och släpp upp start-/avsngningsknappen om du vill
starta sirenhalsbandet.
3. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt inom fem sekunder.
Sirenhalsbandet börjar cykla genom de nio toner som finns.
4. När önskad ton hörs släpper du upp start-/avstängningsknappen innan nästa ton
hörs. Nu är tonen inställd.
5. Tryck ned och håll start-/avsngningsknappen nedtryckt omedelbart efter att
tonvalet gjorts tills antalet pip matchar önskat körläge enligt tabellen.
1 pip (tyst läge)
Inget pip när hunden springer/piper en gång per sekund
när hunden fattar stånd
Två pip
(femsekundersläge)
Piper var femte sekund när hunden springer/piper en
gång per sekund när hunden fattar stånd
Tre pip (tiosekundersläge)
Piper var tionde sekund när hunden springer/piper en
gång per sekund när hunden fattar stånd
6. Släpp upp start-/avstängningsknappen när motsvarande antal pip matchar det
körläge som du vill ha.
PEJLA EFTER DIN HUND PÅ FÄLTET
Så länge din hund befinner sig inom räckvidden kan du alltid få sirenhalsbandet att
pipa genom att trycka på frrsändarens pejlningsknapp. Sirenhalsbandet piper en
gång för varje gång du trycker på knappen. Ett tryck på pejlingsknappen inaktiverar
frrsändarens körläge, men körget är fortfarande på. För att återaktivera
körläget på SportTrainer
®
SD-1875E trycker du ner och släpper upp frrndarens
körlägesknapp. För att återaktivera körläget på systemen SD-425E, SD-425S-E,
SD-425CAMO-E, SD-825E eller SD-1825E tycker du ned och håller fjärrsändarens
pejlingsknapp nedtryckt. Sirenhalsbandet piper tre gånger för att bekräfta att körläget
har aktiverats och kommer att fortsätta fungera i det senaste körläget som det var
inställt på.
ANVÄNDARVILLKOR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
1. ANVÄNDARVILLKOR
Användning av denna produkt kräver att du accepterar alla besmmelser, villkor
och meddelanden som anges här. Anndning av produkten inner samtycke
till alla dessa besmmelser, villkor och meddelanden. Om du inte kan godnna
dessa villkor, krav och förklaringar måste du åternda produkten i oanvänt
skick, i dess originalrpackning och på egen bekostnad och risk till relevant
kundsupport tillsammans med ett köpebevis för att få en full återbetalning.
2. MPLIG ANVÄNDNING
Denna produkt är gjord för att användas på hundar när srning och dressyr
önskas. Din hunds specifika temperament, storlek och vikt kan göra Produkten
olämplig för din hund. Radio Systems Corporation rekommenderar inte att
Produkten används om din hund är aggressiv och accepterar inte något ansvar
r att bema om produkten är lämplig i det enskilda fallet. Om du är tveksam
till om denna Produkt är lämplig för din hund bör du rådfga en veterir
eller auktoriserad hundtnare innan du använder den. Korrekt användning
inbegriper, utan begränsning, att läsa hela bruksanvisningen och all särskild
varningsinformation.
3. INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Denna Produkt är endast utformad för att användas med hundar. Denna
apparat för spårning av hundar är inte avsedd att orsaka skada, olycksfall eller
provokation. Om produkten används på annat sätt än vad den är avsedd för kan
detta innera ett brott mot federal lag, statlig eller lokal lagstiftning.
4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Radio Systems Corporation eller dess dotterbolag är under inga omsndigheter
skadeståndsskyldiga för (i) indirekt skada, straffskadestånd, oförutsedd skada,
skadestånd för särskild skada eller följdskada och/eller (ii) någon form av skada
eller förlust som orsakats av eller är kopplad till en felaktig anndning av denna
produkt. Köparen övertar alla risker och ansvar för anndningen av denna
produkt i den utstckning lagen tilter.
5. ÄNDRINGAR AV VILLKOR
Radio System Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkor och
meddelanden som gäller= för produkten. Om du har underrättats om sådana
ändringar innan du börjat använda produkten ska de vara bindande i samma
utsträckning som om de ingick i detta avtal.
ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna utrustning har testats och befunnits överenssmma med relevanta radio- och
teledirektiv. Kontrollera med din lokala radio- och telemyndighet innan användning
av utrustningen utanför EU. Oberiga ändringar eller modifikationer av utrustningen
som inte godkänts av Radio Systems Corporation strider mot gällande EU-regler
och radio-telebestämmelser och kan ogiltigförklara användarens rätt att annda
utrustningen och garantin.
Försäkran om överensstämmelse finns på: www.sportdog.com/eu_docs.php.
KASSERING AV BATTERIER
s viktig säkerhetsinformation som avser batteriet i
bruksanvisningen till SportTrainer
®
.
Detta system drivs med två litiumjonbatteripaket (kapacitet på 240 mAh för
träningshalsbandet och 400 mAh för sirenhalsbandet). Byt endast ut dem mot batterier
som du köper från kundsupport. Om du vill ha en lista över lokala telefonnummer kan
du gå till vår webbplats på www.sportdog.com.
I många länder gäller särskilda besmmelser för insamling av förbrukade batterier.
Kontrollera vilka bestämmelser som gäller där du bor innan du snger dina
rbrukade batterier. Se nedan för instruktioner om hur du tar ut batteriet ur produkten
r att kassera det separat.
R PRODUKTENS LIV ÄR SLUT KAN DU LÄSA I DESSA ANVISNINGAR OM HUR DU
SKA KASSERA BATTERIERNA (ÖPPNA INTE DEN TRÄNINGSHALSBANDET ELLER
SIRENHALSBANDET FÖRRÄN DU HAR FÅTT DE NYA BATTERIERNA):
Använd en nr 1 stjärnskruvmejsel för att ta bort höljets skruvar
på sirenhalsbandet.
Använd en 3/32 nyckel för insexhål för att ta bort höljets skruvar på
träningshalsbandet.
Ta bort höljets baksida eller överdrag.
Ta ut det gamla batteriet.
När du tar ut det gamla batteriet måste du vara försiktig när du tar ett
ordentligt tag i kontakten för att undvika att kablarna skadas. Att kortsluta
batteriets kablar kan orsaka brand eller explosion.
Dessa instruktioner gäller inte för reparation eller byte av batteri. Att ersätta
batteriet med ett batteri som inte specifikt har godkänts av Radio Systems
Corporation kan orsaka brand eller explosion. Kontakta kundsupporten för att
undvika att din garanti blir ogiltig.
VIKTIG INFORMATION OM ÅTERVINNING
Respektera bestämmelserna för elektriskt och elektroniskt avfall i ditt land. Denna
utrustning måste återvinnas. Om du inte längre behöver utrustningen får du inte slänga
den i de vanliga kommunala soporna. Lämna tillbaka den till inköpssllet så att den
kan tas med i vårt återvinningssystem. Kontakta kundsupport för mer information
om detta inte är möjligt. Besök vår webbplats på www.sportdog.com för en lista över
telefonnummer till kundsupport.
GARANTI
Denna produkt har begränsad tillverkningsgaranti. Fullständiga uppgifter om och
villkor för den garanti som gäller för denna produkt finns på www.sportdog.com. Du
kan också få dem genom att kontakta närmsta kundsupport.
Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, Ireland
Denna produkt skyddas av följande patent:
Amerikanska patentnummer: 7,017,524; 7,420,136; 6,184,790; 6,459,378; 7,647,545;
7,814,865
Kanadensiskt patentnummer: 2565318
Australiensiskt patentnummer: 2006233255
Andra patentansökningar under behandling.
Andra patentansökningar under behandling.
MOTTAKERHALSBÅND MED FJERNSTYRTPIPEENHET
Heretter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio
Systems Australia Pty Ltd. og eventuelle andre partnere av Brand Radio Systems
Corporation, bli referert samlet til som “vi” eller “oss”.
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
Se brukerhåndboken for viktig informasjon om sikkerhet og bruk.
Takk for at du valgte SportDOG
®
Brand-treningsprodukter. Dette er en forkortet
bruksanvisning som er laget for å gjøre deg kjent med produktet. For detaljerte
bruksanvisninger om mottakerhalsbånden og den fjernstyrte pipeenheten i dette
settet, last ned den opprinnelige bruksanvisningen for SportTrainer
®
SD-1875E fra
nettstedet vårt på www.sportdog.com. Hvis du har srsl om bruken av dette
produktet må du ringe kundeserricesenteret. For en liste over telefonnumre i omdet
ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com.
For å få best mulig beskyttelse fra garantien din, må du registrere produktet ditt innen
30 dager på www.sportdog.com. Ved å registrere og beholde kvitteringen din får du
produktets fulle garanti og, hvis du skulle få behov for å ringe kundeserricesenteret,
vil vi kunne hjelpe deg raskere. Viktigst av alt, informasjonen du gir oss vil aldri
bli gitt videre eller solgt til noen. Komplett garantiinformasjon er tilgjengelilig
på www.sportdog.com.
SDR-ABE-mottakerhalsbånden og den fjernstyrte pipeenheten Add-A-Dog
®
er
kompatible med SportDOG
®
- SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1825E
og SD-1875E.
MATCH MOTTAKERHALSBÅNDET, DEN FJERNSTYRTE
PIPEENHETEN OG FJERNSENDEREN
For å matche mottakerhalsbåndet og den fjernstyrte pipeenheten med en ny
fjernsender eller for å programmere et nytt mottakerhalsnd og den fjernstyrte
pipeenheten med din eksisterende fjernsender:
1. Slå mottakerhalsbåndet og den fjernstyrte pipeenheten av.
2. Trykk og hold nede På/av-knappen for hver. Mottakerhalsndet og den
fjernstyrte pipeenhetens indikatorlys vil kommer på, og slå seg av etter 4-5
sekunder. Hvis På/av-knappen slippes for tidlig, vil mottakerhalsbåndet og den
fjernstyrte pipeenhetens indikatorlys begynne å blinke som normalt. Hvis dette
skjer må du begynne på nytt fra 1.
3. Etter at halsbåndmottakeren og fjernkontrollindikatorlysene er slått av, må du
slippe På/av-knappen.
4. Trykk og hold nede øvre knapp på fjernsenderen til fjernsender- og
mottakerhalsbåndindikatorlysene blinker 5 ganger. Når mottakerhalsbånd-
og den fjernstyrte pipeenhetens indikatorlys har blinket 5 ganger, er
mottakerhalsbåndet og fjernsenderen matchet, og indikatorlysene vil begynne å
blinke som normalt. Hvis mottakerhalsbånd- og fjernkontrollindikatorlysene ikke
blinker 5 ganger, må du begynne på nytt fra 1.
Merk: For mer informasjon om programmeringsmoduser, eller for å legge til flere
hunder, se den opprinnelige bruksanvisningen som fulgte med fjerndressursystemet. Se
nettsiden vår på www.sportdog.com for å laste ned disse bruksanvisningene.
KONFIGURER DEN FJERNSTYRTE PIPEENHETEN MANUELT
ANGI TONE OG KJØREMODUS
Den fjernstyrte pipeenheten kan kun programmeres ekstern fra hvilken som helst
kompatibel fjernsender (se den originale bruksanvisningen som medfulgte det
fjernstyrte dressurhalsbåndsystemet for instruksjoner). Du kan også angi tone og
kjøremodus på selve alarmen.
1. Slå den fjernstyrte pipeenheten av.
2. Trykk og slipp På/av-knappen for å slå på den fjernstyrte pipeenheten.
3. Trykk og hold På/av-knappen innen 5 sekunder. den fjernstyrte pipeenheten vil
begynne å gå gjennom de 9 tilgjengelige tonene.
4. Når den ønskede tonen høres må du slippe På/av-knappen før neste tone starter.
Tonen er nå innstilt.
5. Trykk og hold nede På/av-knappen umiddelbart etter tonevalg er fullrt, til
antall signaler matcher ønsket kjør modus som vist på tabellen.
1 Signal
(Stillemodus)
Ingen signal når hunden løper / signal en gang i sekundet når
hunder sr i ro.
2 Signaler (5
Sekundersmodus)
Signal hvert 5 sekund når hunden løper / signal en gang i
sekundet når hunder står i ro
3 Signaler (10
Sekundersmodus)
Signal hvert 10 sekund når hunden løper / signal en gang i
sekundet når hunder står i ro
6. Slipp På/av-knappen etter at korresponderende antall signaler samsvarer med
din ønskede kjør modus.
LOKALISER HUNDEN DIN I FELTET
Når hunden din er innen range, kan du få den fjernstyrte pipeenheten til å avgi signal
ved å trykke på Lokaliser-knappen på fjernsenderen. Fjernsenderen vil avgi et signal
en gang hver gang du trykker på knappen. Hvis du trykker på Lokaliser-knappen
blir fjernstyrte pipeenhetens kjør modus deaktivert, men kr modus er fortsatt på.
For å aktivere kjøremodus på SportTrainer
®
SD-1875E på nytt, trykk og hold inne
kjøremodusknappen på fjernsenderen. For å aktivere kjøremodus på systemene
SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, eller SD-1825E på nytt, trykk og
hold inne lokaliseringsknappen på fjernsenderen. Fjernstyrte pipeenheten vil avgi 3
signaler for å bekrefte at kjør modus har blitt aktivert og vil fortsette å arbeide i den
løpemodusen den ble innstilt til.
BRUKSVILKÅR OG ANSVARSBEGRENSNING
1. BRUKSVILKÅR
Bruk av dette produktet er underlagt din godkjennelse av alle vilkår, betingelser
og merknader i dette dokumentet uten endringer. Bruk av dette produkter
medfølger at alle slike vilkår, betingelser og merknader er akseptert. Hvis du
ikke ønsker å godta disse vilkårene, betingelsene og merknadene, returnerer du
produktet, ubrukt, i dets originalemballasje og for egen regning og risiko til det
aktuelle kundeservicesenteret sammen med et kpsbevis for full tilbakebetaling.
2. RIKTIG BRUK
Dette produktet er designet for bruk med hunder der trening og peiling er
ønskelig. Det spesikke lynnet eller srrelse/vekt på hunden kan være uegnet
for produktet. Radio Systems Corporation frader bruk av produktet hvis hunden
er aggressiv, og aksepterer intet ansvar for å fastslå egnethet i individuelle
tilfeller. Hvis du er usikker på om produktet er egnet for hunden, ber vi deg
undersøke med veterinær eller sertifisert trener før bruk. Riktig bruk inkluderer,
uten begrensning, gjennomgang av hele bruksanvisningen og alle spesifikke
sikkerhetsinformasjonen.
3. INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK
Dette produktet er konstruert kun for bruk med hunder. Hundepeilingsenheten
skal ikke skade, påføre smerte eller provosere. Bruk av produktet på en måte
som det ikke er beregnet for, kan resultere i brudd på føderale, statlige eller
lokale lover.
4. ANSVARSBEGRENSNING
Radio Systems Corporation eller noen av dets tilknyttede selskaper skal ikke
under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for (i) indirekte skader, straffeansvar,
tilfeldige eller spesielle skader eller følgeskader og/eller (ii) tap eller skader som
resulterer fra eller er tilknyttet feilaktig bruk av produktet. Kjøperen overtar alle
risikoer og alt ansvar som følger med bruk av produktet i lovens fulle utstrekning.
5. ENDRINGER AV VILKÅR OG BETINGELSER
Radio Systems Corporation forbeholder seg retten til å endre vilrene,
betingelsene og merknadene som omfatter dette produktet, fra tid til annen.
Hvis slike endringer er blitt meddelt deg før du tok produktet i bruk, skal de være
bindende for deg på samme måte som om de var inkludert i dette dokumentet.
MERKING
Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med relevante direktiver fra
R&TTE. Før utstyret brukes utenfor EU-land må du sjekke med relevante lokale R&TTE-
myndigheter. Uautoriserte endringer eller modikasjoner på produktet som ikke er
godkjent av Radio Systems Corporation er brudd på EUs R&TTE-reguleringer, de kan
oppheve brukerens rettigheter til å bruke utstyret og vil oppheve garantien.
Samsvarserklæringen er tilgjengelig på: www.sportdog.com/eu_docs.php.
AVHENDING AV BATTERIER
Se viktig sikkerhetsinformasjon for batteriet i bruksanvisningen
for SportTrainer
®
.
Dette systemet drives av to litiumionbatteripakker (240 mAh-kapasitet for
mottakerhalsbåndet og 400 mAh for den fjernstyrte pipeenheten). Skift kun ut med
batteriene som mottas fra kundeservicesenteret etter at du har ringt dem. For en liste
over telefonnumre i omdet ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com.
Egen innsamling av brukte batterier er pålagt i mange områder, undersøk forskriftene i
ditt område før du kasserer batterier. Se nedenfor for informasjon om hvordan batteriet
tas ut fra produktet for kassering.
PÅ SLUTTEN AV PRODUKTETS LEVETID MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSJONENE FOR
BATTERIFJERNING FOR ENDELIG KASSERING (IKKE ÅPNE MOTTAKERHALSBÅNDEN
ELLER DEN FJERNSTYRTE PIPEENHETEN FØR DU HAR MOTTATT DET NYE
BATTERIET):
Bruk et stjerneskrujern str. 1, fjern dekselskruene fra fjernstyrte pipeenheten.
Bruk en 3/32 unbrakonøkkel, fjern dekselskruene fra mottakerhalsbåndet.
Ta av baksiden eller dekselet på kabinettet.
Ta ut den gamle batteripakken.
Vær forsiktig når du tar ut den gamle batteripakken og tar fast grep i kontakten
for å unngå å skade ledningene. Hvis batteriledningene kortsluttes, kan det
oppstå brann eller eksplosjon.
Disse instruksjonene gjelder ikke for reparasjon eller bytte av batteriene.
Hvis batteriet byttes ut med et som ikke er spesifikt godkjent av Radio Systems
Corporation, kan det oppstå brann eller eksplosjon. Ring kundeservicesenteret
for å unngå å ugyldiggjøre garantien.
VIKTIGE RÅD OM RESIRKULERING
Respekter reglene for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr i ditt land. Denne
enheten må resirkuleres. Hvis du ikke lenger har behov for utstyret, skal det ikke legges
i husholdningsavfallet. Returner det til utsalgsstedet slik at det kan tilbakeføres i vårt
resirkuleringssystem. Hvis dette ikke er mulig, kontakter du kundeservicesenteret for
ytterligere informasjon. Se nettsiden vår på www.sportdog.com for en oversikt over
telefonnummer til kundeservicesenter.
GARANTI
Dette produktet er dekket av en begrenset garanti fra produsenten. Fullstendige
detaljer om garantien som gjelder for dette produktet og dens betingelser
finner du på www.sportdog.com og/eller er tilgjengelig ved å kontakte ditt
lokale kundeservicesenter.
Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, Ireland
Dette produktet er beskyttet av følgende patenter:
Amerikanske patentnumre: 7,017,524; 7,420,136; 6,184,790; 6,459,378; 7,647,545;
7,814,865
Kanadisk patentnummer: 2565318
Australsk patentnummer: 2006233255
Andre pågående patenter.
ОШЕЙНИК-ПРИЕМНИК С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ
ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
В данном документе компании Radio Systems Corporation, Radio Systems
PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. и любые другие дочерние
компании или бренды компании Radio Systems Corporation могут совокупно
называться «мы».
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Ознакомьтесь с важными правилами техники безопасности и эксплуатации в
Руководстве пользователя.
пасибо, что выбрали изделие для дрессировки собак марки SportDOG
®
.
Этот документ представляет собой краткое пособие для ознакомления
с изделием. Чтобы ознакомиться с подробными инструкциями по
эксплуатации ошейника-приемника и устройства для удаленной подачи
звуковых сигналов из данного комплекта, загрузите оригинальное
Пособие по эксплуатации SportTrainer
®
SD-1875E с нашего вебайта по
адресу: www.sportdog.com. Если у вас есть вопросы по работе изделия,
свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов. Список телефонов
этих центров можно найти на нашем сайте www.sportdog.com.
Чтобы получить максимальную степень защиты по гарантии, зарегистрируйте
приобретенное изделие на сайте www.sportdog.com в течение 30 дней после
покупки. Зарегистрировав изделие и сохранив магазинный чек, вы получаете
возможность пользоваться полной гарантией на изделие, и если вам понадобится
связаться с центром обслуживания клиентов, мы сможем помочь вам быстрее.
А самое главное, мы никогда никому не передадим и не продадим ваши ценные
личные данные. Полную информацию о гарантии можно найти на нашем
сайте www.sportdog.com.
Дополнительный ошейник-приемник с устройством для удаленной подачи
звуковых сигналов SDR-ABE Add-A-Dog
®
совместим со следующими
системами марки SportDOG
®
: SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E,
SD-1825E, или SD-1875E.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГ К ДРУГУ ОШЕЙНИКА-ПРИЕМНИКА,
УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕННОЙ ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ
СИГНАЛОВ И ДИСТАНЦИОННОГО ПЕРЕДАТЧИКА
Для подключения ошейника-приемника и устройства удаленной подачи
звуковых сигналов к новому дистанционному передатчику или для
программирования нового ошейника-приемника и устройства удаленной
подачи звуковых сигналов на работу с существующим дистанционным
передатчиком выполните следующие шаги.
1. Выключите ошейник-приемник и устройство удаленной подачи
звуковых сигналов.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения каждого из
устройств. Световые индикаторы ошейника-приемника и устройства
удаленной подачи звуковых сигналов загорятся и через 4-5 секунд погаснут.
Если отпустить кнопку включенияыключения слишком рано, световые
индикаторы ошейника-приемника и устройства удаленной подачи звуковых
сигналов замигают как обычно. Если это случится, начните снова с пункта А.
3. После того, как световые индикаторы ошейника-приемника и устройства
удаленной подачи звуковых сигналов погаснут, отпустите кнопку
включения/выключения.
4. Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку на дистанционном передатчике,
пока световые индикаторы ошейника-приемника и устройства удаленной
подачи звуковых сигналов не мигнут 5 раз. Когда это случится, это будет
означать, что ошейник-приемник и устройство удаленной подачи звуковых
сигналов теперь подключены друг к другу., и световые индикаторы начнут
мигать как обычно. Если световые индикаторы ошейника-приемника и
устройства удаленной подачи звуковых сигналов не мигнули 5 раз, начните
снова с пункта А.
Примечание: дополнительные сведения о программировании режимов
и добавлении устройств для дополнительных собак см. в оригинальном
Руководстве по эксплуатации, входящем в комплект поставки системы
дистанционного электронного дрессировщика. Загрузить такие пособия по
эксплуатации можно с нашего вебайта по адресу: www.sportdog.com.
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕННОЙ
ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА И РЕЖИМА РАБОТЫ
Устройство для удаленной подачи звуковых сигналов можно запрограммировать
удаленно с любого совместимого дистанционного передатчика (инструкции см.
в оригинале Пособия по эксплуатации, которое поставляется вместе с системой
ошейника для дистанционной дрессировки). Также можно установить звуковой
сигнал и режим работы при помощи самого устройства для удаленной подачи
звуковых сигналов.
1. Выключите устройство удаленной подачи звуковых сигналов.
2. Нажмите и отпустите кнопку включенияыключения для включения
устройства удаленной подачи звуковых сигналов.
3. Не позднее чем через 5 секунд после этого нажмите и удерживайте кнопку
включения/выключения. Устройство удаленной подачи звуковых сигналов
начнет переключаться с одного звукового сигнала на другой, перебирая по
очереди все 9 видов звукового сигнала.
4. Услышав нужный звуковой сигнал, отпустите кнопку включения/выключения
до того, как зазвучит следующий сигнал. Звуковой сигнал выбран.
5. Закончив выбор звукового сигнала, немедленно после этого нажмите и
удерживайте кнопку включения/выключения, пока количество подаваемых
звуковых сигналов не будет соответствовать выбранному режиму работы,
как показано в таблице.
1 звуковой сигнал
(бесшумный режим)
Пока собака бегает, звуковые сигналы не подаются.
Когда собака находится в одной точке, звуковой
сигнал подается раз в секунду
2 звуковых сигнала
(5-секундный режим)
Пока собака бегает, звуковой сигнал подается раз
в 5 секунд. Когда собака находится в одной точке,
звуковой сигнал подается раз в секунду
3 звуковых сигнала
(10-секундный режим)
Пока собака бегает, звуковой сигнал подается раз
в 10 секунд. Когда собака находится в одной точке,
звуковой сигнал подается раз в секунду
6. Услышав нужное количество звуковых сигналов, соответствующее
выбранному режиму работы, отпустите кнопку включения/выключения.
ОБНАРУЖЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ СОБАКИ В ПОЛЕ
В любой момент, когда собака находится в радиусе дальности действия,
вы можете заставить устройство удаленной подачи звуковых сигналов
подать звуковой сигнал — для этого достаточно нажать кнопку «Найти» на
дистанционном передатчике. Устройство удаленной подачи звуковых сигналов
будет подавать звуковой сигнал каждый раз при нажатии кнопки. Нажатие кнопки
Найти деактивирует режим работы устройства для удаленной подачи звуковых
сигналов, но этот режим по-прежнему остается выбранным. Для повторной
активации режима работы с помощью дистанционного передатчика SportTrainer
®
SD-1875E нажмите и отпустите кнопку «Режим работы» на передатчике. Для
повторной активации режима работы с помощью дистанционного передатчика
SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, или SD-1825 нажмите и
удерживайте кнопку «Найти» на передатчике. подтверждая, что режим работы
активирован, и продолжит работу в последнем выбранном на нем режиме работы.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Использование данного изделия подразумевает принятие пользователем
всех таких условий, положений и заявлений. Использование данного изделия
подразумевает принятие пользователем всех таких условий, положений
и заявлений. Если вы не принимаете эти условия, положения и заявления,
не используйте данное изделие и верните его в оригинальной упаковке за
свой счет и на свой риск в соответствующий Центр обслуживания клиентов,
сопроводив доказательством совершения покупки, чтобы получить
возмещение стоимости изделия.
2. НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Данное изделие предназначено для использования на собаках с целью
отслеживания их перемещения и дрессировки. Из-за характера или размеров
и веса вашей собаки данное изделие может не подойти для нее. Корпорация
Radio Systems Corporation не рекомендует использовать данное изделие, если
ваша собака проявляет агрессию, и не несет ответственности за определение
пригодности изделия в каждом конкретном случае. Если вы не уверены,
подходит ли данное изделие для вашей собаки, перед использованием изделия
проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным тренером.
Надлежащее использование включает, помимо прочего, полное прочтение
Пособия по эксплуатации и всех специальных предупреждений о безопасности.
3. НЕДОПУСТИМОСТЬ НЕЗАКОННОГО ИЛИ ЗАПРЕЩЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Данное Изделие разработано только для применения на собаках. Данное
устройство для слежения за собаками не предназначено для причинения
животному вреда и травм или провоцирования животного. Использование
данного Изделия в целях, для которых оно не предназначено, может
привести к нарушениям федеральных законов, законов штата или местного
законодательства.
4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни при каких обстоятельствах компания Radio Systems Corporation или какие-
либо связанные с ней компании не будут нести ответственности за (1) какие-
либо непрямые, штрафные, побочные, фактические или косвенные убытки и
(или) (2) какие-либо убытки или ущерб любого рода, возникающие вследствие
или в связи с ненадлежащим использованием данного изделия. Покупатель
принимает на себя все риски и всю ответственность в связи с использованием
данного изделия в максимальной степени, разрешенной действующим
законодательством.
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Корпорация Radio Systems Corporation оставляет за собой право время от
времени вносить изменения в условия, положения и заявления, относящиеся
к использованию данного изделия. Если о таких изменениях вам станет
известно до начала использования данного изделия, они будут считаться
обязательными к исполнению вами, как если бы они были установлены в
настоящем документе.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Данное изделие прошло испытания и признано соответствующим
требованиям применимых директив ЕС в отношении средств радиосвязи и
телекоммуникационного оконечного оборудования. Перед использованием
данного изделия за пределами стран-членов ЕС проконсультируйтесь с
местным органом, регулирующим использование средств радиосвязи и
телекоммуникационного оконечного оборудования. Внесение в данное изделие
несанкционированных изменений или модификаций, не одобренных корпорацией
Radio Systems Corporation, является нарушением правил ЕС в отношении средств
радиосвязи и телекоммуникационного оконечного оборудования, а также может
привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного изделия
и аннулированию гарантии.
С декларацией о соответствии стандартам можно ознакомиться на веб-сайте по
адресу: www.sportdog.com/eu_docs.php.
УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ
См. важную информацию о безопасности, относящуюся
к аккумуляторной батарее, в Пособии по эксплуатации системы SportTrainer®.
В системе установлены две ионноитиевые батареи (емкостью 240 миллиампер-
час для ошейника-приемника и 400 миллиампер-час для устройства удаленной
подачи звуковых сигналов). Эти батарейные комплекты можно заменять только
батареями, полученными в наших центрах обслуживания клиентов. Список
телефонов ближайших к вам центров обслуживания клиентов можно найти на
нашем сайте www.sportdog.com.
Во многих регионах отработавшие батареи подлежат отдельному сбору
для утилизации. Перед утилизацией отработавших батарей ознакомьтесь с
правилами, действующими в вашем регионе. Инструкции по извлечению батареи
из данного устройства для раздельной утилизации смотрите ниже.
ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВЫПОЛНИТЕ
ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ИНСТРУКЦИИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ БАТАРЕИ С
ЦЕЛЬЮ ЕЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ (НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ОШЕЙНИК-
ПРИЕМНИК, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕННОЙ ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ
СИГНАЛОВ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПОЛУЧИТЕ СМЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ):
С помощью крестовой отвертки № 1 отвинтите винты крепления корпуса
устройства для удаленной подачи звуковых сигналов.
Гаечным ключом Allen 3/32 снимите винты с корпуса ошейника-приемника.
Снимите заднюю стенку или кожух корпуса.
Извлеките старый батарейный комплект.
При снятии отработавшей батареи необходимо соблюдать осторожность,
прочно удерживая соединитель, чтобы не повредить провода. Замыкание
проводов батареи способно привести к пожару или взрыву.
Данная инструкция не распространяется на ремонт или замену батареи.
Установка запасной батареи, не одобренной к использованию компанией
Radio Systems Corporation, может привести к пожару или взрыву. Во
избежание аннулирования гарантии на устройство обращайтесь в Центр
обслуживания клиентов.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ
Соблюдайте действующие в вашей стране правила утилизации отработавшего
электрического и электронного оборудования. Данное изделие подлежит
переработке. Если данное изделие вам больше не требуется, не утилизируйте
его вместе с обычными бытовыми отходами. Верните его в место приобретения с
целью утилизации в системе переработки нашей компании. Если это невозможно,
обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов для получения дополнительной
информации. С перечнем номеров телефонов Центров обслуживания клиентов
можно ознакомиться на нашем вебайте: www.sportdog.com.
ГАРАHTИЯ
Данное изделие имеет ограниченную гарантию производителя. Полное
изложение гарантии, действующей в отношении данного изделия, и ее условия
можно найти на сайте www.sportdog.com, а также о них можно узнать в местном
Центре обслуживания клиентов.
Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, Ireland
Изделие защищено следующими патентами:
Номера патентов США: 7,017,524; 7,420,136; 6,184,790; 6,459,378; 7,647,545;
7,814,865
Номер патента в Канаде: 2565318
Номер патента в Австралии: 2006233255
Поданы заявки на другие патенты.
©2016 RADIO SYSTEMS CORPORATION
10427 PetSafe Way • Knoxville, TN 37932 USA
800.732.0144 • 865.777.5404
RADIO SYSTEMS PETSAFE EUROPE LTD.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland • +353 (0) 76 892 0427
SPORTDOG.COM
400-1787-52/1
FOLD 2FOLD 1
FOLD 9FOLD 8
FOLD 4 FOLD 6FOLD 3 FOLD 5 FOLD 7
  • Page 1 1
  • Page 2 2

SportDOG SDR-AB Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös