Skil 0735 AA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
grass trimmers
Malli
0735 AA
Tyyppi
Ohjekirja
27
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av
eksponeringsnivået
! beskyttdegselvmotvirkningeneavvibrasjoner
vedåvedlikeholdeverktøyetogutstyret,holde
hendenevarmeogorganiserearbeidsmåtendin

Siimaleikkuri 0735
ESITTELY
Tämä työkalu on tarkoitettu ruohon ja rikkaruohojen
leikkaamiseen pensaiden alta sekä rinteistä ja reunoista,
joihin ei pääse ruohonleikkurilla
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat, jotka näkyvät
piirroksessa 2
Jos osia puuttuu tai on vioittunut, ota yhteyttä
jälleenmyyjään
• Luetämäohjekirjahuolellaennenkäyttöäjapidäse
tallellatuleviatarpeitavarten3
• Kiinnitäerityistähuomiotaturvallisuuttakoskeviin
ohjeisiinjavaroituksiin;näidenlaiminlyöntivoi
aiheuttaavakavanvaurioitumisen
TEKNISET TIEDOT 1
LAITTEEN OSAT 2
A Leikkuusuoja
B Johtosuojus
C Kytkin
D Leikkuuterän suojus
E Vapautuspainike
F Siimansyöttöpainike
G Siimankatkaisuterä
H Kelan suojus
J Ilmanvaihto-aukot
K Säilytyskisko (eiruuvejamukana)
L Säilytyskoukku
TURVALLISUUS
ERITYISIÄTURVAOHJEITASIIMALEIKKUREIDEN
KÄYTTÖÖN
YLEISTÄ
Varmista, että osaat varmasti ohjata työkalua ja käyttää
sitä asianmukaisesti
Käyttäjä vastaa tapaturmista tai vaaratilanteista, joita
aiheutuu muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen
Käytä työkalua vain, kun ympäristön lämpötila on 0
- 40°C
Älä koskaan kiinnitä tähän työkaluun metallisia
leikkuuosia
HENKILÖTURVALLISUUS
• Tätätyökaluaeioletarkoitettuhenkilöidenkäyttöön
(mukaanlukienlapset),joidenfyysinen,sensorinen
taihenkinenvireysonrajoittunuttaijoillaeiole
kokemustataitietämystä,elleiheidän
turvallisuudestaanvastaavahenkilöoleantanut
heilleohjaustataikoulutustatyökalunkäytössä
• Varmista,etteivätlapsetleikilaitteella
Älä koskaan anna lasten tai muiden käyttöohjeita
tuntemattomien käyttää työkalua
• Pidäsormesipoissaleikkuusuojukseenkuuluvasta
siimankatkaisuterästä
Pidä kädet ja jalat poissa leikkuusiimojen läheltä
leikatessasi, etenkin työkalua käynnistäessäsi
Käytä aina suojalaseja, pitkiä housuja ja tukevia kenkiä
työkalulla työskennellessäsi
Älä koskaan käytä työkalua ihmisten välittömässä
läheisyydessä; keskeytä sen käyttö, kun lähellä on
ihmisiä (etenkin lapsia) tai lemmikkieläimiä
Älä koskaan käytä työkalua ollessasi väsynyt, sairas tai
alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen
SÄHKÖTURVALLISUUS
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin
latauslaitteen nimilaatan osoittama jännite (latauslaitetta,
joiden jännitetaso on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös
220V tason jännitteeseen)
Tarkasta johto ajoittain ja vaan toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, kun johto on vioittunut
Tarkista jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, jos se on
vioittunut (viallisetjatkojohdotvoivatollavaarallisia)
Käytä vain sellaista ulkona käytettävää jatkojohtoa, joka
on varustettu vesitiiviillä pistokkeella ja liittimellä
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Kun käytät työkalua kosteassa ympäristössä, käy
vikavirtakytkintä (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään
30 mA
Älä juokse (jatko)johdon yli, murskaa sitä tai vedä siitä
Pidä (jatko)johto poissa lämpölähteiden, öljyn ja terävien
reunojen läheltä
• Pidä(jatko)johtopoissapyörivienleikkuusiimojen
läheltä
Katkaise työkalusta aina virta ja irrota pistoke
virtalähteestä, jos virtajohto tai jatkojohto katkeaa,
vaurioituu tai jää jumiin (äläkoskejohtoonennen
pistokkeenirrottamista)
ENNENKÄYTTÖÄ
Käytä työkalua ainoastaan päivänvalossa tai riittävässä
keinovalaistuksessa
Tarkista työkalun toiminta aina ennen sen käyttöä, ja jos
työkalu osuu johonkin ja siitä aiheutuu vika, anna se
välittömästi ammattitaitoisen henkilön korjattavaksi (älä
koskaan itse avaa työkalua)
Tarkasta ennen käyttöä leikkuualue huolellisesti ja poista
esineet, joihin työkalu voi osua leikkuutyön aikana (esim.
kivet, irralliset puunkappaleet jne.)
KÄYTÖNAIKANA
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Älä koskaan käytä työkalua, jos leikkuusuojus on
vaurioitunut tai se ei ole paikallaan
• Kuntyökaluonkytkettypoispäältä,leikkuusiimat
pyörivätvielävähänaikaa
Älä leikkaa ruohoa muualta kuin maasta (esim. seinistä
tai kivistä)
28
Älä ylitä teitä tai hiekkapolkuja työkalun ollessa vielä
käynnissä
Älä anna minkään häiritä työtäsi vaan keskity siihen, mitä
teet
Irrota aina pistoke virtalähteestä
- kun työkalu jää valvomatta
- ennen tukoksen muodostaneen materiaalin poistamista
- ennen työkalun tarkistamista, puhdistusta tai käyttöä
- jos osut vieraaseen esineeseen
- jos työkalu alkaa täristä normaalista poikkeavalla
tavalla
Varmista aina, ettei tuuletusaukoissa ole roskia
KÄYTÖNJÄLKEEN
• Katkaisetyökalustaainavirtajairrotapistoke
virtalähteestäennensäätöjentekemistä,kelojen
vaihtamista,työkalunpuhdistustataisenjättämistä
valvomattalyhyeksikäänajaksi
Säilytä työkalu sisätiloissa kuivassa ja lukitussa
paikassa lasten ulottumattomissa
TYÖKALUNSYMBOLIENSELITYKSET
3Varoitus! Lue käyttöohje
4 Suojele työkalua sateelta
5 Käytä suojalaseja
6 Huomioilentävistäroskistajohtuva
loukkaantumisriski (pidä sivulliset turvallisen matkan
päässä työskentelyalueelta)
7 Irrota pistoke heti pistorasiasta, jos (jatko)johto on
vaurioituu tai katkeaa työskentelyn aikana
8 Kaksoiseristys (ei tarvita maajohtoa)
KÄYTTÖ
Leikkuusuoja 0
- asenna leikkuusuojus A kuvan mukaan mukana
tulleella pyöreäkantaisella ruuvilla
! äläkoskaankäytätyökaluailmanleikkuusuojaaA
Johtosuojus !
- ripusta jatkojohdon silmukka suojuksen yläpuolelle B
kuten kuvassa
- varmista jatkojohdon kiinnitys vetämällä se tiukalle
Käynnistys/pysäytys @
- kytke työkalusta päälle painamalla kytkimestä C
- sammuta työkalusta vapauttamalla kytkimestä C
! kuntyökalustaonkatkaistuvirta,leikkuusiimat
pyörivätvielämuutamansekunninajan
- anna leikkuusiimojen pysähtyä, ennen kuin käynnistät
laitteen uudelleen
! äläkatkaisejakytkevirtaanopeasti
Leikkaaminen
! varmista,ettäpunainensuojusD2onpoistettu
siimankatkaisuterästä,ennenkuinkäytät
työkalua
! varmista,etteileikkuualueellaolekiviä,roskiatai
muitavieraitaesineitä
! aloitaleikkaaminenvasta,kuntyökalutoimii
täydellänopeudella
- aloita leikkaaminen pistorasian läheltä ja liiku
työskennellessäsi poispäin
- leikkaa pitkä ruoho kerroksittain (aloita aina ylhäältä
- leikkaa ainoastaan leikkuusiiman kärjellä
- älä leikkaa kosteaa tai märkää ruohoa
- älä anna leikatun ruohon tukkia kelaa (älä tee liian
raskaita leikkauksia)
- älä ylikuormita työkalua
- leikkaa varovasti puiden ja pensaiden ympäriltä,
etteivät ne osu leikkuusiimoihin
- pidä työkalu erillään kiinteistä esineistä suojataksesi
leikkuusiimoja liialliselta kulumiselta
- huomioi takapotkuvoimat, joita ilmenee työkalun
koskiessa kiinteisiin esineisiin
Koneen pitäminen ja ohjaaminen #
- leikkaa pitkää ruohoa hitaasti kääntelemällä työkalua
oikealta vasemmalle ja päinvastoin
- kun leikkaat lyhyempää ruohoa, kallista työkalua kuten
kuvassa
- siisti reunat kääntämällä leikkuupäätä 180° kuten
kuvassa
- pidä konetta tukevalla otteella niin, että hallitset
koneen täydellisesti koko ajan
- säilytä tukeva työasento
- pidä työkalu aina riittävän etäällä kehostasi
Siiman syöttö $
- napauta painiketta F kevyesti maahan (mieluiten
kiinteällä alustalla) moottorin käydessä
- laite vapauttaa kaksi leikkuusiimaa, jotka
siimankatkaisuterä katkaisee sopivan pituisiksi G
! varmista,ettäpunainensuojusD2onpoistettu
siimankatkaisuterästä,ennenkuinkäytät
työkalua
! varosiimankatkaisuterästäjohtuvia
loukkaantumisiaG
- palauta siiman syöttämisen jälkeen työkalu aina
normaaliin käyttöasentoon ennen virran kytkemistä
- syötä siimoja säännöllisesti täyden leikkuukehän
säilyttämiseksi
- jos moottori käy ilman kuormitusta eikä ruohoa leikata,
leikkuusiimat ovat kuluneita tai rikki, kelaa siima
takaisin kelalle tai vaihda kelajärjestelmä
Siiman kelaaminen takaisin kelalle %
Jos leikkuusiimat eivät tule ulos kelan suojuksesta H
! sammutakonejairrotapistokepistorasiasta
- irrota kelajärjestelmä työkalusta ja ota kela ulos
suojuksesta H
- kelaa molemmat leikkuusiimat tasaisen tiukalle
kerroksittain nuolen suuntaan
- aseta molemmat siimat kelan uriin X ja varmista, että
ne ovat tukevasti paikoillaan (jätä riittävästi siimaa)
- pujota molemmat siimat kelan reikien Y läpi, ennen
kuin asetat kelatun kelan kelan suojukseen H
! varmista,ettäkelaontukevastipaikallaan,ja
vapautasittenmolemmatsiimaturistaX
vetämälläniitänapakasti
- asenna kelajärjestelmä työkaluun (käännäkelaa
myötäpäivään,kunnessenapsahtaapaikalleen) ^
Kelajärjestelmän asentaminen takaisin paikalleen ^
! sammutakonejairrotapistokepistorasiasta
- irrota/asenna vanha/uusi kelajärjestelmä kuten
kuvassa
- käytä tämän työkalun kanssa vain SKIL-kelajärjestelmää
2610Z01354 (takuueikorvaamuiden
kelajärjestelmienkäytöstäaiheutuviavaurioita)
- kun olet asentanut kelajärjestelmän uudelleen paikalleen,
koekäytä työkalua ainakin minuutin ajan ilman kuormitusta
varmistaaksesi, että se toimii asianmukaisesti
29
! varmista,ettätyökaluntoimintaonkatkaistusen
kosketinliitettäessäpistorasiaan
HOITO / HUOLTO
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
• Irrotaainapistokevirtalähteestäennenpuhdistusta
ja/taihuoltoa
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilmanvaihtoreiät puhtaus)
- puhdista työkalu kostealla liinalla (älä käytä
puhdistusaineita tai liuottimia)
- puhdista siimankatkaisuterä G 2 ja leikkuusuojus A
jokaisen käyttökerran jälkeen
- puhdista tuuletusraot J 2 säännöllisesti harjalla tai
paineilmalla
Tarkista säännöllisin väliajoin leikkuupään kunto ja
mutterien, pulttien ja ruuvien kireys
Tarkista laite säännöllisin väliajoin kuluneiden tai
vaurioituneiden osien varalta ja korjauta/vaihdata ne
tarvittaessa
Säilytys &
- säilytä työkalu sisätiloissa kuivassa ja lukitussa
paikassa lasten ulottumattomissa
- kiinnitä säilytyskisko K tukevasti seinälle 4 ruuvilla
(eivätmukana) vaakasuoraan asentoon
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste
mukaan liitettynä
VIANMÄÄRITYS
Seuraavassa luetellaan ongelmien oireita, mahdollisia
syitä ja korjaustoimia (jos ongelma ei selviä ja korjaannu
näiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
huoltoliikkeeseen)
! sammutatyökalujairrotapistokepistorasiasta
ennenongelmantutkimista
Työkalu ei toimi
- virtalähteen pistorasia viallinen -> käytä toista
pistorasiaa
- jatkojohto viallinen -> vaihda jatkojohto
Työkalu toimii katkonaisesti
- sisäiset johdot viallisia -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
- virtakatkaisin viallinen -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
Työkalu tärisee erikoisesti
- ruoho liian pitkää -> leikkaa vaiheittain
Työkalu ei leikkaa
- siima liian lyhyt / katkennut -> syötä siimaa käsin
Siiman syöttäminen ei onnistu
- kela tyhjä -> vaihda kela
- siima jumissa kelan sisällä -> tarkasta kela, kelaa
tarvittaessa uudelleen
Siima ei katkea sopivan pituiseksi -> poista leikkuuterän
suojus
Siima katkeilee jatkuvasti
- siima jumissa kelan sisällä -> tarkasta kela, kelaa
tarvittaessa uudelleen
- leikkuria käytetään virheellisesti -> leikkaa vain siiman
kärjellä, vältä kiviä, seiniä ja muita kovia esineitä; syötä
siimaa säännöllisesti
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älähävitäsähkötyökalua,tarvikkeitataipakkausta
tavallisenkotitalousjätteenmukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli 9 muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
-VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen
EN 60335, EN 61000, EN 55014 seuraavien sääntöjen
mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY,
2000/14/EY, 2011/65/EU
Tekninentiedostokohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
25.07.2012
11
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60335 mukaan työkalun melutaso on
70 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on
90 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus
< 2,5 m/s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
Direktiivin 2000/14/EY (standardin EN/ISO 3744) mukaan
mitattuna taattu äänenvoimakkuustaso LWA on alle
93 dB(A) (yhdenmukaisuuden arviointiprosessi liitteen VI
mukainen)
Ilmoitettu tarkastuslaitos: KEMA, Arnhem, NL
Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero: 0344
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60335
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudutärinänvaikutuksiltaylläpitämällälaite
jasenlisävarusteet,pitämälläkädetlämpiminäja
järjestämällätyömenetelmät
/