Flex CHE 2-28 SDS-plus Ohjekirja

Brändi
Flex
Kategoria
rotary hammers
Malli
CHE 2-28 SDS-plus
Tyyppi
Ohjekirja
CHE 2-28
94
Sisältö
Käytetyt symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Kuva koneesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Melu ja tärinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Huolto ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
-Vaatimustenmukaisuus . . . . . . . . . 102
Vastuun poissulkeminen . . . . . . . . . . . 102
Käytetyt symbolit
VAROITUS!
Viittaa välittömästi uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantu-
misiin.
VARO!
Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilan-
teeseen. Ohjeen noudattamatta jättäminen
saattaa johtaa loukkaantumisiin tai
esinevaurioihin.
OHJE!
Viittaa koneen käyttöä koskeviin ohjeisiin
ja tärkeisiin tietoihin.
Symbolit koneessa
Lue käyttöohjeet ennen koneen
käyttöönottoa!
Käytä silmiensuojaimia!
Käytä kuulonsuojaimia!
Käytä kevyttä
hengityssuojainta!
Vanhan laitteen kierrätysohjeet
(katso sivu Kierrätysohjeita)!
Tekniset tiedot
Pora- ja piikkausvasara CHE 2-28
SDS-plus
Nimellisottoteho W 800
Nopeus, ilman kuormaa
min
-1
0–1300
Kuormittamaton iskuluku
min
-1
0–4000
Maks. iskunergia »EPTA-
procedure 05/2009:n«
mukaan)
J3,0
Voitelu Rasva
Työkalun kiinnitys SDS-plus
Max. poranhalkaisija
–Betoni
Muurattu rakenne
(kovametalli-
porakruunu)
–Puu
Metalli
mm
mm
mm
mm
28
68
30
13
Paino »EPTA-
menetelmän 01/2003«
mukaan
kg 2,65
CHE 2-28
95
Kuva koneesta
1 Pölysuoja
2 Lukitushylsy
3 Lisäkahva
4 Syvyysrajoittimen lukitsin
5 Syvyysrajoitin
6 Toimintovalitsin
7 Vapautuspainike
8 Pyörimissuunnan valintavipu
(oikealle/vasemmalle)
9 Käynnistyskytkin
Käynnistys ja pysäytys sekä maksimi
kierros-/iskuluvun säätö.
10 Lukitusnuppi
11 Käsikahva
12 Verkkojohto
13 Tyyppikilpi *
* ei kuvassa
CHE 2-28
96
Turvallisuusasiaa
VAROITUS!
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen
. Säilytä kaikki
turvallisuus- ja muut ohjeet myöhempää
käyttötarvetta varten.
Lue ohjeet ennen sähkötyökalun käyttöä
ja toimi niiden mukaisesti:
koneen käyttöohje,
sähkötyökalujen käyttöä koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti nro: 315.915),
käyttöpaikalla voimassa olevat ohjeet ja
työsuojelumääräykset.
Tämä sähkötyökalu on valmistettu
uusimman teknisen tietämyksen ja
hyväksyttyjen turvateknisten säännösten
mukaisesti. Tästä huolimatta sen käytöstä
saattaa aiheutua hengenvaaraa koneen
käyttäjälle ja muille henkilöille ja itse kone
tai muu esineistö voi vaurioitua.
Sähkötyökalua saa käyttää vain
määräystenmukaiseen
käyttötarkoitukseen,
sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.
Turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt on
korjattava välittömästi.
Määräystenmukainen käyttö
Pora- ja piikkausvasara CHE 2-28 SDS-plus
on tarkoitettu
ammattikäyttöön teollisuudessa ja
työpajoissa,
vasaraporaukseen muuratuissa
rakenteissa ja betonissa ankkurointeihin
ja läpivientiporauksiin,
kevyisiin piikkaustöihin poistettaessa
rappausta ja laattoja,
käytettäväksi tarkoitukseen sopivalla ja
valmistajan tälle koneelle suosittelemalla
työkalulla.
Vasaroita koskevat
turvallisuusohjeet
Käytä kuulonsuojaimia! Melu saattaa
aiheuttaa kuulovammoja.
Käytä konetta sen mukana toimitetun
lisäkahvan kanssa. Koneen hallinnan
menettäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisia.
Pidä kiinni koneesta vain eristetyistä
kahvaosista, kun työskentelet paikoissa,
joissa sähkötyökalu voi osua piilossa
olevaan hköjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon. Kosketus jännitteiseen
johtoon voi tehdä myös koneen metalliosat
jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
Muita turvallisuusohjeita
Käytä tarkoitukseen sopivaa
rakenneilmaisinta tms. etsintälaitetta
piilossa olevien johtojen ja putkien
paikantamiseen, tai käänny paikallisen
energia- ja vesilaitoksen puoleen.
Sähköjohtoihin osuminen saattaa
aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.
Kaasuputken vahingoittaminen saattaa
aiheuttaa räjähdyksen.
Osuminen vesijohtoon aiheuttaa aineellista
vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
Pidä työskenneltäessä sähkötyökalusta
kiinni molemmin käsin ja seiso tukevassa
asennossa. Sähkötyökalun ohjaaminen
on turvallista vain molemmin käsin.
Kiinnitä työkappale kunnolla.
Kiinnityslaitteella työkappale pysyy
varmemmin paikallaan kuin käsin
kiinnipitämällä.
Älä käytä sähkötyökalua, jos sen
liitäntäkaapeli on vioittunut. Älä koske
vialliseen kaapeliin, vaan irrota
verkkopistotulppa pistorasiasta,
jos kaapeli vioittuu käytön aikana.
Vialliset kaapelit lisäävät sähköiskun riskiä.
Käytä vain työkaluja SDS-plus
työkaluliitoksella. Tarkista kunnollinen
lukittuminen vetämällä työkalusta.
Jätä viallinen pölysuoja heti
vaihdettavaksi. Pölysuoja estää pölyn
pääsemisen työkaluliitokseen.
CHE 2-28
97
Materiaaleista, kuten lyijyä sisältävistä
pinnoitteista, joistakin puulaaduista,
mineraaleista ja metallista, lähtevä pöly
voi olla vaarallista koneen käyttäjälle ja
lähellä oleville henkilöille.
Pölyjen
hengittäminen tai niiden kanssa
kosketuksiin joutuminen saattaa aiheuttaa
hengitystiesairauksia ja/tai allergisia
reaktioita.
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta
työpaikalla!
Mikäli mahdollista, käytä erillistä
pölynpoistojärjestelmää.
P2-suodatinluokan hengityssuojaimen
käyttö on suositeltavaa.
Älä työstä materiaaleja, joista vapautuu
terveydelle vaarallisia aineita (esim.
asbestia).
Käytä sähkötyökalun merkitsemiseen vain
tarroja. Älä poraa reikiä koneen runkoon.
Verkkojännitteen ja jännitetietojen tulee
olla samat kuin tyyppikilvessä.
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.
Koneen A-painotettu melutaso on
tavallisesti:
Äänenpainetaso: 91 dB(A);
Äänitehotaso: 102 dB(A);
Epävarmuus: K = 3 dB.
Tärinän kokonaisarvo:
porattaessa:
Päästöarvo: a
h
= 14,30 m/s
2
Epävarmuus: K = 1,5 m/s
2
piikkauksessa:
Päästöarvo: a
h
= 14,50 m/s
2
Epävarmuus: K = 1,5 m/s
2
HUOM.!
Ilmoitetut mittausarvot koskevat uusia
laitteita. Päivittäisessä käytössä melu- ja
tärinäarvot muuttuvat.
OHJE!
Näissä ohjeissa ilmoitettu tärinätaso on
mitattu standardissa EN 60745 normitetun
mittausmenetelmän mukaan ja sitä voidaan
käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen
vertailuun. Se soveltuu myös tärinäaltistuksen
alustavaan arviointiin.
Ilmoitettu tärinätaso tarkoittaa altistumisen
tasoa sähkötyökalun pääasiallisessa
käyttötarkoituksessa.
Mutta jos sähkötyökalua käytetään muihin
käyttötarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
käyttötyökaluilla tai sitä ei ole huollettu
riittävästi, tärinätaso saattaa poiketa
ilmoitetusta. Tällöin koko työaikaa koskeva
tärinäaltistus voi olla selvästi suurempi.
Tärinäaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida myös ne ajat, jolloin laite on
kytketty pois päältä tai se on ynnissä, mutta
ei todellisessa käytössä. Tällöin koko työaikaa
koskeva tärinäaltistus voi olla selvästi
alhaisempi.
Määrittäkää lisätoimenpiteet koneen käyttäjän
suojaamiseksi tärinän vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sähkötyökalun ja käyttötyö-
kalujen huolto, käsien suojaaminen kylmältä,
työnkulun suunnittelu.
VARO!
Melutason ylittäessä 85 dB(A) käytä
kuulonsuojaimia.
CHE 2-28
98
Käyttöohjeet
Ennen käyttöönottoa
Ota sähkötyökalu ja varusteet pois
pakkauksesta ja tarkista, ettei toimituksesta
puutu mitään ja ettei ole kuljetusvaurioita.
Lisäkahvan säätö
VAROITUS!
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
VARO!
Käytä sähkötyökalua vain lisäkahvan
ollessa paikoillaan.
Lisäkahvan voi kääntää mihin asentoon
tahansa. Tämä mahdollistaa turvallisen
työskentelyn ja vähentää rasitusta.
Avaa lukitus kiertämällä lisäkahvaa
vastapäivään.
Käännä lisäkahva sopivaan asentoon.
Lukitse kahva tähän asentoon
kiertämällä lisäkahvaa myötäpäivään.
Syvyysrajoittimen kiinnitys
VAROITUS!
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Paina lisäkahvassa olevaa lukitsinta
yläosasta ja pidä painettuna.
Työnnä syvyysrajoitin paikalleen.
Säädä syvyysrajoitin tarvittavaan
poraussyvyyteen.
Vapauta lukitsin.
SDS-vartisten työkalujen kiinnitys
VAROITUS!
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
VARO!
Vaihtotyökalut voivat kuumentua käytössä.
Käytä suojakäsineitä!
OHJE!
Käytettävissä työkaluissa tulee olla SDS-
varsi. Työkaluille, joissa ei ole SDS-vartta
(esim. puuporat) on käytettävä
kolmileukaista istukkaa.
Tarkista pölysuoja.
Puhdista likainen suoja.
Vaihdatuta viallinen pölysuoja.
CHE 2-28
99
Aseta vaihtotyökalu paikalleen (1.) ja
kierrä (2.), kunnes se lukittuu.
Tarkista lukitus vetämällä
vaihtotyökalusta.
Työkalujen irrotus
VAROITUS!
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
VARO!
Vaihtotyökalut voivat kuumentua käytössä.
Käytä suojakäsineitä!
Vedä lukitushylsyä taaksepäin (1.).
Irrota vaihtotyökalu (2.).
Toiminnon valinta
VARO!
Vaihda toimintoa vain sähkötyökalun
ollessa pysäytettynä.
Paina vapautuspainiketta.
Aseta valitsin haluamasi toiminnon
kohdalle:
Poraus
Vasaraporaus
Piikkaustaltan asennon säätö
(katso kyseisestä kohdasta)
Piikkaus
OHJE!
Asennoissa (poraus),
(vasaraporaus) ja (piikkaus) tulee
vapautuspainikkeen lukittua selvästi
(ponnahtaa ulos).
Älä käynnistä sähkötyökalua asennossa
(piikkaustaltan asennon säätö).
Piikkaustaltan asennon säätö
Piikkaustaltan voi kääntää optimaaliseen
asentoon riippuen työtehtävästä.
Paina vapautuspainiketta ja aseta
toiminnonvalitsin symbolin kohdalle (1.).
Kierrä piikkaustalttaa, kunnes taltta on
sopivassa kulmassa (2.).
Paina vapautuspainiketta ja aseta
toiminnonvalitsin symbolin kohdalle.
Tarkista lukittuminen!
CHE 2-28
100
Pyörimissuunnan valinta
VARO!
Vaihda toimintoa vain sähkötyökalun
ollessa pysäytettynä.
Aseta suunnanvaihtokytkin sopivaan
asentoon:
Ylös: vastapäivään
Alas: myötäpäivään
Sähkötyökalun käynnistys
Ilman lukitustoimintoa:
Paina kytkintä ja pidä se pohjaan
painettuna.
Sähkötyökalun käynnistyskytkimestä
voidaan lisätä vähitellen kierros- tai
iskulukua maksimiarvoon saakka.
Koneen pysäytys:
Päästä käynnistyskytkin vapaaksi.
Lukitustoimintoa käyttäen:
VAROITUS!
Päällekytketty sähkötyökalu käynnistyy
sähkökatkon jälkeen.
Pysäytä sähkötyökalu heti!
Paina käynnistyskytkintä ja pidä
painettuna (1.).
Lukitse käynnistyskytkin painamalla
lukitusnuppia (2.).
Koneen pysäytys:
Paina käynnistyskytkintä ja päästä irti.
Työohjeita
Poraus/vasaraporaus
1. Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin
(poraus) tai. (vasaraporaus)
kohdalle. Tarkista lukittuminen!
2. Kiinnitä poranterä.
3. Aseta lisäkahva sopivaan asentoon.
4. Kytke verkkopistotulppa pistorasiaan.
5. Pidä sähkötyökalusta kiinni molemmin
käsin ja asetu työasentoon.
6. Aseta poranterä työstökohdetta vasten
ja käynnistä sähkötyökalu.
7. Paina sähkötyökalua vain kevyesti
eteenpäin.
8. Pysäytä kone, kun poraus on valmis.
9. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
CHE 2-28
101
Piikkaus
1. Kiinnitä piikkaustaltta.
2. Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin
kohdalle.
3. ännä taltta sopivaan asentoon.
4. Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin
kohdalle. Tarkista lukittuminen!
5. Aseta lisäkahva sopivaan asentoon.
6. Kytke verkkopistotulppa pistorasiaan.
7. Pidä sähkötyökalusta kiinni molemmin
käsin ja asetu työasentoon.
8. ynnistä sähkötyökalu.
9. Paina sähkötyökalua piikattaessa
kevyesti eteenpäin, jotta taltta ei
ponnahda takaisin.
10. Pysäytä kone, kun työ on valmis.
11. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Lisäohjeita
»Terävien« vaihtotyökalujen käyttö lisää
työtehoa ja pidentää sähkötyökalun
käyttöikää.
Puhdista sähkötyökalu töiden jälkeen ja
säilytä sitä kuljetuslaukussa kuivassa
paikassa.
Huolto ja hoito
VAROITUS!
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Puhdistus
Puhdista kone ja jäähdytysilma-aukot
säännöllisin välein.
Puhdistusväli riippuu työstettävästä
materiaalista ja käyttöajan pituudesta.
Puhalla koneen sisätila ja moottori
puhtaaksi kuivalla paineilmalla säännöllisin
välein.
Hiiliharjat
Sähkötyökalu on varustettu automaattisesti
irtikytkeytyvillä hiilillä.
Kun hiilet ovat kuluneet minimipituuteen,
sähkötyökalu kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
OHJE!
Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperäisosat.
Käytettäessä muiden valmistajien hiiliä
valmistajan myöntämä takuu ei enää
ole voimassa.
Takimmaisista ilman sisääntuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipinöintiä käytön
aikana.
Jos hiilten kipinöinti on voimakasta, pysäytä
sähkötyökalu heti.
Toimita sähkötyökalu valmistajan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Vaihteisto
OHJE!
Älä avaa vaihteistopään ruuveja koneen
takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,
valmistajan myöntämä takuu raukeaa.
Sähkötyökalussa on rasvavoitelu.
Jätä rasvan vaihto/lisääminen valmistajan
valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.
Korjaukset
Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.
Jos sähkötyökalun verkkojohto vioittuu,
sen tilalle on vaihdettava erityisesti tähän
tarkoitukseen valmistettu verkkojohto
(kiinnitystapa X). Sen voi tilata FLEX-
huoltopalvelusta.
Varaosat ja tarvikkeet
Katso muut lisätarvikkeet, erityisesti
vaihtotyökalut, valmistajan tuote-esitteistä.
Räjäytyskuvat ja varaosaluettelot löydät
kotisivuiltamme: www.flex-tools.com
CHE 2-28
102
Kierrätysohjeita
VAROITUS!
Tee käytöstä poistetut koneet
käyttökelvottomaksi irrottamalla
liitäntäjohto.
Vain EU-maat.
Käytöstä poistetut sähkötyökalut
eivät kuulu sekajätteisiin!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten säädösten
mukaisesti tulee käytöstä poistetut
sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa
asianmukaiseen hyötykäyttöpisteeseen.
OHJE!
Lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista saat
alan liikkeistä!
-Vaatimustenmukaisuus
Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
että kohdassa »Tekniset tiedokuvattu tuote
on seuraavien standardien tai ohjeellisten
asiakirjojen mukainen:
EN 60745 direktiivien 2004/108/EY
(19.04.2016 asti), 2014/30/EU (alkaen
20.04.2016), 2006/42/EY, 2011/65/EY
määräysten mukaisesti.
Teknisestä dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
23.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
Vastuun poissulkeminen
Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät
vastaa vahingoista tai voiton menetyksestä,
joiden syynä on liiketoiminnan keskeytyminen
johtuen tuotteesta tai siitä, ettei tuotetta
mahdollisesti voida käyttää.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
vahingoista, joiden syynä on epäasiallinen
käyttö tai laitteen käyttö yhdessä muiden
valmistajien tuotteiden kanssa.
/