Ferm fcs 480 k Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

VEDLIKEHOLD
Forsikre deg om at maskinen ikke står under
spenning når du skal utføre vedlikeholdsarbeid på
motoren.
Ferm-maskinene er konstruert for å brukes over lang tid
med et minimum av vedlikehold. En kontinuerlig,
tilfredsstillende virkning avhenger av at du tar godt vare
på maskinen og rengjør den regelmessig.
RENGJØRING
Hold maskinens ventilasjonsriller rene for å unngå
overoppheting av motoren. Rengjør maskinkassa
regelmessig med en myk klut, helst hver gang etter at den
er brukt. Hold ventilasjonsrillene fri for støv og smuss.
Hvis smussen ikke lar seg fjerne, kan du bruke en myk
klut fuktet i såpevann. Bruk aldri løsemidler som bensin,
alkohol, ammoniakkvann etc. Slike løsemidler kan skade
plastdelene.
SMØRING
Maskinen krever ingen ekstra smøring.
FEIL
Hvis det skulle oppstå en feil, for eksempel etter slitasje
på en del, vennligst ta kontakt med din lokale Ferm-
forhandler. Bak i denne bruksanvisning finner du en
eksplosjonstegning som viser alle delene som kan
bestilles.
MILJØ
For å beskytte maskinen mot skade under transport,
leveres den i en solid pakning. Det meste av
emballasjematerialet kan gjenvinnes. Lever disse
materialene til gjenvinning på korrekt måte. Lever
maskiner som ikke skal brukes lenger, til din lokale Ferm-
forhandler. Her vil de tas hånd om på en miljømessig
forsvarlig måte. Battericellene kan gjenvinnes. Lever
dem til din lokale Ferm-forhandler er en lokal
miljøstasjon. De innsamlede batteriene vil gjenvinnes
eller tas hånd om på en miljømessig forsvarlig måte.
GARANTI
Garantibetingelsene finnes på det separat vedlagte
garantibeviset.
Vi erklærer og har ansvaret for at dette produktet er i
samsvar med følgende standarder eller
standardiseringsdokumenter:
EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1,
EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
I samsvar med bestemmelsen i følgende direktiver:
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
fra 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Kvalitetsavdelingen
CE
ı
ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD
(
N
)
Ferm 31
Ferm-verktyg har utformats för att användas under en
längre tidsperiod med minimalt underhållsarbete.
Kontinuerlig tillfredsställande användning beror på
ordentligt underhåll och regelbunden rengöring av
verktyget.
RENGÖRING
Håll verktygets ventilationsöppningar rena för att
förhindra att motorn överhettas. Rengör verktygets
hölje regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje
användartillfälle. Håll ventilationsöppningarna fria från
damm och smuts. Om smutsen inte går bort, använd en
mjuk trasa som fuktats i diskvatten. Använd aldrig
lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniak, etc.
Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna.
SMÖRJNING
Verktyget behöver inte smörjas.
FEL
Om ett fel skulle uppstå, t.ex. efter utslitning av en del,
tag kontakt med din lokala Ferm-återförsäljare. Längst
bak i denna manual finns en utförlig översikt som visar
delar som kan beställas.
MILJÖ
För att förhindra att verktyget skadas vid transport,
levereras det i en robust förpackning. Det mesta
förpackningsmaterialet kan återvinnas. Tag detta
material till lämplig återvinningsstation. Ta med otjänliga
verktyg till din lokala Ferm-återförsäljare. Här återvinns
de på ett miljövänligt och säkert sätt. Battericeller är
återvinningsbara. Tag med dem till din lokala Ferm-
återförsäljare eller till den lokala återvinningsstationen.
Batterierna återvinns eller kasseras på ett miljövänligt
och säkert sätt.
GARANTI
Garantivillkoren finns på det separat bifogade
garantikortet.
Vi försäkrar under eget ansvar att denna
produkt överensstämmer med följande
krav eller dokument.
EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1,
EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
i enlighet med föreskrifterna.
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
från 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Avdelning
Kvalitetsbevakning
AKKUKÄYTTÖINEN
RUUVINVÄÄNNIN
SEURAAVAN TEKSTIN NUMEROT VASTAAVAT
SIVUN 2 KUVIA.
JOHDANTO
Ruuvinväännin on tarkoitettu ruuvien ja muttereiden
kiinnitykseen ja irrotukseen. Vääntömomentti on
säädettävissä, ja pyöriminen voidaan katkaista kokonaan.
TEKNISET TIEDOT
OSAT
Kuva A
1. Kuusikulmainen kara
2. Momentinsäätörengas
3. Suunnanvaihtokytkin
4. Avaimeton istukka
5. Akunirrotuspainike
6. Akku, jossa punainen latauksen merkkivalo
7. Rengas
8. Varusteet
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
1 Akkukäyttöinen ruuvinväännin
1 Laturi
2 Akkua
1 Avaimeton istukka (maks. 6 mm)
1 Magneettinen kärjenpidin
1 Sovitinkappale hylsylle
44 Varustetta
1 Käyttöohje
1 Turvaohjeet
1 Takuukortti
Tarkista että kone, sen irralliset osat ja lisävarusteet
eivät ole vahingoittuneet kuljetuksessa.
TURVAOHJEET
Näissä käyttöohjeissa käytetään seuraavia symboleita:
Soveltuvien EU-direktiivien
turvallisuusstandardien mukainen
Jännite | 4,8 V
---
Latauslaitteen jännite | 230 V
Taajuus | 50 Hz
Akkuteho | 1.3 Ah
Latausaika | 3-5 tuntia
Vääntömomenttiasentojen |
määrä | 5
Kuormittamaton nopeus | 190 / min
Paino (akku mukaanlukien) | 0.67 kg
Tärinäarvo | 0.48 m/s
2
CE
ı
FÖRSÄKRAN
(
S
)
26 Ferm
Luokan II kone – kaksoiseristetty – maadoitettua
pistorasiaa ei tarvita.
Osoittaa loukkaantumisvaaran, hengenvaaran tai
työkalun vaurioitumisriskin, jos tämän oppaan
ohjeita ei noudateta.
Osoittaa sähköiskuvaaran.
Lue ohjeet huolella
Vain sisäkäyttöön.
Toimita akku kierrätykseen.
Älä heitä akkua veteen tai tuleen – se saattaa
räjähtää
Muuntaja ei ole häiriötilanteissa vaarallinen.
Ylikuumenemissuojaus.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet
on toimitettava asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttämistä. Varmista, että tiedät, kuinka kone toimii ja
kuinka sitä käytetään. Huolla konetta ohjeiden mukaisesti.
Näin varmistat, että se toimii oikein. Säilytä tämä
käyttöohjekirja ja muu dokumentaatio koneen lähellä.
SÄHKÖTURVALLISUUS
Tarkista aina, että jännite vastaa arvokilvessä
ilmoitettua jännitettä.
Latauslaite on kaksoiseristetty EN-60335 -
normin mukaisesti. Maattojohdinta ei sen takia
tarvita.
LISÄTURVAOHJEET
Jos joudut kosketuksiin akun happojen kanssa, pese
altistunut kohta heti vedellä. Jos happoa joutuu
silmiin, huuhdo silmät välittömästi vedellä ja ota
yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian.
1. Lue käyttöohjeet ja turvaohjeet huolellisesti läpi
ennen kuin käytät akkua tai laturia.
2. Käytä akun lataamiseen vain mukana toimitettua
laturia. Muunlaisten laturien käyttäminen voi olla
vaarallista.
3. Älä pidä akkua, konetta ja laturia kosteassa tai
märässä ympäristössä.
4. Tarkista ennen laturin käyttöä, että kaikki johdot on
liitetty oikein.
5. Älä käytä laturia, jos jokin sen johdoista on
vioittunut, vaan vaihdata johto.
6. Laturia ei pidä pitää verkkovirtaan liitettynä silloin,
kun sitä ei käytetä. Älä irrota sitä verkkovirrasta
vetämällä johdosta.
7. Jos laturi menee rikki tai siinä ilmenee teknisiä
ongelmia, vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttämistä.
Kaikki
vialliset osat pitää vaihtaa.
8. Käsittele akkua varovasti. Älä anna sen pudota tai
kolahtaa muita esineitä vasten.
9. Älä koskaan yritä itse korjata laturia tai akkua. Se voi
olla erittäin vaarallista. Kaikki korjaukset tulee jättää
asiantuntevan huoltoliikkeen tehtäväksi.
10. Irrota laturi aina verkkovirrasta ennen kuin alat
puhdistaa tai huoltaa sitä.
11. Älä lataa akkua, jos lämpötila on alle 10 °C tai yli 40
°C.
12. Akkuun ei saa syntyä oikosulkua.
Kun laitteeseen syntyy oikosulku, sähkövirran
voimakkuus kasvaa. Sen seurauksena laite voi
kuumentua liikaa, syttyä tuleen ja jopa räjähtää, mikä
aiheuttaa vahinkojen lisäksi myös vaaraa käyttäjälle.
Voit välttää oikosulun näin:
Älä yhdistä akun napoihin minkäänlaisia johtoja.
Pidä huoli siitä, että akun aukkoon ei joudu metal-
liesineitä (nauloja, kolikoita, paperiliittimiä jne.).
Suojaa akku huolellisesti vedeltä ja sateelta.
14. Jos akku on mennyt rikki tai sitä ei enää voida ladata,
se tulee toimittaa asianmukaiseen jätteenkeräyspis-
teeseen.
15. Älä koskaan heitä akkua veteen tai tuleen, sillä se voi
räjähtää.
16. Seiniä, kattoja yms. porattaessa ja ruuvattaessa
voidaan osua sähköjohtoihin. Estä sähköiskut
ennakolta pitämällä työkalua kiinni muovikahvasta.
Älä koskaan pidä työkalua kiinni istukasta tai muista
metalliosista.
VARUSTEIDEN ASENTAMINEN
KÄRKIPALOJEN KIINNITTÄMINEN JA
IRROTTAMINEN
Kuvat C & D
Kun rengas on kiinnitetty paikalleen, kärkipalat voidaan
asentaa helposti kuusiokaralle:
Kärkipalat voidaan joko asettaa suoraan laitteeseen
tai ne voidaan kiinnittää jatkokappaleeseen.
Hylsyt voidaan kiinnittää pienen sovitinkappaleen
avulla (pyöreä-kuusikulmainen).
Kun käytät pieniä poria (enintään 6 mm), vaihda renkaan
tilalle avaimeton istukka.
AKUN ASENTAMINEN JAPOISTAMINEN
Kuva D
Sijoita akku (6) koneen pohjaan kuvassa esitetyllä
tavalla. Työnnä akkua kunnes se napsahtaa
paikoilleen.
Paina akunpoistonappia (5) kun haluat irrottaa akun
koneesta.
Ferm 27
5. Hvis en av batteriladerens ledninger er skadet, må
laderen ikke brukes før denne er byttet ut.
6. Når laderen ikke er i bruk, må støpslet trekkes ut av
stikkontakten. Når støpslet trekkes ut av
stikkontakten, må det ikke trekkes i ledningen.
7. Hvis laderen går i stykker eller får andre tekniske
problemer, må den leveres til ettersyn hos en
autorisert forhandler før den brukes på nytt.
Defekte deler må byttes ut.
8. Vær forsiktig når du håndterer batteripakken, ikke la
den falle og ikke slå borti andre gjenstander.
9. Forsøk aldri å reparere batteriladeren eller
batteripakken selv; dette kan være svært farlig.
Reparasjoner bør alltid utføres av autorisert
forhandler.
10. Trekk alltid laderens støpsel ut av stikkontakten før
du foretar rengjøring eller vedlikehold.
11. Ikke forsøk å lade batteriet hvis temperaturen er
lavere enn 10° C eller høyere enn 40° C.
12. Batteripakken må aldri kortsluttes.
Hvis et apparat kortslutter, økes styrken på den
elektriske strømmen. Dette kan føre til at
apparatet overopphetes, tar fyr eller til og med eksploderer,
forårsaker skade og medfører fare for brukeren.
For å unngå dette;
For det første, kople aldri noen ledninger til
batteripakkens poler;
Se til at det ikke setter seg fast noen
metallgjenstander (spiker, mynter, binders) i
åpningen på batteripakken;
Ikke utsett batteripakken for vann eller regn.
14. Hvis batteripakken går i stykker eller ikke lenger kan
lades opp, må den kasseres på en forsvarlig måte.
15. Kast aldri batteripakken i vann eller ild – den kan
eksplodere.
16. Ved boring eller skruing i vegger, gulv o.l. er det en
mulighet for å treffe på elektriske ledninger. Hold
verktøyet i plasthåndtaket for å unngå elektrisk
sjokk. Hold aldri verktøyet i chucken eller andre
deler av metall.
MONTERING AV TILBEHØR
INNSETTING OG FJERNING AV BITS
Fig. C & D
Når ringen er satt på, er det enkelt å sette bits i
drivakselen med innvendig sekskant:
Bits kan settes direkte i verktøyet eller på
forlengelsesstykket
Piper kan brukes med den lille adapteren (firkant-
sekskant)
Ringen skiftes ut med den selvspennende chucken når
det skal brukes små bor (maks. 6 mm).
INNSETTING OG UTTAK AV BATTERIET
Fig. D
Plasser batteriet (6) i bunnen av verktøyet, som vist
på figuren. Skyv batteriet inn til det klikker på plass i
riktig posisjon.
Trykk inn knappene (5) for frigjøring av batteriet for
å ta ut batteriet fra bunnen av verktøyet.
BATTERIETS LEVETID
Batteriets levetid er begrenset. Hvis driftstiden til et
ladet batteri vesentlig reduseres, må et nytt batteri
anskaffes. Hvis verktøyet ikke blir brukt jevnlig, må
batteriet lades minst en gang hver sjette måned for et
best mulig resultat. Hvis batteriet brukes under svært
varme eller svært kalde forhold, vil batterikapasiteten
per ladning være redusert.
BRUK
Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
Hold maskinen godt fast og press bitsen inn i
arbeidsstykket med jevn kraft. Ikke bruk makt på
maskinen. Bruk bare bits som ennå ikke viser tegn på
slitasje. Slitte bits har en negativ innflytelse på maskinens
effektivitet.
MOMENTKONTROLL
Fig. E
Maskinen har ulike momentinnstillinger, som
bestemmer den kraften som brukes ved iskruing og
utskruing av skruer.
Vri innstillingshjulet (2) til det momentet som kreves.
Velg helst den lavest mulige innstillingen for å bevege
skruen. Velg en høyere innstilling hvis motoren
glipper.
Hvis batteriet er i ferd med å lades ut, glipper ikke
motoren i posisjon 4 eller 5. Lad batteriet.
ISKRUING OG UTSKRUING AV SKRUER.
Trykk øvre halvdel av retningsvelgeren (Fig. A. 3) ned
for å skru i skruer (R).
Press nedre halvdel av retningsvelgeren (Fig. A. 3)
opp for å skru ut skruer (L).
LADING AV BATTERIENE
Batteriet som leveres med maskinen, er ikke
fulladet.
Batteriladeren må bare brukes ved temperaturer
mellom +10 og +40° C.
Batteriladeren må bare brukes i tørre lokaler.
LADING
Ta batteriet ut av maskinen
Sett batteriladerens plugg i batteriet (like ved den
røde LED-en)
Sett batteriladeren i en stikkontakt
Oppladingen starter og den røde LED-en lyser
Hvis batteriet er helt utladet eller ikke brukt på lang
tid, tar det omtrent 24 timer å lade batteriet. Ved
normal bruk vil dette ta omtrent 5 timer.
Sett batteriet på plass i verktøyet etter lading.
30 Ferm
OPPLADBAR SKRUTREKKER
TALLENE I TEKSTEN NEDENFOR HENVISER TIL
BILDENE PÅ SIDE 2.
INNLEDNING
Denne skrutrekkeren kan brukes til å stramme og løsne
skruer og muttere. Den har en ring for innstilling av
moment og en bryter for endring av rotasjonsretningen.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
EGENSKAPER
Fig. A
1. Drivaksel med innvendig sekskant
2. Ring for innstilling av dreiemoment
3. Retningsbryter
4. Selvspennende chuck
5. Knapp for frigjøring av batteri
6. Batteri med rød ladeindikator (LED)
7. Ring
8. Tilbehør
PAKKENS INNHOLD
1 Trådløs skrutrekker
1 Batterilader
2 Batterier
1 Selvspennende chuck (maks. 6 mm)
1 Magnetisk bitsholder
1 Adapter til pipe
44 Tilbehør
1 Instruksjonsbok
1 Sikkerhetsinstrukser
1 Garantikort
Kontroller maskinen, løse deler og tilbehør for
transportskader.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Følgende symboler benyttes i denne bruksanvisningen:
I overensstemmelse med viktige, aktuelle
sikkerhetsstandarder i EU
Class II-maskin – Dobbeltisolert – Krever ikke
jordet støpsel.
Angir fare for personskade, livsfare eller skade på
maskinen hvis instruksjonene i denne
bruksanvisningen ikke følges.
Fare for elektrisk støt.
Les instruksjonene nøye
Kun innendørs bruk
Resirkuler alltid batterier
Batteripakken må ikke kastes i vann eller ild; da
kan den eksplodere
Dersom den går i stykker er transformatoren ikke
farlig
Termisk beskyttelse
Defekte og/eller kasserte elektriske eller
elektroniske apparater må avhendes ved egnete
returpunkter.
Les grundig gjennom denne bruksanvisningen før du tar
maskinen i bruk. Pass på at du vet hvordan maskinen
fungerer, og hvordan du skal bruke den. Vedlikehold
maskinen i samsvar med instruksjonene for å forsikre
deg om at den alltid fungerer som den skal. Oppbevar
denne bruksanvisningen og vedlagt dokumentasjon
sammen med maskinen.
ELEKTRISK SIKKERHET
Kontroller alltid at nettspenningen stemmer
overens med den spenningen ladeadapteren
er beregnet på.
Ladeadapteren er dobbeltisolert i henhold til EN-
60335. Jording er derfor ikke nødvendig.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Hvis du skulle komme i kontakt med syre fra
batteripakken, må de berørte stedene skylles med
vann umiddelbart. Hvis syre skulle komme i kontakt
med øynene, må øynene skylles med vann
umiddelbart. Ta kontakt med lege så raskt som
mulig.
1. Forsikre deg om at du har lest og forstått
bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene før
du bruker batteripakken og batteriladeren.
2. Bruk utelukkende batteripakken med den
batteriladeren som følger med – bruk av andre
ladere kan være farlig.
3. Hold batteripakken, verktøyet og batteriladeren
borte fra fuktighet og våte omgivelser.
4. Kontroller at alle ledninger er ordentlig koplet til før
batteriladeren brukes.
Spenning | 4.8 V
---
Spenning ladeadapter | 230 V
Frekvens | 50 Hz
Batterikapasitet | 1.3 mAh
Ladetid | 3-5 timer
Antall momentinnstillinger | 5
Turtall, ubelastet | 190/min
Vekt (inkl. batteri) | 0.67 kg
Vibrasjonsfaktor | 0.48 m/s
2
Ferm 29
AKUN ELINAIKA
Akun elinaika on rajallinen. Jos juuri ladatun akun
käyttöaika lyhenee huomattavasti, on aika hankkia uusi
akku. Jos konetta käytetään epäsäännöllisesti, akku
kannattaa ladata vähintään kuuden kuukauden välein,
jotta kone toimisi optimaalisesti. Jos akkua käytetään
äärimmäisen kuumassa tai kylmässä ympäristössä, sen
teho vähenee yhtä latauskertaa kohti.
TOIMINTA
Noudata aina turvaohjeita ja soveltuvia sääntöjä.
Pidä koneesta tukevasti kiinni ja työnnä terää tasaisesti
painaen työkappaleeseen. Älä pakota konetta. Käytä vain
sellaisia teriä, joissa ei näy merkkejä kulumisesta.
Kuluneet terät vähentävät koneen tehoa.
VÄÄNTÖMOMENTIN SÄÄTÄMINEN
Kuva E
Koneessa on erilaisia vääntömomenttiasetuksia, joiden
avulla voidaan säätää ruuvien kiinnittämisessä ja
irrottamisessa käytettävä voima.
Aseta vääntömomentin säätörengas (2) halutun
vääntömomentin kohdalle.
Valitse alin mahdollinen vääntömomentti ruuvin
liikuttamiseen. Aseta vääntömomentti korkeam-
malle, kun moottori luistaa.
Jos akku purkautuu, moottori ei luista asennoissa 4
tai 5. Lataa akku.
RUUVIEN KIINNITTÄMINEN JA
IRROTTAMINEN
Paina suunnanvaihtokytkimen ylimmäinen puolisko
alas (kuva A. 3) kun haluat kiinnittää ruuveja (R).
Paina suunnanvaihtokytkimen alimmainen puolisko
ylös (kuva A. 3) kun haluat irrottaa ruuveja (L).
AKUN LATAAMINEN
Koneen mukana toimitettu akku ei ole täysin
ladattu.
Käytä akun laturia ainoastaan lämpötilassa +10 °C
…+40 °C.
Käytä laturia ainoastaan kuivissa tiloissa.
AKUN LATAUS
Ota akku pois laitteesta.
Kiinnitä laturin pistoke akkuun (lähelle punaista
merkkivaloa).
Kytke verkkolaite pistorasiaan.
Latautuminen alkaa ja punainen merkkivalo palaa.
Jos akku on tyhjentynyt kokonaan tai sitä ei ole
käytetty pitkään aikaan, sen lataaminen kestää noin
24 tuntia. Yleensä se kestää noin 5 tuntia.
Kiinnitä akku latauksen jälkeen työkaluun.
HUOLTO
Varmista, että kone ei ole jännitteinen, kun sen
moottoria huolletaan.
Ferm-koneet on suunniteltu toimimaan
moitteettomasti pitkän aikaa mahdollisimman vähäisellä
huollolla. Voit edistää koneen pitkää käyttöikää
puhdistamalla sen säännöllisesti ja käsittelemällä sitä
oikein.
PUHDISTUS
Voit estää moottorin ylikuumenemisen pitämällä
koneen tuuletusaukot puhtaina. Puhdista koneen kotelo
puhtaalla liinalla säännöllisesti, mieluiten jokaisen käytön
jälkeen. Katso, että tuuletusaukkoihin ei jää pölyä ja likaa.
Jos lika ei lähde irti, käytä pehmeää, saippuaveteen
kostutettua liinaa. Älä koskaan käytä bensiiniä, alkoholia,
ammoniakkivettä tai muita liuottimia, sillä ne voivat
vahingoittaa muoviosia.
VOITELU
Konetta ei tarvitse voidella erikseen.
VIAT
Jos koneeseen ilmestyy vika esim. jonkin osan kulumisen
johdosta, ota yhteyttä lähimpään Ferm-jälleenmyyjään.
Tämän käyttöohjekirjan takana on esitetty osat, jotka
voidaan tilata.
YMPÄRISTÖ
Kone toimitetaan vankassa pakkauksessa, jotta se ei
vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Suurin osa pakkaus-
materiaalista voidaan kierrättää. Toimita pakkaukset
niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Toimita käytöstä
poistetut koneesi lähimmälle Ferm-jälleenmyyjälle. Hän
huolehtii siitä, että ne poistetaan ympäristöä säästävällä
tavalla. Akun kennot voidaan kierrättää. Toimita ne
lähimmälle Ferm-jälleenmyyjälle tai lähimpään
keräyspisteeseen. Siellä akut kierrätetään tai poistetaan
käytöstä ympäristöä säästävällä tavalla.
TAKUU
Takuuehdot on esitetty erillisessä takuukortissa.
Vakuutamme, että valmistamamme tuote
täyttää seuraavien standardien
ja standardisoitujen asiakirjojen vaatimukset:
EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1,
EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
ja seuraavien direktiivien vaatimukset:
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
Voimassa 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Laadunvalvontaosasto
CE
ı
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
(
SF
)
28 Ferm
1 / 1

Ferm fcs 480 k Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös