Waeco MR-07, MH-07 Käyttö ohjeet

Brändi
Waeco
Kategoria
cool boxes
Malli
MR-07, MH-07
Tyyppi
Käyttö ohjeet
MR-07, MH-07
DE 7 Kühlschrank MR-07
Wärmeschrank MH-07
Bedienungsanleitung
EN 21 Refrigerator MR-07
Heating cabinet MH-07
Operating Manual
FR 34 Réfrigérateur MR-07
Etuve MH-07
Notice d'utilisation
ES 48 Nevera MR-07
Armario térmico MH-07
Instrucciones de uso
IT 61 Frigorifero MR-07
Riscaldatore MH-07
Istruzioni per l'uso
NL 75 Koelkast MR-07
Warmtekast MH-07
Gebruiksaanwijzing
DA 88 Køleskab MR-07
Varmeskab MH-07
Betjeningsvejledning
SV 101 Kylskåp MR-07
Värmeskåp MH-07
Bruksanvisning
NO 114 Kjøleskap MR-07
Varmeskap MH-07
Bruksanvisning
FI 127 Jääkaappi MR-07
Lämmityskaappi MH-07
Käyttöohje
_MR-07_MH-07.book Seite 1 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unver-
bindlich unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO
products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromi-
so en la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel
onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres:
www.dometic-waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen:
www.dometic-waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO.
Bestill vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuoteku-
vastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com
_MR-07_MH-07.book Seite 2 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Kühlschrank Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
127
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöön ottamista ja
säilytä ohje hyvin. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin
edelleen uudelle käyttäjälle.
Sisällysluettelo
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4 Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6 Laitteen asennus ja liittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7 Laitteen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
8 Puhdistus ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
9 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
10 Jätehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
11 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
12 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
a
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
laitevahinkoihin.
e
Huomio!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännitteestä johtuviin
vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö ja laiteva-
hinkoihin ja haitata laitteen toimintaa.
I
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
_MR-07_MH-07.book Seite 127 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Turvallisuusohjeet Kühlschrank
128
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 2 1, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 1 kuvassa 2 sivulla 3”.
Noudata myös seuraavia turvallisuusohjeita.
2 Turvallisuusohjeet
Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vaurioista:
z asennus- tai liitäntävirheet
z tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet
vauriot
z tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
z käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
2.1 Yleinen turvallisuus
a
z Anna kosteisiin tiloihin tehtävät asennukset ainoastaan ammat-
timiehen tehtäviksi.
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Asiattomat
korjaukset voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Käänny korjausasioissa asiakaspalvelun puoleen.
z Henkilöiden, jotka eivät voi käyttää kylmälaukkua turvallisesti
fyysisten, sensoristen tai psyykkisten taitojensa vuoksi, tai ko-
kemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi, ei tulisi käyttää
laitetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkilön ohjeita.
z Älä missään tapauksessa avaa jäähdytys- tai lämmityskiertoa.
z Aseta laite kuivaan ja roiskevedeltä suojattuun paikkaan.
z Älä asenna laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden (läm-
mitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
z Huolehdi siitä, ettei tuuletusrakoja peitetä.
z Laite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden säilyt-
tämiseen!
_MR-07_MH-07.book Seite 128 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Kühlschrank Toimituskokonaisuus
129
e
z Tarkasta ennen laitteen käyttöönottoa, vastaavatko käyttö-
jännite ja akkujännite toisiaan (ks. tyyppikilpi).
z Jos liitäntäjohto on vioittunut, tulee se vaihtaa vaaran välttämi-
seksi. Vaihda vioittunut liitäntäjohto vain samanlaiseen, spesifi-
kaatioltaan vastaavaan johtoon.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
a
z Sähkölaitteet eivät ole leluja!
Säilytä ja käytä laitetta lasten ulottumattomissa.
z Sulata laite ajoissa energian säästämiseksi.
z Suojaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
e
z Älä kosketa avojohtimia koskaan paljain käsin.
z Irrota laite ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta, ennen kuin
lataat akkua pikalaturilla.
Ylijännite voi vahingoittaa laitteen elektroniikkaa.
I
z Ohje:
Irrota laite, jos et tarvitse sitä pitkään aikaan.
3 Toimituskokonaisuus
Määrä Nimitys
1
Jaloteräksinen jää- tai lämmityskaappi
1
Käyttöohje
_MR-07_MH-07.book Seite 129 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Määräysten mukainen käyttö Kühlschrank
130
4 Määräysten mukainen käyttö
Jää- tai lämmityskaappi sopii käytettäväksi erityisesti pelastusajoneuvoissa.
Jääkaappi MR-07 sopii tuotteiden jäähdyttämiseen 5 °C:eeseen ja
niiden kylmänä pitämiseen.
Lämmityskaappi MH-07 sopii tuotteiden lämmittämiseen 37 °C:eeseen ja
niiden lämpimänä pitämiseen.
a
Huomio!
Jos haluat varastoida lääkkeitä, tarkista, vastaako laitteen jäähdy-
tys- tai lämmitysteho kulloisenkin lääkkeen vaatimuksia.
5 Tekninen kuvaus
5.1 Jääkaappi MR-07
COOLMATIC jääkaappi MR-07 sopii käytettäväksi 12 V:n tasavirralla ja sen
voi siten asettaa pelastusajoneuvoihin.
Jääkaappi pystyy jäähdyttämään tuotteita pysyvästi 5 °C:eeseen ja pitä-
mään ne kylminä.
Jäähdytyskierto on huoltovapaa.
Laite on varustettu irrotettavalla ja erikseen asennettavalla jäähdytys-
aggregaatilla (kuva 1, sivulla 3).
5.2 Lämmityskaappi MH-07
COOLMATIC lämmityskaappi MH-07 sopii käytettäväksi 12 V:n tasavirralla
ja sen voi siten asettaa pelastusajoneuvoihin.
Lämmityskaappi pystyy lämmittämään tuotteita pysyvästi 37 °C:eeseen ja
pitämään ne lämpiminä.
5.3 Käyttölaitteet MR-07/MH-07
Nro kuva 2,
sivulla 3
Selitys
1
Lämpötilanäyttö
_MR-07_MH-07.book Seite 130 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Kühlschrank Laitteen asennus ja liittäminen
131
6 Laitteen asennus ja liittäminen
6.1 Jäähdytysaggregaatin poistaminen (vain MR-07)
Taita suojalevyä (kuva 3 1, sivulla 3) hieman auki.
Poista molemmat kiinnitysruuvit (kuva 3 3, sivulla 3) pitkällä ristipääruu-
vimeisselillä.
Poista rullatusta johdosta nippusiteet.
Rullaa johto auki.
Nosta jäähdytysaggregaattia ja kierrä sitä yhteen toisen henkilön kanssa
imujohtimen (kuva 3 2, sivulla 3) käärimissuuntaa vastaan, kunnes imu-
johdin on kerällä.
6.2 Laitteen asennus
Laite on tarkoitettu –10 °C – +55 °C ympäristölämpötiloihin. Ilman kosteus ei
saa olla jatkuvan käytön aikana yli 90 %.
Noudata seuraavia asennusohjeita asennuspaikan suhteen:
Vältä sijoittamista lämpölähteiden kuten lämmitinten, kaasu-uunien,
lämminvesiputkien jne. lähelle.
Asenna laite kuivaan, suojaisaan paikkaan.
Laitteen täytyy olla asennettuna niin, että lämminnyt ilma pääsee pois-
tumaan hyvin. Huolehdi siksi riittävästä tuuletuksesta (kuva 4,
sivulla 4).
Kiinnitä laite kahdeksalla ruuvilla (kuva 5 1, sivulla 4).
Nro kuva 4,
sivulla 4
Selitys
1
Lämmin poistoilma
2
Kylmä imuilma
3
Kondensaattori
4
Koristelevyllä 50 mm väliä yläpuolelle!
_MR-07_MH-07.book Seite 131 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Laitteen asennus ja liittäminen Kühlschrank
132
6.3 Kuljetustuen irrottaminen
Laitteessa on salpausmekanismi, jota käytetään myös kuljetustukena. Seu-
raavat asetukset ovat mahdollisia.
z Asento 1 (kuljetustuki): (kuva 6 1, sivulla 5) Ovi on suljettu ja varmistet-
tu. Avaa ovi kääntämällä salpa asentoon 2.
z Asento 2: (kuva 6 2, sivulla 5) Ovi voidaan avata.
z Asento 3 (”VENT”-asento): (kuva 6 3, sivulla 5) Ovi on hieman auki,
mutta kiinnitetty. Käytä tätä asentoa esim. kun otat laitteen pitkäksi aikaa
pois käytöstä.
6.4 Oven kätisyyden vaihto
Voit vaihtaa oven kätisyyttä siten, että ovi ei avaudu oikealle vaan vasemmal-
le.
Muuta kätisyyttä seuraavalla tavalla (kuva 7, sivulla 5):
Poista ylempi sarana (kuva 7 1, sivulla 5).
Nosta ovi varovasti pois.
Irrota kierretapit (kuva 7 2, sivulla 5).
Vedä kiinnitinkoukku (kuva 7 3, sivulla 5) tangosta.
Irrota kiinnitinlevy (kuva 7 4, sivulla 5) ja asenna se vastapäiselle puo-
lelle.
Vedä tanko alaspäin pois ja aseta se vastakkaiselle puolelle.
Kiinnitä kiinnitinkoukku (kuva 7 3, sivulla 5) jälleen tankoon.
Irrota kiinnityspidike (kuva 7 5, sivulla 5) vasemmalta ylhäältä ja alhaal-
ta.
Irrota oven saranat (kuva 7 1, sivulla 5) oikealta ylhäältä ja alhaalta.
Kiinnitä oven saranat (kuva 7 1, sivulla 5) vasemmalle ylös ja alas.
Kiinnitä kiinnityspidikkeet (kuva 7 5, sivulla 5) oikealle ylös ja alas.
_MR-07_MH-07.book Seite 132 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Kühlschrank Laitteen asennus ja liittäminen
133
6.5 Laitteen liittäminen akkuun
Laite toimii 12-V:ntasavirralla:
e
Huomio!
Jännite- ja siten tehohäviöiden välttämiseksi johdon tulisi olla mah-
dollisimman lyhyt eikä siinä tulisi olla katkoja.
Vältä siksi lisäkytkimiä, -pistokkeita tai jakorasioita.
Määritä johdon tarvittava läpimitta sen pituutta vastaavasti: kuva 8,
sivulla 6.
Selitys kuva 8, sivulla 6
e
Huomio!
Noudata akkuun liittäessäsi oikeaa napaisuutta.
z Tarkasta ennen laitteen käyttöönottoa, vastaavatko käyttöjännite ja akku-
jännite toisiaan (ks. tyyppikilpi).
Liitä laite
mahdollisimman suoraan akun napoihin tai
vähintään 15 A:lla varmistettuun pistokeliitäntään.
e
Huomio!
Irrota laite ja muut sähkölaitteet akusta, ennen kuin lataat akkua pi-
kalaturilla.
Ylijännitteet voivat vahingoittaa laitteiden elektroniikkaa.
Laite on varmuuden vuoksi varustettu elektronisella napaisuussuojauksella,
joka suojaa laitetta väärältä napaisuudelta akkuliitännässä sekä oikosululta.
Vain MR-07: Akun suojaamiseksi laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä,
jos jännite ei enää riitä (ks. seuraava taulukko).
Koordinaattiakseli Merkitys Yksikkö
l
Johdon pituus m
Johdon poikkileikkaus mm²
Poiskytkentäjännite
11,6 V
Jälleenkytkeytymisjännite
12,1 V
_MR-07_MH-07.book Seite 133 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Laitteen käyttö Kühlschrank
134
7 Laitteen käyttö
I
Ohje
Ennen kuin otat uuden laitteen käyttöön, puhdista se hygieenisista
syistä sisältä ja ulkoa kostealla pyyhkeellä (ks. myös kappale ”Puh-
distus ja huolto” sivulla 136).
a
Huomio!
Laitteen sisälämpötilaan vaikuttaa ympäristön lämpötila.
Vain MR-07: Huomioi, että säädetty 5 °C:een kiintopistelämpötila
alittuu, jos ympäristön lämpötila laskee alle 4 °C.
Vain MH-07: Huomioi, että säädetty 37 °C:een kiintopistelämpötila
(MH-07) ylittyy, jos ympäristön lämpötila nousee yli 37 °C.
7.1 Vinkkejä energian säästämiseen
z Valitse asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpais-
teelta.
z Älä avaa laitetta tarpeettoman usein.
z Älä pidä ovea auki tarpeettoman kauan.
z Vain MR-07: Sulata jääkaappi heti, kun siihen on muodostunut jääkerros.
z Vain MR-07: Puhdista kondensaattori säännöllisin väliajoin pölystä ja li-
asta.
7.2 Laitteen käyttö
a
Huomio!
Tuotteita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tarkoituk-
seen sopivissa astioissa.
I
Ohje
Vain MR-07: Päälle kytkemisen jälkeen jääkaappi tarvitsee noin
60 s aikaa ennen kuin kompressori käynnistyy.
a
Huomio!
Huolehdi siitä, että jääkaapissa on vain esineitä tai tuotteita, jotka
saa jäähdyttää tai lämmittää valittuun lämpötilaan.
MR-07:C
MH-07: 37 °C
_MR-07_MH-07.book Seite 134 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Kühlschrank Laitteen käyttö
135
Jääkaapin MR-07 sulatus
Ilmankosteus voi muodostaa haihduttimeen tai jääkaapin sisälle huurretta,
joka heikentää jäähdytystehoa. Sulata laite ajoissa.
a
Huomio!
Älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen pois-
toon tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
Sulata jääkaappi seuraavasti:
Ota kylmätavarat pois.
Laita ne mahd. toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.
Jätä ovi auki.
Pyyhi sulamisvesi pois.
Laitteen sammuttaminen ja käytöstä poisto
Poista laite käytöstä pidemmäksi ajaksi seuraavalla tavalla:
Irrota liitäntäjohto akusta.
Puhdista laite (ks. kappale ”Puhdistus ja huolto” sivulla 136).
Aseta salpaus asentoon ”VENT”.(ks. kappale ”Kuljetustuen irrottaminen”
sivulla 132).
Siten estät hajujen muodostumisen.
Kaapin oven varmistus
Voit varmistaa kaapin oven, esim. tahatonta avaamista vastaan.
Aseta oven yläpuolella oleva salpausmekanismi asentoon 1 (kuva 6 1,
sivulla 5).
_MR-07_MH-07.book Seite 135 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Puhdistus ja huolto Kühlschrank
136
8 Puhdistus ja huolto
a
Huomio!
Älä käytä puhdistukseen kovia puhdistusaineita tai kovia esineitä,
koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
Puhdista laite kostealla liinalla säännöllisin väliajoin tai heti, kun se on
likaantunut.
Huolehdi siitä, ettei vesipisaroita putoa tiivisteisiin. Se voi vaurioittaa
elektroniikkaa.
Pyyhi lattialle kertynyt kondenssivesi tarvittaessa pois.
Pyyhi laite puhdistuksen jälkeen liinalla kuivaksi.
9 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
z kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
z valitusperuste tai vikakuvaus.
10 Jätehuolto
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
Jos poistat laitteen lopullisesti käytöstä, ota selvää laitteen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmässä kierrätyskeskuksessa
tai kauppiaasi luona.
_MR-07_MH-07.book Seite 136 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Kühlschrank Häiriöiden poistaminen
137
11 Häiriöiden poistaminen
11.1 MR-07
Kompressori ei käy
Jäähdytysteho heikkenee, sisälämpötila nousee
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
U
KL
= 0 V Katko liitäntäjohtimessa akku –
elektroniikka
Luo liitäntä
Lisäjohtosulake palanut (jos sellainen
on)
Vaihda johtosulake
U
KL
U
EIN
Akkujännite liian matala Lataa akku
Käynnistysyritys, kun
U
KL
U
AUS
Löysä johtoliitos
Huono kontakti (korroosio)
Luo liitäntä
Akkukapasiteetti liian vähäinen Vaihda akku
Johdon läpimitta liian pieni Vaihda johto (kuva 8,
sivulla 6)
Käynnistysyritys, kun
U
KL
U
EIN
Ympäristön lämpötila liian korkea
Ilman syöttö ja poisto ei ole riittävä Siirrä jääkaappia
Kondensaattori likaantunut Puhdista kondensaattori
Tuuletin rikki (jos sellainen on) Vaihda tuuletin
Sähköinen katkos
kompressorissa tappien
välillä
Kompressori rikki Vaihda kompressori
U
KL
Jännite elektroniikan plus- ja miinusnavan välillä
U
EIN
Elektroniikan päällekytkentäjännite
U
AUS
Elektroniikan poiskytkentäjännite
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kompressori käy pit-
kään/jatkuvasti
Haihdutin jäätynyt Sulata haihdutin
Ympäristön lämpötila liian korkea
Ilman syöttö ja poisto ei ole riittävä Siirrä jääkaappia
Kondensaattori likaantunut Puhdista kondensaattori
Tuuletin rikki (jos sellainen on) Vaihda tuuletin
Kompressori käy harvoin Akkukapasiteetti käytetty loppuun Lataa akku
_MR-07_MH-07.book Seite 137 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Häiriöiden poistaminen Kühlschrank
138
Epätavallisia ääniä
11.2 MH-07
Laite ei lämmitä
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kovaa jyrinää Jokin jäähdytyskierron osa ei pääse
heilumaan vapaasti (ottaa kiinni
seinään)
Väännä osaa varovasti
Vieras esine kylmäkoneen ja seinän
välissä
Ota vieras esine pois
Tuuletinääniä (jos sellainen on)
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
U
KL
= 0 V Katko liitäntäjohtimessa akku –
elektroniikka
Luo liitäntä
Lisäjohtosulake palanut (jos sellainen
on)
Vaihda johtosulake
U
KL
U
EIN
Akkujännite liian matala Lataa akku
Käynnistysyritys, kun
U
KL
U
AUS
Löysä johtoliitos
Huono kontakti (korroosio)
Luo liitäntä
Akkukapasiteetti liian vähäinen Vaihda akku
Johdon läpimitta liian pieni Vaihda johto (kuva 8,
sivulla 6)
U
KL
Jännite elektroniikan plus- ja miinusnavan välillä
U
EIN
Elektroniikan päällekytkentäjännite
U
AUS
Elektroniikan poiskytkentäjännite
_MR-07_MH-07.book Seite 138 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
FI
Kühlschrank Tekniset tiedot
139
12 Tekniset tiedot
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja toimitus-
mahdollisuuksiin pidätetään.
Jäähdytyskierto sisältää R-134a:ta.
MR-07 MH-07
Tuotenr.
9106300026 9106300025
Liitäntäjännite:
12 V g 12 V g
Tilavuus:
7 l 7 l
Kiintopistelämpötila:
5±1,C 37±1,C
Keskimääräinen tehonkulutus:
36 W 15 – 20 W
Ilmankosteus:
maks. 90 % maks. 90 %
Mitat (LxKxS) mm:
kuva 9, sivulla 6 kuva 0, sivulla 6
Paino:
10,9 kg 4,5 kg
Tarkastus/sertifikaatit:
_MR-07_MH-07.book Seite 139 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
/