Exido 235-027 Ohjekirja

Kategoria
Hair straighteners
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

10 11
10 11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota
turvallisuusohjeisiin.Suosittelemmemyös,että
säilytätnämäohjeet.Näinvoitperehtyälaitteesieri
toimintoihin myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Yleistä
Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkojajalaitteenvaurioitumisen.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen.Valmistajaeiolevastuussa
virheellisestäkäytöstätaikäsittelystäjohtuvista
henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso
myös kohta Takuuehdot).
Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu
ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
• Laitevoidaankytkeävainverkkoon,jonkajännite
on230Vjataajuus50Hz.
• Äläasetalaitetta,virtajohtoataipistoketta
veteen tai muuhun nesteeseen.
• Äläkoskelaitteeseen,virtajohtoontai
pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
• Äläasetalaitetta,virtajohtoataipistoketta
veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa, sillä se
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
• Varoitus!Keraamisetlevytjakiharrusraudat
saattavat olla erittäin kuumia. Älä kosketa niillä
ihoa,silläsevoiaiheuttaapalovammoja.
• Äläjätälaitettavalvomattajahuolehdi,etteivät
lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle.
• Käytävainvalmistajanvalmistamiatai
suosittelemia lisävarusteita.
Käyttö
Älä peitä laitetta sen ollessa käytössä.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.
• Muista,ettälaiteonkuumajonkinaikaasen
jälkeen,kunoletsammuttanutsen.Annalaitteen
jäähtyätäysin,ennenkuinlaitatsensäilytykseen
tai vaihdat osia.
Aseta laite aina turvallisen etäisyyden
päähän syttyvistä esineistä, kuten verhoista,
pöytäliinoista tms.
• Äläjätälaitettapaikkaan,jostasevoi
pudotataijoutuavedetyksipesualtaaseen,
kylpyammeeseen tai vastaavaan. Älä koske
laitteeseen,josseputoaaveteentaimuuhun
nesteeseen. Irrota ensin pistoke pistorasiasta.
Älä aseta laitetta muiden lämmönlähteiden
läheisyyteen tai kosteaan ympäristöön äläkä
säilytä laitetta kyseisissä ympäristöissä.
Kun et käytä laitetta, säilytä sitä mukana
toimitetussa pussissa.
Älä aseta mitään laitteessa oleviin aukkoihin.
Johto ja pistoke
• Suojaavirtajohtojalaitelämmönlähteiltä,
kuumiltaesineiltäjaavotulelta.
• Varmista,etteivirtajohtoontaijatkojohtoonvoi
kompastua.
• Sammutalaitejairrotapistokepistorasiasta,kun
laite täytyy puhdistaa tai kun se ei ole käytössä.
Vältäjohdostavetämistä,kunpistokeirrotetaan
pistorasiasta.Otasensijaankiinnipistokkeesta.
• Varmista,ettäjohtoontäysinojennettuna.
• Virtajohtoaeisaavääntäätaikiertäälaitteen
ympärille.
• Tarkistajohtojapistokesäännöllisesti,
äläkäkäytälaitetta,josjohtotaipistokeon
vaurioitunut tai laite on pudonnut veteen tai
muulla tavoin vaurioitunut.
• Joslaite,johtotaipistokeonvaurioitunut,
tarkastutajakorjautanetarvittaessavaltuutetulla
korjaajalla.Äläyritäitsekorjatalaitetta.Jos
tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen,
jostaostitlaitteen.Takuueiolevoimassa,
joslaitettakorjataantaimuunnellaanilman
valtuuksia.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Kiharrusraudat (3)
2. Harja
3. Kierreosa
4. Kapea suoristusrauta
5. Johtojapistoke
6. Ripustuslenkki
7. Kädensija
8. Virtapainike
9. Lämpötila-asteikko
10. Merkkivalo
11. Lukitussymbolit
12. Kreppi-/suoristusrauta
FI
235027_IM.indd 11 2008-7-7 10:35:42
12 13
12 13
a. Keraamiset levyt
b. Sovitin
c. Lukitusrengas
LAITTEEN KÄYTTÖ
Käytä laitetta puhtaisiin, kuiviin hiuksiin.
Osien kiinnittäminen
1. Käännälukitusrengasta(c),kunneskädensijassa
(7) oleva nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan
mustan nuolen kanssa.
2. Työnnä kreppi-/suoristusrauta (12), kapea
suoristusrautataijokinkiharrusraudoista
(1)kädensijanliittimeenjapainasetiukasti
paikalleen.
3. Käännälukitusrengasta,kunneskädensijassa
oleva nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan nuolen
kanssa. Osa on nyt lukittu paikoilleen.
Lämmitys
1. Aseta laite tasaiselle, lämmönkestävälle pinnalle
jakytkepistoke(5)pistorasiaan.
2. Kytke virta painamalla virtakytkintä (8) valkoista
merkkiäkohti(ylös).Merkkivalo(10)syttyyja
palaa niin kauan, kuin laitteessa on virta.
Lämpötilan asetus
Laitteessaonkolmelämpötila-asetusta,jotka
näkyvät lämpötila-asteikossa (9):
o virta pois (musta symboli, alhaalla)
o keskilämpö (mustavalkoinen symboli,
keskellä)
o korkea lämpö (valkoinen symboli, ylhäällä)
Lämpötilaa voidaan säädellä painamalla
virtapainikettaylösjaalas.
Kreppi-/suoristusraudan käyttö
Vaihdamuotoiluosat,kutensuoristus-ja
kreppiraudat, sovittimen (b) avulla.
o Varmista, että kreppi-/suoristusraudasta
onkatkaistuvirta,jatyönnäsovitintaalas,
kunnes nuoli on kohdakkain kahden suoran
viivankanssa–lisäosaavoidaannytkäyttää
suoristusrautana.
o Työnnä sovitinta ylös, kunnes nuoli on
kohdakkain kahden laineen muotoisen
viivankanssa–lisäosaavoidaannytkäyttää
kreppirautana.
o Kun sovitin on kohdakkain keskellä olevan
pisteen kanssa, kreppi-/suoristusrauta on
lukittu.
Kapean suoristusraudan käyttö
Kapeaa suoristusrautaa käytetään erillisenä
suoristusrautana ilman sovitinta. Sillä voidaan
käsitellä pienempiä hiussuortuvia kuin kreppi-
/suoristusraudalla.
Kiharrusrautojen käyttö
Kiharrusrautojaonkolmeaerikokoa:Ohuimmalla
raudallasaatpientäkiharaajapaksuimmallasuurta
kiharaa.
Mitä enemmän hiuksia kiharrat kerralla, sitä
suurempia kiharat ovat.
Pehmeämpiäkiharoitasaatkäyttämälläharjaosaa(2)
jakierreosaa(3)(katsoalla).
Muotoiluvinkkejä
Harjaahiuksetennenmuotoilua.Jaahiuksesipieniin
osiinjakäsittelejokainenosioerikseenseuraavien
ohjeidenmukaan,kunnessaavutathaluamasi
tuloksen.
Krepatut hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva
jasuljekreppiraudankeraamisetlevyt(a)
hiustenympärillelähellehiusjuurta.
oPidälevytsuljettuinanoin10sekuntia.
oAvaalevytjasuljeneuudelleensiirtyen
alemmas hiussuortuvaa pitkin.
Sileät, pehmeät hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva
(4cm,kunkäytätkapeaasuoristusrautaa)ja
suljelisäosankeraamisetlevythiusten
ympärillelähellehiusjuurta.
oLiu'utalaitettahitaastijatasaisestilatvoja
kohti.Pidähiussuortuvatiukkana,jotteise
taitu. Jos haluat hiuksiin runsautta, suorista
ainoastaan päällimmäiset hiukset.
Taipuisat latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva.
Pidä kiharrusrautaa siten, että pihdit ovat
suortuvanvastakkaisellapuolella,jasulje
pihditlähellähiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
oKäännäalimpialatvojahiemanulospäin.
Pyöreät latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen
suortuva. Pidä kiharrusrautaa siten, että
pihditovatsuortuvanetupuolella,jasulje
pihditlähellähiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Käännä alimmat latvat sisäänpäin.
Kiharat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva.
Avaakiharrusraudanpihditjaasetane
suortuvan puoleenväliin.
oLevitähiuksiasylinteriäpitkinjavapauta
yläpihtivarovastisiten,ettähiuksetjäävät
paikoilleen.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Tarkista, että latvat ovat paikoillaan pihdin
alla,jakierräsuortuvaakihartimenympärille
hiusjuurtakohti.Vältäkoskemastapäänahkaa
kuumilla kiharruspihdeillä.
235027_IM.indd 12 2008-7-7 10:35:42
12 13
12 13
oPidäkiharruspihtejäpaikoillaan5–8sekuntia
hiuksenpituudenjapaksuudenmukaan.
oAvaapihditjapäästähiuksetvapaaksi.Anna
hiustenjäähtyäennenmuotoilua.
Pehmeät kiharat:
oKiinnitäharjaosaohuimpaankiharrusrautaan
avaamattapihtejä.Tärkeää:Raudanon
oltavakylmä,kunharjaosakiinnitetään.
o Lämmitä laite.
oErotanoin5cm:nlevyinensuortuvajakierrä
seharjaosanympärille.Aloitakiertäminen
latvastajasiirryhiusjuurtakohti.
oPidärautaapaikoillaannoin10sekuntia,ja
kierrähiusuortuvaauki.Annahiustenjäähtyä
ennen muotoilua.
Laineet:
o Kiinnitä kierreosa ohuimpaan kiharrusrautaan
(1)avaamattapihtejä.Tärkeää:Raudanon
oltava kylmä, kun kierreosa kiinnitetään.
o Lämmitä laite.
oErotanoin5cm:nlevyinensuortuvajakierrä
se kierreosan ympärille. Aloita latvoista.
Kiinnitälatvatpieniinpihteihinjakierrä
hiusjuurtakohti.
oPidärautaapaikoillaannoin10sekuntia,ja
kierrähiusuortuvaauki.Annahiustenjäähtyä
ennen muotoilua.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen
ajaksi.
• Annalaitteenjäähtyäkokonaan,ennenkuin
puhdistat sen.
Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä
hieman pesuainetta.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen
hankaussientä,vahvojaliuottimiataihankaavia
puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa
laitteenulkopintaajasenkeraamisialevyjä.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteenmukana,vaansähkö-ja
elektroniikkajäteonhävitettäväerikseen.
Sähkö-jaelektroniikkalaiteromuakoskevan
direktiivinmukaanjokaisenjäsenvaltion
onjärjestettäväasianmukainensähkö-ja
elektroniikkajätteenkeräys,talteenotto,käsittely
jakierrätys.EU-alueenyksityisetkotitaloudet
voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin
kierrätyspisteisiin.Käytettylaitevoidaanjoissakin
jäsenvaltioissapalauttaasillejälleenmyyjälle,joltase
onostettu,jostilallehankitaanuusilaite.Lisätietoja
sähkö-jaelektroniikkajätteenkäsittelystäsaat
lähimmältäjälleenmyyjältä,tukkukauppiaaltatai
paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuueiolevoimassa,jos
• edelläoleviaohjeitaeiolenoudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
• laitettaonkäsiteltyväärintairajustitailaiteon
kärsinyt muita vaurioita
• syntyneetviatjohtuvatsähköverkonhäiriöistä.
Kehitämmejatkuvastituotteidemmetoimivuutta
jamuotoilua,minkävuoksipidätämmeoikeuden
muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä
etkälöydävastauksiatästäkäyttöohjeesta,vieraile
Internet-sivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katsouseinkysyttyjenkysymystenvastaukset
Consumer Service -valikon kohdasta Question&
Answer.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että
sinuntäytyyottaameihinyhteyttäteknisiätietoja,
korjauksia,lisävarusteitataivaraosiakoskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
235027_IM.indd 13 2008-7-7 10:35:43
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Exido 235-027 Ohjekirja

Kategoria
Hair straighteners
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös