Skil 5885MA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
circular saws
Malli
5885MA
Tyyppi
Ohjekirja
38
VEDLIKEHOLD/SERVICE
Hold alltid verktøyet og kabelen ren
(spesielt ventilasjonshullene)
! drautstøpseletførrengjøring
Rengjør sagblad straks etter bruk (spesielt for kvae og lim)
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte,
må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted
for SKIL-elektroverktøy
- send verktøyet imontert tilstand sammen med
kjøpebevis til forhandleren eller nærmeste SKIL
servicesenter (adresser liksom service diagram av
verktøyet nner du på www.skilmasters.com)
MILJØ
Kastaldrielektroverktøy,tilbehørogemballasjei
husholdningsavfallet (kun for EU-land)
- i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke
lenger skal brukes, samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg
- symbolet $ er påtrykt som en påminnelse når
utskiftning er nødvendig
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt er
i samsvar med følgende standarder eller standard-
dokumenter: EN 60745, EN 61000, EN 55014, i samsvar
med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF
Tekniskeunderlaghos: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
01.03.2011
STØY/VIBRASJON
Målt ifølge EN 60745 er lydtrykknivået av dette verktøyet
94 dB(A) og lydstyrkenivået 105 dB(A) (standard
deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået 2,9 m/s² (hånd-arm
metode; usikkerhet K = 1,5 m/s²)
Det avgitte vibrasjonsniet er blitt lt i samsvar med en
standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan brukes
til å sammenligne et verktøy med et annet, og som et
foreløpig overslag over eksponering for vibrasjoner ved bruk
av verktøyet til de oppgavene som er nevnt
- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet
eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig
økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon
av eksponeringsnivået
! beskyttdegselvmotvirkningeneavvibrasjoner
vedåvedlikeholdeverktøyetogutstyret,holde
hendenevarmeogorganiserearbeidsmåtendin

Käsipyörösaha 5885
ESITTELY
Koneet on tarkoitettu pituus- ja poikittaissahauksiin
puuhun kiinteällä alustalla, suoralla sahausjäljellä ja
jiirikulmalla 45° asti; vastaavia sahanteriä käyttäen
voidaan sahata myös ei-rautametalleja,
kevytrakennusaineita ja muovia
Lue ja säilytä tämä ohjekirja 2
TEKNISETTIEDOT1
TURVALLISUUS
YLEISETTURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO!Luekaikkiturvallisuus-jamuutohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytäkaikkiturvallisuus-jamuut
ohjeettulevaisuuttavarten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1)TYÖPAIKANTURVALLISUUS
a) Pidätyöskentelyaluepuhtaanajahyvinvalaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älätyöskentelesähkötyökalullaräjähdysalttiissa
ympäristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuatai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidälapsetjasivullisetloitollasähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2)SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalunpistotulpantuleesopiapistorasiaan.
Pistotulppaaeisaamuuttaamillääntavalla.Älä
käytämitäänpistorasia-adaptereitamaadoitettujen
sähkötyökalujenkanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältäkoskettamastamaadoitettujapintoja,kuten
putkia.pattereita,liesiätaijääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Äläasetasähkötyökaluaalttiiksisateelletai
kosteudelle.Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Äläkäytäverkkojohtoaväärin.Äläkäytäsitä
sähkötyökalunkantamiseen,vetämiseentai
pistotulpanirrottamiseenpistorasiasta.Pidäjohto
loitollakuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistaja
liikkuvistaosista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsisähkötyökaluaulkona,käytä
ainoastaanulkokäyttöönsoveltuvaajatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
39
f) Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäei
olevältettävissä,tuleekäyttäämaavuotokatkaisijaa.
Maavuotokatkaisijan käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
3)HENKILÖTURVALLISUUS
a) Olevalpas,kiinnitähuomiotatyöskentelyysija
noudatatervettäjärkeäsähkötyökaluakäyttäessäsi.
Äläkäytäsähkötyökalua,josoletväsynyttai
huumeiden,alkoholintahilääkkeidenvaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytäsuojavarusteita.Käyainasuojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen yt, kuten
lynaamarin, luistamattomien turvakenkien, suojakypän
tai kuulonsuojaimien, riippuen hkötkalun lajista ja
yttötavasta, hentää loukaantumisriskiä.
c) Vältätahatontakäynnistämistä.Varmista,että
sähkötyökaluonpoiskytkettynä,ennenkuinliität
sensähköverkkoonja/tailiitätakun,otatsenkäteen
taikannatsitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poistakaikkisäätötyökalutjaruuvitaltat,ennenkuin
käynnistätsähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa
johtaa loukkaantumiseen.
e) Äläyliarvioiitssi.Huolehdiainatukevasta
seisoma-asennostajatasapainosta. ten voit paremmin
hallita hkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
f) Käytätarkoitukseensoveltuviavaatteita.Äläkäytä
löysiätyövaatteitataikoruja.Pidähiukset,vaatteet
jakäsineetloitollaliikkuvistaosista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,
tuleesinuntarkistaa,ettäneonliitettyjaettäne
käytetäänoikeallatavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4)SÄHKÖTYÖKALUJENKÄYTTÖJAHOITO
a) Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhön
tarkoitettuasähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Äläkäytäsähkötyökalua,jotaeivoidakäynnistääja
pysäyttääkäynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrotapistotulppapistorasiasta,ennenkuinsuoritat
säätöjä,vaihdattarvikkeitataisiirrätsähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytäsähkötyökalutpoissalastenulottuvilta,kun
niitäeikäytetä.Äläannasellaistenhenkilöiden
käyttääsähkötyökalua,jotkaeivättunnesitätaijotka
eivätolelukeneettätäkäyttöohjetta.hkötyökalut
ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
e) Hoidasähtyökalusihuolella.Tarkista,ettäliikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eitkäole
puristuksessasekä,ettäsiinäeiolemurtuneitatai
vahingoittuneitaosia,jotkasaattaisivatvaikuttaa
haitallisestisähkötyökaluntoimintaan.Annakorjauttaa
mahdollisetviatennenytönottoa. Monen
tapaturman syyt ytyt huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidäleikkausterätterävinäjapuhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökaluja
jne.näidenohjeidenmukaisesti.Otatällöin
huomioontyöolosuhteetjasuoritettavatoimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5)HUOLTO
a) Annakoulutettujenammattihenkilöidenkorjata
sähkötyökalusijahyväksykorjauksiinvain
alkuperäisiävaraosia.Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
KÄSIPYÖRÖSAHANTURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS
Pidäkädetpoissasahausalueeltajaterästä;pidä
toinenkäsietukahvalla(jos molemmat kädet pitävät
kiinni sahasta, terän ei ole mahdollista päästä
koskettamaan niitä)
Äläkurotatyökappaleenalapuolelle(suojus ei pysty
suojaamaan sinua terältä työkappaleen alapuolella)
Säädäsahaussyvyyssahattavanmateriaalin
paksuudenmukaiseksi(työkappaleen alapuolelta tulisi
näkyä enimmillään hampaan verran sahanterää)
Äläkoskaanpisahattavaatyökappalettakädessi
taijalkojenpoikki(työkalu on tärkä tukea
asianmukaisesti keholle aiheutuvien vaarojen, ten
kiinnitarttumisen tai kontrollin menettämisen minimoimiseksi)
Pidätyökappaleestakiinniseneristetyistä
tartuntapinnoistasuoritettaessatoimintaa,jossa
sahavoisaadakontaktinkätkettyynjohtoontaisen
omaansähköjohtoon(kontakti jännitteiseen johtoon
saa myös työkalun paljastetut metalliosat jännitteisiksi ja
aiheuttavat sähköiskun käyttäjälle)
Kuitujapitkinsahattaessakäytäaina
sahausohjaintataisuorareunaistaohjainta(tämä
parantaa sahauksen tarkkuutta ja vähentää
terän kiinnitarttumista)
Käytäteriäainaoikeankokoisillaja-muotoisilla
jyrsintuurnanrei’illä(vinoneliö/pyöreä)(terät, jotka
eivät vastaa sahan kiinnityslaitteita, toimivat
epäkeskisesti aiheuttaen kontrollin menetyksen)
Äläkoskaankäytävaurioituneitataivääriäterän
välirenkaitataipultteja(terän välirenkaat ja pultti on
suunniteltu erityisesti sahaasi varten optimin
suoritustason ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi)
TAKAPOTKU–SYITÄ
Takapotku on äkillinen reaktio puristettuun,
kiinnitarttuneeseen tai väärin kohdistettuun sahanterään
nähden saaden aikaan kontrollin menettäneen sahan
nousun ylös ja ulos työkappaleesta kohti käyttäjää
Kun terä on puristettu tai kiinnitarttunut tiukasti halkaisun
sulkeutuessa, terä pysähtyy ja moottorin reaktio ajaa
laitteen nopeasti taaksepäin käyttäjää kohti
Jos terä vääntyy tai on kohdistettu väärin sahaukseen,
terän takareunassa olevat hampaat voivat pureutua puun
yläpintaan saaden aikaan terän nousun halkaisusta ja
hypähdyksen taaksepäin kohti käyttäjää
40
TAKAPOTKU–ESTOTOIMIAKÄYTTÄJÄN
TURVALLISUUDENSUOJELEMISEKSI
Takapotkun aiheuttaa työkalun väärinkäyttö ja/tai väärät
toimintamenetelmät; se voidaan välttää ryhtymällä
seuraavassa kuvattuihin varotoimiin
Pidäkädensijasta/-sijoistatiukastikiinnijapidä
vartalosijakäsivartesiasennossa,jossavoit
kontrolloidamahdollisestatakapotkustaaiheutuvaa
voimaa;pidävartalosisahanterälinjanjommalla
kummallapuolella,äläsahalinjantasalla
(mahdollinen takapotku saattaa aiheuttaa sahan
hyppäämisen taaksepäin, mutta tämä on käyttäjän
hallittavissa, mikäli siihen varaudutaan ja laitteesta
pidetään oikeaoppisesti kiinni)
Kunteräontartttunutkiinnitaikunsahaus
keskeytetäänjostakinsyystä,vapautaliipaisinja
pidäsahaliikkumattomanamateriaalissa,kunnes
teräpysähtyytäysin;äläkoskaanyritäpoistaa
sahaatyökappaleestataivetääsahaataaksepäin
teränliikkuessa,muutenvoiaiheutuatakapotku
(tutki tapausta ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin terän
kiinnitarttumisen aiheuttavan syyn eliminoimiseksi; vältä
sahausta nauloihin tai ruuveihin)
Kunsahakäynnistetäänuudelleen
työkappaleeseen,asetateräkeskellehalkaisuaja
tarkista,ettäsahanteräteivätolekiinni
materiaalissa(jos sahan terä on tarttunut kiinni, se voi
ponnahtaa ylös tai saada aikaan takapotkun
työkappaleesta saha uudelleenkäynnistettäessä)
Tuesuuretpaneelitteränpuristus-jatakapotkuriskin
minimoimiseksi(suuret paneelit pyrkivät painumaan
oman painonsa voimasta, tuet on asetettava molemmille
puolille paneelia sahauslinjan ja paneelin reunan lähelle)
Äläkäytätylsiätaivaurioituneitateriä
(teroittamattomat tai väärin asetetut terät aiheuttavat
kapean halkaisun seurauksena liialllinen kitka, terän
tartunta ja takapotku)
Teränsyvyydenjavinoudensäädönlukitusvipujen
onoltavattiukallajaturvallisiaennensahauksen
suorittamista(jos teränätö muuttuu sahauksen aikana,
seurauksena voi olla kiinnitarttuminen ja takapotku)
Oleerityisenvarovainenupotussahausta
suoritettaessaseiniintaimuihinpäällysteiden
peittämiinalueisiin(sisääntyöntyvä terä voi osua
kohteisiin, jotka aiheuttavat takapotkun)
HUOMIO
• Tarkistaainaennenkäyttöä,ettäalasuojuson
suljettukunnolla
• Äläkäytäsahaa,josalasuojuseiliikuvapaastieikä
sulkeuduvälittömästi
• Äläkoskaankiilaataisidoalasuojusta“auki”-
asentoon
Jos saha pudotetaan vahingossa, alasuojus voi taipua;
vedä pistoke pistorasiasta, nosta alasuojus
kokoonvedettävää kahvaa käyttämällä ja varmista, että se
liikkuu esteettä eikä kosketa terää eikä muita osia
sahauskulmista ja syvyyksistä riippumatta
Tarkistaalasuojuksenjousentoiminta;jossuojusja
jousieivättoimikunnolla,neonhuollettavaennen
käyttöä(alasuojuksen toiminta voi hidastua
vaurioituneiden osien, tahmaisen lian tai lian
kerääntymisen johdosta)
Alasuojusonkokoonvedettävämanuaalisestivain
erityissahauksiavarten,kutenupotussahaustai
sekasahaus;nostaalasuojuskokoonvedettävää
kahvaakäyttämälläjaalasuojusonvapautettava
hetikunteräsyöttyymateriaaliin(kaikissa muissa
sahaustoimissa alasuojuos toimii automaattisesti)
Tarkistaaina,ettäalasuojuspeittääteränennen
sahanasettamistatyöpenkilletailattialle
(suojaamaton, liukuva terä saa sahan kulkemaan
taaksepäin ja sahaamaan kaiken sen tielle tulevan
materiaalin; muista, että terän pysähtyminen vie jonkin
aikaa kytkimen vapauttamisen jälkeen)
YLEISTÄ
Tätä työkalua saavat käyttää vain 16 vuotta
täyttäneet henkilöt
Tämä saha ei sovellu märkäsahaukseen
• Irrotaainapistotulppapistorasiasta,ennenkuin
suoritatlaitteellemitäänsäätöjätaivaihdattarviketta
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Äläkoskaantyöstäasbestipitoistaainetta
(asbestia pidetään karsinogeenisena)
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille
allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä
pölynaamariajatyöskentelepölynpoistolaitteen
kanssa,kunsellainenonliitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamariajatyöskentelepölynpoistolaitteen
kanssa,kunsellainenonliitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
Käytä ainoastaan sahauspöytää, jossa on kytkin, joka
estää moottorin uudelleen käynnistymisen
sähkökatkon jälkeen
Käytä ainoastaan sahauspöytää, jossa on halkaisukiilaa
VARUSTEET
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään oikeita tarvikkeita, jotka
ovat saatavana SKIL-myyntiliikkeestä
Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on
vähintään yhtä suuri kuin laitteen
suurin tyhjäkäyntikierrosluku
Älä koskaan käytä pikateräksestä tehtyjä sahanteriä
Älä käytä hionta- tai jyrsintälevyjä tämän koneen kanssa
ENNENKÄYTTÖÄ
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V
tason jännitteeseen)
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,
ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa;
poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Poista kaikki esteet sahauslinjan ylä- ja alapuolelta
ennen sahausta
Kiinnitätyöstettäväkappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
41
Käytäsopiviaetsintälaitteitapiilossaolevien
syöttöjohtojenpaikallistamiseksi,taikäänny
paikallisenjakeluyhtiönpuoleen (kosketus
sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun;
kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa
räjähdykseen; vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun)
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
KÄYTÖNAIKANA
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A);
jolloin suositellaa kuulosuojaimien käyttöä
Älä koskaan käytä konettasi ilman
alkuperäisiä suojavarusteita
Älä sahaa pieniä työkappaleita
Älä käytä sahaa pään yläpuolella
Jos saha juuttuu kiinni tai jos huomaat siinä sähköisen
tai mekaanisen vian, sulje se heti ja irrota
pistotulppa pistorasiasta
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana ei
johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi
irrotettava pistorasiasta
KÄYTÖNJÄLKEEN
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista,
että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
Sammutettuasi pyörösahasi älä koskaan pysäytä
sahanterää painamalla sitä siruttaissuunnassa
KÄYTTÖ
Sahanterän kiinnittäminen 3
! vedäpistokepistorasiasta
- ota kuusiokoloavain A pidikkeestä B
- paina karanlukituspainiketta C ja pidä sitä painettuna
samalla kun irrotat teräpultin D kuusiokoloavaimella
! painakaranlukituspainikettaCvainsahan
ollessapysähdyksissä
- vapauta karanlukituspainike C
- poista laippa E
- avaa alasuoja F vipusta G ja pidä siitä kiinni
kiinnittäessäsi terää niin että sahan hampailla
varustettu terä ja sahan terään merkitty nuoli osoittavat
samaan suuntaan kuin alasuojuksella oleva nuoli
- vapauta alasuojus F
- kiinnitä laippa E
! varmista,ettälaippojenpuristuspinnatHovat
täysinpuhtaatjaettäneosoittavatkohtiterää
- paina karanlukituspainiketta C ja pidä sitä painettuna
samalla kun kiristät terän pulttia kuusiokoloavaimella
1/8 kierroksen verran olemaan sormikireyttä
tiukemmalla (varmistaa, että saha ei vahingoitu silloin,
kun terään kohdistuu voimakas rasitus tai takapotku)
- vapauta karanlukituspainike C
Sahaussyvyyden asetus (0-85 mm) 4
- jotta saataisiin paras mahdollinen sahauslaatu,
sahanterä saa ulottua työkappaleen alapuolelle
korkeintaan 3 mm
- vapauta vivua J
- nosta/laske pohjalevyä K, kunnes haluamasi
sahaussyvyys näkyy asteikon osoittimella L
- kiristä vivua J
Sahauskulman asetus (0-45°) 5
- vapauta 2 nuppi M
- kallista työkalua, kunnes haluamasi sahauskulman
näkyy asteikon osoittimella N
- kiristä 2 nuppi M
! kunsahataanviistoreunaa,sahaussyvyysei
vastaasahaussyyvyydenasteikollanäkyvääarvoa
90°:n sahauskulman tarkistus 5
- säädä ja kiristä pohjalevy K
maksimisahaussyvyyteen 4
- säädä ja kiristä sahauskulma 0°:een
- tarkista terän ja pohjalevyn välinen 90°:n kulma
suorakulman avulla
- jos säätö on tarpeen, vapauta 2 nuppi M ja käytä
säätöruuvia P kuvassa näkyvällä tavalla
Sahauslinjan osoitin Q 7
- ohjaa sahaa haluttua sahauslinjaa pitkin, joka on
merkitty työkappaleeseen
- käytä suoraa 0°:n ja viistoa 45°:n sahausta varten
vastaavaa osoitinlinjaa
- voit valita, jääkö jäteaines terän sisä- vai ulkopuolelle
! pohjalevynleveänosanpitäisisijaita
työkappaleentuetunosanpäällä
! sahauksenleveydenmäärääteränhampaiden
leveyseikäteränrungonleveys
! suoritaainaensinkoesahaustarkistaaksesi
todellisensahauslinjan
Elektroninen pehmeäkäynnistys 8
Saavuttaa halutun maksiminopeuden ilman
äkillistä nykäystä
Pölynimu
- liitä pölynimuri liitoskappaleeseen R 9
! varmista,ettäpölymurinletkueipääse
häiritsemäänalasuojaaeikäsahausta
- voidaan käyttää pölypussin kanssa (SKIL
tarvikkeita 2610387402)
! äläkäytäpölypussi/pölynimuriakunsahaat
metalleja
Työkalun käyttö 9
- aseta pistotulppa pistorasiaan
- pidä aina lujasti yhdellä kädellä kahvasta S ja toisella
kädellä kahvasta T
- aseta saha työkappaleelle siten, että sen pohjalevyn
etusivu lepää työkappaleen päällä
! varmista,etteivätsahanteränhampaatole
kosketuksissatyökappaleeseen
- käynnistä saha painamalla ensin nappia U
(= turvakytkin, jota ei voida lukita) ja sen jälkeen
vetämällä kytkimestä V
! koneenpiäydäysilkierroksillaennen
sahanteränkosketustatstetänkappaleeseen
- alasuoja F avautuu automaattisesti, kun sahante
koskettaa työkappaletta (alasuoja avataan sin vivusta G
vain erikoissahauksia, kuten esim. upotussahausta, varten)
- älä yritä sahata väkisin; käytä kevyttä,
jatkuvaa painallusta
! pidätyökalustakiinniainatyöskentelynaikana
harmaanvärisestäkädensija(oi)sta
- kun työ on suoritettu, sulje saha kytkimestä V
! varmista,ettäteräontäysinpysähtynyt,ennen
kuinirrotatsentyökappaleesta
42
VINKKEJÄ
Käännä aina työkappaleen parempi puoli alaspäin, jotta
reunan repeäminen olisi mahdollisimman vähäistä
Käytettäessä ohjauskiskoa (lisävaruste 2610Z00217)
sahauslinjan syvyys pienenee 9 mm:llä sekä 90° että
45° sahauslinjassa
Käytä vain oikeantyyppisiä teräviä sahanteriä 0
- sahauksen laatu riippuu hammastuksen tiheydestä
- kovametallikärkiset terät pysyvät terävinä jopa 30
kertaa kauemmin kuin tavalliset sahanterät
Sivuohjain W !
- tarkkoihin sahauksiin työkappaleen reunan suunnassa
- voidaan kiinnittää pohjalevyn molemmille puolille
Sivuohjaimen säätö
- vapauta nappia X
- aseta haluamasi sahausleveys käyttämällä
suuntaisohjaimen asteikkoa (käytä sahauslinjan
osoitinta Q 0-arvon osoittimena)
- kiristä nappia X
Upotussahaus @
- aseta haluamasi sahaussyvyys
- kallista työkalua eteenpäin siten, että sahauslinjan
osoitin Q yhtyy haluamaasi sahauslinjaan, joka on
merkitty työkappaleeseen
- avaa alasuoja F vivusta G
- juuri ennen kuin terä uppoaa työkappaleeseen,
käynnistä saha ja laske alas asteittain sen takaosaa
käyttäen pohjalevyn etuosaa tukipisteenä
- laske sahaa asteittain alaspäin vieden sitä
samalla eteenpäin
- kun terä syöttyy materiaaliin, vapauta vivu G
! koneenpitääkäydätäysilläkierroksillaennen
sahanteränkosketustatyöstettävään
kappaleeseen
! äläkoskaanvedäsahaataaksepäin
Suurten levyjen sahaaminen #
- aseta levy ennen sahausta lattialle, pöydälle
tai työpenkkiin
! asetasahaussyvyyssiten,ettäsahaustapahtuu
levynläpieikäosusentukialustaan
- jos sivuohjain ei salli halutun levyistä sahausta, kiinnitä
suora puupala työkappaleeseen ohjaimeksi niin, että
pohjalevyn oikea puoli tulee tätä ohjainta vasten
HOITO/HUOLTO
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilmanvaihtoreiät puhtaus)
! irrotaliitosjohtoainapuhdistuksen
ajaksipistorasiasta
Puhdista sahanterä välittömästi käytön jälkeen (erityisesti
pihkasta ja liimasta)
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skilmasters.com)
ostotodiste mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älähävitäsähkötyökalua,tarvikkeitataipakkausta
tavallisenkotitalousjätteenmukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli $ muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto
tulee ajankohtaiseksi
-VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen
EN 60745, EN 61000, EN 55014, seuraavien sääntöjen
mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY
Tekninentiedostokohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
01.03.2011
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on 94
dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 105
dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus 2,9 m/
s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudutärinänvaikutuksiltaylläpitämällälaite
jasenlisävarusteet,pitämälläkädetlämpiminäja
järjestämällätyömenetelmät
/