Flex BRL 3501 A Ohjekirja

Brändi
Flex
Kategoria
rotary hammers
Malli
BRL 3501 A
Tyyppi
Ohjekirja
Suomi 31
Käyttö
Paineilma-poravasara voidaan käyttää yleisesti isku-
poraukseen, kevyisiin kivitalttaustöihin ja poraukseen
sekä ruuvinvääntöön puuhun, metalliin ja muoviin.
Lue käyttöohje kokonaan, noudata käyttöohjeen tur-
vaohjeita sekä oheen liitetyn vihkosen sähkötyökalu-
jen yleisiä turvaohjeita ennen kuin otat koneen käyt-
töön.
Irrota välittömästi pistotulppa pistorasiasta, jos
verkkojohdin vioittuu työskentelyn aikana.
Älä koskaan työskentele laitteen kanssa, jos sen
verkkojohdin on vioittunut.
Käytä suojalaseja, suojakäsineitä, kuulosuojaimia
ja tukevia jalkineita.
Työskentele turvallisuussyistä aina asennetulla
lisäkahvalla 12.
Älä työstä asbestipitoista ainetta.
Älä kanna laitetta verkkojohdosta.
Ulkona sijaitsevat pistorasiat tulee suojata vikavir-
takytkimellä (FI-).
Laitteen koteloon ei saa porata reikiä kilpien tms.
kiinnitystä varten. Tämä oikosulkee suojaeristyk-
sen. Käytä tarroja koneen merkitsemiseksi.
Jos pora odottamatta tarttuu kiinni, reagoi kone voi-
makkaalla nykäisyllä. Seiso siksi aina tukevasti ja
pidä konetta kaksin käsin.
1 Työkalunpidin
2 Pölynsuojus
3 Irrotushylsy
4 Käyttövalintakytkin
5 Käynnistyskytkimen lukitusnuppi
6 Käynnistyskytkin ja kierrosluvun säädin
7 Tuuletusaukot
8 Verkkojohto
9 Kiertosuunnan vaihtokytkin
10 Iskuporaus/poraus-vaihtokytkin
11 Syvyysrajoittimen aukko
12 Lisäkahva
13 Ruuvinvääntökärkien ja poraistukan sovite
Käyttöohjeessa kuvatut tarvikkeet eivät välttämättä
kaikki sisälly toimitukseen.
Mitta-arvot annettu EN 50 144 mukaan.
Melutaso: 84 dB (A)
Äänenvoimakkuus: 97 dB (A)
Työpaikkakohtainen meluarvo: 87 dB (A).
Käyttöhenkilö tarvitsee kuulosuojaimia.
Tyypillisesti luokitettu kiihtyvyys on 8,6 m/s
2
.
1
Turvaohjeet ja
tapaturmasuoja
2 Kuva
3 Tekniset tiedot
Paineilma-poravasara BRL 3501 A
Tuotenumero 309.907
Ottoteho 700 Watt
Antoteho 300 Watt
Elektroninen kierroslukuohjaus
Tyhjäkäyntikierrosluku 0-1050 1/min
Kierrosluku kuormitettuna 0-800 1/min
Iskuluku tyhjäkäynnillä maks.
4274 1/min
Iskuenergia 2,9 J
Kiertosuunnan valinta
Kiristyskaulan-ø 43 mm
Euro-normi
Työkalunpidin SDS-Plus
Poran-Ø, maks.
Teräs 13 mm
Kevytmetalli 15 mm
Puu 30 mm
Iskuporaus betoniin 26 mm
Suositeltava iskuporauksen
porankoko 4-16 mm
Ruuvin-Ø, maks.
Puu 8 mm
Peltiin 6,3 mm
Paino 2,75 kg
Suojausluokka II/
4 Melu-/tärinätieto
BRL 3501A - Buch Seite 31 Donnerstag, 27. November 2003 3:00 15
32 Suomi
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia töitä.
Käytä aina laitetta vain lisäkahvan 12 kanssa. Aseta
lisäkahva kiristyskaulaan ja kiinnitä se kiristysruuvilla.
Liitä verkkojohdinyksikkö käsikahvaan. Pistokkeen
tulee lukkiutua paikalleen.
Tarkista ennen käyttöönottoa, että verkkojännite
vastaa laitteen tyyppikilvessä mainittua jännitettä.
KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS
Paina tai päästä vastaavasti irti käynnistyskytkintä 6.
Käynnistyskytkimen voi lukita lukituspainikkeella 5.
Poista lukitus painamalla käynnistyskytkintä 6 lyhy-
esti.
ISKUASENTO
Käyttövalintakytkimellä 4 voidaan valita kaksi asen-
toa.
1 = Poraus/iskuporaus, sekoitustyö
= Ei pyörimisliikettä: Kevyet talttaustyöt.
Vaihtokytkentä on parasta suorittaa koneen seis-
tessä.
Käynnistyskytkimen 6 painamisen jälkeen tai koneen
käynnistyessä kytkeytyy vaihteisto esivalitulle asetuk-
selle.
PORAUS - ISKUPORAUS
Käännä vaihtokytkin 10 asentoon porausta var-
ten.
Käännä vaihtokytkin asentoon iskuporausta var-
ten.
Vaihtokytkentä on parasta suorittaa koneen seis-
tessä.
Käynnistyskytkimen 6 painamisen jälkeen tai koneen
käynnistyessä kytkeytyy vaihteisto esivalitulle asetuk-
selle.
Ohjeita: Vasen kiertosuunta iskuporauksessa vahin-
goittaa poraa. Kytke pois iskukoneisto työskennelles-
säsi timanttiporakruunulla sekä sekoitustyössä.
Käännä vaihtokytkin 4 asentoon talttaustöitä var-
ten.
Käytä iskuporaukseen yksinomaan SDS-plus var-
tisia kovametalliporia. Tavanomaisten kaupan ole-
vien lieriövartisten kiviporien käyttö yhdessä sovit-
teen 13 ja tavallisen poraistukan kanssa, pneumaat-
tista vasarakoneistoa käytettäessä, ei ole mahdollista.
KIERROSLUVUN SÄÄTÖ
Käynnistyskytkimellä 6 voit säätää
kierrosluvun portaattomasti. Pai-
naessasi käynnistyskytkintä 6
kevyesti alkaa koneen moottori
pyöriä hitaasti; painetta lisätessäsi
kasvaa kierrosluku.
KIERTOSUUNNAN VAIHTO
Käytä kiertosuunnan vaihtokyt-
kintä 9 vain koneen seistessä!
Tartu kiertosuunnan vaihtokytki-
meen 9 molemmilta puolilta.
Kierto oikealle: Käännä kiertosuunnan vaihto-
kytkin 9 asentoon R.
Kierto vasemmalle: Käännä kiertosuunnan vaihto-
kytkin 9 asentoon L.
Tärkeää! Paina aina suunnanvaihtokyt-
kin 9 kotelon vasteeseen asti,
siis kunnes se lukkiutuu kuulu-
vasti.
Jos kiertosuunnan vaihtokytkin 9 on asentojen R
ja L välissä, ei konetta voi käynnistää.
Poraus- ja talttaustyökalut kiristyvät työkalunpiti-
meen 1 ilman työkaluavainta.
TYÖKALUN ASENNUS
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia töitä.
Puhdista työkalun varsi ja voitele sitä kevyesti.
Vedä lukitushylsy 3 taakse. Vie työkalu kiertäen työ-
kalunpitimeen, kunnes se lukkiutuu. Irrota ote lukitus-
hylsystä. Tarkista että työkalu on tukevasti kiinni.
Varo vaurioittamasta pölynsuojusta 2.
Vaurioitunut pölynsuojus on ehdottomasti vaih-
dettava uuteen!
5 Lisäkahvan asennus
6 Käyttöönotto
7 Työkalun asennus ja irrotus
F
ett
3
BRL 3501A - Buch Seite 32 Donnerstag, 27. November 2003 3:00 15
Suomi 33
TYÖKALUN IRROTUS
Työnnä lukitushylsy 3 taakse ja vedä ulos työkalu.
TALTAN ASENNUS
Saata käyttövalintakytkin 4 väliasentoon. Voit nyt
käsin kääntää taltan tarvittavaan työasentoon.
Aseta tämän jälkeen käyttövalintakytkin 4 takaisin
asentoon . Taltta lukkiutuu asentoonsa heti, kun
sitä kuormitetaan akselinsuuntaisesti työssä tai taltta-
uksessa.
Normaalivartisella poralla metalliin, puuhun ja muoviin
poraamista varten on saatavissa poraistukka (suurin
kita-aukko 13 mm). Poraistukka asennetaan ruuvin-
vääntökärki-sovitteeseen (tarvike). Sovitteeseen voi-
daan asentaa mikä vain tavallinen poraistukka, jossa
on 1/2" × 20 UNF sisäkierre (suurin kita-aukko
13 mm).
PORAISTUKAN ASENNUS
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia töitä.
Puhdista poraistukan (tarvike) ja sovitteen 13 (tarvike)
kierteet.
Kierrä poraistukka sovitteeseen ja lukitse sovite työ-
kalunpitimeen poran tavoin. Kiristä poraistukka
(30 Nm, asettamalla käyttövalintakytkin 4 hetkeksi
asentoon .
Älä poraa piilossa oleviin sähkö-
johtimiin, kaasu- tai vesiputkiin.
Tarkista työskentelyalue etukä-
teen esim. metallinilmaisimella.
Käytä metallia varten vain moitteettomasti teroitettuja
poria ja kiveä sekä betonia varten vain kovametallipin-
taisia kiviainesporia.
Sovita aina kierrosluku työstettävän aineen ja pora-
halkaisijan mukaan. Aseta kone poratelineeseen (tar-
vike) kun suoritat tarkkuusporauksia metalliin tai puu-
hun.
ISKUPORAUS - TALTTAUS
Käytä suojalaseja ja kuulosuo-
jaimia.
Älä paina laitetta liian kovaa, tämä
ei paranna tehoa.
Talttaustyössä saavutetaan paras tulos, kun vain
pieniä kappaleita murretaan irti.
Käytä aina suojalaseja ja lisäkahvaa 12 kun teet
talttaustyötä. Tarkista ennen työn aloittamista, että
käyttövalintakytkin 4 on lukkiutunut asentoon .
PORAAMINEN LAATTOIHIN
Aloita laatan poraamista hitaasti. Siirry iskuporauk-
seen vasta kun pora on päässyt laatan läpi.
RUUVINVÄÄNTÖ
Sovitteeseen 13 (tarvike) voi asentaa ruuvinvääntö-
kärkiä. Yleisesti saatavia kärkiä, joiden kuusiomitta on
6,3 mm tai 1/4 (DIN 3126, Form C) voidaan käyttää.
Sovitteessa oleva jousirengas pitää kärjet paikallaan.
Käytä siksi vain kärkiä, joissa on pitoura.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia töitä.
Pidä aina tuuletusaukot puhtaina.
Puhdista ulkoa päästävät muoviosat kostealla rie-
vulla, ilman pesuainetta.
Kovan, pitkäaikaisen käytön jälkeen tulisi laite tuoda
FLEX-huoltopajaan tarkistusta ja perusteellista puh-
distusta varten.
Oikeus muutoksiin pidätetään
8 Poraistukka (tarvike)
9 Käytännön ohjeita
10 Huoltotoimenpiteet
BRL 3501A - Buch Seite 33 Donnerstag, 27. November 2003 3:00 15
Ved kjøp av nytt apparat gir FLEX 1 års garanti fra salgsdato
til sluttbruker. Garantien gjelder kun mangler som lar seg til-
bakeføre til material eller produksjonsfeil, eller dersom maski-
nens egenskaper ikke oppfyller kravene beskrevet i typebe-
skrivelsen. Dersom garantikrav oppstår må originalkvittering
fremvises. Garantireparasjoner skal kun untføres ved god-
kjente FLEX-verksteder eller servicestasjoner. Garantikrav
gjelder kun ved riktig bruk og tilbruksområder som er tiltenkt
maskinen. Garantikravet frafaller for følgende situasjoner; ved
slitasje grunnet bruk, ved bruk utenfor tiltenkt bruksområde,
ved delvis eller komplett demontering av maskinen, ved påført
ved overbelastning av maskinen, ved bruk av ikke tillatt eller
defekt tilbehør, ved feil bruk av tilbehør, ved skader som er
påført objektet som bearbeides av maskinen, ved anvendelse
av vold, ved følgeskader som lar seg føre tilbake til feil bruks-
område eller utilstrekkelig vedlikehold fra kundens eller andre
brukeres side, ved skader som er forårsaket av fremmedele-
menter eller fremmedlegemer, f.eks. sand eller steiner, eller
ved skader som oppstår som følge av at bruksanvisningen
ikke følges, som f.eks. ved tilkobling til feil nettspenning eller
feil strømtype eller ved nedpressing av spindellås med
løpende skive.
Garantikrav for verktøy eller tilleggsutstyr gjelder kun når disse
blir brukt på maskiner hvor bruken er tiltenkt og tillatt.
Myönnämme kaikille uusille sähkölaitteille vuoden valmistaja-
takuun alkaen koneen myyntipäivästä. Takuuseen sisältyvät
materiaali- ja valmistusviat. Lisäksi takuu kattaa sen, että laite
täyttää valmistajan antamatlupaukset sen ominaisuuksista.
Jos ostaja vaatii takuuhuoltoa, laitteen vaihtamista uuteen tai
kaupan purkamista takuu n perusteella, hänen on esitettävä
alkuperäinen ostokuitti, josta ilmenee laitteen hankintapäivä.
Takuukorjauksia saavat suorittaa yksinomaan FLEX-korjaa-
moot tai FLEX-huoltoasemat. Takuu on voimassa vain jos
koneita on käytetty ohjeiden mukaisesti. Takuuseen eivät
sisälly osat jotka kuluvat normaalisti loppuun. Takuu edellyttää
tietysti, että ostaja ei itse ole yrittänyt korjata konetta takuuai-
kana, siis jos kone on purettu osittain tai kokonaan, takuu ei
ole voimassa. Takuu ei myöskään kata tilanteita, joissa
konetta on käytetty väärin ja käyttöohjeiden vastaisesti. Takuu
raukeaa, jos konetta on ylikuormitettu, käsitelty väärillä tai rik-
kinäisillä tai luvattomille työkaluille, jos se on vaurioitunut vie-
raiden aineiden kuten hiekan ja kivien jouduttua koneeseen.
Takuu raukeaa myös mikäli käyttöohjeita ei ole noudatettu, ja
laite on kytketty esimerkiksi jos kone kytketään väärään verk-
kojännitteeseen tai virtatyyppiin, tai jos karanlukitus painetaan
kiinni levyn ollessa käynnissä.
Työkaluille, lisälaitteille ja rakennusosille voidan myöntää
takuu vain silloin jos niitä on käytetty sellaisten koneiden
kanssa, joihin ne ovat valmistajan ohjeiden mukaisesti yhteen-
sopivia, tarkoituksenmukaisia ja sallittuja.
Η FLEX αναλαµάνει την ευθύνη της εγγύησης για έναν
ρν απ την ηµερµηνία αγράς τυ κάθε
µηανήµατς. Η εγγύηση αυτή καλύπτει ελαττώµατα πυ
"είλνται σε πρληµατικ υλικ και σε πιθαν σ"άλµα
κατά την κατασκευή µε απτέλεσµα την µη συµµρ"ωση
τυ εργαλείυ µε τις πρδιαγρα"µενες δυναττητές
τυ. Κάθε απαίτηση ε"αρµγής της εγγύησης θα γίνεται
δεκτή µν αν συνδεύεται απ την πρωττυπη
απδει&η ή τιµλγι αγράς απ τ πί θα µπρεί να
εαιωθεί η ηµερµηνία αγράς. 'ι επισκευές υπ
εγγύηση γίννται µν απ τα ε&υσιδτηµένα
συνεργία FLEX. Η εγγύηση θα ισύει µν αν τ
µηάνηµα έει ρησιµπιηθεί για τν σκπ για τν
πί κατασκευάστηκε και σύµ"ωνα µε τις δηγίες
ρήσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει "θρά λγω
"υσιλγικής ρήσης, κακής ε"αρµγής, υπερλικά
έντνης ρήσης ή λγω τπθέτησης λάθς
αναλωσίµων, πως επίσης και µηανήµατα πυ έυν
ήδη λυθεί απ τρίτυς. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει
*ηµιές πυ µπρεί να πρκληθύν σε αναλώσιµα ή σε
επι"άνειες εργασίας απ την ρήση τυ µηανήµατς αν
αυτή πρκύπτει απ κακή ή ελλειπή συντήρηση απ τν
ρησιµπιητή ή τρίτ. ∆εν καλύπτει επίσης "θρά πυ
πρκαλείται απ τρίτα σώµατα (π.. άµµς ή πέτρες) ή
"θρές πυ πρκύπτυν απ ελλειπή συµµρ"ωση µε
τις δηγίες (π.. λανθασµένη σύνδεση στ ρεύµα). Π..
σύνδεση σε λανθασµένη τάση, σε δίκτυ µε δια"ρετική
ισύ ή αν κρατάτε τ µπυτν ακινητπίησης ά&να
ταν  δίσκς κπής/λείανσης περιστρέ"εται.
Απαιτήσεις πυ πρκύπτυν απ την εγγύηση πυ
καλύπτει τ εργαλεί και/ή τα ε&αρτήµατα θα
καλύπτνται µν υπ την πρϋπθεση τι τ εργαλεί
ρησιµπιείται καννικά και σύµ"ωνα µε τν πρρισµ
τυ.
Απαιτήσεις ε"αρµγής της εγγύησης σε εργαλεία ή
ε&αρτήµατα θα γίννται απδεκτές µν ταν
απδεικνύεται τι η ρήση τυς ανταπκρίνεται στην
ε"αρµγή για την πία κατασκευάστηκαν.
Garantibestemmelser
Takkuuehdot
N
FIN
ρι γγυήσως
GR
BRL 3501A - Garantie Seite 40 Freitag, 28. November 2003 8:20 08
/