Festool MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE Käyttö ohjeet

Tyyppi
Käyttö ohjeet
MX 1600/2 EQ DUO
Originalbetriebsanleitung - Rührwerk 3
Original Instructions - Stirrer 7
Notice d’utilisation d’origine - Mélangeur 11
Manual de instrucciones original - Mezcladora 16
Istruzioni per l’uso originali - Miscelatore 21
Originele gebruiksaanwijzing - Roerinstallatie 26
Originalbruksanvisning - Omrörare 31
Alkuperäiset käyttöohjeet - Vispiläkone 35
Original brugsanvisning - Røreværk 39
Originalbruksanvisning - Rørermaskin 43
Manual de instruções original - Misturador 47
Оригинал Руководства по эксплуатации - Перемешиватель 50
Originální návod k použití - Míchadlo 57
Oryginalna instrukcja eksploatacji - Mieszalnik 61
769308_C / 2019-07-26
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
35
käynnistys- kytkin
[1-6] Lisäkahva
[1-7] Nopeudenvaihtokytkin
[1-8] Kierrosluvun esivalinnan säätöpyörä
Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät välttä-
mättä sisälly toimitukseen.
Mainitut kuvat ovat käyttöohjeen alussa.
4 Määräystenmukainen käyttö
Tämä kone on tarkoitettu jauhemaisten aineiden
kuten kiinnitysmassojen, laastien ja liimojen sekä
liuotinaineettomien maalien, lakkojen ja vastaa-
vien aineiden sekoittamiseen.
Ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutu-
neista vahingoista ja onnettomuuksista
vastaa koneen käyttäjä.
5 Turvaohjeet
VAK AVA VAARA!
Kaikkia voimassa olevia työturvallisuus- ja työ-
suojelumääräyksiä on ehdottomasti noudatettava;
samoin on noudatettava Turvaohjeet-kappaleessa
annettuja turvallisuusohjeita sekä kaikkia yleisiä
terveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä ohjeita.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat synty-
neet koneeseen tehtyjen muutosten vuoksi.
5.1 Yleiset turvaohjeet
HUOMIO!: Kaikki turvaohjeet ja ohjeet täy-
tyy lukea. Alla olevien turvaohjeiden ja oh-
jeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
5.2 Turvallisuusvaroitukset
- Myös muita koneen mukana toimitettuja tur-
vaohjeita on noudatettava.
- Tarkasta virtajohdon ja sen pistokkeen kunto
aina ennen koneen käyttämistä. Korjauta mah-
dolliset viat ammattitaitoisessa erikoiskorjaa-
mossa.
- Älä koske verkkovirtaan liitettyyn koneeseen
märin käsin.
- Varmista, että koneen käyttökatkaisin on pois
päältä -asennossa, ennen kuin liität koneen
verkkovirtaan.
Alkuperäiset käyttöohjeet FIN
1 Tekniset tiedot
Vispiläkone MX 1600/2 EQ DUO
Jännite 220 – 240 V
Taajuus 50 / 60 Hz
Tehontarve 1500 W
Kierrosluku kuormittamattomana
1. vaihde 100 – 250 min
–1
2. vaihde 130 – 350 min
–1
Kierrosluvun elektro-
ninen esivalinta
2-vaihteinen vaihteisto
Sekoitinsauva –
maks. 140 mm
Karaetäisyys 110 mm
Kiinnityskaula –
57 mm
Paino 7,3 kg
Suojausluokka II /
2 Symbolit
Kaksoiseristys
Varoitus yleisestä vaarasta
Sähköiskun vaara
Lue ohjeet/huomautukset!
Käytä hengityssuojainta!
Käytä kuulosuojaimia!
Käytä suojahansikkaita!
Ei kuulu kunnallisjätteisiin.
 Ohje, vihje
3 Koneen osat
[1-1] Sekoitin (ei kuulu toimitukseen)
[1-2] Työkalukiinitys
[1-3] Lukkosokka
[1-4] Käynnistysvarmistin
[1-5] Kierroslukusäätimellä varustettu
36
- Varmista, että sekoitettavan aineen sisältävä
sekoitusastia on tukevalla alustalla ja ettei se
pääse liikkumaan.
- Käytä vispiläkoneessa vain sekoitinsauvoja, joi-
den halkaisija on Tekniset tiedot -kappaleessa
mainitun mukainen.
- Kuormita konetta siten, ettei koneen kierros-
luku laske liikaa tai ettei kone pysähdy.
- Ohjaa koneen verkkojohto aina koneesta
taakse päin. Älä vedä koneen verkkojohdosta
äläkä ohjaa sitä terävien reunojen tai terävien
esineiden yli.
- Varmista tukeva ja turvallinen työskentelyasen-
to työnteon aikana.
- Varo koneen mahdollisesti synnyttämää takais-
kuvoimaa.
- Älä sekoita liuotteita tai liuotepitoisia aineita,
joiden syttymispiste on alle 21 °C.
- Anna laitteen käynnistyä/pysähtyä ainoastaan
sekoitusastiassa.
- Älä kurota käsin tai vierain esinein sekoitus-
astiaan koneen käydessä.
- Kun käytät sekoitinka, suosittelemme työkäsi-
neiden ja suojalasien käyttöä. Vartalonmukais-
ten vaatteiden käyttö on määrätty.
5.3 Muut turvallisuusriskit
Vaikka käyttäisit konetta ohjeiden mukaisesti ja
noudattaisit kaikkia turvaohjeita, koneen raken-
teen vuoksi ja koneen käytön seurauksena saattaa
syntyä muita turvallisuusriskejä:
- Verkkojohdon aiheuttamat vaarat.
- Työnteon myötä riittämättömästi tuuletetussa
tilassa syntyvät terveydelle haitalliset tai vaa-
ralliset pölyt.
- Sähköiskun vaarat, jos jännitteisiin osiin kos-
ketaan konetta tai sen osia purettaessa verk-
kojohdon ollessa liitettynä verkkopistorasiaan.
- Käytä vain alkuperäisiä Festool varaosia.
5.4 Melu- ja tärinäarvot
Normin EN 60 745 mukaisesti määritetyt tyypil-
liset arvot ovat:
Äänenpainetaso L
PA
= 86 dB (A)
Melutehotaso L
WA
= 97 dB (A)
Epävarmuustekijä K = 3 dB
VARO
Työssä syntyvä melu voi vaurioittaa kuuloa.
Käytä kuulonsuojaimia!
Tärinäarvo a
h
(kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuustekijä K mittausnormina EN 60 745:
a
h
= 5,5 m/s
2
Epävarmuustekijä K = 1,5 m/s
2
Ilmoitetut päästöarvot (tärinä, melu)
– ovat koneiden keskinäiseen vertailuun,
– soveltuvat myös käytön yhteydessä syntyvän
tärinä- ja melukuormituksen alustavaan ar-
viointiin,
– edustavat sähkötyökalun pääasiallisia käyttö-
sovelluksia.
Arvot voivat kasvaa muiden käyttösovellusten,
muiden käyttötarvikkeiden tai riittämättömän
huollon takia. Huomioi koneen tyhjäkäynti- ja
seisonta-ajat!
6 Käyttöönotto ja käyttö
VAROITUS
Onnettomuusvaara, jos konetta käytetään kiel-
letyllä jännitteellä tai taajuudella.
- Virtalähteen verkkojännitteen ja taajuuden
täytyy olla yhdenmukainen konekilvessä an-
nettujen tietojen kanssa.
- Pohjois-Amerikassa voidaan käyttää vain Fes-
tool-koneita, joiden jännite on 120 V / 60Hz.
VAROITUS
Onnettomuusvaara, sähköiskun vaara
Vedä verkkopistoke aina irti pistorasiasta,
ennen kuin alat suorittamaan koneeseen
liittyviä töitä.
6.1 Kytkeminen päälle ja pois
Pidä koneesta aina kiinni molemmin kä-
sin.
Verkkojohdon liittäminen ja irrottaminen, ks.
kuva [2].
Käynnistys:
Paina käynnistysvarmistinta [1-4].
Paina käynnistyskytkin [1-5] ja pidä se painet-
tuna.
Käynnistyskytkintä ei voi lukita.
Pysäytys:
Päästä käynnistyskytkin [1-5] vapaaksi.
6.2 Säätöelektroniikka
Käynnistysvirran rajoitus
Elektronisesti ohjatun pehmeän käynnistymisen
ansiosta kone käynnistyy nykimättä.
37
7 Sekoittimien asennus
Käytä korkeintaan määrätyn halkaisijan
omaa- via sekoittimia.
Vedä verkkopistoke aina irti pistorasiasta,
ennen kuin alat suorittamaan koneeseen
liittyviä töitä.
Koneessa on pikavaihtojärjestelmä sekoittimien
asennusta varten.
Ennen laitteen ensikäyttöä tulisi työka-
lun- pitimiin [1-2] sivellä vähän yleisras-
vaa (tavanomaista kauppatavaraa).
Sekoittimet on merkitty värein paremman erot-
tamisen takia. Vasen työkalunpidin ja siihen kuu-
luva vasen sekoitin on merkitty vihreä värisellä
renkaalla.
Asennus:
Työnnä kummankin puolen oikea sekoitin [1-1]
vastaavaan työkalunpitimeen [1-2].
Kohdista tällöin sekoittimen suojavaipassa ole-
va vihreä värinen piste joustavan lukitustapin
[1-3] kohdalle.
Työnnä sitten sekoitin paikoilleen, johon se auto-
maatti- sesti lukkiutuu lukkotapin ansiosta.
Irrotus:
Vaa lukitus painamalla voimakkaasti suojavai-
passa olevaa vihreä värinen pistettä, jolloin se-
koitin [1-1] voidaan vetää irti.
8 Työskentelyohjeita
Älä kuormita laitetta niin paljon, että kier-
rosluku putoaa huomattavasti tai laite
pysähtyy.
Älä käsittele räjähdysalttiita aineita (esim.
helposti syttyviä liuottimia) tai aineita,
joiden syttymispiste on alle 21°C.
Ota huomioon valmistajan työstöohjeet.
Käytä hengityssuojainta!
Sekoitusvarren [1-1] valinta riippuu sekoitusai-
neesta.
Sekoitussauvat HS Combi (lisätarvike)
Nestemäiselle ja sitkeälle sekoitettavalle mate-
riaalille. Sekoitusvarren alempi osa vetää sekoi-
tettavaa materiaalia ylöspäin ja sekoitusvarren
ylempi osa painaa sitä alaspäin.
Sekoitussauvat HS 3 Double (lisätarvike)
Raskaalle sekoitettavalle materiaalille, jolla on
suuri viskositeetti. Kaksi sekoitussauvaa, jossa
kummassakin on kolme kierukkaa pyörivät vas-
takkaisiin suuntiin. Sekoitettava materiaali se-
Näin vältät sekoitettavan aineen roiskahtamisen
sekoitusastiasta. Pienen käynnistymisvirran an-
siosta koneen suojaamiseen riittää 16 A:n sulake.
Tyhjäkäyntikierrosluvun pudotus
Elektroniikka pudottaa koneen kierrosluvun tyh-
jä- käynnillä; täten pienenee melu ja koneen sekä
vaihteiston kuluminen.
Kierrosluvun elektroninen esivalinta
Voit esivalita kierrosluvun säätimellä [1-8].
Aseta kierrosluku käytettävän sekoitinsauvan ja
sekoitettavan materiaalin mukaisesti.
Ylikuormitussuoja
Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa koneen
moottoria liialliselta kuormitukselta.
Tällaisessa tilanteessa moottori pysähtyy ja käyn-
nistyy uudelleen vasta, kun kuormitusta on ke-
vennetty. Käytön jatkamiseksi kone on uudelleen
kytkettävä päälle.
Constant-Electronic
Constant-Electronic pitää koneen kierrosluvun
kuormituksen aikana lähes samana; mikä var-
mistaa aineen tasaisen sekoittumisen.
Lämpötilariippuvainen ylikuormitussuoja
Suojana äärimmäisen kestokuormituksen aihe-
uttamalle ylikuumenemiselle turvaelektroniikka
kytkee pois moottorin saavutettaessa kriittinen
lämpötila.
N. 3–5 min. jäähdytysajan kuluttua kone on taas
käyttövalmis ja täysin kuormitettavissa.
Käyttölämpimässä koneessa toimii lämpötilariip-
puvainen ylikuormitussuoja vastaavasti aikaisem-
min.
6.3 Vaihdekytkin
Vaihdekytkimestä [1-7] voidaan esivalita kierros-
lukualue:
1. vaihde 2. vaihde
100 – 250 min
–1
130 – 350 min
–1
Kytkettynä olevaa vaihdetta voi vaihtaa koneen
käydessä. Suositamme kuitenkin, ettei vaihdetta
vaihdeta koneen täyden kuormituksen aikana.
6.4 Lisäkahva
Käytä turvallisuussyistä aina lisäkahvaa [1-6].
6.5 Kiinteäasenteinen käyttö
Vispiläkone voidaan kiinnittää 57 mm:n kiinnitys-
kaulasta Festool sekoitustelineeseen MS 57.
38
koittuu perin pohjin kampamaisesti.
Liikuttele konetta ylös ja alas sekoitettaessa.
Puhdista sekoitusvarsi käytön jälkeen.
9 Huolto ja kunnossapito
VAROITUS
Onnettomuusvaara, sähköiskun vaara
Vedä verkkopistoke aina irti pistorasiasta,
ennen kuin alat suorittamaan koneeseen
liittyviä töitä.
Kaikki sellaiset huolto- ja korjaustyöt, jotka
vaativat moottorin kotelon avaamisen, on
aina annettava valtuutetun huoltokorjaamon
tehtäväksi.
Huolto ja korjaus vain valmistajan teh-
taalla tai huoltokorjaamoissa: katso sinua
lähinnä oleva osoite kohdasta: www.fes-
tool.com/Service
EKAT
1
2
3
5
4
Käytä vain alkuperäisiä Festool- varaosia!
Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/Service
- Vaihda vaihteistokotelon rasvatäyte n 200:n
työtunnin jälkeen.
Suojaeristyksen ylläpitämiseksi täytyy
koneelle samalla suorittaa turvatekninen
koestus. Tämän takia näitä töitä saa suo-
rittaa vain sähköalan korjauspaja.
- Puhdista ajoittain moottorikotelon tuuletusau-
kot.
- Kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos
moottorin hiiliharjat ovat kuluneet. Huoltoa
varten kone on lähetettävä huoltopisteeseen.
- Suositamme, että puhdistat koneen säännölli-
sin välein. Puhdista koneesta pöly, sekoitusai-
nejäämät ja muu lika. Jos käytät liuotinaineita
sisältäviä puhdistusaineita, koneen maalatut
pinnat tai muoviosat saattavat vaurioitua. Jos
käytät tällaisia puhdistusaineita, suositamme,
että kokeilet niiden vaikutusta ensin vain pie-
neen piilossa olevaan kohtaan. Moottorin suo-
juksen tuuletusaukot eivät saa olla tukossa!
- Hiiliharjojen, verkkojohdon jne. vaihtamista
varten ota yhteys valtuutettuun huoltopistee-
seen. Jos koneeseen on kohdistunut voimakas
isku tai jos kone on pudonnut, se on syytä tar-
kastuttaa valtuutetussa huoltopisteessä me-
kaanisten tai sähköisten vaarojen varalta.
- Konetta voidaan säilyttää pakkauksessaan kui-
vassa ja lämmittämättömässä tilassa, jos läm-
pötila ei laske alle −5 °C:n lämpötilaan. Konetta
saa ilman pakkaustaan säilyttää vain kuivassa
tilassa, jossa lämpötila ei laske alle +5 °C:n
lämpötilaan ja jossa lämpötila ei vaihtele liian
paljon.
10 Ympäristö
Sähkötyökaluja ei saa hävittää talousjätteen mu-
kana! Toimita käytöstä poistettu kone, lisätarvik-
keet ja pakkaus ympäristöä säästävään kierrätyk-
seen. Noudata maakohtaisia määräyksiä.
Koskee vain EU-maita: Eurooppalaisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin ja
sitä vastaavan maakohtaisen lainsäädännön mu-
kaisesti käytöstä poistetut sähkötyökalut täytyy
kerätä erilleen ja toimittaa ympäristöä säästävään
kierrätykseen.
REACh:iin liittyvät tiedot:
www.festool.com/reach
11 EY-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus
Vispiläkone Sarjanumero
MX 1600/2 EQ DUO 769238
CE-hyväksyntämerkinnän vuosi: 2013
Täten vakuutamme vastaavamme siitä, että tämä
tuote on seuraavien normien tai normiasiakirjojen
vaatimusten mukainen:
2006/42/EY, 2004/108/EY (19.04.2016 asti),
2014/30/EU (20.04.2016 alkaen),
2011/65/EU
,
EN 60745-1:2009, EN 55014-1:2006+ A1:2009+
A2:2011, EN 55014-2:1997+Corrigendum 1997+
A1:2001+ A2:2008, EN 61000-3-2:2006+ A1:2009+
A2:2009, EN 61000-3-3:2013.
Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel
Tutkimus- ja tuotekehitysosaston sekä teknisen
dokumentoinnin päällikkö
2015-03-02
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

Festool MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE Käyttö ohjeet

Tyyppi
Käyttö ohjeet