AEG SMT 355 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
38 39
SMT 355 (110 V) SMT 355 (220-240 V)
.......................1800 W .........................2300 W
.......................3800 min
-1
.....................3800 min
-1
.........................355 mm ........................355 mm
........................25,4 mm .......................25,4 mm
........................16,5 kg ..........................16,5 kg
...........................89 dB (A) ......................89 dB (A)
.........................102 dB (A) ....................102 dB (A)
.......................< 2,5 m/s
2
......................< 2,5 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
.........................1,5 m/s
2
halkeamia tai hiomalautasessa halkeamia, rikkoja tai
voimakasta kulumista.
Sammuttamisen jälkeen kone ei pysähdy aivan heti
(katkaisulaikan jälkikäynti). Odota, kunnes katkaisulaikka on
pysähtynyt sammuttamisen jälkeen.
Vältä katkaisulaikan kiinnijuuttumista tai liian voimakasta
painamista.
Jos katkaisulaikka juuttuu kiinni tai keskeytät työskentelyn,
sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes laikka on
pysähtynyt. Älä koskaan yritä vetää vielä pyörivää
katkaisulaikkaa työkappaleesta pois, siitä saattaa aiheutua
takapotku. Selvitä kiinnijuuttumisen syy ja poista se.
Älä käynnistä sähkötyökalua uudelleen niin kauan kuin se
on vielä työkappaleessa. Anna katkaisulaikan saavuttaa
täysi kierroslukunsa, ennen kuin jatkat leikkausta varovasti.
Muussa tapauksessa laikka saattaa koukata kiinni,
sinkoutua työkappaleesta pois tai aiheuttaa takapotkun.
Työstettävä työkappale tulee kiinnittää lujasti paikalleen
Puhdista sähkötyökalusi tuuletusraot säännöllisin väliajoin.
Moottorin puhallin vetää pölyä kuoren sisälle, ja runsaat
metallipölykertymät saattaavat aiheuttaa sähkövaaroja.
Varmista, että kone seisoo aina tukevasti paikallaan (esim.
kiinnittämällä se ruuvipenkkiin).
Pitkiä työstökappaleita tulee tukea sopivin toimin.
TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ
Katkaisuhiomakone soveltuu metalliproilien, metalliputkien
ja metallitankojen katkaisuun. Kone ei sovellu puun
työstöön.
Äla käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti.
TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote
on allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen
vaatimusten mukainen. EN 61029, EN 55014-1, EN
55014-2, seuraavien sääntöjen mukaisesti: 2006/42/EY,
2004/108/EY
Winnenden, 2010-05-18
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.
VERKKOLIITÄNTÄ
Yhdistä ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtaan, jonka
verkkojännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu. Myös
liittäminen maadoittamattomiin pistorasioihin on mahdollista,
sillä rakenne vastaa turvallisuusluokkaa II.
HUOLTO
Pidä moottorin ilmanottoaukot puhtaina.
Käytä vain AEG:n lisälaitteita ja varaosia. Käytä
ammattitaitoisten AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja
muiden kuin käyttöohjeessa kuvattujen osien vaihdossa.
(esite takuu/huoltoliikeluettelo).
Tarpeen vaatiessa voit pyytää lähettämään laitteen
kokoonpanopiirustuksen ilmoittamalla arvokilven
kymmennumeroisen numeron seuraavasta osoitteesta: AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLIT
Lue käyttöohjeet huolelleisesti, ennen
koneen käynnistämistä.
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta
ennen koneeseen tehtäviä toimempiteitä.
Käytä laitteella työskennellessäsi aina
suojalaseja.
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen
kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö-
ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti
käytetyt sähkötyökalut on toimitettava
ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen
kierrätykseen.
SUOMISUOMI
VAROITUS! Lue kaikki, myös oheistetussa
esitteessä annetut turvallisuusmääräykset ja
käyttöohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
TURVALLISUUSOHJEET
Käytä korvasuojia. Altistuminen melulle voi vahingoittaa
kuuloa.
Ulkokäytössä olevat pistorasiat on varustettava vikavirta-
suojakytkimillä (FI, RCD PRCD) sähkölaitteistosi
asennusmääräyksen mukaisesti. Muista tarkistaa, että laite
liitetään ulkokäytössä ulkopistorasiaan ja neuvottele asiasta
sähköasentajasi kanssa.
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen koneeseen
tehtäviä toimempiteitä.
Varmista, että kone on sammutettu ennen kytkemistä
sähköverkkoon.
Pidä sähköjohto poissa koneen käyttöalueelta. Siirrä se aina
taaksesi.
Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja käyttäessäsi
konetta. Suosittelemme suojavarusteiden käyttöä, näihin
kuuluvat pölysuojanaamari, työkäsineet, tukevat,
luistamattomat jalkineet, kypärä ja kuulosuojukset.
Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.
Älä tartu käynnistetyn laitteen työskentelyalueelle.
Laitteen suojavarusteita on ehdottomasti käytettävä.
Älä koskaan käytä katkaisulaikkaa muiden kuin
käyttöohjeessa nimettyjen materiaalien leikkaamiseen.
Kuljeta katkaisuhiomakonetta vain kahvasta kantaen ja
kuljetusvarmistus lukittuna.
Käytä katkaisuhiomakonetta vain turvallisesti toimivan ja
hyvin huolletun suojakuvun kera. Suojakuvun tulee kääntyä
takaisin itsestään.
Laippamutterin on oltava kunnolla kiristetty ennen koneen
käyttöönottoa.
Älä käytä katkaisulaikkoja, jotka ovat vahingoittuneet tai
vääntyneet.
Käytä ja säilytä katkaisulaikkoja aina valmistajan antamien
ohjeiden mukaisesti.
Käytä ainoastaan sähkötyökaluasi varten sallittuja
katkaisulaikkoja ja sille tarkoitettua suojakupua.
Hiomalaitteita, joita ei ole tarkoitettu tälle sähkötyökalulle, ei
voi suojata riittävän hyvin eivätkä ne ole turvallisia käyttää.
Älä käytä ketju- tai hammastettua sahanterää. Tällaiset
työvälineet aiheuttavat usein takapotkun tai sähkötyökalun
hallinnan menettämisen.
Käytä aina suojakupua. Suojakupu täytyy asentaa
sähkötyökaluun pitävästi ja säätää siten, että sen avulla
saavutetaan mahdollisimman suuri turvallisuusaste, ts. vain
pienin mahdollinen katkaisulaikan osa näyttää avoimesti
käyttäjään päin. Suojakuvun tarkoitus on suojata käyttäjää
hiomavälineestä irronneilta paloilta sekä sen tahattomalta
koskettamiselta.
Katkaisulaikkojen ja laippojen tulee sopia tarkalleen
sähkötyökalusi hiomakaraan.
Tarkasta katkaisulaikat ennen niiden käyttöä. Katkaisulaikan
tulee olla asennettu moitteettomasti ja pyöriä esteettömästi.
Tee vähintään 30 sekuntia kestävä koekäyttö ilman
kuormaa. Älä käytä vahingoittuneita, epäpyöreitä tai
täriseviä katkaisulaikkoja
Käytä aina vahingoittumatonta kiinnityslaippaa, joka sopii
kooltaan ja muodoltaan valitsemaasi katkaisulaikkaan.
Sopivat laipat tukevat katkaisulaikkaa ja vähentävät täten
katkaisulaikan särkymisvaaraa.
Metalleja leikattaessa syntyy lentäviä kipinöitä. Huolehdi
siitä, ettei ihmisiä vaaranneta. Palovaaran vuoksi ei
lähistöllä (kipinöiden lentoalueella) saa olla tulenarkoja
materiaaleja. Älä käytä pölyn poistoimulaitteita.
Älä käytä vahingoittuneita katkaisulaikkoja. Tarkasta ennen
jokaista käyttöä, onko katkaisulaikassa lohkeamia ja
TEKNISET ARVOT Katkaisuhiomakonetta
Nimellinen teho .......................................................................
Kuormittamaton kierrosluku ...................................................
Katkaisulaikan ø .....................................................................
Katkaisulaikan porareiän ø ....................................................
Paino ilman verkkojohtoa .......................................................
Melunpäästötiedot
Mitta-arvot määritetty EN 60 745 mukaan.
Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:
Melutaso (K = 3 dB(A)) ..........................................................
Äänenvoimakkuus (K = 3 dB(A)) ...........................................
Käytä kuulosuojaimia!
Tärinätieto
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 60745 mukaan.
Värähtelyemissioarvo a
h
: .....................................................
Epävarmuus K = .................................................................
VAROITUS
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745 -standardin mukaisella mittausmenetelmällä ja sitä voidaan
käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen. Sitä voidaan käyttää myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Mainittu värähtelytaso edustaa sähkötyökalun pääasiallista käyttöä. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tehtäviin,
poikkeavin työkaluin tai riittämättömästi huoltaen, värähtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa värähtelyrasitusta koko
työajan osalta.
Tarkan värähtelyrasituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kylläkin päällä, mutta ei
käytössä. Se voi pienentää värähtelyrasitusta koko työajan osalta.
Määrittele lisäturvatoimenpiteitä käyttäjän suojaamiseksi värinöiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalujen ja
käyttötyökalujen huolto, käsien lämpiminä pitäminen, työvaiheiden organisaatio.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

AEG SMT 355 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja