Festool DTS 400 REQ-Plus Omistajan opas

Kategoria
Power sanders
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste 6
Original operating manual/Spare parts list 9
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 12
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 15
Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 18
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 21
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 24
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 26
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 29
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 32
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 35
Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 38
Originální návod k použití/Seznam náhradních dílů 41
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 44
RS 100 Q
468071_004
26
Allt underhålls- och reparationsarbete, som krä-
ver att motorhöljet öppnas, får endast utföras av
en auktoriserad serviceverkstad.
Maskinen är utrustad med självfrånkopp-lande
specialkol. Är dessa slitna bryts strömmen au-
tomatiskt och maskinen stannar.
8 Skrotning
Kasta inte elverktygen i hushållsavfallet! Lämna
maskiner, tillbehör och förpackningar till återvin-
ning. Följ gällande nationella föreskrifter.
Gäller bara EU-länder: Enligt EU-direktiv 2002/96/
EG ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövän-
lig återvinning.
9 Garanti
Vi lämnar garanti för material- och tillverkningsfel
i enlighet med gällande lag/nationella bestämmel-
ser, men minst 12 månader. Inom EU är garantitiden
24 månader (intygas med kvitto eller följesedel).
Garantin omfattar inte skador som beror på normalt
slitage, överbelastning eller ej avsedd användning
samt skador som användaren själv orsakat, som
beror på att användaren inte följt bruksanvisningen
eller skador som var kända vid köpet. Undantag
gäller även skador på grund av att användaren inte
använt originaltillbehör och -förbrukningsmaterial
(t ex slipskivor). Garantianspråken gäller bara om
du lämnar in verktyget sammansatt till leverantö-
ren eller någon av Festools serviceställen. Spara
bruksanvisning, säkerhetsanvisningar, reservdels-
lista och kvitto. I övrigt gäller tillverkarens aktuella
garantivillkor.
Obs!
Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar pga
kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.
REACh för Festool-produkter, tillbehör och
förbrukningsmaterial: REACh är den kemikalie-
förordning som sedan 2007 gäller i hela Europa. I
egenskap av ”nedströmsanvändare”, dvs tillver-
kare av produkter, är vi medvetna om den infor-
mationsplikt som vi har gentemot våra kunder.
För att hela tiden hålla kunderna uppdaterade och
informera om eventuella ämnen i våra produkter
som återfi nns på den sk kandidatlistan, har vi tagit
fram denna webbsida: www.festool.com/reach
Tasohiomakone
Tekniset tiedot RS 100 CQ
Teho 620 W
Kierrosluku 6300 min-1
Courses de travail 12600 tr/min
Hiomaisku 5,0 mm
Hiomatalla 115 x 221 mm
Paino (ilman kaapelia) 3 kg
Suojausluokka /II
Tekstissä viitataan kuviin, jotka löytyvät käyttöoh-
jekirjan alusta.
Symbolit
Varoitus yleisestä vaarasta
Käytä hengityssuojainta!
Lue ohjeet/huomautukset!
Käytä suojalaseja.
Käytä kuulosuojaimia!
1 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö
Kone on määräysten mukaisesti tarkoitettu puun,
muovin, metallin, kiven, yhdistelmämateriaalien,
maalin/lakan, pohjustusaineen ja vastaavien ma-
teriaalien hiomiseen.
Asbestia sisältäviä materiaaleja ei saa työstää.
Sähköiskujen vaaran poistamiseksi laitetta ei saa
käyttää, jos se on kostea; laitetta ei myöskään
saa käyttää kosteissa olosuhteissa. Laitetta saa
käyttää vain kuivahiontaan.
Käyttäjä vastaa itse vaurioista ja tapatur-
mista, jotka johtuvat väärästä käytöstä!
2 Turvallisuusohjeita
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMIO!: Kaikki turvaohjeet ja ohjeet täy-
tyy lukea. Alla olevien turvaohjeiden ja oh-
jeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaan-
tumiseen. Säilytä kaikki turvaohjeet ja käyttöoh-
jeet huolellisesti.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
27
Katkaisin (1.1) toimii päälle/pois päältä -katkai-
simena (I = päällä / 0 = ei päällä). Jatkuvaa käyt-
töä varten voit lukita katkaisimen lukitusnapilla
(3.1). Lukitus vapautuu, kun painat katkaisinta
uudelleen.
Kytke kone aina pois päältä, ennen kuin
liität tai irrotat sähköliitän-täjohdon!
Katso kuvaa 4 verkkoliitäntäjohdon liittämistä ja
irrotusta varten.
4 Säädöt koneella
Irrota laite verkkojännitteestä aina ennen
kuin teet mitään laitteeseen kohdistuvia
töitä!
4.1 Pölyn poistoimu
Liitä koneeseen aina pölynpoisto. Pölyn
poistoimu estää työilman liian suuren
pölykuormituksen syntyä sekä työpaikan
likaantumisen.
Poistoimuliitäntään (1.2) voit liittää Festool-pölyn-
poistolaitteen, jonka poistoimuletkun halkaisija
on 27 mm.
Hiomapöly imetään suoraan hiomakohdasta hi-
ontatasossa olevan imukanavan kautta.
Jotta kone ei tasaisia pintoja työstettäessä imey-
dy työstettävään kappaleeseen kiinni, sivuputki
(2.1/2.2) avaamalla voidaan imeä ilmaa sisään.
Mitä enemmän sivuputki on auki, sitä enemmän
ilmaa imetään sisään.
4.2 Hiontavälineen kiinnitys
Käytä ainoastaan Festooln alkuperäisiä
hiontavälineitä!
Stickfi x-hiomatarvike
Stickfi x-hiontatasoon voidaan nopeasti ja
helposti kiinnittää sopiva Stickfi x-hioma-
paperi ja Stickfi x-hiomakuitukangas.
Itsekiinnittyvät hiontavälineet painetaan yksin-
kertaisesti hiontatasoon, jolloin ne Stickfi x-hi-
ontatason tarrapinnan ansiosta pysyvät tukevasti
paikoillaan.
Käytön jälkeen Stickfi x-hiomapaperit irrotetaan
yksinkertaisesti vetämällä.
Kiinnitettävät hiomatarvikkeet
Festool tarjoaa rei´itettyjä hiomapape-
reita kiinnitettäväksi. Rei´ittämättömät
hiomapaperit voidaan rei´ittää „Lochfi -
xillä“ (lisätarvike).
- Kiinnitä ennen hiomapaperin kiinnittämistä
ensin Stickfi x-hiomapaperi hiontatasoon, jotta
2.2 Konekohtaiset turvaohjeet
Käytä hionnan vaarojen vuoksi aina suo-
jalaseja.
- Jos hiottaessa syntyy räjähtävää tai it-
sesyttyvää pölyä, on ehdottomasti noudatettava
materiaalinvalmistajan ohjeita.
- Työstettäessä saattaa syntyä terveydelle
haitallisia/myrkyllisiä pölyjä (esimerkiksi lyijypi-
toisia maaleja tai joitakin puulaatuja ja metalleja
työstettäessä). Joutuminen kosketuksiin näiden
pölyjen kanssa tai näiden pölyjen hengittäminen
saattaa aiheuttaa vaaran koneen käyttäjälle ja
välittömässä läheisyydessä oleville henkilöille.
Noudata maakohtaisia turvallisuus- ja työtur-
vallisuusmääräyksiä. Liitä koneeseen aina pölyn
poistoimu.
Käytä oman terveytesi vuoksi P2-luokan
hengityssuojainta.
2.3 Äänten ja värinöiden vaimennus
Normin EN 60745 mukaisesti määritetyt tyypilliset
arvot ovat:
Käyttöäänitaso 80 dB(A)
Äänitaso max. 91 dB(A)
Mittausepätarkkuuslisä K = 3 dB
Käytä kuulosuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan
vektorisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyarvo (3-akselinen) a
h
= 3,5 m/s
2
Lisäkahva a
h
= 4,5 m/s
2
Epävarmuus K = 2,0 m/s
2
Ilmoitetut päästöarvot (tärinä, melu) on mitattu
normin EN 60745 tarkastusedellytysten mukaises-
ti, ja nämä arvot on tarkoitettu koneiden vertailuun.
Ne soveltuvat myös tärinä- ja melukuormituksen
väliaikaiseen arviointiin työtehtävää suoritettaessa.
Ilmoitetut päästöarvot koskevat sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötarkoituksia.
Jos sähkötyökalua käytetään muihin käyttötarkoi-
tuksiin, muiden koneeseen liitettävien työkalujen
käytön yhteydessä tai huonosti huollettuna, se
saattaa johtaa tärinä- ja melukuormituksen sel-
vään nousuun koko työskentelyajan aikana. Koko
työskentelyajan aikaista kuormitusta arvioitaessa
on otettava huomioon myös koneen joutokäyntiajat
ja pysäytettynä olon ajat. Tämä voi vähentää huo-
mattavasti työskentelyajan kokonaiskuormitusta.
3 Sähköliitäntä ja käyttöönotto
Verkkojänniteen täytyy olla sama kuin
tehonilmoituskilvessä.
28
Stickfi x-hiontatason tarttumispinta ei vahingoitu.
- Kiinnitä hiomapaperi molemmilla kiinnitys-
tarvikkeilla (1.3/1.4) kiinni. Kiinnitystarvikkeet
avataan painamalla vivusta.
Hiomapaperin täytyy olla kiinnityksen jäl-
keen kireällä ja tasaisesti hiomatasolla.
4.3 Lisäkahva
Jos hiotaan reunan läheltä hiomalautasen etu-
reunalla, siihen voidaan ruuvata lisäkahva (1.5)
kiinni.
5 Työohjeita
Älä ylikuormita konetta liian voimakkaalla paina-
misella! Paras hiontatulos saavutetaan sopivan
painamisen avulla. Hiontateho ja -laatu riippuu
pääasiassa oikean hiontavälineen valinnasta.
Metallien työstö
Metalleja työstettäessä on turvallisuus-
syistä noudatettava seuraavia toimenpi-
teitä:
- Esikytke vikavirta-(FI, PRCD) suojakytkin.
- Liitä kone sopivaan imuriin.
- Koneen moottorikoteloon kerääntynyt pöly on
puhdistettava pois säännöllisesti
Käytä suojalaseja.
6 Lisätarvikkeet
Käytä vain tälle koneelle tarkoitettuja alkuperäisiä
Festool-tarvikkeita ja Festool-kulutusmateri-
aaleja, koska nämä järjestelmäkomponentit on
sovitettu parhaalla mahdollisella tavalla toisiinsa.
Toisten valmistajien tarvikkeiden ja kulutusmate-
riaalien käyttö vaikuttaa laadullisesti työtuloksiin
ja rajoittaa takuuvaatimuksia. Käyttö saattaa kas-
vattaa koneen kulumista tai henkilökohtaista ra-
sittumistasi. Suojaa itseäsi, konettasi ja takuuvaa-
timuksia käyttämällä ainoastaan alkuperäisiä Fes-
tool-varusteita ja Festool-kulutusmateriaaleja!
Tarvikkeiden ja työkalujen tilausnumerot löydät
Festool-luettelosta tai internetistä osoitteesta
“www.festool.com”.
7 Huolto ja ylläpito
Irrota laite verkkojännitteestä aina ennen
kuin teet mitään laitteeseen kohdistuvia
töitä!
Laitteen riittävän jäähdytysilman määrän var-
mistamiseksi pidä kotelon jäähdytysilma-aukot
aina puhtaina.
Kaikki sellaiset huolto- ja korjaustyöt, jotka edel-
lyttävät moottorin kotelon avaamista, on suoritet-
tava valtuutetussa huoltokorjaamossa.
Laitteessa on itsekatkaisevat erikoishiilet. Kun
nämä ovat kuluneet, virransyöttö keskeytyy au-
tomaattisesti ja laite pysähtyy.
8 Hävittäminen
Sähkötyökaluja ei saa hävittää talousjätteen muka-
na! Toimita käytöstä poistetut koneet, lisätarvikkeet
ja pakkaukset ympäristöä säästävään kierrätyk-
seen. Noudata maakohtaisia määräyksiä.
Koskee vain EU-maita: EU-direktiivin 2002/96/EY
mukaan käytöstä poistetut sähkötyökalut ovat laji-
teltavaa jätettä, joka on asianmukaisesti ohjattava
ympäristöä säästävään kierrätykseen.
9 Takuu
Annamme takuun laitteillemme materiaali- ja
valmistusvirheiden osalta maakohtaisten lakimää-
räysten mukaan, kuitenkin vähintään 12 kuukau-
deksi. EU-maissa takuuaika on 24 kuukautta (lasku
tai vastaanottotodistus toimii tositteena). Takuu ei
koske vaurioita, jotka johtuvat luonnollisesta kulu-
misesta, ylikuormituksesta, epäasianmukaisesta
käsittelystä, käyttäjän itse aiheuttamista vahin-
goista tai käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käy-
töstä, tai jotka olivat tiedossa ostohetkellä. Takuu
ei myöskään kata vaurioita, jotka johtuvat muiden
kuin Festoolin valmistamien tarvikkeiden ja kulu-
tusmateriaalien (esim. hiomalautanen) käytöstä.
Voimme hyväksyä takuuvaateet ainoastaan silloin,
kun laite lähetetään purkamattomana laitteen
toimittajalle tai valtuutetulle Festool-huoltokor-
jaamolle. Säilytä käyttöohjeet, turvaohjeet, vara-
osalista ja ostotosite hyvässä tallessa. Muilta osin
pätevät aina viimeisimmät valmistajan takuuehdot.
Huomautus:
Jatkuvan tutkimus- ja tuotekehitystyön myötä
pidätämme oikeudet muutoksiin näihin teknisiin
tietoihin nähden.
REACh Festool-tuotteille, niiden tarvikkeille ja
kulutusmateriaaleille: REACh on vuodesta 2007
lähtien koko Euroopassa voimassaoleva kemi-
kaaleja koskeva asetus. Käytämme kemikaaleja
tuotteidemme valmistuksessa ja olemme tietoisia
tiedotusvelvollisuudestamme asiakkaillemme.
Olemme avanneet asiakkaitamme varten seu-
raavan Web-sivuston, josta voit aina katsoa vii-
meisimmät tiedot tuotteissamme mahdollisesti
käytettävistä aineista: www.festool.com/reach
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Festool DTS 400 REQ-Plus Omistajan opas

Kategoria
Power sanders
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös