Dometic CAB40B, CAB-40, CAB55 Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet
CombiCool
CAB-40B, CAB-40, CAB-55
DE 5 Absorber-Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 18 Absorption Cooler
Operating manual
FR 31 Glacière à absorption
Notice de d’utilisation
ES 44 Nevera con extractor
Instrucciones de uso
IT 57 Frigorifero ad assorbimento
Istruzioni per I’uso
NL 71 Absorptie-koelbox
Gebruiksaanwijzing
DA 84 Absorptionskøleboks
Betjeningsvejledning
SV 97 Kylbox med
Bruksanvisning
NO 110 Absorbasjons-kjøleboks
Bruksanvisning
FI 122 Absorbtio-kylmälaatikko
Käyttöohje
cab-40_40B_55.book Seite 1 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich unter
der Internetadresse: www.waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa WAECO.
Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la
dirección de Internet: www.waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti WAECO è possibile
ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo Internet:
www.waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuotekuvastomme
maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.waeco.com
cab-40_40B_55.book Seite 2 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen CombiCool
122
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä se.
Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen ostajalle.
Sisällysluettelo
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4 Määräysten mukainen käyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6 Kylmälaukun käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
7 Puhdistus ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
8 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
9 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
10 Jätehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
11 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö-
tai laitevahinkoihin.
Huomio!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännitteestä johtu-
viin vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja
laitevahinkoihin ja haitata laitteen toimintaa.
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin.
Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
1 5, sivu 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
Noudata myös seuraavia turvallisuusohjeita.
cab-40_40B_55.book Seite 122 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
CombiCool Turvallisuusohjeet
123
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Jos liitäntäjohto tai letkuliitos on vahingoittunut, sen tilalle täytyy
asentaa erikoisjohto tai erikoisletku. Voit tilata nämä varaosat
valmistajalta tai asiakaspalvelusta.
z Älä vahingoita jäähdytysjärjestelmää.
z Älä aseta sähkölaitteita kylmälaukun sisään.
z Huolehdi siitä, ettei tuuletusrakoja peitetä.
Noudata seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:
takana oleviin esteisiin vähintään 10 cm
sivuilla oleviin esteisiin vähintään 5 cm
z Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen!
z Irrota liitäntäjohto tai irrota letkuliitän
ennen jokaista puhdistusta tai huoltoa
jokaisen käytön jälkeen
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
z Sähkölaitteet eivät ole leluja!
Säilytä ja käytä laitetta aina lasten ulottumattomissa.
z Hengenvaara!
Älä kosketa avojohtimia koskaan paljain käsin. Tämä koskee
ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä.
z Älä koskaan upota laitetta veteen.
z Suojaa laite roiskevedeltä.
z Suojaa laite sateelta ja kosteudelta.
z Käytä laitetta vain hyvin tuuletetuissa paikoissa.
z Henkilöiden, jotka eivät voi käyttää kylmälaukkua turvallisesti
fyysisten, sensoristen tai psyykkisten taitojensa vuoksi, tai ko-
kemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi, ei tulisi käyttää
laitetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkilön ohjeita.
z Käytä laitetta vain yhden ainoan energialähteen avulla.
cab-40_40B_55.book Seite 123 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
Turvallisuusohjeet CombiCool
124
z Älä aseta laitetta alttiiksi avotulelle tai muille lämpölähteille
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.).
z Älä laita sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
z Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasi-
anmukaisesta käytöstä tai väärästä käytöstä.
2.3 Turvallisuus käytettäessä laitetta
12 V DC -jännitteellä
z Ajoneuvon 12 V -pistorasiassa täytyy olla suojana maks.
15 A -sulake.
z Liitä laite vain siihen kuuluvalla 12 V -liitäntäjohdolla (3 2,
sivu 4) ajoneuvon 12 V -sähköjärjestelmään.
2.4 Turvallisuus käytettäessä laitetta
220 V – 240 V -jännitteel
z Liitä laite vaihtojänniteverkkoon vain siihen kuuluvalla liitäntä-
johdolla (220 V - 240 V, (3 3, sivu 4) .
z Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta
vetämällä.
z Huolehdi ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja
pistoke ovat kuivia.
z Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
2.5 Turvallisuus käytettäessä laitetta kaasulla
z Käytä laitetta kaasulla ainoastaan ulkotiloissa.
z Käytä vain propaani- tai butaanikaasua
(ei maakaasua tai autokaasua).
z Laitetta ei saa käyttää kaasulla tieajoneuvoissa, vesiajoneu-
voissa tai suljetuissa tiloissa.
z Huolehdi riittävästä ilmansaannista ja tuuletuksesta, kun laitetta
käytetään teltassa, etuteltassa ja maan tasalla olevilla
terasseilla.
z Laitteen kotelo kuumenee polttimen (3 sivu 4) alueella.
Älä aseta laitetta helposti syttyvien materiaalien lähelle
(paperi, kuivat lehdet, tekstiilit).
z Laitetta saa käyttää vain tyyppikilvessä mainitulla paineella.
cab-40_40B_55.book Seite 124 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
CombiCool Toimituskokonaisuus
125
z Nestekaasupulloja ei saa koskaanilyttää tuulettamattomissa
paikoissa tai maanpinnan alapuolella (suppilomaiset kuopat).
z Suojaa nestekaasupullot suoralta auringonpaisteelta. Lämpötila
ei saa ylittää 50 °C:ta.
z Laitteen käyttö kaasulla ei ole sallittua laivoilla.
z Huolehdi siitä, että letkujohtimet
eivät joudu puristuksiin tai taitteelle,
ovat riittävän kaukana polttimesta (3 sivu 4).
z Jos haistat kaasua:
Sulje kaasunsyötön sulkuhana ja pullon venttiili
Älä käytä sähköisiä kytkimiä
Tukahduta avoliekit
3 Toimituskokonaisuus
4 Määräysten mukainen käyttö
Kylmälaukku sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Laite sopii
myös camping-käyttöön.
Jos haluat jäähdyttää lääkkeitä, tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho
kyseisen lääkkeen vaatimuksia.
Kylmälaaukku sopii käytettäväksi 12 V
DC
-jännitelähteen (esim.
ajoneuvon tupakansytytin) avulla ja vaihtoehtoisesti 220 – 240 V
AC
-verkkojännitteen avulla.
Kylmälaukkua voidaan käyttää sähköstä riippumattomasti neste-
kaasulla (propaani tai butaani).
Määrä Nimitys
1Kylmälaukku
1 Kenno jääkuutioiden valmistamista varten
1 Käyttöohje
cab-40_40B_55.book Seite 125 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
Tekninen kuvaus CombiCool
126
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaaukkua voidaan käyttää esim. camping-ympäristössä, terasseilla,
puutarhassa tai muissa paikoissa, joissa käytettävissä on 12 V DC -liitäntä
(esim. ajoneuvon tupakansytytin) tai 220 V – 240 V-verkkoliitäntä. Sen lisäk-
si voit käyttää kylmälaukkua nestekaasulla.
Jäähdytys tapahtuu huoltovapaan absorptiokierron avulla. Tiivistetty ammo-
niakkiliuos lämmitetään boilerissa ja puristetaan ulos höyrymäisenä. Korke-
an paineen alainen kaasu nesteytetään kondensaattorissa ja höyrystetään
vedyn kanssa. Tällöin kylmätilasta poistetaan lämpöä.
5.1 Vinkkejä energian säästämiseen
z Valitse asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.
z Anna lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden laittamista säilytykseen.
z Älä avaa kylmälaukkua tarpeettoman usein.
z Älä pidä kantta auki tarpeettoman kauan.
z Järjestele elintarvikkeet siten, että ilma pääsee kiertämään
kylmälaukussa.
6 Kylmälaukun käyttö
Puhdista uusi kylmälaukku hygieenisistä syistä kostealla liinalla
sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (kts. myös kap-
pale ”Puhdistus ja huolto” sivulla 131).
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tarkoi-
tukseen sopivissa astioissa.
Jäähdytä kylmälaukkua sähkön tai kaasun avulla noin 24 tuntia
ennen matkan alkua. Näin saavutat halutun jäähdytystehon nope-
ammin käyttöpaikalla.
Jäähdytystehoon voi vaikuttaa
ympäristön lämpötila,
säilöttävien elintarvikkeiden määrä,
kannen avaamistiheys.
Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä saattaa ilmetä
hetken hajua.
cab-40_40B_55.book Seite 126 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
CombiCool Kylmälaukun käyttö
127
Aseta kylmälaukku tukevalle ja tasaiselle alustalle.
Tarkasta vaaka-asento 2°) mahd. vatupassilla.
Avaa käyttöpaneelin (2 sivu 3) kansi.
Huolehdi siitä, että kylmälaukussa on vain esineitä tai tuotteita,
jotka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
Huolehdi siitä, että ette jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai
ruokia liian voimakkaasti. Juomat ja nestemäiset ruoat laajenevat
jäätyessään. Tämä voi rikkoa lasiastian.
6.1 Käyttö 220 V – 240 V -jännitteellä
Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan energian-
syöttöön.
Työnnä sukopistoke (3 3, sivu 4) asianmukaisesti asennettuun
sukopistorasiaan.
Aseta termostaattisäädin (2 2, sivu 3) asentoon ”7” (maks.
jäähdytysteho).
Odota, että kylmälaukun lämpötila on laskenut.
Aseta termostaattisäädin (2 2, sivu 3) halutulle lämpötila-alueelle.
Kylmälaukun pois kytkemiseksi aseta termostaattisäädin (2 2, sivu 3)
asentoon ”0” ja vedä verkkopistoke irti.
6.2 Käyttö 12 V DC -jännitteel
Akkukäytön aikana et voi säädellä lämpötilaa termostaattisääti-
mellä. Laite ainoastaan kytketään päälle ja jäähtyy.
Irrota kylmälaukku akusta moottorin seistessä, koska muuten
akku purkautuu eikä ajoneuvoa ehkä kyetä enää käynnistämään.
Varmista, että ajoneuvon 12 V -pistorasia on suojattu maks.
15 A -sulakkeella.
Varmista, että 220 V – 240 V -käytön termostaattisäädin (2 2, sivu 3) on
asennossa ”0”.
Työnnä liitäntäjohdon (3 2, sivu 4) pistoke 12 V -jännitteensyötön
liittimeen (esim. tupakansytytin).
Napaisuudella ei ole väliä.
cab-40_40B_55.book Seite 127 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
Kylmälaukun käyttö CombiCool
128
Kylmälaûkun pois kytkemiseksi vedä pistoke pois liittimestä.
6.3 Käyttäminen kaasun avulla
Käytä ainoastaan propaani- tai butaanikaasupulloja, joissa on
tarkastettu paineenalennusventtiili ja sopiva pääkappale.
Vertaa tyyppikilven painetietoja propaani- tai butaanikaasupullon
painetietoihin.
Liitäntäjohdon vaihtaminen ja liitäntä kaasulähteeseen täytyy
suorittaa kansallisten määräysten mukaisesti.
Saksassa, Itävallassa Sveitsissä ja Luxemburgissa täytyy noudat-
taa seuraavia määräyksiä:
z Laitteen saa liittää vain seuraaviin kaasupulloihin:
Kaasupullo, jossa on kiinteä paineenalennusventtiili
(4 A, sivu 4)
tai
kaasupullo, jossa on sisäinen kuulatakaiskuventtiili
(4 B, sivu 4)
z Käytä ainoastaan kaasupulloon sopivaa DIN-DVGW-hyväksyt-
tyä, DIN 4811 osan 1 mukaista paineensäädintä 50 mbar
käyttöpaineelle.
z Käytä vain hyväksyttyjä letkujohtimia (Saksa: DIN 4815 osa 2),
joiden maksimipituus on 1,5 m.
Aseta kaasupullo pystysuoraan ja vähintään metrin päähän polttimesta
(kylmälaukun takapuolella).
Tarkista, onko kaasupullon venttiili kiinni.
Asenna paineensäädin kaasupulloon. Noudata tässä paineensäätimen
asennusohjeita.
Ruuvaa letkujohtimen mutterilukko kiintoavaimella (17 mm) paineensää-
timen liitäntäistukkaan. Käytä apuna toista kiintoavainta, joka estää vään-
tövoiman välittymisen kielletyllä tavalla paineensäätimen liitäntäistukkaan
(4 1, sivu 4).
Ruuvaa letkujohtimen toisen pään mutterilukko kiintoavaimella (17 mm)
kylmälaukun liitäntäistukkaan (3 1, sivu 4). Käytä apuna toista kiinto-
avainta, joka estää vääntövoiman välittymisen kielletyllä tavalla kylmälau-
kun liitäntäistukkaan (4 2, sivu 4).
cab-40_40B_55.book Seite 128 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
CombiCool Kylmälaukun käyttö
129
Huolehdi siitä, että letkujohdin
ei joudu puristuksiin tai taitteelle,
on riittävän kaukana polttimesta.
Avaa kaasupullon venttiili.
Älä tarkasta tiiviyttä koskaan avoliekillä tai sytytyslähteiden
lähellä.
Tarkasta kaikkien liitäntöjen tiiviys vuodonetsintäsuihkeella.
Tiiviys on taattu, jos kuplia ei muodostu.
Vuotavaa järjestelmää ei saa koskaan ottaa käyttöön.
Huolehdi siitä, että
220 V – 240 V -käytön termostaattisäädin (2 2, sivu 3) on asennossa
”0”,
akkupistoketta ei ole liitetty.
Käännä kaasusäädin (2 1, sivu 3) asentoon ”max” ja pidä se painettuna
noin 10 s, jotta letkujohtimessa oleva ilma poistuu.
Kaasusäätimen asento ”max” on merkitty pisteellä. Kun käännät
kaasusäätimen pistemerkinnän yli, liekki sammuu.
Paina sytytinpainiketta (2 3, sivu 3) useita kertoja kun kaasusäädin on
painettu pohjaan.
Pidä kaasusäädin painettuna 15 sekuntia lisää ja tarkasta, palaako liekki
polttimessa.
Laitteessa on varusteena liekkisuojaus. Kaasunsyöttö lakkaa, jos
liekki sammuu.
Kun liekki palaa, kylmälaukku on käyttövalmis.
Jos liekki ei syttynyt, toista sytytysmenettely.
Vinkki!
Jos sytyttäminen sytytinpainikkeella ei ole mahdollista suuren
ilmankosteuden takia, voit sytyttää kaasupolttimen kaasuvivun
ollessa painettuna tulitikulla takaseinässä olevan aukon kautta.
Tarkasta letkujohtimen ja kaikkien liitäntöjen asianmukainen kunto sään-
nöllisin väliajoin.
cab-40_40B_55.book Seite 129 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
Kylmälaukun käyttö CombiCool
130
Kylmälaukun pois kytkemiseksi sulje ensin pulloventtiili ja kierrä vasta
sitten kaasusäädin (2 1, sivu 3) asentoon ”0”.
Kaasupullon vaihtaminen
Vaihda kaasupullo vain hyvän tuuletuksen vallitessa.
Huolehdi siitä, että lähellä ei ole sytytyslähteitä.
Vaihda kaasupullo vain, kun kylmälaukku on kytketty pois päältä.
Sulje kaasupullon venttiili kokonaan.
Kytke kylmälaukku pois päältä kääntämällä kaasusäädin (2 1, sivu 3)
asentoon ”0”.
Ruuvaa paineensäädin irti pullosta.
Tarkasta letkujohtimen kunto.
Vaihda letkujohdin, jos materiaali on hapertunut tai se murenee.
Ruuvaa paineensäädin tiukasti uuteen pulloon.
6.4 Kylmälaukun sulattaminen
Ilmankosteus voi muodostaa kylmälaukun sisälle jäätä, joka heikentää
jäähdytystehoa. Sulata laite siksi ajoissa.
Huomio!
Älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen
poistamiseen tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
Menettele seuraavalla tavalla sulattaaksesi kylmälaukun:
Ota kylmätavarat pois.
Laita ne mahd. toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.
Kytke kylmälaukku pois päältä.
Jätä kansi auki.
Kun kaikki on sulanut, tyhjennä kylmälaukku ja pyyhi se kuivaksi.
6.5 Kylmälaukun pois kytkeminen ja säilyttäminen
Jos et käytä kylmälaukkua pitkään aikaan, menettele seuraavasti:
Kytke kylmälaukku pois päältä.
Vedä liitäntäjohdin irti tai ota kaasupulloon menevä letkujohdin pois.
Puhdista kylmälaukku (kts. kappale ”Puhdistus ja huolto” sivulla 131).
Jätä kansi hieman auki.
Näin estät hajujen muodostumisen.
cab-40_40B_55.book Seite 130 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
CombiCool Puhdistus ja huolto
131
7 Puhdistus ja huolto
Huomio!
Vedä ennen kylmälaukun jokaista puhdistamista liitäntäjohto irti
tai irrota letkuliitäntä.
Huomio!
Älä puhdista kylmälaukkua koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Huomio!
Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaukkua.
Puhdista kylmälaukku toisinaan sisältä kostealla rievulla.
Puhdista laite ulkopuolelta kostealla liinalla.
8 Tuotevastuu
Laitetta koskevat omat yleiset takuu- ja vastuuehtomme. Jos tuote
sattuu olemaan viallinen, lähetä se maasi WAECO-toimipisteeseen
(osoitteet käyttöohjeen takasivulla) tai omalle ammattikauppiaalle-
si. Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat
asiakirjat:
z Kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä
z Valitusperuste tai vikakuvaus
cab-40_40B_55.book Seite 131 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
Häiriöiden poistaminen CombiCool
132
9 Häiriöiden poistaminen
Tarkasta seuraavat asiat häiriötapauksissa:
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Kylmälaukku ei
toimi.
Kylmälaukkua ei ole
liitetty sähköisesti
oikein.
Tarkasta, onko moitteeton jännitteensyöttö taattu.
Tarkasta, ovatko sähköiset kontaktit kunnossa.
Tarkasta, vastaako käytettävä jännite typpikilvessä
ilmoitettuja tietoja.
Tarkasta, onko termostaattisäädin kytketty päälle.
Tarkasta, onko useita energialähteitä liitetty
samanaikaisesti.
Kylmälaukkua ei ole
liitetty oikein kaasuun.
Tarkasta, onko moitteeton kaasunsyöttö taattu.
Tarkista, onko kaasupullon venttiili auki.
Tarkasta, onko pullossa vielä kaasua.
Tarkasta, onko useita energialähteitä liitetty
samanaikaisesti.
Pidä kääntökytkin sytytystä varten pidempään
painettuna.
Kylmälaukkua ei ole
sijoitettu oikein.
Tarkasta, onko laite vaakasuorassa.
Tarkasta, onko riittävä tuuletus taattu.
Kylmälaukkua ei ole
täytetty oikein.
Tarkasta, onko laukkuun laitettu lämpimiä ruokia.
Tarkasta, onko kylmätila täytetty liian tiivisti tai liian
täyteen.
Jäähdytyskierto on
rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi korjata
vian.
Kylmälaukku ei
käynnisty enää
pidemmän käyt-
tötauon jälkeen.
Aseta kylmälaukku ilman liitettyä energialähdet
ylösalaisin ja odota noin viisi minuuttia.
Käännä kylmälaukku taas toisin päin ja kytke se
uudelleen päälle.
cab-40_40B_55.book Seite 132 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
CombiCool Jätehuolto
133
10 Jätehuolto
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan
kierrätysjätteen joukkoon.
Jos poistat laitteen lopullisesti käytöstä, ota selvää laitteen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmässä kierrätyskeskuksessa,
tai kauppiaaltasi.
11 Tekniset tiedot
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja toimitus-
mahdollisuuksiin pidätetään.
CAB-40B CAB-40 CAB-55
Tuotenumero (30 mbar): CAB-40B-
PB30
CAB-40-
PB30
CAB-55-
PB30
Tuotenumero (50 mbar): CAB-40B-
PB50
CAB-40-
PB50
CAB-55-
PB50
Tilavuus: n. 40 l n. 55 l
Mitat: ks. 1 sivu 3
Kaasunkulutus: 13 g/h 19 g/h
Liitäntäpaine käyttömaan
mukaisesti Kategoria I
3
, nestekaasu
50 mbar
30 mbar
28 – 30/37 mbar
D, AU, LU, CH, CZ, HU:
SE, NO, NL, FI, DK:
GB, E, FR, BE, IE, IT, PT:
Liitäntä 220 V – 240 V
Tehonkulutus: 75 W 100 W
Virrankulutus: 0,33 A 0,43 A
12 V -liitän
Tehonkulutus: 75 W 100 W
Virrankulutus: 6,25 A 8,33 A
Lämpötilaluokka: N
Paino: n. 16 kg n. 16 kg n. 20 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
cab-40_40B_55.book Seite 133 Mittwoch, 29. August 2007 12:26 12
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136

Dometic CAB40B, CAB-40, CAB55 Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet