ELEKTRO HELIOS BS1325 Käyttöohjeet

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Käyttöohjeet

Tämä käsikirja sopii myös

Brugs-
anvisning
fryseboks
Käyttöohje
Säiliöpakastin
Bruks-
anvisning
Fryseboks
Bruks-
anvisning
Frysbox
BS1325
BS3311
Tämä helppokäyttöinen pikaopas sisältää kaikki uuden laitteesi perustiedot. Electrolux haluaa vähentää käyttöohjeisiin
liittyvää paperin kulutusta noin 30 %, mikä auttaa säästämään vuosittain 12 000 puuta. Pikaoppaat ovat eräs niistä monista
keinoista, joiden avulla Electrolux suojelee ympäristöä. Tämä yksittäinen teko voi tuntua pieneltä, mutta pienistä puroista
muodostuu suuri joki.
Täydellinen käyttöohje löytyy osoitteesta www.electrolux.com.
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoituk-
set huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä
käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla
tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi
on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolelli-
sesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tä-
mä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen
mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovu-
tetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla lait-
teen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä
varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttä-
jien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen
välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta
toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai hen-
kisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien
henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvalli-
suudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä
laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä
laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke
pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman lä-
heltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä ta-
voin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköis-
kun tai loukkuunjäämisen vaara.
Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos enti-
sen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousiluki-
tus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääk-
sesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttä-
miseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauk-
sen mukaisesti.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai
muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jääh-
dytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan hyväk-
symiä tähän tarkoitukseen.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a),
joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta
kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vau-
rioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.
Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai mui-
den muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Va-
hingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon
ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosat (virtajohto, pistoke, kompresso-
ri) saa vaihtaa vain valtuutettu huoltopalvelu tai alan
ammattilainen.
1. Virtajohtoa ei saa pidentää.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pää-
se vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai va-
hingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa
tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottu-
villa siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasias-
ta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinni-
tä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus
puuttuu.
5)
kuuluu sisävalaistukseen.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava va-
rovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai mä-
rin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumis-
ta tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
5) Mikäli lampun suojus
6
Tämän laitteen hehkulamput
6)
ovat erityisiä lamppua, joi-
ta saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät sovi huonei-
den valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa,
sillä ne voivat räjähtää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihto-
aukkoa vasten.
7)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne
on kerran sulatettu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juo-
mia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta,
jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nauti-
taan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
Ennen laitteen huoltamista tai puhdistamista laite on kyt-
kettävä pois päältä ja pistoke irrotettava pistorasiasta.
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki
kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen
hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä laitteen puhdistamisessa metalliesineitä.
Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä
muovista kaavinta.
Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta lämmitys-
laitetta sulatuksen nopeuttamiseen. Liiallinen kuumuus
voi vahingoittaa muovisia sisäpintoja ja kosteutta voi
päästä sähköjärjestelmään.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevessä
kappaleessa annettuja ohjeita.
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kulje-
tusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovir-
taan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jäl-
leenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateri-
aalit.
Odota vähintään neljä tuntia, ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuu-
menemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esi-
tettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
Laite on sijoitettava tarpeeksi kauaksi seinästä, jotta kan-
si voidaan avata täysin auki.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulot-
tuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huoltopalvelu
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annet-
tava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltolii-
ke, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on
sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja
jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstä-
poistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajät-
teen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja:
laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa
paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta
jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Täs-
sä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit
ovat kierrätettäviä.
6) Mikäli laitteessa on lamppu
7) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
7
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Merkkivalo syttyy.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään.
Tärkeää Jos laitteen sisälämpötila on liian korkea,
hälytysmerkkivalo syttyy.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon OFF.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
lämpötilaa säädetään lämpimimmälle asetukselle kääntä-
mällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
lämpötilaa säädetään kylmimmälle asetukselle kääntä-
mällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Käyttöpaneeli
1 2 3
4
5
1 Merkkivalo
2 Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
3 Pikapakastuksen merkkivalo
4 Pikapakastuksen kytkin
5 Lämpötilan säädin
Pikapakastustoiminto
Pikapakastus käynnistetään painamalla pikapakastuksen
kytkintä.
Merkkivalo syttyy.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa painamalla pi-
kapakastuksen kytkintä. Pikapakastuksen merkkivalo sam-
muu.
Korkean lämpötilan hälytys
Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi (esimerkik-
si sähkökatkon vuoksi), hälytysmerkkivalo syttyy.
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan aikana.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytysmerkkivalo
sammuu automaattisesti.
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakasta-
miseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämi-
seen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, aktivoi pikapakastustoi-
minto vähintään 24 tunniksi, ennen kuin laitat pakastettavat
ruoat pakastimeen.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäis-
määrä on merkitty arvokilpeen
8)
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakas-
timeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttä-
mättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään
kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
8) Katso Tekniset tiedot.
8
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään
kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on
käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen
ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdy-
tysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltoliike.
Pakastimen sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
10-15 mm.
Pakastin on paras sulattaa silloin, kun siinä on vain vähän
ruokaa.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne pak-
sulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä kansi auki, irrota sulamisveden poistoputken tulppa
ja anna kaiken sulamisveden kertyä alustalle. Poista jää
nopeasti kaapimen avulla.
4. Kun pakastin on sulanut, kuivaa sisäpinnat huolellisesti
ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.
5. Kytke virta laitteeseen.
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon
ja anna laitteen käydä 2-3 tuntia tällä asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja
huurteen poistoon, koska ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä
yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
keinotekoisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää niiden turvallista
säilytysaikaa.
Tekniset tiedot
BS1325 BS3311
Mitat
Korkeus 876 mm 876 mm
Leveys 1061 mm 1061 mm
Syvyys 665 mm 665 mm
Käyttöönottoaika 32 h 32 h
Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle, oikealle
puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
Asennus
Sijoittaminen
Tämä laite voidaan asentaa kuivaan ja hyvin tuuletettuun ti-
laan (autotalli tai kellari), mutta optimaalisen suorituskyvyn
saavuttamiseksi laite on suositeltavaa asentaa paikkaan,
jossa ympäristölämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mai-
nittua ilmastoluokkaa:
Ilmasto-
luokka
Ympäristölämpötila
SN +10°C – 32°C
N +16°C – 32°C
ST +16°C – 38°C
T +16°C – 43°C
9
Ilmanvaihtovaatimukset
1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnalle. Lait-
teen kaikkien neljän jalan tulee olla tukevasti lattiassa.
2. Varmista, että laitteen ja takana olevan seinän välinen
rako on 5 cm.
3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien seinien vä-
linen rako on 5 cm.
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvo-
kilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran
arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon
pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistora-
sia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilli-
seen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mu-
kaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edel-
lä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli ,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen
jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
10
1 / 1

ELEKTRO HELIOS BS1325 Käyttöohjeet

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Käyttöohjeet
Tämä käsikirja sopii myös