Acme Made KS02 Ohjekirja

Brändi
Acme Made
Kategoria
keyboards
Malli
KS02
Tyyppi
Ohjekirja
3
4 GB User’s manual 46 Warranty card
7 LT Vartotojo gidas 47 Garantinis lapas
10 LV Lietošanas instrukcija 48 Garantijas lapa
13 EE Kasutusjuhend 49 Garantiileht
16 PL Instrukcja obsługi 50 Karta gwarancyjna
20 DE Bedienungsanleitung 51 Garantieblatt
24 FI Kayttoohje 52 Takuulomake
27 SE Bruksanvisning 53 Garantisedel
30 RO Manual de utilizare 54 Fişa de garanţie
34 BG Ръководство за употреба 55 Гаранционен лист
38 RU Инструкция пользователя 56 Гарантийный талон
42 UA Інструкція 57 Гарантійний лист
24
FI
Johdanto
Onnittelut „Acme” näppäimistön hankintasi johdosta!
Ole hyvä ja kirjoita ylös laitteen tuotenumero sekä ostopäivämäärä ja säilytä nämä yhdessä
ostokuittisi sekä takuu- ja huoltotietojen kanssa. Voit tarvita näitä tositteita takuuhuollon yhteydessä.
Turvallisuuteen ja ylläpitoon liittyviä ohjeita
Kuten muutkin tietokoneesi lisälaitteet, tämä näppäimistö on herkkä elektroninen laite, jota tulee
käsitellä varovasti. Muista noudattaa seuraavia näppäimistön käsittelyyn, puhdistamiseen ja
säilytykseen liittyviä suosituksia.
Käsittelemällä näppäimistöäsi oikealla tavalla ja varovasti varmistat, että voit nauttia laitteesta
vuosia.
Käsittely
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä käsitellessäsi näppäimistöä:
• Pidä osat pois lasten ulottuvilta. Näppäinten irrottaminen voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Älä koskaan altista näppäimistöä nesteille. Jokainen osa sisältää herkästi särkyviä elektronisia
osia, jotka voivat tuhoutua joutuessaan kosketuksiin veden, kahvin tai muiden nesteiden kanssa.
Käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.
• Toimi varovasti siirtäessäsi näppäimistösi säilöön. Älä altista näppäimistöä korkealle lämmölle
äläkä aseta sen päälle raskaita esineitä.
25
FI
• Älä käytä pölyisessä ympäristössä.
• Älä aseta näppäimistöä epävakaalle kärrylle, telineelle tai pöydälle. Mikäli tuote putoaa, se voi
vaurioitua vakavasti.
• Älä koskaan käytä näppäimistöä mikäli sen johto tai pistoke on vauriointunut, mikäli laite ei toimi
oikein tai jos laite on pudotettu, vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta laite huoltopisteeseen
tarkastusta ja korjausta varten.
• Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä irrota näppäimistön koteloa tai yritä purkaa laitetta. Laite
ei sisällä käyttäjän itse huollettavia osia. Käänny huoltoasioissa pätevän ammattilaisen puoleen.
• Välttääksesi sisäisiin osiin kohdistuvia vaurioita, älä aseta tuotetta värisevälle alustalle.
Puhdistus
• Irrota näppäimistö aina ennen puhdistamista.
• Puhdistaaksesi näppäimistön, pyyhi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan upota laitetta
veteen, koska se sisältää herkkiä elektronisia osia jotka voivat tuhoutua ja tämä johtaa takuusi
raukeamiseen.
• Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai desinointiaineita näppäimistön
puhdistamiseen. Laitteen puhdistamiseen riittää kostea liina sekä pisara astianpesuainetta tai
tietokoneen kotelolle ja näytölle tarkoitettu puhdistusaine.
Säilytys
• Laitteen ollessa pois käytöstä, säilytä näppäimistöäsi pölyttömässä paikassa, mieluiten sen
alkuperäisessä pakkauksessa.
• Pidä kaikki osat pois lämpölähteiden läheisyydestä (lämpöpatterit, auton kojelauta, jne.).
• Älä altista laitetta magneettisille esineille.
26
FI
Laitteen käyttö
1) Kytke virta tietokoneeseesi.
2) Liitä näppäimistö USB-pistokkeen avulla tietokoneesi vapaaseen USB-liittimeen.
3) Voit käyttää näppäimistöäsi.
Vianetsintä
Näppäimistö ei toimi.
• Yritä käynnistää tietokoneesi uudelleen.
• Yhdistä näppäimistö uudelleen eri USB-liittimeen.
• Tarkista, että näppäimistön USB-johto on kiinnitetty kunnolla tietokoneeseesi.
• Tarkista, näppäimistön USB-johto vaurioiden varalta.
Mikäli havaitset rakenteellisen vian, älä irrota näppäimistön koteloa tai yritä purkaa laitetta. Älä yritä
huoltaa mitään tämän tuotteen osaa. Ainoastaan „Acme voi huoltaa tai korjata sen tuotteita.
Näppäimistön pikanäppäimet eivät toimi tai näppäimistö syöttää vääriä merkkejä.
• Poista kaikki aiemmin asennetut näppäimistöohjelmistot tietokoneeltasi.
• Tarkista, että käyttöjärjestelmäsi näppäimistöasetukset ovat kunnossa.
52
FI
Takuulomake www.acme.eu/warranty
Tuote Malli
Ostopäivä Myyjän nimi ja osoite
Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus)
1. Takuuaika
Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen
myyjältä. Takuuaika ilmoitetaan tuotteen pakkauksessa.
2. Takuuehdot
Takuu on voimassa vain, kun esitetään ostotodistus ja tämä
takuulomake, johon on merkitty tuotteen nimi ja malli,
tuotteen ostopäivä sekä myyjän nimi ja osoite.
Jos tuotteessa havaitaan takuuaikana vikoja, jotka eivät
johdu alla mainituista syistä, valmistaja vaihtaa tuotteen.
Takuu ei koske normaalia huoltoa tai korjausta eikä
luonnollisella tavalla kuluneita osia.
Takuu ei kata seuraavista syistä johtuvia vaurioita tai vikoja:
• Tuotteenvirheellinenasennus,vääränlainenkäyttöja/tai
käyttöohjeiden tai valmistajan esittämien vaatimusten
ja turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti sekä
lisäksi sopimaton varastointi, pudottaminen tai iskuille
altistaminen.
• Korroosio,muta,vesijahiekka.
• Muiden kuin valmistajan valtuuttamien henkilöiden
suorittamat korjaukset, muutokset tai puhdistukset.
• Tuotteeseensopimattomienvaraosien, ohjelmistojentai
kulutusmateriaalien käyttäminen.
• Onnettomuudet tai muut sellaiset tapahtumat, joihin
valmistaja ei voi vaikuttaa, mukaan lukien salama, vesi,
tulipalo, magneettikenttä tai sopimaton tuuletus.
• Jostuotettakäytetäänmuussamaassakuinostomaassa,
ja se ole kyseisessä maassa voimassa olevien standardien
ja määräysten mukainen. Kaikki yritykset muuttaa tuote
muun kuin ostomaan teknisten ja turvallisuusmääräysten
mukaiseksi aiheuttavat takuun raukeamisen.
Jos tuotteessa ei havaita olevan vikaa, palvelun kustannukset
jäävät ostajan maksettaviksi.
/

Liittyvät paperit

Tämä käsikirja sopii myös