Suomi
CO2 Magneettiventtiili (tuotenro. 6064)
1. Yleiset käyttöohjeet
1.1 Tietoja käyttöohjeen käytöstä
Käyttöohjeet on luettava ja ymmärrettävä täydellisesti ennen laitteen ensim-
mäistä käyttöönottoa.
Käyttöohjetta tulee pitää tuotteen osana ja säilyttää hyvin saatavilla.
Luovuta käyttöohjeet laitteen mukana kolmannelle osapuolelle.
1.2 Symbolien selitykset
Laitteella käytetään seuraavia symboleja:
Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa akvaarionpitoon liittyviin tarkoituksiin.
IP65 Symboli osoittaa, että laite on vettähylki ja suojattu vesisuihkulla.
Laite on hyväksytty kansallisten vaatimusten ja direktiivien mukaan ja se on
EU-standardien mukainen.
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja sekä huomiosanoja:
Vaarallisesta sähköjännitteestä johtuva henkilövahinkojen vaara
Symboli viittaa välittömästi uhkaavaan vaaraan, josta voi olla seurauksena
kuolema tai vakavia vammoja, jos vastaaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä.
Yleisestä vaaran lähteestä johtuva henkilövahinkojen vaara
Symboli viittaa välittömästi uhkaavaan vaaraan, josta voi olla seurauksena
kuolema tai vakavia vammoja, jos vastaaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä.
Ohje, joka sisältää hyödyllisiä tietoja ja vinkkejä.
A Viittaus kuvaan, tässä viittaus kuvaan A.
Sinua pyydetään toimimaan.
47
2. Sovellusalue
Laite ja kaikki sen mukana toimitetut osat on tarkoitettu käytettäviksi yksityisesti ja vain
seuraaviin tarkoituksiin:
• CO2 lannoitejärjestelmät makean veden akvaarioissa.
• vain sisätiloissa.
• teknisten tietojen mukaisesti.
Laitetta koskevat seuraavat rajoitukset:
• ei saa käyttää kaupallisiin tai teollisiin tarkoituksiin.
3. Turvaohjeet
Laite voi aiheuttaa vaaroja henkiille ja omaisuudelle, jos lai-
tetta käyteän epäasianmukaisesti tai käyttarkoituksesta
poikkeavalla tavalla tai jos turvaohjeita ei noudateta.
Turvallisuuttasi varten
Laitteen pakkausta ei saa antaa lasten siin, koska
siitä voi aiheutua vaaroja (tukehtumisvaara!).
Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset
sekä henkilöt, joilla on pienentyneet ruumiilliset, ai-
stilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon
puute, sikäli kuin he ovat valvonnassa tai ovat saa-
neet opastuksen laitteen turvallisesta käytöstä ja ym-
rtävät siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa
leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdis-
tusta eivätkä käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
Suorita ennen käyttöä silmämääräinen tarkistus var-
mistaaksesi, että laite, erityisesti verkkokaapeli ja
pistoke, ovat vahingoittumattomia.
Älä milloinkaan käytä laitetta vahingoittuneen verk-
kokaapelin kanssa.
48
Korjauksia saa suorittaa vain EHEIM-huoltopiste.
Älä kanna laitetta verkkokaapelista. Virtaverkosta
erottamiseksi vedä aina pistokkeesta, ei kaapelista
tai laitteesta.
Suojaa verkkokaapelia kuumuudelta, öljyltä ja terä-
viltä reunoilta.
Suorita vain itä, jotka on kuvattu täs ytoh-
jeessa.
Älä milloinkaan tee laitteeseen teknisiä muutoksia.
Käytä laitteeseen vain alkuperäisvaraosia ja -varu-
steita.
Erota heti kaikki akvaarioissa olevat osat sähköver-
kosta vesivuodon yhteydessä, tai jos vikavirtasuoja-
laitteisto on lauennut.
Erota aina kaikki akvaarioissa olevat osat sähköver-
kosta, jos et käytä niitä ennen kuin asennat tai irrotat
osia ja ennen puhdistus- ja huoltotöitä.
Suojaa pistorasia ja verkkopistoke kosteudelta. On
suositeltavaa muodostaa verkkokaapelin kanssa tip-
pasilmukka, joka estää kaapelia pitkin mahdollisesti
tulevan veden pääsyn pistorasiaan.
Laitteen hköisten tietojen on vastattava virtaläh-
teen tietoja. Löydät nämä tiedot tyyppikilvestä, pak-
kauksesta tai tästä ohjeesta.
män laitteen verkkoliintäjohtoa ei voi vaihtaa uu-
teen. Jos johto vahingoittuu, ei laitetta saa enää kä-
yttää.
Noudata aina muiden CO: n ohjeita
2 komponentteja.
49
4. Toiminto
EHEIM CO2-Magnet-venttiilin avulla voit automaattisesti tarkistaa akvaarion CO2-tar-
jontaa:
A 6064 (230V AC):
CO2-Virtahde kytkeytyy automaattisesti pois päältä llä a ajastin *.
Liitä magneettiventtiili ajastimeen, joka ohjaa akvaarion valaistusta.
B 6064380 (24V DC):
Yhdellä ajoitus * joka valvoo sitä EHEIM powerLED + *.
C 6064380 (24V DC):
Sekä EHEIM LEDcontrol+* valonohjaus, joka ohjaa EHEIM powerLED+* -
lamppuja.
* Ei sisälly pakkaukseen.
5. Käyttöohjeet
A ! CO
2-varastointi Pullo " CO2-Trykkreduksjon # Erikoisletku CO2-safe
$ CO2-magneettiventtiili 6064 (230V AC) % CO2-Kontrollventil & CO2-T-
kalut, esimerkiksi. diffuusori ' ajastin
B ! CO2-varastointi Pullo " CO2-Trykkreduksjon # Erikoisletku CO2-safe
$ CO2-magneettiventtiili 6064380 (24V DC) % CO2-Kontrollventil & CO2-
Tkalut, esimerkiksi. diffuusori ' ajastin ( EHEIM powerLED + ) sisään
EHEIM-virtalähde * EHEIM Y -jälleenmyyjä.
C ! CO2-varastointi Pullo " CO2-Trykkreduksjon # Erikoisletku CO2-safe
$ CO2-magneettiventtiili 6064380 (24V DC) % CO2-Kontrollventil & CO2-
Työkalut, esimerkiksi. diffuusori ' EHEIM LEDcontrol+ ( EHEIM power
LED+ ) sisäänEHEIM-virtalähde * EHEIM Y -jälleenmyyjä.
6. Montage
Tarkastele aina ja ota huomioon muiden CO: n ohjeet
2-komponentit ennen
kokoonpanoa.
Asenna magneettiventtiili CO: hen2letku CO: lle2lannoitejärjes- telmä asennusesimer-
kin A, B tai C mukaisesti. Huomioi virtaussuunta. Katso pakkauksen nuolet.
Party CO2letku saranoilla magneettiventtiilin letkukytkimellä.
50
7. Huomautuksia
CO
2-Magneettiventtiiliä ei saa asentaa ohuille pinnoille (kuten puulle tai muoville),
jotta vältetään resonanssilähetyksen aiheuttamat melut.
Käytä CO2solenoidiventtiili vain CO: lla2CO: lle kehitetyt paineenalennusjärjestelmät2ak-
vaarioiden toimittaminen.
Suojaa CO2solenoidiventtiili, jossa on CO2takaiskuventtiili korroosion esmiseksi. Ilm-
anvaihtoventtiilit kaupallisesti saataville ilmamembraanipumpuille ovat sopimattomia,
koska ne vuotavat CO: n vuoksi2 lyhyen käytjakson lkeen.
51
Sovita CO2säätöventtiili putkiasennuksessa magneettiventtiilin ja CO: n vä-
lillä2(esimerkiksi CO2-diffuseren). Kiinnitä huomiota virtaussuuntaan, ks.
Pakkauksen nuolet.
Oikean letkun asennuksen varmistamiseksi käytä vain alkuperäistä EHEIM-
letkua CO2-Safe Ø 4/6 mm. Väärät käärmeet voivat räjähtää.
Pidä CO2paineenalennuksen ja magneettiventtiilin välinen letku mahdolli-
simman lyhyeksi, kun ylipaine muodostuu, kun magneettiventtiili on suljettu.
Solenoidiventtiilin avaamisen jälkeen lyhyen aikalin CO-mään kasvu2 akvaa-
rion vähentyessä.
A Yhdistä magneettiventtiilin verkkopistoke ajastimeen. Heti, kun magneetti-
venttiiliin syötetään virtaa, se avautuu ja CO2:n syöttäminen alkaa.
B Yhdistä EHEIM powerLED+ -verkko-osan verkkopistoke ajastimeen. Lii
EHEIM powerLED+ -lampun pistoliitäntä ja magneettiventtiilin pistoliitäntä
toisiinsa Y-jakajan kanssa ja yhdistä tämä powerLED-lampun verkko-osaan.
Heti, kun magneettiventtiiliin syötetään sähköä, se avautuu ja CO2:n syöttö
alkaa.
C Yhdistä EHEIM powerLED+ -verkko-osa valonohjaimeen EHEIM LEDcon-
trol+. Liitä EHEIM powerLED+ -lampun verkkoliitäntä ja magneettiventtiilin
verkkoliitäntä Y-jakajan avulla ja yhdistä tämä EHEIM LEDcontrol+ -tuottee-
seen. Heti, kun EHEIM powerLED+ -lamppujen valkoisten LED-lamppujen
valaisuvoimakkuus on enemmän kuin 30 %, magneettiventtiiliin syötetään
virtaa ja CO2:n syöttö alkaa.
CO2Annostelua tulisi litä hitaasti ja useita iviä.
Käytä EHEIM CO2Pitkäkestoinen testi, jolla määritetään, mikä on oikea CO-arvo2.
8. Tekniset tiedot
EH
EI
M
C
O
2-M
a
gne
t
v
e
nt
i
l
T
y
y
ppi
6064
(230V
A
C
)
6064380
(24V
D
C
)
k
ä
y
t
t
öj
ä
nn
i
t
e
230
V
/
50
H
z
24
V
D
C
s
i
s
ä
ä
nk
ä
y
nt
i
1,
6
W
2
W
M
a
k
s
i
m
i
k
ä
y
t
t
öpa
i
ne
6
ba
r
Le
t
k
u
-
Ø
4/
6
m
m
S
uoj
a
us
I
P
6
5
9. Tarvikkeet ja varaosat
7206228 CO2-SAFE turvaletku (3 m) 7428358 CO2-takaiskuventtiili
6063090 CO2-pitkäaikaistesti 4200050 Y PowerLED + -jakelijalle
52
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77