Festool ETS EC 125/3 EQ Käyttö ohjeet

Kategoria
Power sanders
Tyyppi
Käyttö ohjeet
de Originalbetriebsanleitung - Exzenterschleifer 7
en Original Instructions - Eccentric sander 13
fr Notice d’utilisation d’origine - Ponceuse excentrique 19
es Manual de instrucciones original - Lijadora excéntrica 25
it Istruzioni per l'uso originali - Levigatrice orbitale 31
nl Originele gebruiksaanwijzing - Excenterschuurmachine 37
sv Originalbruksanvisning - Excenterslipmaskin 43
fi Alkuperäiset käyttöohjeet - Epäkeskohiomakone 48
da Original brugsanvisning - Excentersliber 54
nb Originalbruksanvisning - Eksentersliper 60
pt Manual de instruções original - Lixadora excêntrica 65
ru Оригинал Руководства по эксплуатации - Эксцентриковая шлифмашинка 71
cs Originál návodu k obsluze - Excentrická bruska 78
pl Oryginalna instrukcja eksploatacji - Szlifierka mimośrodowa 84
ETS EC 125/3 EQ
ETS EC 125/3 EQA
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
+49 (0)7024/804-0
www.festool.com
721525_A / 2020-05-29
Sisällys
1 Tunnukset..................................................48
2 Turvallisuusohjeet.....................................48
3 Määräystenmukainen käyttö.....................49
4 Tekniset tiedot...........................................49
5 Laitteen osat..............................................50
6 Käyttöönotto.............................................. 50
7 Asetukset...................................................50
8 Koneen kanssa työskentely...................... 51
9 Huolto ja hoito........................................... 52
10 Lisävarusteet ja tarvikkeet........................52
11 Ympäristö.................................................. 52
12 Yleisiä ohjeita............................................ 53
1 Tunnukset
Varoitus yleisestä vaarasta
Sähköiskuvaara
Lue käyttöopas, turvallisuusohjeet!
Käytä kuulosuojaimia!
Käytä hengityssuojainta!
Käytä suojalaseja!
Verkkovirtajohdon kytkentä
Verkkovirtajohdon irrotus
Älä hävitä kotitalousjätteiden mukana.
Suojausluokka II
CE-tunnus: vahvistaa, että sähkötyöka
lu täyttää Euroopan yhteisön direktii
vien määräykset.
Laitteessa on tietojen tallennukseen
käytettävä siru. Katso luku 12.1
Ohje, vihje
Käsittelyohje
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Sähkötyökaluja koskevat yleiset
turvallisuusohjeet
VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja
käyttöohjeet. Turvallisuusohjeiden ja
käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi
aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia
vammoja.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöoh
jeet myöhempää tarvetta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty termi "sähkötyö
kalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökalu
ja (verkkojohdon kanssa) tai akkukäyttöisiä säh
kötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
2.2 Konekohtaiset turvaohjeet
Työstön yhteydessä saattaa syntyä tervey
delle haitallista / myrkyllistä pölyä (esim.
lyijypitoisten maalien, tiettyjen puulaatu
jen ja metallien yhteydessä). Kyseisen pö
lyn kanssa kosketuksiin joutuminen tai pö
lyn hengittäminen saattaa aiheuttaa vaaran
koneen käyttäjälle ja työpisteen lähellä
oleskeleville henkilöille. Noudata maakoh
taisia turvallisuus- ja työturvallisuusmää
räyksiä. Kytke sähkötyökalu sopivaan pö
lynpoistoimuriin.
Käytä oman terveytesi vuoksi P2-luokan
hengityssuojainta.
Käytä hiomiseen liittyvien vaarojen takia
aina suojalaseja.
Käytä tätä sähkötyökalua märkähionnassa
ja metallin hionnassa vain vikavirtasuoja
kytkimen kanssa. Suojakytkin suojaa lait
teen käyttäjää sähköiskun yhteydessä, niin
ettei hengenvaarallinen sähkövirta pääse
kulkemaan kehon läpi.
Puhdista öljyn kostuttamat käyttötarvik
keet (esim. hiomatyyny tai kiillotushuopa)
vedellä ja anna niiden kuivua aukilevitet
tynä. Öljyllä kostutetut käyttötarvikkeet voi
vat syttyä itsestään palamaan.
Huomioi palovaara! Vältä hiomatarvikkeen
ja hiomakoneen ylikuumenemista. Tyhjen
nä pölysäiliö aina ennen työtaukoja. Pöly
pussissa, mikrosuodattimessa, paperipus
sissa (tai märkäkuivaimurin pölypussissa
tai suodattimessa) oleva hiomapöly voi epä
edullisissa olosuhteissa syttyä itsestään
palamaan (esim. metallien hionnassa syn
tyvien kipinöiden takia). Erityinen vaara
syntyy, jos hiomapöly pääsee maalijäämien,
Suomi
48
polyuretaanijäämien tai muiden kemiallis
ten aineiden sekaan ja hiomatarvike on
kuumentunut pitkäkestoisen työn aikana.
Käytä vain alkuperäisiä Festool-hiomalau
tasia. Muiden valmistamat lautaset eivät
sovellu hiomakoneen kierrosnopeudelle ja
voivat murtua.
Jos työväline pääsee putoamaan lattialle,
tarkasta sähkötyökalu ja hiomalautanen
vaurioiden varalta. Irrota hiomalautanen
tarkempaa tarkastusta varten. Korjauta
vaurioituneet osat ennen käytön jatkamis
ta. Murtuneet hiomalautaset ja vaurioitu
neet koneet voivat aiheuttaa tapaturmia ja
tehdä koneen toiminnasta epäturvallista.
2.3 Metallihiukkasia sisältävät pölyseokset,
ja kosteiden pintojen hionta
Metallihiukkasia sisältävien pölyseosten
yhteydessä (esimerkiksi autojen maalipintojen
hionta) ja kosteiden pintojen hionnassa täytyy
tehdä turvallisuussyistä seuraavat toimenpi
teet:
Kytke eteen vikavirta- (FI-, PRCD-) suoja
kytkin.
Kytke kone sopivaan imuriin.
Puhalla koneen moottorin koteloon kerty
nyt pöly säännöllisesti pois.
Käytä suojalaseja!
2.4 Päästöarvot
EN 62841 mukaan määritetyt arvot ovat tyypilli
sesti:
Äänenpainetaso L
PA
= 69 dB(A)
Äänentehotaso L
WA
= 80 dB(A)
Epävarmuus K = 3 dB
HUOMIO
Työskenneltäessä syntyy melua
Kuulovaurioiden vaara
Käytä kuulosuojaimia.
Tärinäarvo a
h
(kolmen suunnan vektorisumma)
ja epävarmuus K standardin mukaan määritet
tynä EN 62841:
Tärinäarvo (3 akselin)
a
h
= 4,8 m/s
2
K = 1,5 m/s
2
Ilmoitetut päästöarvot (tärinä, melu)
ovat koneiden keskinäiseen vertailuun,
soveltuvat myös käytön yhteydessä synty
vän tärinä- ja melukuormituksen alusta
vaan arviointiin,
edustavat sähkötyökalun pääasiallisia käyt
tösovelluksia.
HUOMIO
Päästöarvot saattavat poiketa ilmoitetuista
arvoista. Ne riippuvat työkalun käyttötavasta
ja työkappaleen laadusta.
Todellinen kuormitus täytyy arvioida koko
käyttöjakson puitteissa.
Todellisesta kuormituksesta riippuen täy
tyy määrittää asiaankuuluvat varotoimenpi
teet käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
3 Määräystenmukainen käyttö
Määräystenmukaisesti hiomakoneet on tarkoi
tettu puun, muovin, komposiittimateriaalien,
maali-/lakkapintojen, pakkelimassan ja muiden
vastaavien materiaalien hiomiseen. Metalli
hiukkasia sisältävien pölyseosten yhteydessä
(esimerkiksi autojen maalipintojen hionta) ja
kosteiden pintojen hionnassa täytyy noudattaa
erityisiä turvallisuusohjeita. Hiomakoneita ei
ole tarkoitettu pelkän metallin hiontaan. Asbes
tipitoisia materiaaleja ei saa työstää.
Koneen käyttäjä vastaa määräystenvas
taisesta käytöstä aiheutuneista vahin
goista.
4 Tekniset tiedot
Epäkeskohiomakone ETS EC 125/3 EQ ETS EC 125/3 EQA
Teho 400 W 400 W
Kierrosluku (kuormittamatta)
6000-10000 min
-1
6000-10000 min
-1
Hiomaisku 3,0 mm 3,0 mm
Suomi
49
Epäkeskohiomakone ETS EC 125/3 EQ ETS EC 125/3 EQA
Hiomalautanen D 125 mm D 125 mm
Elektroninen imuritunnistus - x
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeen mukaan 1,2 kg 1,2 kg
5 Laitteen osat
[1-1]
Käynnistys-/sammutuspainike
[1-2]
Kierrosluvun säätö
[1-3]
Hiomalautanen
[1-4]
Plug it -liitäntä
[1-5]
Poistoimuliitäntä
[1-6]
Imuritunnistuksen LED-valo *
[1-7]
Eristetyt kahvapinnat (harmaan värin
en alue)
* Vain elektronisella imuritunnistuksella varus
tetuissa sähkötyökaluissa (katso tekniset tie
dot).
Mainitut kuvat ovat käyttöoppaan alussa.
6 Käyttöönotto
VAROITUS
Kielletty jännite tai taajuus!
Onnettomuusvaara
Virtalähteen verkkojännitteen ja taajuuden
täytyy vastata konekilvessä annettuja tieto
ja.
Pohjois-Amerikassa saa käyttää vain sel
laisia Festool-koneita, joiden jännite on
120 V / 60 Hz.
HUOMIO
Plug it -liitäntä voi kuumeta, jos bajonetti
kiinnitystä ei ole lukittu kunnolla kiinni
Palovammavaara
Varmista ennen sähkötyökalun käynnistä
mistä, että verkkovirtajohdon bajonettikiin
nitys on liitetty ja lukittu kunnolla kiinni.
Verkkovirtajohdon kiinnitys ja irrotus - katso
kuva [2].
6.1 Kytkeminen päälle / pois päältä [1-1]
PÄÄLLE Paina käynnistys-/sammutus
painiketta [1-1]
POIS
PÄÄLTÄ
Paina käynnistys-/sammutus
painiketta [1-1]
Aktivoidun imuritunnistuksen yhteydessä
sähkötyökalua ei voida käynnistää ilman
paikalleen liitettyä poistoimuletkua - katso
luku .
7 Asetukset
VAROITUS
Loukkaantumisvaara, sähköiskuvaara
Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta, en
nen kuin alat tehdä koneeseen kohdistuvia
töitä!
7.1 Elektroniikka
Kone on varustettu täysaaltoelektroniikalla, jo
ka sisältää seuraavat ominaisuudet:
Pehmeä käynnistyminen
Elektronisesti säädetty pehmeä käynnistys var
mistaa sähkötyökalun nykäisemättömän käyn
nistyksen.
Tasainen kierrosluku
Elektroniikka pitää moottorin esivalitun kier
rosluvun samana. Tällä tavoin hiontanopeus py
syy jatkuvasti tasaisena myös kuormituksessa.
Kierrosluvun vähennys voimakkaan tärinän
yhteydessä
Jos sähkötyökalussa syntyy voimakasta tärinää
ja värähtelyä, esim. käytettäessä pehmennys
tyynyä, tällöin kierrosluku vähenee automaatti
sesti sähkötyökalun ja laitteen käyttäjän suo
jaamiseksi.
Lämpösulake
Moottorin ylikuumenemisen estämiseksi teho
nottoa rajoitetaan, jos moottorin lämpötila on
liian korkea. Jos lämpötila kohoaa edelleen,
sähkötyökalu sammuu. Kone voidaan kytkeä
uudelleen päälle vasta moottorin jäähdyttyä.
7.2 Kierrosluvun säätö
Kierrosluvun voi säätää säätöpyörällä [1-2]
6000 ja 10000 min
-1
välillä.
Siten voit sovittaa hiontanopeuden aina työstet
tävän materiaalin mukaan (katso luku
8 ).
7.3 Imuritunnistus *
Elektroninen imuritunnistus tunnistaa, onko
sähkötyökaluun kytketty poistoimuletku. Akti
Suomi
50
voinnin jälkeen sähkötyökalun voi kytkeä päälle
vain kun poistoimuletku on liitetty paikalleen.
* Vain elektronisella imuritunnistuksella varus
tetuissa sähkötyökaluissa (katso tekniset tie
dot).
Käyttötapa
Käyttötavasta ilmoitetaan LED-valolla [1-6]:
Jatkuva valo: poistoi
muletku kytketty
Vilkkuva valo: poistoi
muletkua ei ole liitetty
paikalleen, sähkötyöka
lua ei voi kytkeä päälle.
Ei valoa: imuritunnistus
ei ole aktivoitu.
Imuritunnistuksen päälle-/poiskytkentä
Imuritunnistus on toimitustilassa deaktivoitu.
Kytke sähkötyökalu päälle painamalla ly
hyesti käynnistys-/sammutuspainiket
ta [1-1].
Kytke sähkötyökalu jälleen pois päältä ja pi
dä samalla käynnistys-/sammutuspainiket
ta [1-1] koko ajan painettuna.
Sähkötyökalu piippaa 1x.
Käännä kierrosluvun säädin [1-2] molem
piin ääriasentoihin (pykälä 1 ja 6).
Sähkötyökalu piippaa 3x päällekytkennän, tai 2x
poiskytkennän merkiksi.
Vapauta käynnistys-/sammutuspaini
ke [1-1].
Imuritunnistus on aktivoitu tai deaktivoitu.
7.4 Hiomalautasen vaihto [3]
Optimaaliset työtulokset saadaan vain al
kuperäisillä tarvikkeilla ja kulutusmateri
aaleilla. Takuu raukeaa, jos et käytä alkuperäi
siä tarvikkeita tai kulutusmateriaaleja.
Varoitus! Älä tee mitään rakenteellista
muutosta koneen avatussa rungossa,
kun hiomalautanen on irrotettu.
Terveyden vaarantuminen: Vääränkokoi
sen hiomalautasen asentaminen on kiel
lettyä, koska tämä aiheuttaa koneen liiallista
tärinää.
Koneeseen on valittavissa kolme erikovuista
hiomalautasta kulloinkin työstettävän pinnan
mukaan.
Kova: Pintojen karkea- ja hienohionta. Reuno
jen hionta.
Pehmeä: Yleiskäyttöinen lautanen karkea- ja
hienohiontaan, tasaisille ja kaareville pinnoille.
Erittäin pehmeä: Muoto-osien, kaarien, pyöris
tysten hienohionta. Älä käytä kulmien hiontaan!
7.5 Hiomatarvikkeen kiinnitys StickFixin
kanssa [3b]
StickFix-hiomalautaseen voi kiinnittää nopeasti
ja helposti sille sopivat StickFix-hiomapaperit ja
StickFix-karhunkielet.
Paina tarrakiinnitteinen hiomatarvike hio
malautaselle [1-3].
Kun Stickfix-tarrapinnan tartuntavoima
heikkenee, hiomalautasen tarvikkeet
(etenkin kun laikka ei ole työstettävää pintaa
vasten) saattavat irrota hiomalautasesta ja ai
heuttaa tapaturmia. Vaihda hiomalautanen!
7.6 Pölynpoisto
VAROITUS
Pöly vaarantaa terveyden
Älä missään tapauksessa työskentele il
man imuria.
Noudata maakohtaisia määräyksiä.
Poistoimuliitäntään [1-5] voi kytkeä Festool-
järjestelmäimurin, jonka imuletkun halkaisija
on 27 mm.
Suositus: Käytä antistaattista imuletkua! Siten
voit vähentää staattisen sähkön varautumista.
8 Koneen kanssa työskentely
VAROITUS
Loukkaantumisvaara
Kiinnitä työstettävä kappale aina siten, että
se ei pääse liikkumaan työstön aikana.
Noudata seuraavia ohjeita:
Älä ylikuormita konetta painamalla sitä
liian kovaa! Saavutat parhaan hiontatulok
sen, kun painat konetta vain kevyesti pintaa
vasten. Hiontateho ja -laatu riippuvat oleel
lisesti oikean hiomatarvikkeen valinnasta.
Pidä molemmilla käsillä kiinni moottori
rungosta ja vaihteiston päästä , jotta saat
ohjattua työkalua turvallisesti.
Suosittelemme hiontatöihin seuraavia säätö
pyöräasetuksia [1-2]:
Suomi
51
Hiontatyöt Säätöpyörän porras
Hionta maks. työstöteholla
Vanhan maalipinnan hionta
Puun ja viilupinnan hionta ennen
maalausta
Maalattujen pintojen välihionta
5–6
Ohuen pohjamaalipinnan hionta
Puun hionta karhunkielellä
Puukappaleiden reunojen viistämi
nen
Pohjustettujen puupintojen silotus
4–5
Täyspuisten ja viilutettujen reunojen
hionta
Ikkunoiden ja ovien huullosten hionta
Maalattujen reunojen välihionta
Maalaamattomien puuikkunoiden
hionta karhunkielellä
Puupintojen silotus karhunkielellä
ennen petsausta
Petsattujen pintojen hionta karhun
kielellä
Ylimääräisen kalkkipastan poistami
nen karhunkielellä
3–4
Petsattujen pintojen välihionta
Maalaamattomien ikkunahuullosten
puhdistus karhunkielellä
2–3
Petsattujen reunojen hionta
Lämpöplastisten muovien hionta
1–2
9 Huolto ja hoito
VAROITUS
Loukkaantumisvaara, sähköiskuvaara
Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta en
nen kaikkia huolto- ja puhdistustöitä!
Kaikki moottorin rungon avaamista edellyt
tävät huolto- ja korjaustyöt saa antaa vain
valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi.
VAROITUS
Väärin tehdyt tarkastukset voivat vahingoit
taa laitetta ja aiheuttaa tapaturmia
Sähköturvallisuuden tarkastamiseen tarvi
taan erityistietoja. Ne ovat saatavana oman
maasi Festool-huoltokorjaamoilta.
Anna vain valmistajan tai valtuutetun
huoltokorjaamon tehdä huolto- ja
korjaustyöt. Lähimmän huoltopis
teen voit katsoa nettiosoitteesta:
www.festool.fi/huolto
Käytä vain alkuperäisiä Festool-va
raosia! Tuotenumerot voit katsoa
nettiosoitteesta: www.festool.fi/
huolto
EKAT
1
2
3
5
4
Ilmankierron varmistamiseksi moottorin kote
lon jäähdytysilmarakojen täytyy olla aina vapai
ta ja puhtaita.
Jos teho heikkenee tai tärinä kasvaa, imuroi
epäpuhtaudet pois jäähdytysaukoista ja puhdis
ta laite.
9.1 Poistoimukanavien puhdistus
Suosittelemme puhdistamaan noin kerran vii
kossa (erityisesti keinohartsitasoitteen hion
nassa, märkähionnassa tai kipsin yhteydessä)
koneen poistoimukanavat [4-1] pienellä ja lit
teällä harjalla tai kangasliinalla.
9.2 Kotelon sisäpuolen puhdistus
Puhdista sähkötyökalun sisäpuoli säännöllisesti
tuulettimen alapuolelta [4-3], koska muuten tä
rinä kasvaa kertyvän pölyn takia.
9.3 Hiomalautasen ja lautasjarrun vaihto
Kumimansetti [4-2] hankaa hiomalautasta ja
estää hiomalautasen hallitsemattoman kiihty
misen. Upotettujen metallitappien ansiosta lau
tasjarru on lähestulkoon kulumaton.
Jos jarrutusteho heikkenee, tarkista ensin hio
malautasen kuluneisuus ja tarvittaessa vaihda
se. Vaihda vaurioitunut lautasjarru/kumiman
setti.
10 Lisävarusteet ja tarvikkeet
Käytä vain Festoolin alkuperäisiä hioma- ja kiil
lotuslautasia. Huonolaatuisten hioma- ja kiillo
tuslautasten käyttö saattaa aiheuttaa voima
kasta epätasapainoa, joka huonontaa työtulok
sen laatua ja lisää koneen kulumista.
Tarvikkeiden ja suodattimien tuotenumerot voit
katsoa Festoolin tuoteoppaasta tai nettiosoit
teesta "www.festool.fi".
11 Ympäristö
Älä heitä käytöstä poistettua konetta ta
lousjätteiden joukkoon! Toimita käytös
tä poistetut laitteet, tarvikkeet ja pak
kaukset ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Noudata voimassaolevia kansallisia määräyk
siä.
Vain EU: käytöstä poistettuja sähkö- ja elektro
niikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direk
tiivin ja sitä vastaavan kansallisen lainsäädän
nön mukaan loppuun käytetyt sähkötyökalut
Suomi
52
täytyy kerätä erikseen talteen ja toimittaa ym
päristöä säästävään kierrätykseen.
REACh:iin liittyvät tiedot: www.festool.com/
reach
12 Yleisiä ohjeita
12.1 Tietosuojaa koskevat tiedot
Sähkötyökalu sisältää sirun, joka tallentaa au
tomaattisesti kone- ja käyttötiedot. Tallenne
tuista tiedoista ei voi päätellä suoraan henkilöl
lisyyttä.
Tiedot voidaan lukea erikoislaitteilla ilman kos
ketusta. Festool käyttää näitä tietoja yksin
omaan sähkötyökalun vianmääritykseen, kor
jaus- ja takuutöihin sekä laadunparannus- ja
edelleenkehitystarkoituksiin. Tietoja ei käytetä
tätä pidemmälle ilman asiakkaan erikseen an
tamaa lupaa.
Suomi
53
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90

Festool ETS EC 125/3 EQ Käyttö ohjeet

Kategoria
Power sanders
Tyyppi
Käyttö ohjeet