Waeco AT-35 Käyttö ohjeet

Brändi
Waeco
Kategoria
cool boxes
Malli
AT-35
Tyyppi
Käyttö ohjeet
CoolFun AT-35
DE 5 Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 13 Thermoelectric cooler
Operating manual
FR 20 Glacière thermoélectrique
Notice d’utilisation
ES 28 Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso
IT 36 Frigorifero termoelettrico
Istruzioni per l’uso
NL 44 Thermo-elektrische koelbox
Gebruiksaanwijzing
DA 51 Termoelektrisk køleboks
Betjeningsvejledning
SV 58 Termoelektrisk kylbox
Bruksanvisning
NO 65 Termoelektrisk kjøleboks
Bruksanvisning
FI 72 Sähkökäyttöinen kylmälaukku
Käyttöohje
_AT-35.book Seite 1 Freitag, 17. September 2010 11:48 11
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich unter
der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa WAECO.
Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la
dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti WAECO è possibile
ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo Internet:
www.dometic-waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen:
www.dometic-waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuotekuvastomme
maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com
_AT-35.book Seite 2 Freitag, 17. September 2010 11:48 11
Turvallisuusohjeet
72
Olkaa hyvä ja lukekaa tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen
käyttöön ottamista ja säilyttäkää ohje hyvin. Siinä tapauksessa, että
myytte laitteen eteenpäin, antakaa ohje tällöin edelleen ostajalle.
Sisällysluettelo
1 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6 Puhdistaminen ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
8 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
9 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
10 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Olkaa hyvä ja noudattakaa myös seuraavia turvallisuusohjeita.
1 Turvallisuusohjeet
1.1 Yleinen turvallisuus
a
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
z Henkilöiden, jotka eivät voi käyttää kylmälaukkua turvallisesti
fyysisten, sensoristen tai psyykkisten taitojensa vuoksi, tai
kokemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi, ei tulisi käyttää
laitetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkilön ohjeita.
z Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Säilyttäkää ja käyttäkää laitetta lasten ulottumattomissa.
z Varmistaaksesi, etteivät lapset leiki laitteella, tulee heitä valvoa.
z Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tar-
koitukseen sopivissa astioissa.
z Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen!
_AT-35.book Seite 72 Freitag, 17. September 2010 11:48 11
Turvallisuusohjeet
73
e
z Liitä laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla liitäntäjohdolla
(kuva 1 2, sivulla 3) ajoneuvon savukkeensytyttimeen tai
12-V-pistorasiaan.
tai toimituskokonaisuuteen kuuluvalla liitäntäjohdolla
(kuva 1 2, sivulla 3) ajoneuvon savukkeensytyttimeen tai
24-V-pistorasiaan.
z Älä irrota pistoketta koskaan 12-V- tai 24-V-pistorasiasta joh-
dosta vetämällä.
z Jos liitäntäjohto on vioittunut, tulee se vaihtaa samantyyppiseen
ja saman spesifikaation omaavaan johtoon.
z Irrota liitäntäpistoke:
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
z Veneissä: Huolehtikaa verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että
virransyöttönne on suojattu FI-kytkimellä. Hengenvaara!
z Irrottakaa kylmälaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet
akusta ennen pikalaturin liittämistä.
z Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan ener-
giansyöttöön.
_AT-35.book Seite 73 Freitag, 17. September 2010 11:48 11
Tarkoituksenmukainen käyttö
74
1.2 Laitteen käyttöturvallisuus
a
z Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja pis-
toke ovat kuivia.
z Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
z Huomio ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan johdet-
tua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että laite on riittävän
etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee kiertämään.
z Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
z Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
z Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
z Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin. Tämä kos-
kee ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä: Hengenvaara!
z Mobicool ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasi-
anmukaisesta käytöstä tai väärästä käytöstä.
2 Tarkoituksenmukainen käyttö
Tämä kylmälaite sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen.
Laite on tarkoitettu käyttöön:
z auton (savukkeensytytin), veneen tai matkailuauton 12-V-DC-ajoneuvo-
verkossa
z auton (savukkeensytytin), veneen tai matkailuauton 24-V-ajoneuvover-
kossa
Laite sopii myös camping-käyttöön. Laitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle.
Sitä voidaan käyttää laukkuna tai kaappina.
a
Huomio!
Jos haluatte jäähdyttää lääkkeitä, tarkistakaa, vastaako laitteen
jäähdytysteho kulloisenkin lääkkeen vaatimuksia.
_AT-35.book Seite 74 Freitag, 17. September 2010 11:48 11
Toimituskokonaisuus
75
3 Toimituskokonaisuus
4 Tekninen kuvaus
Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön. Se voi jäähdyttää tuotteita korkein-
taan 20 °C ympäristön lämpötilaa kylmemmiksi ja pitää ne kylminä.
Elintarvikkeet voidaan erottaa toisistaan väliverkon avulla, esim. pullot ja he-
delmät. Yksittäinen juomapullo voidaan ottaa pois pulloluukun kautta.
Jäähdytys on kulumaton ja fluorattuja kloorihiilivetyjä sisältämätön peltier-
jäähdytys, jonka lämmönpoisto hoidetaan tuulettimella.
4.1 Laitekuvaus
Kylmälaukku muodostuu seuraavista osista:
5 Käyttö
Merkki-LED (kuva 3 1, sivulla 4) ilmaisee kylmälaukun toiminnon.
I
Ohje
Puhdistakaa uusi kylmälaite hygieenisistä syistä kostealla liinalla
sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (kts. myös Kap-
pale ”Puhdistaminen ja hoito” sivulla 77).
Kohta –
kuva 1,
sivulla 3
Määrä Nimitys
1 1 Kylmälaite CoolFun AT-35 (Tuotenro. AT-035DC)
2 1 Liitäntäjohto 12-V-DC-liitäntään tai 24-V-DC-
liitäntään
Kohta –
kuva 2,
sivulla 3
Nimitys
1 Kantokahva
2 Tuuletusraot
3 Merkki-LED ja jännitteensyötön liittimet (kuva 3,
sivulla 4)
4 Pulloluukku
_AT-35.book Seite 75 Freitag, 17. September 2010 11:48 11
Käyttö
76
5.1 Vinkkejä energian säästämiseen
z Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringon-
paisteelta.
z Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa
kylminä.
z Älkää avatko kylmälaitetta tarpeettoman usein!
z Ottakaa yksittäinen juomapullo ulos pulloluukun (kuva 2 4, sivulla 3)
kautta.
z Älkää pitäkö kantta tai luukkua auki tarpeettoman kauan!
5.2 Kylmälaukun käyttäminen
I
Ohje
Kylmälaukkunne tarvitsee kaikkien kylmälaitteiden tavoin kunnon
tuuletuksen, jotta sen synnyttämä lämpö pääsee poistumaan. Muu-
toin laitteen asianmukaista toimintaa ei voida taata.
Asettakaa kylmälaukku tukevalle alustalle.
Työnnä 12-V- tai 24-V-liitäntäjohto (kuva 1 2, sivulla 3) tasavirtaliitti-
meen (kuva 3 2, sivulla 4) ja liitä se ajoneuvon savukkeensytyttimeen,
12-V-
tai 24-V-pistorasiaan.
I
Ohje
Sulkekaa laukku kunnolla kääntämällä kansi jälleen kiinni.
Kylmälaukku alkaa jäähdyttää sisätilaansa.
a
Huomio!
Huolehtikaa siitä, että kylmälaukussa on vain esineitä tai tuotteita,
jotka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
Kun lopetat kylmälaukun käyttämisen,
irrota liitäntäpistoke.
_AT-35.book Seite 76 Freitag, 17. September 2010 11:48 11
Puhdistaminen ja hoito
77
5.3 Liittäminen savukkeensytyttimeen
I
Ohje
Huomatkaa, että sytytyksen täytyy mahd. olla virransyöttöä varten
päällä, kun kylmälaukku liitetään ajoneuvonne savukkeensytytti-
meen.
6 Puhdistaminen ja hoito
e
Huomio!
Vedä liitäntäjohto irti pistorasiasta tai savukkeensytyttimestä aina
ennen kuin puhdistat kylmälaukun.
a
Huomio!
Älkää puhdistako kylmälaukkua koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
a
Huomio!
Älkää käyttäkö puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai
kovia esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaukkua.
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.
7 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
z kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
z valitusperuste tai vikakuvaus.
_AT-35.book Seite 77 Freitag, 17. September 2010 11:48 11
Häiriöiden poistaminen
78
8 Häiriöiden poistaminen
9 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat laitteen lopullisesti käytöstä, ota selvää laitteen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmässä kierrätyskeskuksessa
tai kauppiaasi luona.
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Laukku ei toimi (pistoke on
kiinnitetty, valodiodi (LED)
(kuva 3 1, sivulla 4) ei
loista).
Ajoneuvon 12-V- tai
24-V-pistorasiassa
(savukkeensytytti-
messä) ei ole jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virtalukon
täytyy olla päällä, jotta savukkeensytytin
saa jännitettä.
Vaihtovirtapistorasi-
assa ei ole jännitettä.
Kokeile toista pistorasiaa.
Laukku ei jäähdytä
(pistoke on kiinnitetty, valo-
diodi (LED) (kuva 3 1,
sivulla 4) loistaa).
Sisätuuletin tai jäähdy-
tyselementti on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Käytettäessä laitetta 12-V-
tai 24-V-pistorasian
(savukkeensytytin) avulla:
Sytytys on päällä ja laukku
ei toimi.
Vedä pistoke pistorasiasta
ja tarkasta seuraavat koh-
dat.
12-V- tai 24-V-pistora-
sian runko on likainen.
Tämän vuoksi sähköi-
nen kontakti on heikko.
Jos kylmälaukkusi pistoke lämpenee
12-V- tai 24-V-pistorasiassa hyvin lämpi-
mäksi, joko runko täytyy puhdistaa tai
pistoketta ei ole mahdollisesti koottu
oikein.
12-V- tai 24-V-
pistokkeessa oleva
sulake on palanut.
Vaihda sulake (5 A) 12-V- tai 24-V-pis-
tokkeesta (kuva 4 1, sivulla 4).
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihda ajoneuvon 12-V- tai 24-V-pistora-
sian sulake (tavallisesti 15 A) (noudata
ajoneuvosi käyttöohjeita).
_AT-35.book Seite 78 Freitag, 17. September 2010 11:48 11
Tekniset tiedot
79
10 Tekniset tiedot
Laitteelle on myönnetty tarkastettua turvallisuutta osoittava GS-merkki.
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja toimitus-
mahdollisuuksiin pidätetään.
Tuotenro. AT-035DC
Bruttotilavuus: 35 litraa
Liitäntäjännite: 12/24 V DC
Tehonkulutus: 47 W (12 V
DC
)
55 W (24 V
DC
)
Jäähdytysteho: maks. 20 °C ympäristölämpötilaa kylmemmäksi
Paino: n. 8 kg
Mitat: kuva 5, sivulla 4
Tarkastus/sertifikaatti:
E4
_AT-35.book Seite 79 Freitag, 17. September 2010 11:48 11
/

Tämä käsikirja soveltuu myös