Dometic CoolFun CX 26 Omistajan opas

Brändi
Dometic
Kategoria
cool boxes
Malli
CoolFun CX 26
Tyyppi
Omistajan opas
CoolFun CX26, CXT26, CX30
DE 5 Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 17 Thermoelectric cooler
Instruction Manual
FR 29 Glacière thermoélectrique
Notice d’emploi
ES 41 Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso
IT 52 Frigorifero termoelettrico
Istruzioni per l’uso
NL 64 Thermo-elektrische koelbox
Gebruiksaanwijzingen
DA 75 Termoelektrisk køleboks
Betjeningsanvisning
SV 86 Termoelektrisk kylbox
Bruksanvisning
NO 97 Termoelektrisk kjøleboks
Bruksanvisning
FI 108 Sähkökäyttöinen kylmälaukku
Käyttöohjeet
PT 119 Geleira termoeléctrica
Manual de instruções
RU 130 Термоэлектрический
холодильник
Инструкция по эксплуатации
PL 143 Przenośna lodówka
termoelektryczna
Instrukcja obsługi
CS 154 Termoelektrický chladicí box
Návod k obsluze
SK 165 Termoelektrický chladiaci box
Návod na obsluhu
HU 176 Termoelektromos hűtőláda
Használati utasítás
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta:
www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę si
ę zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
FI
Symbolien selitykset CoolFun CX26, CXT26, CX30
108
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöön ottamista ja säi-
lytä ohje. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudel-
le käyttäjälle.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epätarkoituksen-
mukaisesta käytöstä tai väärästä käytöstä.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7 Puhdistus ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
8 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
9 Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
11 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
1 Symbolien selitykset
D
!
!
VAARA!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.
FI
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Turvallisuusohjeet
109
A
I
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
D
VAARA!
Veneissä: Huolehdi verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että
virransyöttö on suojattu FI-kytkimellä.
!
VAROITUS!
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön
vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai
jotka ovat kokemattomia ja/tai tietämättömiä, voivat käyttää tätä
laitetta valvonnan alaisina tai kun heille on opetettu laitteen tur-
vallinen käyttö ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
FI
Turvallisuusohjeet CoolFun CX26, CXT26, CX30
110
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki
laitteella.
Säilytä ja käytä laitetta alle 8-vuotiaiden lasten ulottumatto-
missa.
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita tavaroita kuten
esim. suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
!
HUOMIO!
Irrota laite verkosta
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
A
HUOMAUTUS!
Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla DC-liitäntäjohdolla
DC-pistorasiaan
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla 230 V -liitäntäjohdolla
230 V -vaihtovirtaverkkoon
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrottakaa
kylmälaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet akusta ennen
pikalaturin liittämistä.
Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrota liitäntä tai
sammuta kylmälaite, kun sammutat moottorin. Muuten akku voi
purkautua.
Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
D
VAARA!
Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin.
Tämä koskee ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä.
FI
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Turvallisuusohjeet
111
!
HUOMIO!
Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja
pistoke ovat kuivia.
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä kylmälaukun sisällä mitään sähkölaitteita, vaikka
valmistaja näitä suosittelisikin.
Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
Ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan
johdettua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että laite on
riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee
kiertämään.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
FI
Tarkoituksenmukainen käyttö CoolFun CX26, CXT26, CX30
112
3 Tarkoituksenmukainen käyttö
Kylmälaite sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen (CX26, CXT26, CX30) ja
lämmittämiseen (vain CX30). Jäähdytys- ja lämmityskäyttö voidaan valita
kytkimen avulla (vain CX30).
Laitteen voi liittää seuraavasti:
CX26: jännitteeseen 12 Vg
CXT26: jännitteeseen 12 Vg tai jännitteeseen 24 Vg
CX30: jännitteeseen 12 Vg tai jännitteeseen 230 Vw
Kylmälaite on tarkoitettu sisäkäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, esim.
kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstökeittiöihin
maatalouskäyttöön
hotellien, motellien ja muiden majoituspaikkojen vieraskäyttöön
aamiaismajoituksiin
pitopalvelu- ja tukkukauppakäyttöön
Laite sopii myös camping-käyttöön. Laitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle.
!
4 Toimituskokonaisuus
HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elin-
tarvikkeiden tai lääkkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää
Kohta –
kuva 1, sivulla 3
Määrä Nimitys
1 1 Kylmälaite
–1Käyttöohje
FI
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Tekninen kuvaus
113
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön. Se pystyy jäähdyttämään tuotteita
maks. 18 °C ympäristön lämpötilaa kylmemmiksi ja pitämään ne kylminä
(CX26, CXT26, CX30) tai lämmittämään ne maks. 65 °C:een (CX30).
Jäähdytys on kulumaton peltier-jäähdytys, jonka lämmönpoisto hoidetaan
tuulettimella.
5.1 Käyttölaitteet
Vain CX30:
Valitse haluttu tila Cold-/Hot-kytkimellä (kuva 2 2, sivulla 3).
Kun kylmälaite on liitettynä 230 V -vaihtovirtaverkkoon, sitä voi käyttää kah-
della erilaisella käyttötavalla:
ECO-tila: kylmälaite kuluttaa vähemmän energiaa
MAX-tila: kylmälaite saavuttaa maksimijäähdytystehon
Haluttu jäähdytysteho valitaan jäähdytystehosäätimellä (kuva 2 1,
sivulla 3):
Käännä jäähdytystehosäädintä myötäpäivään suurentaaksesi jäähdy-
tystehoa.
Maksimijäähdytystehon saat kääntämällä jäähdytystehosäädintä myötä-
päivään niin pitkälle kuin se menee (asento ”Max”).
Käännä jäähdytystehosäädintä vastapäivään pienentääksesi jäähdytys-
tehoa.
Kytke kylmälaite pois päältä kääntämällä jäähdytystehosäädintä vastapäi-
vään niin pitkälle kuin se menee (asento ”Min”).
Kun kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaaan, jäähdytystehoa ei voi säätää.
Kohta –
kuva 2,
sivulla 3
Nimitys
1 Jäähdytystehosäädin
2 Cold-/Hot-kytkin
FI
Käyttö CoolFun CX26, CXT26, CX30
114
6 Käyttö
!
A
I
I
HUOMIO! Terveysriski!
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tar-
koitukseen sopivissa astioissa.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Huolehdi siitä, että kylmälaitteessa on vain esineitä tai tuottei-
ta, jotka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
Huolehdi siitä, ettet jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai ruo-
kia liian voimakkaasti. Juomat ja nestemäiset ruoat laajenevat
jäätyessään. Tämä voi rikkoa lasiastian.
Huomioi, että kylmälaukku tarvitsee kunnon tuuletuksen, jotta
sen synnyttämä lämpö pääsee poistumaan. Muutoin laitteen
asianmukaista toimintaa ei voida taata. Erityisesti tuuletusauk-
koja ei saa peittää.
OHJE
Puhdista uusi kylmälaite hygieenisistä syistä kostealla liinalla
sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (ks. myös
kap. ”Puhdistus ja hoito” sivulla 116).
Kylmälaitteen sisään voi muodostua muutama vesipisara, jos
se jäähtyy pidemmän aikaa. Tämä on tavallista, koska ilman
kosteus kondensoituu vesipisaroiksi, kun lämpötila kylmälait-
teessa alenee. Kylmälaite ei ole rikki. Pyyhi se tarvittaessa kui-
valla liinalla.
OHJE
Kansi on salvattu, kun kahva on käännetty taakse tai kylmälaitetta
kannetaan. Voit avata kannen vain, kun kahva on käännettynä
eteen.
FI
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Käyttö
115
6.1 Vinkkejä energian säästämiseen
Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.
Jos haluat paremman energiatehokkuuden ja rajoitetun jäähdytystehon
kylmälaitteellesi, käytä kylmälaitteen ECO-toimintoa.
Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa
kylminä.
Älkää avatko kylmälaitetta tarpeettoman usein.
Älä jätä jäähdytyslaitetta auki pidemmäksi ajaksi kuin tarpeen.
6.2 Kylmälaitteen käyttö tasavirralla
(CX26, CXT26, CX30)
Aseta laite tukevalle alustalle.
Liitä DC-liitäntäjohto savukkeensytyttimeen tai ajoneuvon DC-pistorasi-
aan.
Laite alkaa jäähdyttää tai lämmittää sisätilaansa.
Vedä liitäntäpistoke ulos kylmälaitteen poistamiseksi käytöstä.
6.3 Kylmälaitteen käyttö tasavirralla (vain CX30)
Aseta laite tukevalle alustalle.
Liitä 230 V -liitäntäjohto vaihtojännitteeseen.
Käännä jäähdytystehosäädin (kuva 2 1, sivulla 3) haluamaasi asen-
toon.
Kytke laite päälle työntämällä Cold-/Hot-kytkin (kuva 2 3, sivulla 3)
asentoon ”Cold” (jäähdytys) tai ”Hot” (lämmitys).
Laite alkaa jäähdyttää tai lämmittää sisätilaansa.
FI
Puhdistus ja hoito CoolFun CX26, CXT26, CX30
116
6.4 Liittäminen savukkeensytyttimeen
I
7 Puhdistus ja hoito
!
A
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.
Varmista, että laitteen ilmanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita pölystä ja
liasta, jotta toiminnassa syntyvä lämpö voidaan johtaa pois ja laite ei
pääse vaurioitumaan.
8 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
OHJE
Huomaa, että virran täytyy mahdollisesti olla virransyöttöä varten
päällä, kun kylmälaite liitetään ajoneuvon savukkeensytyttimeen.
VAROITUS!
Irrota laite verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Älä puhdista kylmälaitetta koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaitetta.
FI
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Vianetsintä
117
9Vianetsintä
10 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Laite ei toimi (pistoke on
paikallaan).
Ajoneuvon 12 V/24 V -
pistorasiassa (savuk-
keensytyttimessä) ei ole
jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virran täy-
tyy olla päällä, jotta savukkeensytytin
saa jännitettä.
Vaihtovirtapistorasiassa
ei ole jännitettä.
Kokeile toista pistorasiaa.
Sisätuuletin tai jäähdy-
tyselementti on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Käyttö 12 V/24 V -pisto-
rasiassa (savukkeensyty-
tin):
Virta on päällä ja laukku
ei toimi.
12 V/24 V -pistorasian
runko on likainen.
Tämän vuoksi sähköi-
nen kontakti on heikko.
Jos kylmälaitteen pistoke lämpenee
12 V/24 V -pistorasiakannassa hyvin
lämpimäksi, joko kanta täytyy puhdis-
taa tai pistoketta ei ole mahdollisesti
koottu oikein.
12 V/24 V -pistokkeen
sulake on palanut.
Vaihda 12 V/24 V -pistokkeen sulake
samansuuruiseen sulakkeeseen
(kuva 3 1, sivulla 4).
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihda ajoneuvon 12 V/24 V -pistora-
sian sulake (tavallisesti 15 A) (Noudata
tällöin ajoneuvon käyttöohjeita).
FI
Tekniset tiedot CoolFun CX26, CXT26, CX30
118
11 Tekniset tiedot
CoolFun CX26 CoolFun CXT26 CoolFun CX30
Liitäntäjännite: 12 Vg 12/24 Vg 12 Vg
220 – 240 Vw,
50/60 Hz
Tehonkulutus: 47 W 47 W (12 Vg )
55 W (24 Vg )
47 W (12 Vg
jäähdytystila)
39 W (12 Vg
lämmitystila)
maks. 55 W
(230 Vw jäähdy-
tystila)
39 W (230 Vw
lämmitystila)
7,5 W (230 Vw,
ECO-tila)
Jäähdytysteho: maks. 18 °C alle ympäristölämpötilan
Lämmitysteho: 65 °C
Luokka: Muu lokero
Energiatehokkuus-
luokka:
A++
Energiankulutus: 66 kWh/vuosi
Bruttotilavuus: 25 l 26 l 30 l
Hyötytilavuus 24 l 25 l 29 l
Ilmastoluokka: N N ST
Ympäristön lämpötila: 16 ... 38 °C
Melupäästöt: 39 dB
Mitat (L x K x S), mm: 396 x 296 x 395 396 x 296 x 395 396 x 296 x 445
Paino: n. 3,7 kg n. 4,0 kg n. 4,3 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
E4
/