Honeywell HO-1100RE Ohjekirja

Kategoria
Household fans
Tyyppi
Ohjekirja
HO-1100RE
OSCILLATING TOWER FAN WITH REMOTE CONTROL
User instructions
OSZILLIERENDER TURMVENTILATOR MIT FERNBEDIENUNG
Gebrauchsanweisung
VENTILATEUR COLONNE OSCILLANT AVEC TÉLÉCOMMANDE
Mode d emploi
OSCILLERENDE TORENVENTILATOR MET AFSTANDBEDIENING
Gebruiksaanwijzing
VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO CON CONTROL REMOTO
Instrucciones de uso
VENTOINHA DE COLUNA DE AR OSCILANTE COM CONTROLO REMOTO
Manual do utilizador
VENTILATORE OSCILLANTE A TORRE CON TELECOMANDO
Istruzioni d'uso
OSCILLERANDE TORNFLÄKT MED FJÄRRKONTROLL
Bruksanvisning
TÅRNVIFTE MED DREIEFUNKSJON OG FJERNKONTROLL
Bruksanvisning
OSCILLERENDE TÅRNVENTILATOR MED FJERNBETJENING
Betjeningsvejledning
OSKILLOIVA TORNITUULETIN KAUKOSÄÄTIMELLÄ
Käyttöohje
OSCYLUJĄCY WENTYLATOR WIEŻOWY Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
Instrukcja obsługi
UZAKTAN KUMANDALI, SALINIMLI KULE VANT‹LATÖR
Kullan›m Talimatlar›
OSZCILLÁLÓ TORONYVENTILÁTOR TÁVVEZÉRLŐVEL
Használati utasítás
OSCILAôNÍ VĚŽOVÝ VENTILÁTOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
Návod k použití
OSCILIRAJUĆI TORANJSKI VENTILATOR S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
Upute za uporabu
POKONČNI VENTILATOR (STOLP IZVEDBA) Z ZASUKOM GLAVE LEVO/DESNO IN DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
Navodilo za uporabo
ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ БАШЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
∆ΗΓIΕΣ XΡΗΣΗΣ
SA
GR
RU
SI
HR
CZ
HU
TR
PL
FI
DK
NO
SE
IT
PT
ES
NL
FR
DE
GB
SUOMI
34
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Lue nämä ohjeet ennen tuulettimen käyttöä. Säilytä
käyttöohjeet huolellisesti.
1. Valvonta on välttämätöntä, jos tuuletinta käytetään
lasten lähellä. Pidä kaukosäädin poissa lasten ulottuvilta.
2. Kytke tuuletin vain yksivaiheiseen pistorasiaan, jonka
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua
jännitettä.
3. Sammuta tuuletin ja irrota virtajohto (5) pistorasiasta
aina, kun tuuletinta ei käytetä tai kun sitä siirretään,
käsitellään tai puhdistetaan. Älä vedä virtajohdosta (5)
irrottaessasi laitetta pistorasiasta.
4. Pura virtajohto (5) rullalta kokonaan ennen laitteen
käyttöä. Vain osittain puretun virtajohdon (5) käyttö voi
johtaa laitteen ylikuumenemiseen tai aiheuttaa tulipalon.
5. Älä käytä portaatonta tehonsäädintä. Sen käyttö voi
johtaa ylikuumenemiseen, tulipaloon, sähköiskuun tai
toimintahäiriöihin.
6. Tuulettimen saa ottaa käyttöön vasta sitten, kun se on
asennettu oikein kappaleessa Asennusohjeet annettuja
ohjeita noudattaen.
7. Älä upota tuuletinta ja kaukosäädintä (7) veteen tai
muihin nesteisiin, äläkä kaada vettä tai muita nesteitä
tuulettimen tai kaukosäätimen päälle. Älä jätä
kaukosäädintä (7) suoraan auringonvaloon.
8. Puhdista tuuletin ja kaukosäädin (7) säännöllisesti
puhdistusohjeita noudattaen.
9. Käytä tuuletinta vain näiden käyttöohjeiden mukaisesti.
Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena
tulipalo tai sähköisku.
10. Käytä kaukosäätimessä vain uusia Alkaline-paristoja
AAA (1,5 V). Vaihda paristot vain uusiin Alkaline-paristoi-
hin AAA (1,5 V) ja hävitä vanhat paristot ympäristöystäväl-
lisesti maakohtaisia määräyksiä noudattaen.
11. Jos et käytä kaukosäädintä (7) pidempään aikaan (jos
viimeisestä käytöstä on kulunut 4 viikkoa tai enemmän),
poista paristot kaukosäätimestä.
12. Tuuletin on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön
sisätiloissa eikä se siksi sovellu ammattimaiseen käyttöön.
Älä käytä tuuletinta kylpyammeen, suihkun, uima-altaan tai
minkään sellaisen paikan läheisyydessä, missä tuulettimen
päälle voi roiskua vettä.
13. Älä ota tuuletinta käyttöön, jos se on vaurioitunut,
viallinen tai jos se ei toimi kunnolla. Irrota virtajohto (5)
pistorasiasta.
14. Jos tuulettimen virtajohto on vaurioitunut, se on
korjattava valmistajan hyväksymällä korjaamolla, sillä
korjaukseen tarvitaan erikoistyökaluja.
RAKENNE
1. Etupuolen jalkakannake
2. Takapuolen jalkakannake
3. Ristikantaruuvit
4. Virtajohdon ohjausura
5. Virtajohto pistokkeella
6. Kantokahva
7. Kaukosäädin
8. Paristokotelo
9. Paristokotelon kansi
10. Kaukosäätimen teline
11. Ohjauspaneeli
12. -painike (pois)
13. -painike (päällä, pyörimisnopeus)
14. Timer-painike
15. Oskillointipainike
16. Tuulitoiminnon käyttötilapainike
17. Pyörimisnopeuden merkkivalot I, II, III
18. Timer-merkkivalot 0,5h, 1h, 2h, 4h
19. Tuulitoiminnon käyttötilan merkkivalo ja
KÄYTTÖÖNOTTO
1. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuulettimen
käyttöönottoa.
2. Pura kaikki tuulettimen osat sekä pistokkeella varustettu
virtajohto (5) pakkauksesta, poista kaikki pakkausmateriaalit
ja hävitä ne ympäristöystävällisesti.
3. Aseta tuuletin tasaiselle ja kestävälle alustalle. Varmista,
että se on tukevasti paikoillaan eikä pääse kaatumaan tai
putoamaan. Muihin esineisiin on pidettävä vähintään
50 cm turvaetäisyys.
ASENNUSOHJEET
1. Löyhdytä tuulettimen alapuolella olevat neljä
ristikantaruuvia (3) ja irrota ne.
2. Aseta ensin etupuolen jalkakannake (1) tuulettimen alle
ja paina sitten takapuolen jalkakannakkeen (2) neljä
ohjausaukkoa etupuolen jalkakannakkeen (1) neljää
ohjausuloketta vasten. Etupuolen jalkakannakkeen (1)
etureunassa on koristekaari; ja takapuolen jalkakannakkeen
(2) alapuolella on ohjausura (4) virtajohtoa varten.
Varmista jalkakannakkeita asentaessasi, että virtajohto (5)
kulkee jalkakannakkeiden keskellä olevan reiän läpi.
3. Kiinnitä etupuolen ja takapuolen jalkakannake (1+2)
tuulettimen alapuolelta neljällä ristikantaruuvilla (3).
Varmista, että etupuolen ja takapuolen jalkakannake (1 +2)
ovat lujasti paikoillaan tuulettimessa.
35
SUOMI
4. Vie virtajohto (5) ulos takapuolen jalkakannakkeen (2)
alapuolella olevan ohjausuran (4) läpi.
5. Aseta tuuletin pystyasentoon. Varmista, että virtajohto
(5) kulkee takapuolen jalkakannakkeessa (2) olevan aukon
läpi ja että jalkakannakkeet (1+2) eivät ole virtajohdon (5)
päällä.
KAUKOSÄÄDIN
1. Laita paristot (2 AAA-paristoa, 1,5V) paristokoteloon (8)
ja liuuta kantta (9) kiinni päin, kunnes kuulet kannen
lukittuvan paikoilleen. Kaukosäätimen (7) toimintaetäisyys
on viisi metriä. Varmista, etteivät mitkään esineet häiritse
kaukosäätimen signaalia.
2. Säilytä kaukosäädintä (7) sille tarkoitetussa telineessä
(10) tuulettimen päällä aina, kun et käytä sitä.
3. Vaihda paristot vain uusiin Alkaline-paristoihin AAA
(1,5 V) ja hävitä vanhat paristot ympäristöystävällisesti
maakohtaisia määräyksiä noudattaen.
4. Jos et käytä kaukosäädintä (7) pidempään aikaan
(4 viikkoon), poista paristot kaukosäätimestä.
KÄYTTÖOHJEET
1. Aseta tuuletin tasaiselle ja kestävälle alustalle. Varmista,
että se on tukevasti paikoillaan eikä pääse putoamaan tai
kaatumaan. Muihin esineisiin on pidettävä vähintään 50
cm turvaetäisyys.
2. Varmista, että tuuletin on kytketty pois päältä. Työnnä
virtajohto (5) pistorasiaan, ja laita paristot kaukosäätimeen
(7).
3. Voit käyttää tuuletinta manuaalisesti ohjauspaneelista
(11) tai kaukosäätimen (7) avulla.
4. Tuuletin käynnistyy painettaessa painiketta (13).
Painamalla -painiketta (13) toistuvasti
voit säätää tuulettimen pyörimisnopeutta:
I = hidas
II = keskinopea
III = nopea.
Vastaavat merkkivalot I, II tai III (17) syttyvät
palamaan. Tuuletin toimii normaalilla tuuletustoiminnolla.
5. Painettaessa oskillointipainiketta (15) tuuletin
alkaa oskilloida vasemmalta oikealle. Jos haluat pysäyttää
oskilloinnin, paina painiketta (15) uudelleen.
6. Painamalla painiketta (16) voit valita kaksi eri
käyttötilaa, jotka jäljittelevät luonnollista tuulta:
-merkkivalo (19) on vihreä:
Tuuletin kytkeytyy päälle ja pois ja jäljittelee luonnollista
tuulta tuuletusvoimakkuutta vaihtelemalla. Voit valita
pyörimisnopeudeksi I, II tai III. Tuuletusvoimakkuus
vaihtelee tällöin seuraavasti: heikko-voimakas-heikko-pois.
-merkkivalo (19) on vihreä (vaimeneminen yön
ajaksi):
Tuuletin kytkeytyy päälle ja pois ja jäljittelee luonnollista
tuulta tuuletusvoimakkuutta vaihtelemalla. Valitse
pyörimisnopeudeksi III. Puolen tunnin käyttöajan
jälkeen tuulettimen pyörimisnopeus hidastuu automaatti-
sesti tasolle II, ja jälleen puolen tunnin kuluttua tasolle
I. Tuuletin toimii pyörimisnopeudella I, kunnes se
sammutetaan. Tuuletin vaihtelee käytön aikana tuuletusvoi-
makkuutta sammutustilasta heikkoon ja voimakkaaseen
tuuletukseen. Pyörimisnopeuden merkkivalot (17) palavat
aina käytössä olevien pyörimisnopeuksien mukaisesti.
Painamalla oskillointipainiketta (15) voit käynnistää
näissä molemmissa käyttötiloissa lisäksi tuulettimen
oskilloinnin vasemmalta oikealle.
7. Tuuletin on varustettu "TIMER-toiminnolla. Tämä
toiminto kytkee tuulettimen pois päältä ohjelmoidun ajan
kuluttua. Ohjelmoitava aika voi olla vähintään 30 minuuttia
ja korkeintaan 7,5 tuntia ja se voidaan ohjelmoida
toimimaan 0,5 tunnin jaksoissa painamalla Timer-painiketta
(14). Vastaavat Timer-merkkivalot (17) syttyvät
palamaan. Esimerkiksi:
1 painallus: 0,5 tuntia - merkkivalo "0,5h on vihreä
5 painallusta: 2,5 tuntia - merkkivalot "2h ja "0,5h ovat
vihreitä
10 painallusta: 5,0 tuntia - merkkivalot "4h ja "1h ovat
vihreitä
15 painallusta: 7,5 tuntia - merkkivalot "4h, "2h, "1h ja
"0,5h ovat vihreitä
Jos haluat lopettaa "TIMER-toiminnon, paina -paini-
ketta (14) toistuvasti, kunnes kaikki Timer-merkkivalot (18)
ovat sammuneet.
8. Kuljeta tuuletinta kantokahvasta (6). Sammuta tuuletin
ennen kuljetusta painamalla -painiketta (12) ja irrota
virtajohto (5) pistorasiasta.
9. Kun lopetat tuulettimen käytön, sammuta tuuletin
painamalla -painiketta (12) ja irrota virtajohto (5)
pistorasiasta.
PUHDISTUS JA SÄILYTYS
Suosittelemme puhdistamaan tuulettimen ja kaukosäätimen
(7) säännöllisin välein.
Jotta tuulettimen ja kaukosäätimen (7) toiminta ei
häiriytyisi, noudata seuraavia ohjeita.
SUOMI
36
Puhdistus
1. Kytke tuuletin pois päältä painamalla -painiketta (12)
ja irrota virtajohto (5) pistorasiasta ennen puhdistusta.
Poista paristot kaukosäätimestä (7).
2. Puhdista tuulettimen ja kaukosäätimen (7) ulkopinnat
pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen
bensiiniä, ohenteita tai muita kemikaaleja. Puhdista ritilät
pölynimurin harjaosalla.
3. Älä upota tuuletinta ja kaukosäädintä (7) veteen tai
muihin nesteisiin, äläkä kaada vettä tai muita nesteitä
tuulettimen tai kaukosäätimen (7) päälle.
4. Laita paristot takaisin kaukosäätimeen (7). Ota tuuletin
jälleen käyttöön kappaleen "Käyttöohjeetmukaisesti.
Säilytys
1. Jos tuuletinta ja kaukosäädintä (7) ei käytetä pidempään
aikaan (jos viimeisestä käytöstä on kulunut neljä viikkoa tai
enemmän), puhdista ne kappaleessa Puhdistus
annettuja ohjeita noudattaen. Poista paristot
kaukosäätimestä (7).
2. Aseta kaukosäädin (7) sille tarkoitettuun telineeseen (10).
3. Säilytä tuuletinta ja kaukosäädintä (7) viileässä,
kuivassa paikassa.
KAUPPAEHTO
Kauppaehtona ostaja ottaa vastuun tämän KAZ-tuotteen
asianmukaisesta käytöstä ja hoidosta näiden käyttöohjeiden
mukaisesti. Ostajan tai käyttäjän on itse arvioitava, missä
tilanteissa ja miten kauan hän voi käyttää tätä KAZ-tuotetta.
HUOMIO: JOS HAVAITSET KAZ-TUOTTEESSASI HÄIRIÖITÄ,
NOUDATA TAKUUEHDOISSA ANNETTUJA OHJEITA. ÄLÄ
YRITÄ AVATA TAI KORJATA TÄTÄ KAZ-TUOTETTA ITSE,
SILLÄ SE JOHTAA TAKUUN RAUKEAMISEEN JA VOI
AIHEUTTAA HENKILÖ- TAI ESINEVAHINKOJA.
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Honeywell HO-1100RE Ohjekirja

Kategoria
Household fans
Tyyppi
Ohjekirja