Melissa 671-116 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
JOHDANTO
Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tuuletinta
ensimmäisen kerran.
Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä
tuulettimen eri toimintoihin myöhemminkin.
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
•Varmista, että tuulettimen jännite vastaa verkkojännitettä.
Käytä tuuletinta vain käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin.
Älä koskaan työnnä sormiasi, kyniä tai muita esineitä
tuuletinritilään laitteen ollessa toiminnassa.
Kytke virta pois ennen tuulettimen siirtämistä tai
puhdistamista.
Sijoita tuuletin vakaalle ja tasaiselle alustalle, jotta se ei kaadu.
Älä altista tuuletinta korkealle kuumuudelle tai kosteudelle,
koska ne saattavat vaurioittaa sähkökomponentteja.
Älä upota laitetta nesteeseen.
•Varsinkaan vanhusten ja pikkulasten ei tulisi altistua jatkuvalle
viileälle ilmavirralle.
Pidä tuuletin lasten ulottumattomissa.
•Varmista, että virtajohto ei jää puristuksiin laitteen alle,
laatikkojen väliin, hyllyjen taakse jne.
Älä vie laitteen virtajohtoa mattojen ym. alta.
•Varmista, että virtajohto ei ole kulkuväylällä, jotta kukaan ei
kompastu johtoon.
Älä käytä laitetta, jos se tai virtajohto on vaurioitunut. Anna
korjaus ammattilaisen tehtäväksi.
•Vain sisäkäyttöön.
LAITTEEN OSAT
Tuuletin:
1. Tuulettimen moottorikokonaisuus
2. Takaritilä
3. Ritilän pidätinrengas
4. Moottorin pyöritysakseli
5. Lapa
6. Lavan kiinnitysnuppi
7. Eturitilä
8. Ritilän kiinnittimet
9. Kiristysruuvin kanta
10. Ohjauspaneeli
11. Korkeudensäätörengas
12. Kiinnitysruuvi
13. Alusta
14. Jalat
15. Suojus
Käyttöpaneeli:
16. Kauko-ohjaimen signaalin vastaanotin
17. Power on -merkkivalo (virta päällä -merkkivalo)
18. Swing-painike (keinupainike)
19. Kääntöilmaisin
20. Mode-painike
21. On and speed -painike (päälle- ja nopeudensäätöpainike)
22. Nopeuden ilmaisin (High, nopea; Mid, keskinopea; Low, hidas)
23. Tilailmaisimet (Nature, tuuli; Sleep, yö)
24. Timer-painike (ajastinpainike)
25. Ajastimen ilmaisimet (0,5 h, 1 h, 2 h, 4 h)
26. Off-painike (pois päältä -painike)
Kauko-ohjain:
27. Tuulettimen signaali
28. Swing-painike (keinupainike)
29. Timer-painike (ajastinpainike)
30. Mode-painike
31. Off-painike (pois päältä -painike)
32. On and speed -painike (päälle- ja nopeudensäätöpainike)
KOKOAMINEN:
Aseta kaksi jalkaa siten, että ne
muodostavat ristin ja kiinnitä
alusta jalkoihin neljällä ruuvilla.
Aseta suojus siten, että se peittää
kaikki neljä ruuvia.
Löysää korkeudensäätörengasta.
Liu'uta alusta haluamallesi
korkeudelle ja kiristä
korkeudensäätörengas tiukaksi.
VAROITUS: Korkeudensäätörengas
on kiristettävä kunnolla ennen
moottoriosan asentamista alustalle.
Kiinnitä moottori-
runkokokonaisuus alustan päähän
ja kiristä kiinnitysruuvi tiukaksi.
•Irrota lavan kiinnitysnuppi
moottorin pyöritysakselista
kääntämällä sitä myötäpäivään.
•Irrota ritilän pidätinrengas
moottorin kotelon etuosasta
kääntämällä sitä vastapäivään.
Aseta takaritilä moottorin kotelon
etuosaa vasten siten, että kahva
on ylhäällä, ja varmista, että
moottorin kotelon kohdistustapit
ovat oikein paikallaan ritilän
aukoissa.
•Kierrä ritilän pidätinrengas
moottorin kotelon ulkoneviin
kierteisiin kääntämällä
pidätinrengasta myötäpäivään ja
kiristä tiukaksi.
8
FI
11.
10.
14.
15.
1.
9.
13.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
24.
26.
22.
23.
25.
27.
28.
30.
32.
29.
31.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12.
FS40G_IM6 13/02/06 9:08 Side 8
Aseta tuulettimen lapa moottorin pyöritysakselin päälle. Aseta
lavan takapinnalla oleva lovi moottorin pyöritysakselin läpi
tulevaan pitonastaan.
Kierrä lavan kiinnitysnuppia vastapäivään ja kiinnitä se
moottorin pyöritysakseliin. Kiristä tiukasti lavan etuosaa
vasten.
Aseta eturitilä takaritilää vasten siten, että reunojen aukot,
joihin sopii pienet mutteripultit, ovat linjassa keskenään.
Työnnä pultit aukkoihin ja kiristä muttereita. Älä kiristä niitä
kokonaan tässä vaiheessa.
•Vie ritilän kiinnittimet paikalleen, ja varmista, että ne ovat
oikeassa kohdassa ritilän reunassa.
Kiristä ritilän reunan läpi tuleva pieni mutteripultti kokonaan.
KÄYTTÖ
VAROITUS:
Älä koskaan käytä laitetta elektronisen ajastimen kanssa tulipalon
ja sähköiskun vaaran vuoksi.
•Työnnä pistoke sopivaan pistorasiaan.
•Voit säätää ilmavirran ylä- ja alakulmaa löysäämällä
kiristysruuvin kantaa ja kallistamalla tuuletinta ylös- tai
alaspäin haluamaasi asentoon. Kiristä kiristysruuvi, jotta
tuuletin pysyy haluamassasi asennossa.
•Voit säätää tuulettimen korkeutta löysäämällä pylvään
korkeudensäätörengasta, nostamalla tai laskemalla tuuletinta
varovasti haluamaasi korkeuteen ja kiristämällä sitten
korkeudensäätörenkaan uudelleen tiukaksi.
Aseta kaksi AAA-paristoa (eivät sisälly toimitukseen)
kaukosäätimeen. Varmista paristokotelon pohjamerkinnästä,
että ne ovat oikein päin. Hävitä tyhjät paristot asianmukaisesti
paikallisia määräyksiä noudattaen.
Kaukosäädin tulee kohdistaa tuulettimen ohjauspaneeliin, jotta
se toimii. Toimintasäde voi olla jopa 8 metriä paristojen
kunnosta ja ympäristöstä riippuen.
Voit valita kaikki alla kuvatut toiminnot joko manuaalisesti suoraan
tuulettimen rungosta tai kaukosäätimellä.
Kun tuuletin kytketään pistorasiaan, POWER ON -merkkivalo
syttyy.
Painamalla ON/SPEED -painiketta tai OFF-painiketta tuuletin
kytkeytyy tilaan ON (päällä) tai OFF (pois päältä).
Kun tuuletin on päällä, voit valita nopeudeksi joko LOW,
MEDIUM tai HIGH tässä järjestyksessä painamalla ON/SPEED
-painiketta. Valitun nopeuden vieressä oleva punainen LED-
valo syttyy.
Ajastin:
Kun tuuletin on käynnissä, voit valita käyntiajan 0,5 tunnista 7,5
tuntiin painamalla TIMER-painiketta (0,5 h kerrallaan). Asetettua
aikaa vastaavat punaiset LED-valot syttyvät. Tuuletin pysähtyy
asetetun ajan umpeuduttua. LED-valot osoittavat jäljellä olevan
ajan ennen tuulettimen pysähtymistä.
Esimerkki: Kun käyntiajaksi on asetettu 7,5 tuntia, kaikki neljä ajan
ilmaisinta on käytössä: 4 + 2 + 1 + 0,5 = 7,5.
Ajastinta voi käyttää kaikissa kolmessa eri tilassa (NORMAL,
NATURE, SLEEP).
Tilan valinta:
Kun tuuletin on päällä, voit valita tilojen NATURE, SLEEP ja
NORMAL välillä tässä järjestyksessä painamalla MODE-painiketta.
Jos valitset tilan NATURE tai SLEEP, valitun tilan vieressä oleva
punainen LED-valo syttyy.
NORMAL-tilassa LED-valo ei syty, ja voit valita vakionopeudeksi
joko LOW, MEDIUM tai HIGH.
Nature-tila:
NATURE-tilassa nopeus vaihtelee koko ajan ja jäljittelee siten
luonnollisen tuulen muuttuvaa vaikutusta.
NATURE-tilassa voit valita tuulettimen nopeuden kolmen eri
nopeusasetuksen väliltä (Low, Mid tai High).
Sleep-tila:
SLEEP-tilassa tuulettimen nopeus vaihtelee saman kaavan
mukaan kuin NATURE-tilassa, mutta tässä tilassa nopeus laskee,
millä pyritään huomioimaan se, että nukkuessa ihmisen lämpötila
laskee hieman.
Jos valitset SLEEP-tilan alussa LOW-nopeuden, tuuletin toimii
LOW SLEEP -tilassa, kunnes esiasetettu aika on umpeutunut tai
tuuletin on kytketty pois päältä.
Oskillointi:
Jos painat SWING-painiketta tuulettimen ollessa käynnissä,
tuulettimen oskillointi aktivoituu tai kytkeytyy pois päältä.
Varoitus: Tuuletin tulee olla kytkettynä pois päältä aina, kun säädät
sen korkeutta tai kulmaa.
PUHDISTUS
Katkaise tuulettimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta
ennen laitteen puhdistusta.
Puhdista muoviosat kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Varmista, että tuulettimen pintaan ei jää
pesuainetta.
Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.
Älä upota laitetta nesteeseen.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: .
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on
hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan
direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto,
käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin.
Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite
voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle
hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen
käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai
paikallisilta viranomaisilta.
TAKUU EI OLE VOIMASSA
Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta.
Jos laitetta on käsitelty väärin, rajusti tai se on kärsinyt muita
vaurioita.
Jos syntyneet viat johtuvat häiriöistä sähköverkossa.
Jos laitetta on korjattu luvattomasti.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua,
minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman
etukäteisilmoitusta.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
9
FS40G_IM6 13/02/06 9:08 Side 9
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Melissa 671-116 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja