Dometic CAS-60 Käyttö ohjeet

Brändi
Dometic
Kategoria
cool boxes
Malli
CAS-60
Tyyppi
Käyttö ohjeet
CombiCool CAS-60
DE 8 Absorber-Kühlschrank
Einbau- und Bedienungsanleitung
EN 31 Absorber Cooler
Installation and operating manual
FR 51 Réfrigérateur à absorption
Notice de montage et d’utilisation
ES 74 Nevera con extractor
Instrucciones de montaje y uso
IT 97 Frigorifero ad assorbimento
Istruzioni per I’uso e il montaggio
NL 119 Absorptie-Koelkast
Montagehandleiding en gebruiks-
aanwijzing
DA 142 Absorptionskøleboks
Installations- og betjenings-
vejledning
SV 162 Kylskåp med absorptionssystem
Monterings- och bruksanvisning
NO 182 Absorbasjons-kjøleskap
Montasje- og bruksanvisning
FI 203 Absorbtiojääkaappi
Asennus- ja käyttöohje
CAS-60.book Seite 1 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich unter
der Internetadresse: www.waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa WAECO.
Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la
dirección de Internet: www.waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti WAECO è possibile
ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo Internet:
www.waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuotekuvastomme
maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.waeco.com
CAS-60.book Seite 2 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
CombiCool CAS-60
203
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen kiinnittämistä ja käyttöön
ottamista ja säilytä ohje hyvin. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje
tällöin edelleen uudelle käyttäjälle.
Sisällysluettelo
1 Ohjeita käyttöohjeen käyttöön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
6 Oven salvan vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
7 Jääkaapin liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
8 Jääkaapin päälle kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
9 Jääkaapin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
10 Puhdistus ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
11 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
12 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
13 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
14 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
CAS-60.book Seite 203 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
Ohjeita käyttöohjeen käyttöön CombiCool CAS-60
204
1 Ohjeita käyttöohjeen käyttöön
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
laitevahinkoihin.
Huomio!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännitteestä johtuviin
vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja laiteva-
hinkoihin ja haitata laitteen toimintaa.
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivu 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohtaan 5 kuvassa 1 sivulla 3”.
Noudata myös seuraavia turvallisuusohjeita.
CAS-60.book Seite 204 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
CombiCool CAS-60 Turvallisuusohjeet
205
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Älä vahingoita jäähdytysjärjestelmää.
z Älä aseta sähkölaitteita kylmälaitteen sisään.
z Huolehdi siitä, ettei tuuletusrakoja peitetä.
Noudata seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:
takana oleviin esteisiin vähintään 5 cm
sivuilla oleviin esteisiin vähintään 5 cm
z Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen!
z Irrota liitäntäjohto tai irrota letkuliitäntä
ennen jokaista puhdistusta tai huoltoa
jokaisen käytön jälkeen
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
z Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Säilytä ja käytä laitetta aina lasten ulottumattomissa.
z Hengenvaara!
Älä kosketa avojohtimia koskaan paljain käsin. Tämä koskee
ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä.
z Älä koskaan upota laitetta veteen.
z Suojaa laite roiskevedeltä.
z Suojaa laite sateelta ja kosteudelta.
z Suojaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
CAS-60.book Seite 205 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
Turvallisuusohjeet CombiCool CAS-60
206
z Käytä laitetta vain hyvin tuuletetuissa paikoissa.
z Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä saattaa ilmetä
hetken hajua.
z Käytä laitetta vain yhden ainoan energialähteen avulla.
z Älä aseta laitetta alttiiksi avotulelle tai muille lämpölähteille (läm-
mitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.).
z Älä laita sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
z WAECO ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasi-
anmukaisesta käytöstä tai väärästä käytöstä.
2.3 Turvallisuus käytettäessä laitetta 12 V DC -
jännitteellä
z Akun ja kylmälaatikon välisessä johtimessa täytyy olla suojana
maks.15 A -sulake.
z Valitse käyttö 12 V-tasavirralla (akkukäyttö) ainoastaan kun
käytät akkuvahtia tai ajoneuvon generaattori tuottaa tarpeeksi
jännitettä.
z Käytä ainoastaan johtoa, jolla on vastaava halkaisija (ks. tauluk-
ko sivu 212).
2.4 Turvallisuus käytettäessä laitetta 220 V – 240 -
jännitteellä
z Liitä laite vaihtojänniteverkkoon vain siihen kuuluvalla liitäntä-
johdolla.
z Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta vetämäl-
lä.
z Jos liitäntäjohto on vioittunut, tulee se vaihtaa vaaran välttämi-
seksi. Vaihda vioittunut liitäntäjohto vain samanlaiseen, spesifi-
kaatioltaan vastaavaan johtoon.
z Huolehdi ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja pistoke
ovat kuivia.
z Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan ener-
giansyöttöön.
CAS-60.book Seite 206 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
CombiCool CAS-60 Toimituskokonaisuus
207
2.5 Turvallisuus käytettäessä laitetta kaasulla
z Huolehdi riittävästä ilmansaannista ja tuuletuksesta, kun käytät
laitetta teltassa tai etuteltassa tai maan tasalla olevilla terasseil-
la.
z Älä koskaan tarkasta laitteen tiiviyttä avotulella.
z Älä aseta laitetta syttyvien materiaalien lähelle (paperi, kuivat
lehdet, tekstiilit).
z Käytä vain propaani- tai butaanikaasua (ei maakaasua).
z Laitetta saa käyttää vain tyyppikilvessä mainitulla paineella.
Käytä kiinteää DIN-DVGW-hyväksyttyjä paineensäätimiä
DIN EN 12864 mukaan.
z Nestekaasupulloja ei saa koskaan säilyttää tuulettamattomissa
paikoissa tai maanpinnan alapuolella (suppilomaiset kuopat).
z Suojaa nestekaasupullot suoralta auringonpaisteelta. Lämpötila
ei saa ylittää 50 °C:ta.
z Laitteen käyttö kaasulla ei ole sallittua laivoilla.
z Huolehdi siitä, että letkujohtimet
eivät joudu puristuksiin tai taitteelle,
ovat riittävän kaukana polttimesta.
z Jos haistat kaasua:
Sulje kaasunsyötön sulkuhana ja pullon venttiili.
Avaa ikkuna ja poistu tilasta.
Älä käytä sähköisiä kytkimiä.
Tukahduta avoliekit.
3 Toimituskokonaisuus
3.1 Lisävarusteet
Määrä Nimitys
1
Jääkaappi
1
Käyttöohje
Nimitys
Letku ja pikaliitin (vain ulkoliitäntään)
CAS-60.book Seite 207 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
Tarkoituksenmukainen käyttö CombiCool CAS-60
208
4 Tarkoituksenmukainen käyttö
Jääkaappi sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pakastami-
seen. Laite sopii myös camping-käyttöön.
Jos haluat jäähdyttää lääkkeitä, tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho ky-
seisen lääkkeen vaatimuksia.
Jääkaappi sopii käytettäväksi 12 V
DC
-jännitelähteen
(esim. ajoneuvon tupakansytytin) avulla ja vaihtoehtoisesti 220 –
240 V
AC
-verkkojännitteen avulla.
Jääkaappia voi käyttää virrasta riippumatta nestekaasulla (propaani
tai butaani).
5 Tekninen kuvaus
5.1 Kuvaus
CAS-60 on absorbtiojääkaappi. Laite on tarkoitettu eri käyttötavoille ja sitä
voi käyttää 220/240 V:n vaihtovirralla, 12 V:n tasavirralla tai butaani-/propaa-
nikaasulla. Käyttötapa säädetään etupuolen käyttöpaneelista.
Huomio!
Laitetta on saatavissa kahtena eri mallina:
30 mbarin liitäntäpaineeseen tai
50 mbarin liitäntäpaineeseen
Ota huomioon tyyppikilvessä mainittu paine sekä maasi sallittu pai-
ne.
CAS-60.book Seite 208 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
CombiCool CAS-60 Tekninen kuvaus
209
5.2 Käyttölaitteet
5.3 Kytkentäkaavio
Kytkentäkaavio: kuva 2, sivulla 3.
Kohta
kuva 1,
sivulla 3
Merkitys
1
Päälle/poiskytkin 12 V
2
Päälle-/poiskytkin 220/240 V merkkivalolla
3
Lämpötilan säädin
4
Kaasuhana
5
Sytytin
6
Liekki-ilmaisin
Kohta
kuva 2,
sivulla 3
Merkitys
1
Lämmitysvastus 12 V
2
Lämmitysvastus 220/240 V
3
Kytkin 12 V
4
Kytkin 220/240 V
5
Termostaatti
br, rt
ruskea tai punainen
bl, sw
sininen tai musta
ge, gr
keltainen tai vihreä
bl
sininen
br
ruskea
CAS-60.book Seite 209 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
Tekninen kuvaus CombiCool CAS-60
210
5.4 Varaosat
kuva 3, sivulla 4 näyttää jääkaapin varaosat.
Koh
de
Merkitys
Koh
de
Merkitys
1
Jäähdytysaggregaatti
23
220/240-V-johto
2
12-V-lämmitysvastus
24
Käyttöpaneeli
3
220/240-V-lämmitysvastus
25
Sähköosien suoja
4
Piipun kansi
26
Liekki-ilmaisin
5
Piipun kuori
27
Sytytin
6
Eristys
28
Käyttöpaneelin pidike
7
Kondenssivesisäiliö
29
Kaasuventtiilin painike
8
Alemmat saranat
30
Termostaattinuppi
9
Saranapultit
31
220/240-V-kytkin
10
Jalat
32
12-V-kytkin
11
Oven salpaus
33
Kaasujohdin
12
Ylempi sarana
34
Liekkien tarkkailu
13
Jääastiat
35
Poltin
14
Hauhdutinprofiili
36
Liekkien tarkkailu
15
Ylempi ritilä
37
Termostaatti
16
Alempi ritilä
38
Liitäntäsovitin
17
Oviastia
39
Kaasuhana
18
Oven listat
40
Sytytysjohto
19
Oven tiiviste
41
Sovitinkappale kaasun pois-
tolle
20
Oven kehys
42
Ohjauslevy
21
Kotelo
43
Poltinsuojus
22
Ovi
CAS-60.book Seite 210 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
CombiCool CAS-60 Oven salvan vaihto
211
6 Oven salvan vaihto
Toimituksessa jääkaapin oven saranat ovat oikealla puolella. Oven sara-
napuolen vaihto tapahtuu seuraavasti:
Avaa oikean saranan molemmat kiinnitysruuvit (laitteen yläpuolella) ruu-
vimeisselillä.
Vedä ovea kevyesti ja irrota se.
Ota liitostappi oikeasta alemmasta saranasta ja aseta se vasempaan sa-
ranaan.
Ota suojus pois.
Aseta sarana oven vasemmalle puolelle.
Aseta ovi vasempaan kääntötappiin ja aseta ylempi sarana reikään.
Kiristä molemmat ruuvit.
Asenna oven salpaus laitteen oikealla puolelle.
7 Jääkaapin liittäminen
7.1 Litäntä 220 V–240 V
Huomio!
Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan energian-
syöttöön.
Työnnä sukopistoke asianmukaisesti asennettuun sukopistorasiaan.
CAS-60.book Seite 211 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
Jääkaapin liittäminen CombiCool CAS-60
212
7.2 Liitäntä 12 V DC
Huomio!
Valitse 12-V:n tasavirta-käyttö (akkukäyttö) vain, jos käytät akku-
vahtia tai jos ajoneuvon generaattori tuottaa tarpeeksi jännitettä.
Ohje
Irrota jääkaappi akusta, kun moottori seisoo, muuten akku purkau-
tuu.
Ota huomioon seuraavat kohdat, että jääkaappi saa sopivan jännitteen:
z Akku on hyväkuntoinen.
z Ajoneuvon sähköjohtimet ovat läpimitaltaan vähintään 1,5 mm
2
.
z Liitännät ovat liitetty koko pituudeltaan oikein ja turvallisesti.
Varmista, että plusjohdin akun ja jääkaapin välillä on varmistettu sulak-
keella (kork. 15 A).
Liitä jääkaappi suoraan akkuun.
Valitse akun ja 12-V:n jännitesyötön johdon läpimitta seuraavan taulukon
mukaan:
Johdon pituus Johdon läpimitta
kork. 8 m 2,5 mm²
8 m-10 m 4,0 mm²
CAS-60.book Seite 212 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
CombiCool CAS-60 Jääkaapin liittäminen
213
7.3 Kaasulähteeseen liittäminen
Huomio!
Ota seuraavat ohjeet huomioon, kun käytät laitetta kaasulla:
Katuajoneuvoissa ja vesiajoneuvoissa laitetta ei saa asentaa
kaasulla käytettäväksi.
Käyttö nestekaasulla ei ole sallittua suljetuissa tiloissa.
Asetustilan tilavuuden tulee olla vähintään 20 m³ ja siinä tulee
olla avattava ikkuna ja ovi ulkoilmaan.
Huomio!
Käytä vain propaani- tai butaanikaasupulloja (ei maakaasua) tar-
kastetuilla painenvähennysventtiileillä ja sopivalla kannella.
Huomio!
Laitetta on saatavissa kahtena eri mallina:
30 mbarin liitäntäpaineeseen tai
50 mbarin liitäntäpaineeseen
Laitetta saa käyttää vain tyyppikilvessä mainitulla paineella.
Ota huomioon maasi sallitut paineet.
Käytä kiinteästi asennettua DIN-DVGW-hyväksyttyä paineensää-
dintä DIN EN 12864 mukaan. Tämän tulee tuottaa Saksassa
50 mbaria.
Huomio!
Liitäntäjohtimien vaihto tulee suorittaa kansallisia määräyksiä
vastaavalla tavalla.
Voi liittää jääkaapin seuraavilla kahdella tavalla. Ota huomioon taulukon lii-
tännät ja sallitut paineet:
Liitäntäpaikka Liitäntä Sallittu paine
Ulkoliitäntä Letku pikakytkimellä
(saatavana lisävarusteena)
30 mbar
Kaasupullo Letkuliitäntä ruuvilukolla DE: 50 mbar
AT: 50 mbar
DK, FI, NL, NO, SE: 30 mbar
BE, ES, FR, GB, IE, IT, PT:
28 – 30/37 mbar
CAS-60.book Seite 213 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
Jääkaapin liittäminen CombiCool CAS-60
214
Jääkaapin liittäminen ulkoliitäntään
Ohje!
Käytä ainoastaan WAECON letkua pikakytkimellä (lisävaruste).
Ota huomioon normit EN 732 ja EN 1949.
Ota huomioon, että painetta rajoitetaan 30 mbariin.
Liitä letkujohtimen pää jääkaapin liitäntäaukkoon (kuva 4 1, sivu 5)
kääntämällä mutterilukkoa.
Käytä tässä kiintoavainta (avainkoko 17 mm) ja pidä vastaan 13 mm:n
kiintoavaimella.
Vedä suojakorkki liitäntäkytkimestä (kuva 4 2, sivu 5).
Työnnä pistoke liitäntäkytkimeen (kuva 4 2, sivu 5), kunnes kuulet sen
loksahtavan.
Avaa liitäntäkytkimen venttiili (kuva 4 2, sivu 5).
Avaa kaasusäiliön venttiili.
Tarkasta kaikkien liitäntöjen tiiviys vuodonetsintäsuihkeella.
Tiiviys on taattu, jos kuplia ei muodostu.
Ota jääkaappi käyttöön (kappale „Jääkaapin käyttöönotto" sivulla 216).
Kaasuliitoksen purkamiseen:
Sulje liitäntäkytkimen venttiili (kuva 4 2, sivu 5).
Irrota kaasujohto.
Työnnä tässä työntöholkki suljetulla venttiilillä kahvan suuntaan.
Aseta suojakorkki liitäntäkytkimeen (kuva 4 2, sivu 5).
CAS-60.book Seite 214 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
CombiCool CAS-60 Jääkaapin liittäminen
215
Jääkaapin liitäntä kaasupulloon
Ota huomioon, että saatavilla on kiinteästi asennettu DIN-DVGW-hyväk-
sytty paineensäädin DIN EN 12864 mukaisesti, kaasupulloon sopiva.
Tarkasta, että saatavilla olla ehjä tiiviste pulloventtiiliin liitäntäaukkoon.
Älä käytä lisätiivisteitä.
Ruuvaa paineensäätimen mutterilukko (kuva 5 1, sivu 6) kädellä (ilman
työkalua) kääntämällä vasemmalle tiiviisti pulloventtiilin liitäntäaukkoon.
Ohje
Kaasupulloilla, joissa on sisäinen kuulaventtiili, tulee sen sijaan
painesäädintä kääntää oikealle pullonkierteeseen (kuva 6 1,
sivu 6).
Ruuvaa letkujohtimen mutterilukko (kuva 5 3, sivu 6) kääntämällä va-
semmalle paineensäätimen lähtöaukkoon (kuva 5 2, sivu 6).
Käytä tässä kiintoavainta (avainkoko 17 mm) ja pidä vastaan 13 mm:n
kiintoavaimella.
Ruuvaa mutterilukko letkujohtimen toisesta päästä (kuva 5 4, sivu 6)
kääntämällä vasemmalle jääkaapin lähtöaukkoihin (kuva 5 5, sivu 6).
Käytä tässä kiintoavainta (avainkoko 17 mm) ja pidä vastaan 13 mm:n
kiintoavaimella.
Tarkasta kaikkien liitäntöjen tiiviys vuodonetsintäsuihkeella.
Tiiviys on taattu, jos kuplia ei muodostu.
Ota jääkaappi käyttöön (kappale „Jääkaapin käyttöönotto" sivulla 216).
Ohje
Euroopassa (paitsi Saksassa) käytetään kiinnittämiseen ruuvi-
lukon sijaan letkusankaa. Toimi vastaavasti yllä kuvatulla tavalla:
Kaasupullot, joissa on sisäänrakennettu poistoventtiili: kuva 7,
sivulla 7
Kaasupullot, joissa on sisäinen kuulaventtiili: kuva 8, sivulla 7
CAS-60.book Seite 215 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
Jääkaapin päälle kytkeminen CombiCool CAS-60
216
8 Jääkaapin päälle kytkeminen
8.1 220 V–240 V-syötön päälle kytkentä
Varmista,
että 12 V-käytön (kuva 1 1, sivu 3) päälle-/poiskytkentä on asennos-
sa ”pois”.
että kaasuhana (kuva 1 4, sivu 3) on suljettu.
Aseta lämpötilansäädin (kuva 1 2, sivu 3) asentoon ”7”.
Aseta 220 V –240 V-käytön päälle-/poiskytkin (kuva 1 2, sivu 3) asen-
toon ”päälle”.
Punainen merkkivalo palaa.
8.2 12 V-syötön päälle kytkentä
Varmista,
että 220 V –240 V-käytön (kuva 1 2, sivu 3) päälle-/poiskytkin on
asennossa ”pois”
että kaasuhana (kuva 1 4, sivu 3) on suljettu.
Aseta 12 V-käytön päälle-/poiskytkin (kuva 1 1, sivu 3) asentoon ”pääl-
le”.
8.3 Jääkaapin käyttöönotto
Varmista,
että 12 V-käytön (kuva 1 1, sivu 3) päälle-/poiskytkentä on asennos-
sa ”pois”.
että 220 V-– 240 V käytön (kuva 1 2, sivu 3) on asennossa ”pois”.
Avaa kaasupullon venttiili.
Käännä kaasuhana (kuva 1 4, sivu 3) asentoon ” ”.
Paina kaasuhanaa (kuva 1 4, sivu 3) ja pidä se 15 s painettuna.
Paina samaan aikaan sytytintä (kuva 1 5, sivu 3).
Tarkasta painetulla kaasuhanalla, onko liekki-ilmaisin (kuva 1 6, sivu 3)
ulkona.
Vapauta kaasuhana (kuva 1 4, sivu 3).
Tarkasta, onko liekki-ilmaisin (kuva 1 6, sivu 3) edelleen ulkona.
CAS-60.book Seite 216 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
CombiCool CAS-60 Jääkaapin käyttö
217
9 Jääkaapin käyttö
Ohje
Ennen kuin otat uuden laitteen käyttöön, puhdista se hygieenisista
syistä sisältä ja ulkoa kostealla pyyhkeellä (ks. myös kappale „Puh-
distus ja huolto" sivulla 219).
Huomio!
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tarkoi-
tukseen sopivissa astioissa.
9.1 Vinkkejä energian säästämiseen
z Valitse asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpais-
teelta.
z Anna lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden laittamista säilytykseen.
z Älä avaa jääkaappia tarpeettoman usein.
z Älä pidä ovea auki tarpeettoman kauan.
z Järjestä elintarvikkeet siten, että ilma pääsee kiertämään.
9.2 Jääkaapin käyttö
Ohje
Jäähdytystehoon voi vaikuttaa
ympäristön lämpötila,
säilöttävien elintarvikkeiden määrä,
oven avaamiset.
Huomio!
Huolehdi siitä, että jääkaapissa on vain esineitä tai tuotteita, jotka
saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
Huomio!
Huolehdi siitä, että et jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai ruokia
liian voimakkaasti. Jäätyessä juomat ja nestemäiset ruoat laajene-
vat. Tämä voi rikkoa lasiastian.
CAS-60.book Seite 217 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
Jääkaapin käyttö CombiCool CAS-60
218
9.3 Lämpötilan säätö
Käyttöönoton jälkeen jääkaappi saavuttaa noin neljässä tunnissa
optimaalisen lämpötilan. WAECO suosittelee siksi jääkaapin päälle kytken-
tää muutamaa tuntia ennen matkaa, ja sen täyttämistä valmiiksi kylmillä elin-
tarvikkeilla.
Käyttö 220/240 V:lla
Vain 220/240 V-vaihtovirtakäytössä lämpötilaa säätelee termostaatti.
Aseta termostaatti asteelle 3 tai 4, niin riittävä jäähdytyslämpötila säilyy
normaalissa käytössä.
Aseta termostaatti korkeammalle vain, jos haluat alemman lämpötilan tai
ulkolämpötila on korkea.
Käyttö 12 V DC:lla
12 V:n tasavirralla käytettäessä laite jäähtyy jatkuvassa käytössä.
Käyttö kaasulla
Nestekaasua käytettäessä voi lämpötilaa säädellä osin kaasuhanalla.
Jos ympäristön lämpötila on yli 25° C tai jos ovea avataan usein, aseta
kaasuhanan vipu asentoon ”
Jos ympäristön lämpötila on alhainen, säädä kaasuhana asentoon ” ”.
Jääpalojen valmistaminen
Huomio!
Älä aseta pakastimeen pulloja tai tölkkejä, joissa on hiilihappojuo-
mia, koska kylmyys voi rikkoa ne.
Täytä jääpalasäiliö vedellä 3 mm reuna alapuolelle.
Aseta jääpalasäiliö pakastimeen.
Aseta 220/240 V-käytössä termostaatti asentoon ”7”.
Jääpalojen teko sujuu siten nopeimmin.
CAS-60.book Seite 218 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
CombiCool CAS-60 Puhdistus ja huolto
219
Kaasupullon vaihtaminen
Huomio!
Vaihda kaasupullo vain hyvin tuuletetussa tilassa.
Huolehdi siitä, että lähellä ei ole sytytyslähteitä.
Kytke jääkaappi pois päältä käänmällä lämpötilansäädintä (kuva 1 3,
sivu 3) myötäpäivään kokonaan kiinni.
Sulje kaasupullon paineenalennusventtiili.
Ruuvaa paineenalennusventtiili pullosta pois.
Tarkasta kaasujohdon tila.
Vaihda kaasujohto, jos materiaali on vaurioitunut.
Ruuvaa paineenalennusventtiili tiukasti uuteen pulloon.
10 Puhdistus ja huolto
Huomio!
Irrota ennen laitteen jokaista puhdistusta liitäntäjohto tai avaa let-
kuliitokset.
Huomio!
Älä puhdista laitetta koskaan juoksevan veden alla tai tiskivedessä.
Huomio!
Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa jääkaappia.
Jääkaapin sulattaminen
Ilmankosteus voi muodostaa laitteen sisälle huurretta, joka vähentää jäähdy-
tystehoa. Sulata laite siksi ajoissa.
Huomio!
Älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen pois-
toon tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
Tarkasta jään muodostus säännöllisesti.
CAS-60.book Seite 219 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
Tuotevastuu CombiCool CAS-60
220
Kun kerros on noin 4 mm:n paksuinen, tulee laite sulattaa. Sulata jääkaappi
seuraavasti:
Ota kylmätavarat pois.
Laita ne mahd. toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.
Kytke jääkaappi pois päältä.
Katkaise virran- tai kaasunsyöttö.
Sulatusvesi kulkee automaattisesti ulos keräysastiaan laitteen takapuo-
lella. Se haihtuu, kun laitetta käytetään uudelleen.
Pyyhi laite sisältä sulatuksen jälkeen huolellisesti.
Jääkaapin puhdistus
Sulata laite yllä kuvatulla tavalla.
Puhdista jääkaappi ajoittain sisältä kostealla liinalla.
Puhdista laite ulkopuolelta kostealla liinalla.
11 Tuotevastuu
Laitetta koskevat omat yleiset takuu- ja vastuuehtomme. Jos tuote sattuu
olemaan viallinen, ole hyvä ja lähetä se maasi WAECO-toimipisteeseen
(osoitteet käyttöohjeen takasivulla) tai omalle ammattikauppiaallesi. Korjaus-
ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
z kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
z valitusperuste tai vikakuvaus.
12 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
Kun poistat laitteen lopullisesti käytöstä, ota selvää laitteen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmässä kierrätyskeskuksessa
tai ammattikauppiaallasi.
CAS-60.book Seite 220 Dienstag, 10. Oktober 2006 3:41 15
/

Tämä käsikirja soveltuu myös