Ferm CDM1086 Omistajan opas

Kategoria
Cordless combi drills
Tyyppi
Omistajan opas
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
Cordless drill
18V -1,5Ah
CDM1086
www.ferm.com
Original instructions 05
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 09
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
14
Traduction de la notice originale 19
Traducción del manual original 24
Tradução do manual original 29
Traduzione delle istruzioni originali 34
Översättning av bruksanvisning i original 39
Alkuperäisten ohjeiden käännös 44
Oversatt fra orginal veiledning 48
Oversættelse af den originale brugsanvisning 53
44
Ferm
FIN
AKKUPORAKONE
Onnittelut tämän Ferm-tuotteen hankinnan
johdosta.
Sinulla on nyt loistava tuote, jonka on toimittanut
yksi Euroopan johtavista laitetoimittajista. Kaikki
Fermin toimittamat tuotteet on valmistettu
korkeimpien laatu- ja turvallisuusstandardien
mukaisesti. Periaatteemme on myös tarjota
erittäin laadukasta asiakaspalvelua, jota tukee
kokonaisvaltainen tuotetakuu. Toivomme, että
tulet nauttimaan tuotteestamme monien vuosien
ajan.
Tekstin numerot viittaavat kaavioihin sivuilla 2
- 4.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen käytönottoa. Tutustu laitteen
toimintatapaan ja käyttöön. Huolla laite
ohjeiden mukaisesti, jotta se toimii aina
moitteettomasti. Käyttöohje ja siihen
liittyvät asiakirjat on säilytettävä laitteen
läheisyydessä.
Sisältö
1. Laiteteentiedot
2. Turvaohjeet
3. Lisävarusteiden asennus
4. Käyttö
5. Kunnossapito ja korjaukset
1. LAITEENTIEDOT
Tekniset tiedot
Jännite 18 V
Jännite Akkulatauslaite 230-240 V~
Taajuus Akkulatauslaite 50 Hz
Akun varauskyky 1,5 Ah
Latausaika 70 minuuttia
Porausnopeuksien lukumäärä 2
Max. vääntömomentti
(Nopeus alhainen) 20 Nm
Kierrosluku, ilman kuormaa
Asento I 0 - 350/min
Asento II 0 - 1250/min
Poranistukan kiinnittäminen 1,0 - 10 mm
Paino (Akku mukaan luettuna) 1,5 kg
Lpa (äänenpaine)
75 dB(A), K=3
Lwa (äänitehotaso)
86 dB(A), K=3
Tärinäarvo
1,68 m/s
2
, K=1,5
Tärinätaso
Tämän ohjekirjan takana mainittu tärinäsäteilytaso
on mitattu standardin EN 60745 mukaisen
standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
• laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai
erilaisten tai huonosti ylläpidettyjen
lisälaitteiden kanssa voi lisätä merkittävästi
altistumistasoa
• laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on
käynnissä, mutta sillä ei tehdä työtä,
altistumistaso voi olla huomattavasti pienempi
Suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä
laite ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet
lämpiminä ja järjestämällä työmenetelmät
Pakkauksen sisältö
1 Langaton pora
1 Akku
1 Laturi
2 Kaksipuoliset terät
1 Käyttöohjeet
1 Turvallisuusohjeet
1 Takuukortti
Tarkista laite, erilliset osat ja lisävarusteet mahdol-
listen kuljetuksesta aiheutuneiden vaurioiden
varalta.
Tuotetiedot
Kuva A
1. Suuntakytkin
2. Akun vapautuspainike
3. Akku
4. Virtakytkin
5. Väännön asetusrengas
6. Istukka
7. Nopeuden säädin
2. TURVAOHJEET
Symbolien selitykset
Osoittaa loukkaantumisvaaran,
hengenvaaran tai työkalun
vaurioitumisriskin, jos tämän oppaan
ohjeita ei noudateta.
Osoittaa sähköiskuvaaran.
45
Ferm
FIN
Laitteen käyntinopeutta voidaan säätää
sähköisesti.
Ei saa käytä sateessa
Vain sisäkäyttöön
Toimita akku kierrätykseen.
Muuntaja ei ole häiriötilanteissa
vaarallinen.
Enimmäislämpötila 40°
Älä heitä akkua tuleen.
Älä heitä akkua veteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita lataus laitetta ja
akkulohkoa varten
Jos joudut happolohkossa olevan
hapon kanssa kosketuksiin, pese happo
heti pois vedellä. Jos happoa joutuu
silmiin, huuhtele silmät heti vedellä ja
hakeudu heti lääkäriin!
1. Lue käyttöohje ja turvallisuusohje
latauslaitteelle ja akkulohkolle ennen käyttöä
ja noudata niitä!
2. Huomio! Käytä vain latauslaitetta ja
akkulohkoa, jotka valmistaja on toimittanut,
muussa tapauksessa on olemassa
onnettomuusvaara.
3. Suojaa latauslaite, akkulohko ja sähkötyökalu
kosteudelta, kuten esim. vesisateelta tai
lumelta.
4. Tarkista aina ennen latauslaitteen käyttöä
kaikkien kaapeleiden oikea liitäntä.
5. Jos havaitset kaapeleissa vaurioita,
latauslaitetta ei saa enää käyttää. Vaurioitunut
kaapeli on heti vaihdettava.
6. Kun et käytä latauslaitetta, verkkopistoke
täytyy olla vedettynä irti pistorasiasta. Älä
vedä pistoketta verkkokaapelista.
7. Jos latauslaite sattuu putoamaan tai on
muualla laitettu alttiiksi voimakkaalle
mekaaniselle rasitukselle, jätä se ennen
lisäkäyttöä ensin tunnustetun
ammattikorjaamon tutkittavaksi vaurion
varalta. Vaurioituneet osat täytyy vaihtaa.
8. Käsittele akkulohkoa varovasti, älä anna sen
pudota tai älä iske sitä.
9. Älä milloinkaan itse yritä korjata latauslaitetta
tai akkulohkoa.
Tunnustetun ammattikorjaamon täytyy aina
suorittaa korjaukset, muussa tapauksessa on
olemassa onnettomuusvaara.
10. Vedä aina ennen latauslaitteen tai akkulohkon
puhdistusta tai huoltoa latauslaitteen
verkkopistoke irti pistorasiasta.
11. Älä lataa akkulohkoa, jos ympäristön lämpötila
on 5 °C alapuolella tai 40 °C yläpuolella.
12. Akkulohkoa ei saa oikosulkea.
Oikosulussa sähkö virtaa suurella
virranvoimakkuudella. Seurauksena voi
olla ylikuumennus, palonvaara tai
akkulohkon halkeaminen. Tämä voi
johtaa akkulohkon vahingoittumiseen tai
onnettomuusvaaraan käyttäjälle.
Siitä syystä:
• Älä kiinnitä mitään kaapeleita akkulohkon
napoihin.
• Ota tällöin huomioon, ettei akkulohkon
kiinnittimessä ole mitään metalliesineitä
(nauloja, klemmareita, kolikkoja jne.).
• Älä laita akkulohkoa alttiiksi vedelle tai
sateelle.
• Käytä mukana toimitettua akkulohkoa
ainoastaan yhdessä tämän
akkuporaruuvaajan kanssa, jotta vältät
virheitä ja/tai vaaran.
13. Vaurioitunut tai ei enää lataava akkulohko
täytyy hävittää ongelmajätteenä. Älä heitä sitä
talousjätteeseen.
14. Älä milloinkaan heitä akkulohkoa tuleen tai
veteen. On olemassa räjähdysvaara!
46
Ferm
FIN
Sähköturvallisuus
Tarkasta aina, vastaako akkujännite
tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
Tarkasta lisäksi, vastaako verkkojännite
akkulataajan tulojännitettä.
Luokan II kone – kaksoiseristetty –
maadoitettua pistorasiaa ei tarvita.
Kaapeleiden tai pistokkeiden vaihto
Vanhat kaapelit ja pistokkeet on hävitettävä
välittömästi sen jälkeen, kun ne on vaihdettu
uusiin.
• Ota akkulohko pois. Kun sähkötyökalua ei
käytetä, ennen huoltoa ja työkalujen vaihdon
yhteydessä kuten esim. kiinnitysistukka,
poranterä.
• Laite on tarkoitettu ruuvaamiseen ja
poraamiseen. Kaikki muut käytöt suljetaan
nimenomaan pois.
3. LISÄVARUSTEIDEN ASENNUS
Poista akku porakoneesta ennen
lisävarusteiden asentamista.
Poranterien sisään laittaminen ja irrottaminen
Kuva B
Poranterien lisäksi koneessa voidaan käyttää
ruuvikärkiä (kuusiokantakiinnityksellä).
• Avaa poranistukka (6) kääntämällä sitä
laipoitukselta (8).
• Aseta poranterän varsi sisään poranistukan
kiinnitykseen.
• Väännä poranistukka tiukkaan, niin että
poranterä on kiinnitetty.
• Kierrä poranistukka jälleen auki, kun haluat
vaihtaa poranterän.
Akun sisään laittaminen ja poistaminen
Kuva C
Tarkasta, että akkulohkon tai työkalun
ulkopinta on puhdas ja kuiva ennen kuin
latauslaite liitetään.
• Huolehdi, että pyörimissuuntakytkin (1 Kuva
A) on keskiasennossa välttääksesi, että kone
voidaan kytkeä päälle odottamattomasti.
• Aseta akku (3) koneen jalkaan, kuten
piirustuksessa on esitetty. Paina akku
tiukkaan, kunnes se lukittuu.
• Paina molemmin käsin sulkunappeja (2)
ennen kuin poistat akun, ja vedä akku ulos
koneen jalasta.
4. KÄYTTÖ
Huomioi aina turvallisuusohjeet ja
pitäydy asiaankuuluviin määräyksiin.
Pidä koneesta kunnolla kiinni ja paina poranterä
tasaisesti työkappaleeseen. Älä ylikuormita
konetta. Käytä ainoastaan poranteriä, joissa ei
vielä pysty havaitsemaan mitään kulumista.
Kuluneet poranterät vaikuttavat haitallisesti
koneen toimintakelpoisuuteen.
Nopeuden asettaminen
Kuva D
Koneessa on kaksi porausnopeutta.
• Aseta nopeudenvalintakytkin (7) hitaalle
poraamiselle tai ruuvaamista varten käännä
päälle/pois asentoon ´1´.
• Aseta nopeudenvalintakytkin nopeaa
poraamista varten asentoon ´2´.
Älä vaihda porausnopeutta moottorin
ydessä!
Vääntömomentin asettaminen
Kuva E
Koneessa on 21 eri vääntömomentin asetusta,
joilla kone voi määrittää voiman ruuvien sisään- ja
uloskääntämiseen.
• Aseta vääntömomentin asetusrengas (5)
haluttuun asentoon.
• Vääntömomentin asetukset, jotka ovat
valittavissa, ilmoitetaan asetusrenkaalla
numeroiden 1 - 21 sekä kahden väliasentoa
merkitsevien numeroiden välissä olevan
pisteen avulla.
• Valitse pääasiallisesti ruuvin liikuttamiseksi
niin alhainen asento kuin mahdollista.
• Valitse korkeampi asento, jos moottori liukuu
47
Ferm
FIN
läpi.
Ruuvien päälle- ja poiskääntäminen
Fig. A
• Aseta pyörimissuunnan kytkin (1) asentoon
´´ ruuvien kiinniruuvaamista varten.
• Aseta pyörimissuunnan kytkin (1) asentoon
´±´ ruuvien aukiruuvaamista varten.
Poraaminen
• Käännä vääntömomentin asetusrengas (5)
porausasentoon.
Huolehdi, että pyörimissuunnan kytkin
(1) porauksessa on aina asetettu
asentoon ´´.
IPäälle- ja poiskytkeminen
Kuva A
• Paina Päälle-/Poiskytkin (4) päälle. Ohjaat
koneen pyörimisnopeutta voimansiirron
välityksellä kytkimillä.
• Jos päästät irti Päälle-/Poiskytkimestä (4),
poranistukkaa jarrutetaan heti, eikä se pyöri
enää.
• Työnnä pyörimissuunnan kytkin (1) keskelle,
koneen sulkemiseksi poiskytkettyyn tilaan.
Pane kone pois vasta, kun moottori on täysin
pysähtyneenä. Älä laita konetta pölyiselle
alustalle. Pölyhiukkaset voivat tunkeutua sisään
mekanismiin.
Vesitasain
Kuva H
Porassa on kaksoislukemalla varustettu
vaakasuora/pystysuora tasain, jonka avulla pora
voidaan pitää “tasaisena” vaakasuoria ja
pystysuoria reikiä poratessa. Vaakasuora tasain
(13) sijaitsee porakotelon yläosassa. Pystysuora
tasain (14) sijaitsee porakotelon takaosassa.
Säilytä tasainen porausasento pitämällä poraa
asennossa, jossa tasaimen kupla on kohdistunut
tasaimen näyttöympyrään.
Akun lataus
• Pakkauksen akku toimitetaan osittain
ladattuna.
• Käytä akkulaturia ainoastaan lämpötiloissa
+ 5 °C - + 40 ºC.
• Käytä akkulaturia ainoastaan kuivissa ja hyvin
tuuletetuissa paikoissa.
Lataus
Kuva F
Yksi litiumioniakkujen etu on, että tehon menetys
on minimaalinen ennen kuin akku on täysin tyhjä.
Konetta voidaan käyttää siihen saakka, kun
terän teho loppuu kokonaan. Akku on tällöin tyhjä
ja se tulee ladata.
Akun lataus
Kuva F
• Aseta akun kanta (9) vastaavaan tilaan laturin
yläosassa (10).
• Varmista, että akun kanta painetaan kokonaan
laturiin niin alas kuin mahdollista.
• Liitä laturi verkkovirtalähteeseen.
LED-merkkivalot
Kuva G
Kun akkulaturi on kytketty sähköverkkoon ja akku
asetettu paikoilleen, laturi aloittaa akun latauksen.
Punainen LED-merkkivalo (11) ja vihreö LED-
merkkivalo (12) laturin päällä osoittavat lataustilan.
• Kun laturi on kytketty verkkovirtalàhteeseen
ilman akkua, vihreä LED-merkkivalo (12)
syttyy.
• Kun akku on asennettu, punainen LED-
merkkivalo (11) alkaa vilkkumaan ilmoittaen,
että lataus on käynnissä.
• Kun akku on ladattu täyteen, lataus pysähtyy
ja vihreä LED-merkkivalo (12) alkaa
vilkkumaan.
• Jos akku jätetään laturiin, laturi siirtyy
valmiustilaan 2 tunnin jälkeen. Vihreä LED-
merkkivalo (12) lakkaa vilkkumasta ja siihen
syttyy pysyvä valo.
Virheen tapahtuessa punainen LED-
merkkivalo (11) syttyy.
Jos akkulämpötila on liian korkea
turvallisen latauksen suorittamiseen,
sekä vihreä LED-merkkivalo (12) ja
punainen LED-merkkivalo (11) syttyvät,
tämä merkitsee, että latausprosessi on
keskeytystilassa. Lataus käynnistyy
uudelleen, kun akku on jäähtynyt
tarpeeksi.
Litiumionikennot voidaan säilyttää
pitkään eikä niiden latausta
menetetä. Kun konetta ei käytetä
pitkään aikaan, akku kannattaa
asettaa säilöön ladattuna.
48
Ferm
N
5. KUNNOSSAPITO JA
KORJAUKSET
Irrota aina kone virtalähteestä ennen
huollon aloittamista.
Koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja
mahdollisimman pienellä huoltotarpeella.
Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla
voit itsekin vaikuttaa koneen käyttöikään.
Puhdistaminen
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti
pehmeällä kankaalla. Parasta olisi puhdistaa se
jokaisen käyttökerran jälkeen. Pidä koneen
jäähdytysaukot puhtaina. Jos lika on pinttynyt, voit
käyttää saippuavedellä kostutettua kangaspalaa.
Älä kuitenkaan käytä liuottimia kuten bensiiniä,
alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne
vahingoittavat koneen muoviosia.
Voitelu
Konetta ei tarvitse voidella.
Viat
Jos kone vikaantuu esimerkiksi osan kulumisen
johdosta, ota yhteys takuukortin huoltopisteeseen.
Tämän käyttöoppaan takasivulla on hajotuskuva,
jossa on lueteltu tilattavissa olevat osat.
Ympäristö
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu
tukevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on
mahdollisimman ympäristöystävällinen.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat
sähkölaitteet on toimitettava
asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
Takuu
Lue takuuehdot koneen mukaan liitetystä
takuukortista.
BATTERIDREVET DRILL
Takk for at du kjøpte dette Ferm-produktet.
Ved å gjøre det har du nå et utmerket produkt,
levert av en av Europas ledende leverandører. Alle
produkter som leveres til deg av Ferm er produsert
i henhold til de høyeste standarder for ytelse og
sikkerhet. Som en del av filosofien vår, har vi også
en ypperlig kundeservice som støttes av
omfattende garanti. Vi håper du vil like å bruke
dette produktet i mange år framover.
Tallene i teksten henviser til diagrammene på
side 2- 4.
Les bruksanvisningen nøye før du tar
maskinen i bruk. Gjør deg kjent med
hvordan redskapen fungerer og hvordan
den skal brukes. Vedlikehold maskinen
som angitt i instruksene, slik at den alltid
fungerer knirkefritt. Bruksanvisning og
tilhørende dokumentasjon skal
oppbevares i nærheten av maskinen.
Innhold
1. Maskininformasjon
2. Sikkerhetsinstruksjoner
3. Montering av tilbehør
4. Betjening
5. Service og vedlikehold
1. MASKININFORMASJON
Tekniske spesifikasjoner
Spennung 18 V
Spenning batteriladeapparat 230-240 V~
Frekvens batteriladeapparat 50 Hz
Batteriytelse 1,5 Ah
Ladetid 70 minutter
Antall borehastigheter 2
Maks. dreiemoment (lav hastighet)
20
Nm
Turtall, uten belastn.
Posisjon I 0 - 350/min
Posisjon II 0 - 1250/min
Chuckdybde 1,0 - 10 mm
Vekt (inkl. batteri) 1,5 kg
Lpa (Lydtrykk)
75 dB(A), K=3
Lwa (Lydytelse)
86 dB(A), K=3
Vibrasjonsfaktor
1,68 m/s
2
, K=1,5
1 / 1

Ferm CDM1086 Omistajan opas

Kategoria
Cordless combi drills
Tyyppi
Omistajan opas