R82 Caribou Ohjekirja

Brändi
R82
Malli
Caribou
Tyyppi
Ohjekirja
3
etac.com
EN
For products with a power unit mount-
ed, this document is an appendix to
the following user guides and products.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
IT
FRESFIN
SVNODK
NLDE
BRPT
GR
JP
SN
CZPLRU
For produkter med en strømenhed
monteret er dette dokument et bilag
til følgende brugervejledninger og
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Voor producten waarop een voeding-
seenheid is gemonteerd, vormt dit
document een bijlage bij de volgende
gebruikershandleidingen en producten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
For produkter med strømaggregat montert
er dette dokumentet et tillegg til følgende
brukerveiledninger og produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
För produkter med monterad kraft-
enhet är detta dokument en bilaga
till följande bruksanvisningar och
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Tehoyksiköllä varustettujen tuotteiden
osalta tämä asiakirja on liite seuraaviin
käyttöoppaisiin ja tuotteisiin.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
En el caso de productos con una
unidad de alimentación montada,
este documento es un apéndice de
las siguientes guías de usuario y
productos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pour les produits équipés d'un groupe
moteur, ce document est une annexe
aux guides d'utilisation et produits
suivants:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Per i prodotti con unità di alimen-
tazione montata, questo documento
è un'appendice alle seguenti guide
utente e ai seguenti prodotti:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
alimentação montada, este documento
constitui um anexo aos seguintes guias
do utilizador e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
potência montada, este documento é um
apêndice aos seguintes guias do usuário
e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Для продуктов, в которых установлен
блок питания, данный документ является
приложением к следующим руководствам
пользователя и продуктам.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
W przypadku produktów z zamontowanym
modułem mocy niniejszy dokument stanowi
załącznik do następujących instrukcji
obsługi i produktów.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pro produkty s namontovanou napáje
jednotkou je tento dokument přílohou k
následujícím uživatelským příručkám a
produktům.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
对安装了电源设备的产品,本文档应
作为以下用户指南和产品的附录。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
電源装置を搭載した製品について
は、本文書は以下のユーザーガイド
および製品の付録です。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Για προϊόντα με συναρμολογημένη
μονάδα ισχύος, το παρόν έγγραφο
αποτελεί παράρτημα των παρακάτω
οδηγιών χρήσης και προϊόντων:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Bei Produkten mit montierter Zentraleinheit
ist dieses Dokument ein Anhang zu den
folgenden Bedienungsanleitungen und
Produkten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
28
etac.com
Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen säteily
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä.
Asiakkaan tai tuotteen käyttäjän on varmistettava, että ympäristö vastaa vaatimuksia.
Päästötesti Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettinen
ympäristö - ohje
RF-päästöt
CISPR 11
Ryhmä 1 Tuote käyttää radiotaajuusenergiaa
vain omaan sisäiseen
toimintaansa. Siksi RF-päästöt
ovat hyvin alhaiset eivätkä
todennäköisesti aiheuta häiriöitä
lähellä oleville sähkölaitteille.
RF-päästöt
CISPR 11
Luokka A
Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2
Luokka B
Jännitevaihtelut /välkyntäpäästöt
IEC 61000-3-3
Vaatimustenmukainen
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
kotiterveydenhuollon yksikössä.
Laite ei todennäköisesti aiheuta mitään
harmillista häiriötä lähellä olevalle laitteelle.
Sitä voi kuitenkin heikentää toisen laitteen
aiheuttama sähkömagneettinen häiriö, joka
voi johtaa toimintahäiriöihin. Älä käytä tätä
laitetta paikassa, jossa muut sähkö- ja/tai
elektroniikkalaitteet voivat häiritä tätä laitetta.
Tämä laite on seuraavien standardien
mukainen:
IEC 60601-1-2:2014 Sähkökäyttöiset
terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet – Osa
1-2: Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja
olennaiselle suorituskyvylle – Täydentävä
standardi: Sähkömagneettiset häiriöt –
Vaatimukset ja testit (EN 60601-1-2:2015)
EN 12182:2012, Lauseke 7, Vammaisten
apuvälineet. Yleiset vaatimukset ja
testimenetelmät
EMC - Varoitukset
Tämän laitteen käyttöä pinottuna tai toisen
laitteen vieressä on vältettävä, sillä se voi
johtaa virheelliseen toimintaan. Jos tällainen
käyttö on tarpeellista, laitetta ja toista laitetta
on tarkkailtava niiden normaalin toiminnan
varmistamiseksi.
Muiden kuin R82:ssa määritettyjen tai
ilmoitettujen lisävarusteiden, muuntimien ja
kaapeleiden käyttö voi johtaa lisääntyneeseen
sähkömagneettiseen säteilyyn tai tämän
laitteen heikentyneeseen sähkömagneettiseen
immuniteettiin ja sen takia virheelliseen
toimintaan. Tämän laitteen mukana toimitetaan
useita virtapistokkeita. Käytä maahasi sopivaa
oikeaa pistoketta. Voit valita toimitetuista
pistokesovittimista: Englanti, Australia, EU,
Yhdysvallat/Japani.
Kannettavat radiotaajuusviestintälaitteet
(mukaan lukien oheislaitteet, kuten
antennikaapelit ja ulkoiset antennit) on pidettävä
vähintään 30 senttimetrin (12 tuuman) päässä
tuotteen, Wombat Living kaikista osista, R82:n
määrittämät kaapelit mukaan lukien. Muussa
tapauksessa tämän laitteen tehokkuus voi
heiketä.
FIN
29
etac.com
Suositellut etäisyydet kannettavien ja siirrettävien RF-viestintälaitteiden ja tuotteen
välillä
Tuote on suunniteltu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevää radiotaajuutta on vain rajoitetusti.
Asiakas tai tuotteen käyttäjä voi ehkäistä sähkömagneettisia häiriöitä pitämällä vähimmäisetäisyyden kannettavien ja
siirrettävien radiotaajuuslaitteiden (lähettimien) ja tuotteen välillä (katso suositukset alla) viestintälaitteen suurimman
lähtötehon mukaisesti.
Lähettimen suurin
nimellinen lähtöteho
W
Etäisyys lähettimen taajuuden mukaisesti
m
150 kHz – 80 MHz
d=[1,17]√P
80 MHz – 800 MHz
d=[0,18]√P
800 MHz – 2,5 GHz
d=[0,35]√P
0,01 0,12 0,02 0,04
0,1 0,37 0,06 0,11
1 1,17 0,18 0,35
10 3,69 0,55 1,11
100 11,67 1,75 3,50
Jos lähettimen suurinta lähtötehoa ei ole mainittu yllä, suositeltu etäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida yhtälöllä lähettimen
taajuuden perusteella, kun P on lähettimen suurin lähtöteho watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaisesti.
HUOMAUTUS 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz käytetään korkeamman taajuusalueen etäisyyttä.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Rakenteet, esineet ja ihmiset vaikuttavat
sähkömagneettisen säteilyn imeytymiseen ja heijastumiseen.
Sähkömagneettisten häiriöiden testaus (sähkömagneettiset päästöt ja sähkömagneettinen
immuniteetti)
Testitilat päästötestien aikana:
1. Liiketila (akku) Toimilaite liikkumassa sisään/ulos.
2. Lataustila, toimilaite ei toiminnassa
Sähkömagneettisten päästöjen standardit Luokitus/tasot
Johtuvat ja säteilevät RF-päästöt CISPR 11 Ryhmä 1 (tuote käyttää RF-energiaa vain sisäiseen
toimintaansa)
Luokka B (tuote sopii käytettäväksi kaikissa
laitoksissa, myös kotitalouksissa, ja tiloissa, jotka on
liitetty suoraan julkiseen pienjännitesähköverkkoon,
joka toimittaa sähköä kotitalouksiin)
Harmoninen särö
IEC 61000-3-2
Luokka A.
Testausta ei ole tehty, sillä tämän laitteen
nimellisvirta on alle 75 W. Laitteille, joiden
nimellisvirta on enintään 75 W, ei ole määritetty
rajoja.
Jännitteen vaihtelut ja välkyntä
IEC 61000-3-3
dmax ≤ 4 % (ilman lisäehtoja)
FIN
30
etac.com
Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai tuotteen
käyttäjän on varmistettava, että ympäristö vastaa vaatimuksia.
Häiriönsietotesti IEC
60601-testitaso
Vaatimusten-
mukaisuustaso
Sähkömagneettinen ympäristö - ohje
Jos kannettavia ja siirrettäviä RF-
viestintälaitteita käytetään tuotteen jonkin
osan lähellä, mukaan lukien kaapeleiden,
etäisyyden on oltava vähintään kyseisen
lähettimen taajuuden perusteella laskettu
suositeltu etäisyys.
Suositeltu etäisyys
Johtuvat RF-
häiriöt
IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz – 80
MHz
[V
1
] V d=[3,5/V
1
]√P
Radiated RF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz – 2,5
GHz
[E
1
] V/m d=[3,5/E
1
]√P 80 MHz – 800 MHz
d=[7/E
1
]√P 800 MHz – 2,5 GHz
Kun P on lähettimen suurin lähtöteho watteina
(W) lähettimen valmistajan ilmoituksen
mukaisesti ja d on suositeltu etäisyys metreinä
(m).
Kiinteiden RF-lähettimien sähkömagneettisen
tutkimuksen perusteella määriteltyjen
kenttien voimakkuuden ”on oltava alle kunkin
taajuusalueen vaatimustenmukaisuustason”.
Häiriöitä voi esiintyä, jos lähellä on seuraavalla
symbolilla merkittyjä laitteita:
HUOMAUTUS 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz käytetään korkeampaa taajuusaluetta.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Rakenteet, esineet ja ihmiset vaikuttavat
sähkömagneettisen säteilyn imeytymiseen ja heijastumiseen.
Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelimien (matkapuhelimet ja langattomat puhelimet) ja siirtyvän maaradioliikenteen
tukiasemien, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien, kentänvoimakkuuksia ei voi
teoreettisesti ennustaa tarkasti. Sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi kiinteiden RF-lähettimien vuoksi tulee harkita
sähkömagneettisen tutkimuksen tekemistä kohteessa. Jos tuotteen käyttöpaikassa mitattu kentänvoimakkuus ylittää
edellä mainitun sovellettavan RF-vaatimustenmukaisuustason, tuotteen toimintaa on tarkkailtava ja sen normaali toiminta
varmistettava. Jos tuote toimii epänormaalisti, lisätoimet voivat olla tarpeen, muun muassa tuotteen suuntaa tai sijaintia on
ehkä muutettava.Taajuusalueella yli 150 kHz – 80 MHz kenttävoimakkuuksien tulee olla alle [V1]V/m.
FIN
31
etac.com
Testitilat immuniteettitestien aikana:
Akkutila, valmiustila varustettuna/valmiina.
Lataustila, toimilaite ei toiminnassa.
Sähkömagneettisen
immuniteetin standardit
IEC 60601-1-2:2014
-testitasot
Lisätestitilat
Sähköstaattinen purkaus
IEC61000-4-2
± 8 kV kosketus
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
ilma
± 6 kV kosketus
Säteilleet sähkömagn. RF-kentät
IEC 61000-4-3
10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz:n taajuudella
20 V/m
800 MHz – 2,5 GHz
80 % AM 1 kHz:n taajuudella
Langattoman RF-viestintälaitteen
lähikentät
IEC 61000-4-3
IEC 60601-1-2:2014 Taulukko 9 Ei sovellu
Sähköiset nopeat transientit/
purskeet
IEC 61000-4-4
± 1 kV, ±2 kV
100 kHz:n toistotaajuus
± 1 kV, ± 2 kV
5 kHz:n toistotaajuus
Syöksyaallot, pääjännite
IEC 61000-4-5
± 0,5 kV, ± 1 kV
230 VAC
± 0,5 kV, ± 1 kV
100 VAC ja 240 VAC
RF-kenttien aiheuttama johtuva
häiriö
IEC 61000-4-6
6 Vrms
0,15 MHz – 80 MHz 80 % AM 1
kHz:n taajuudella
Ei sovellu
Nimellisvirtataajuiset
magneettikentät
IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz
30 A/m
50 Hz ja 60 Hz
Jännitekuopat, lyhyet katkokset
ja jännitteen vaihtelut
IEC 61000-4-11
0 % UT 0,5 jakson ajan 0 o, 45 o,
90 o, 135 o, 180 o, 225 o, 270 o
ja 315 o vaihekulmissa
0 % UT 1 jakson ajan
70 % UT 25 jakson ajan
0 % UT 250 jakson ajan
230 VAC
0 % UT 1 jakson ajan
40 % UT 10 jakson ajan
70 % UT 25 jakson ajan
100 VAC ja 240 VAC
Käyttötaajuuden vaihtelu
IEC 61000-4-28
Ei sovellu 49 Hz ja 51 Hz
100 VAC ja 240 VAC, 50 Hz
59 Hz ja 61 Hz
100 VAC ja 240 VAC, 60 Hz
FIN
/