Flex CHE 5-40 SDS-max Ohjekirja

Brändi
Flex
Kategoria
rotary hammers
Malli
CHE 5-40 SDS-max
Tyyppi
Ohjekirja
Originalbetriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Original operating instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Notice d’instructions d’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Istruzioni per l’uso originali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instrucciones de funcionamiento originales . . . . . . . . . . 35
Instruções de serviço originais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Originele gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Originale driftsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Originale driftsanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Originalbruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Alkuperäinen käyttöohjekirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Αυθεντικές οδηγίες χειρισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Instrukcja oryginalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Eredeti üzemeltetési útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Originální návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Originálny návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Originaalkasutusjuhend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Originali naudojimo instrukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Lietošanas pamācības oriģināls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Оригинальная инструкция по эксплуатации
. . . . . . . .
155
CHE 5-40 SDS-max
83
Sisältö
Käytetyt symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Symbolit koneessa . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Melu ja tärinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Kuva koneesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Huolto ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
-vaatimustenmukaisuus . . . . . . . . . . 90
Vastuun poissulkeminen . . . . . . . . . . . . 90
Käytetyt symbolit
VAROITUS!
Viittaa välittömästi uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
johtaa kuolemaan tai vakaviin
loukkaantumisiin.
VARO!
Viittaa mahdollisesti vaaralliseen
tilanteeseen. Ohjeen noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa loukkaantumisiin
tai esinevaurioihin.
OHJE!
Viittaa koneen käyttöä koskeviin ohjeisiin ja
tärkeisiin tietoihin.
Symbolit koneessa
Lue käyttöohjeet ennen koneen
käyttöönottoa!
Käytä suojalaseja!
Käytä kuulosuojia!
Käytä kevyttä
hengityssuojainta!
Vanhan koneen kierrätysohjeet
(ks. sivu 90)!
Suojausluokka II
(täysineristetty)
Turvallisuusasiaa
VAROITUS!
Lue kaikki sähkötyökalun mukana toimitetut
turvallisuusohjeet, käyttöohjeet, kuvatekstit
ja tekniset spesifikaatiotekstit.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myöhempää käyttötarvetta varten.
Lue ohjeet ennen sähkötyökalun käyttöä ja
toimi niiden mukaisesti:
koneen käyttöohje,
sähkötyökalujen käyttöä koskevat
"Yleiset turvallisuusohjeet" mukana
toimitetussa vihkosessa (
dokumentti-
numero:
315.915
),
käyttöpaikalla voimassa olevat ohjeet ja
työsuojelumääräykset.
Tämä sähkötyökalu on valmistettu
uusimman teknisen tietämyksen ja
hyväksyttyjen turvateknisten säännösten
mukaisesti. Tästä huolimatta sen käytöstä
saattaa aiheutua hengenvaaraa koneen
käyttäjälle ja muille henkilöille ja itse kone
tai muu esineistö voi vaurioitua.
Sähkötyökalua saa käyttää vain
määräystenmukaiseen käyttö-
tarkoitukseen,
sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.
Turvallisuuteen vaikuttavat puutteet ja viat
on korjattava välittömästi.
Määräystenmukainen käyttö
Pora- ja piikkausvasara CHE 5-40 SDS-max
on tarkoitettu
ammattikäyttöön teollisuudessa ja
verstailla,
iskuporaukseen muuratuissa
rakenteissa ja betonissa ankkurointeihin
ja läpivientiporauksiin,
kevyisiin piikkaustöihin poistettaessa
laastia ja laattoja,
käytettäväksi tarkoitukseen sopivalla ja
valmistajan tälle koneelle suosittelemalla
työkalulla.
CHE 5-40 SDS-max
84
Poravasaroita koskevat
turvallisuusohjeet
Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa
aiheuttaa kuulovammoja.
Käytä koneen mukana toimitettuja
lisäkahvoja. Koneen hallinnan
menettäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisia.
Pidä kiinni koneesta vain eristetyistä
kahvaosista, kun työskentelet paikoissa,
joissa sähkötyökalu voi osua piilossa
olevaan hköjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon. Kosketus jännitteiseen
johtoon voi tehdä myös koneen metalliosat
jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
Muita turvallisuusohjeita
Käytä tarkoitukseen sopivaa
rakenneilmaisinta tms. etsintälaitetta
piilossa olevien johtojen ja putkien
paikantamiseen, tai käänny paikallisen
energiayhtiön ja vesilaitoksen puoleen.
Sähköjohtoihin osuminen saattaa
aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.
Kaasuputken vahingoittaminen saattaa
aiheuttaa räjähdyksen. Osuminen
vesijohtoon aiheuttaa aineellista vahinkoa
tai saattaa johtaa sähköiskuun.
Pidä työskenneltäessä sähkötyökalusta
kiinni molemmin käsin ja seiso tukevassa
asennossa. Sähkötyökalun ohjaaminen
on turvallista vain molemmin käsin.
Kiinnitä työkappale kunnolla.
Kiinnityslaitteella työkappale pysyy
varmemmin paikallaan kuin käsin kiinni
pitämällä.
Älä käytä sähkötyökalua, jos sen johto on
vaurioitunut. Älä koske vaurioituneeseen
johtoon, vaan irrota verkkopistoke
pistorasiasta, jos johto vaurioituu käytön
aikana. Vaurioituneet johdot lisäävät
sähköiskun riskiä.
Käytä vain työkaluja, joissa on SDS-max
työkaluistukkapää. Tarkasta kunnollinen
lukittuminen vetämällä työkalusta.
Vaihda vaurioitunut pölysuojus heti.
Pölysuojus estää pölyn pääsemisen
työkaluistukkaan.
Materiaaleista, kuten lyijyä sisältävistä
pinnoitteista, joistakin puulaaduista,
mineraaleista ja metallista, lähtevä pöly
voi olla vaarallista koneen käyttäjälle ja
lähellä oleville henkilöille.
Pölyjen
hengittäminen tai niiden kanssa
kosketuksiin joutuminen saattaa aiheuttaa
hengitystiesairauksia ja/tai allergisia
reaktioita.
Varmista työpisteen hyvä ilmanvaihto!
Jos mahdollista, käytä erillistä
pölynpoistojärjestelmää.
P2-suodatinluokan hengityssuojaimen
käyttö on suositeltavaa.
Älä työstä materiaaleja, joista vapautuu
terveydelle vaarallisia aineita (esim.
asbestia).
Käytä sähkötyökalun merkitsemiseen vain
tarroja. Älä poraa reikiä koneen runkoon.
Verkkojännitteen ja jännitetietojen tulee
olla samat kuin tyyppikilvessä.
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin
EN 60745 mukaan.
Koneen A-painotettu melutaso on
tyypillisesti:
Äänenpainetaso L
pA
: 96 dB(A);
Äänitehotaso L
WA
: 107 dB(A);
Epävarmuus K: 3 dB.
Tärinän kokonaisarvo:
iskuporattaessa:
Päästöarvo a
h
: 8,9 m/s
2
Epävarmuus K: 1,5 m/s
2
piikattaessa:
Päästöarvo a
h
: 14,2 m/s
2
Epävarmuus K: 1,5 m/s
2
HUOM.!
Ilmoitetut mittausarvot koskevat uusia
koneita. Päivittäisessä käytössä melu- ja
tärinäarvot muuttuvat.
CHE 5-40 SDS-max
85
OHJE!
Näissä ohjeissa ilmoitettu tärinätaso on
mitattu standardissa EN 60745 normitetun
mittausmenetelmän mukaan, ja sitä voidaan
käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen
vertailuun. Se soveltuu myös tärinäaltistuksen
alustavaan arviointiin.
Ilmoitettu tärinätaso tarkoittaa altistumisen
tasoa sähkötyökalun pääasiallisessa
käyttötarkoituksessa. Mutta jos
sähkötyökalua käytetään muihin
käyttötarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
työkaluterillä tai sitä ei ole huollettu riittävästi,
tärinätaso saattaa poiketa ilmoitetusta. Tällöin
koko työaikaa koskeva tärinäaltistus voi olla
selvästi suurempi.
Tärinäaltistuksen tarkassa arvioinnissa
on
otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone
on kytketty pois päältä tai se on käynnissä,
mutta ei todellisessa käytössä. Tällöin koko
työaikaa koskeva tärinäaltistus voi olla
selvästi alhaisempi.
Määrittäkää lisätoimenpiteet koneen käyttäjän
suojaamiseksi tärinän vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sähkötyökalun ja työkaluterien
huolto, käsien suojaaminen kylmältä,
työnkulun suunnittelu.
VARO!
Jos melutaso ylittää 85 dB(A), käytä
kuulosuojia.
Tekniset tiedot
Pora- ja piikkausvasara CHE 5-40
SDS-max
Nimellisottoteho W 1150
Tyhjäkäyntikierrosluku min
-1
380
Kuormittamaton iskuluku
min
-1
2900
Maks. iskuenergia
(EPTA 05/2009:n
mukaan)
J10
Voitelu Rasva
Työkalun kiinnitys SDS-max
Poranterän maks.
halkaisija
– Betoni
– Tiili
(HM-porakruunu)
mm
mm
40
90
Paino EPTA 01/2003:n
mukaan
kg 6,4
Suojausluokka
II /
CHE 5-40 SDS-max
86
Kuva koneesta
1 Pölysuojus
2 Lukitushylsy
3 Käyttötapavalitsin
4 Tärinänvaimennus
5 Käyttökytkin
6 Käsikahva
7 Verkkojohto
8 Lisäkahva
9 Tyyppikilpi *
10 Kierros- ja iskuluvun esivalinnan
säätöpyörä
11 LED: käyttövalmis
12 Työkalurasva
* ei kuvassa
CHE 5-40 SDS-max
87
Käyttöohjeet
Ennen käyttöönottoa
Ota sähkötyökalu ja varusteet pois
pakkauksesta ja tarkasta, ettei
toimituksesta puutu mitään ja ettei
kuljetusvaurioita ole syntynyt.
Lisäkahvan säätö
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kaikkia
sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
VARO!
Käytä sähkötyökalua vain lisäkahvan
ollessa paikoillaan.
Lisäkahvan voi kääntää mihin asentoon
tahansa. Tämä mahdollistaa turvallisen
työskentelyn ja vähentää rasitusta.
Avaa lukitus kiertämällä lisäkahvaa
vastapäivään (1.).
Käännä lisäkahva sopivaan
asentoon (2.).
Lukitse säätö kiertämällä lisäkahvaa
myötäpäivään (3.).
Työkalunvaihto
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kaikkia
sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
VARO!
Työkaluterät voivat kuumentua käytössä.
Käytä suojakäsineitä!
OHJE!
Käytettävissä työkaluissa tulee olla SDS-
max-varsi.
Työkalujen kiinnitys
Puhdista työkalu ja rasvaa varsi kevyesti.
Tarkasta pölysuojus.
Puhdista likainen suojus.
Vaihda viallinen pölysuojus.
Laita työkalu paikalleen (1.) ja kierrä
sitä (2.), kunnes se lukittuu.
Tarkasta lukitus vetämällä
työkaluterästä.
Työkalujen irrotus
Vedä lukitushylsyä taaksepäin (1.).
Irrota työkalu (2.).
CHE 5-40 SDS-max
88
Käyttötavan valinta
VARO!
Vaihda käyttötapaa vain sähkötyökalun
ollessa pysäytettynä.
Kierrä käyttötapavalitsin haluamasi
käyttötavan kohdalle siten, että sen
lukittumisen voi kuulla:
1. Iskuporaus
2. Piikkaus
3. Piikkaustaltan asennon säätö
(ks. kyseinen kohta)
OHJE!
Kaikissa asennoissa valitsimen pitää
kuultavasti lukittua.
Älä käynnistä sähkötyökalua, kun
käyttötapavalitsin on piikkaustaltan
asennon säätämisen asennossa (3.).
Piikkaustaltan asennon säätö
Piikkaustaltan voi asettaa 12 asentoon
(aina 30° välein).
Piikkaustaltan voi kääntää optimaaliseen
asentoon riippuen työtehtävästä.
Aseta käyttötapavalitsin kuvan mukaiseen
asentoon.
Kierrä piikkaustalttaa, kunnes se on
sopivassa kulmassa.
Aseta käyttötapavalitsin symbolin
kohdalle.
Sähkötyökalun käynnistys
Paina kytkintä ja pidä sitä haluamassasi
asennossa.
Koneen pysäytys:
Päästä käyttökytkin vapaaksi.
Turvakytkin
VARO!
Pysäytä kone heti, kun turvakytkin toimii!
Turvakytkin kytkee moottorin irti työkalusta,
kun esivalittu vääntömomentti ylittää raja-
arvon. Vaihtotyökalu pysähtyy. Näin
estetään moottori- ja vaihteistovauriot.
CHE 5-40 SDS-max
89
Työohjeita
OHJE!
Iskumekanismi alkaa toimia vasta tietyn
käyttölämpötilan saavuttamisen jälkeen.
Jos teet työtä alhaisessa lämpötilassa,
paina työkaluterän kärkeä voimakkaasti
työstettävää pintaa vasten koneen
käydessä. Tarvittaessa toista tämä,
kunnes käyttölämpötila on saavutettu
ja iskumekanismi toimii.
Poraus/iskuporaus
1. Aseta käyttötapavalitsin symbolin
kohdalle.
2. Kiinnitä poranterä.
3. Aseta lisäkahva sopivaan asentoon.
4. Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
5. Pidä sähkötyökalusta kiinni molemmin
käsin ja asetu työasentoon.
6. Aseta poranterä työstökohdetta vasten
ja käynnistä sähkötyökalu.
7. Paina sähkötyökalua vain kevyesti.
8. Pysäytä kone, kun poraus on valmis.
9. Irrota pistoke pistorasiasta.
Piikkaus
1. Kiinnitä piikkaustaltta.
2. Aseta käyttötapavalitsin piikkaustaltan
asennon säätämisen asentoon.
3. Käännä taltta sopivaan asentoon.
4. Aseta käyttötapavalitsin symbolin
kohdalle.
5. Aseta lisäkahva sopivaan asentoon.
6. Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
7. Pidä sähkötyökalusta kiinni molemmin
käsin ja asetu työasentoon.
8. Käynnistä sähkötyökalu.
9. Paina sähkötyökalua piikattaessa
kevyesti, jotta taltta ei ponnahda
takaisin.
10. Pysäytä kone, kun työ on valmis.
11. Irrota pistoke pistorasiasta.
Lisäohjeita
Terävien työkalujen yttö lisää työtehoa
ja pidentää sähkötyökalun käyttöikää.
Mikäli mahdollista työskentele
jaksoittain: työskentele 30 sekuntia,
anna koneen jäähtyä 90 sekuntia.
Puhdista sähkötyökalu töiden jälkeen ja
säilytä sitä kuljetuslaukussa kuivassa
paikassa.
Huolto ja hoito
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kaikkia
sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Puhdistus
Puhdista kone ja jäähdytysilma-aukot
säännöllisin välein. Puhdistusväli riippuu
työstettävästä materiaalista ja käyttöajan
pituudesta. Puhalla koneen sisätila ja
moottori puhtaaksi kuivalla paineilmalla
säännöllisin välein.
Hiiliharjat
Sähkötyökalu on varustettu automaattisesti
irtikytkeytyvillä hiilillä.
Kun hiilet ovat kuluneet kulumisrajamittaan,
sähkötyökalu kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
OHJE!
Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperäisosat. Jos käytetään muiden
valmistajien hiiliä, koneen valmistajan
myöntämä takuu raukeaa.
Takimmaisista ilman sisääntuloaukoista voi
tarkkailla hiilten kipinöintiä käytön aikana.
Jos hiilten kipinöinti on voimakasta, pysäytä
sähkötyökalu heti. Toimita sähkötyökalu
valmistajan valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
CHE 5-40 SDS-max
90
Vaihteisto
OHJE!
Älä avaa vaihteistopään ruuveja koneen
takuuaikana. Jos ohjetta noudateta,
valmistajan myöntämä takuu raukeaa.
Sähkötyökalussa on rasvavoitelu.
Jätä rasvaa vaihto/lisääminen valmistajan
valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.
Korjaukset
Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.
Jos sähkötyökalun verkkojohto vioittuu, sen
tilalle on vaihdettava erityisesti tähän
tarkoitukseen valmistettu verkkojohto
(kiinnitystapa X). Sen voi tilata FLEX-
huoltopalvelusta.
Varaosat ja tarvikkeet
Katso muut lisätarvikkeet, erityisesti
työkaluterät, valmistajan tuote-esitteistä.
Räjäytyskuvat ja varaosaluettelot löydät
kotisivuiltamme:
www.flex-tools.com
Kierrätysohjeita
VAROITUS!
Tee käytöstä poistetut koneet
käyttökelvottomaksi irrottamalla
liitäntäjohto.
Vain EU-maat.
Käytöstä poistetut sähkötyökalut
eivät kuulu sekajätteisiin!
Käytöstä poistettavia sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja sen voimaansaattavien
kansallisten säädösten mukaisesti
sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen
keräyspisteeseen ja ohjattava
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
OHJE!
Lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista saat
alan liikkeistä!
-vaatimustenmukaisuus
Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
että kohdassa "Tekniset tiedot" kuvattu tuote
on seuraavien standardien tai ohjeellisten
asiakirjojen mukainen:
EN 60745 direktiivien 2014/30/EU,
2006/42/EY, 2011/65/EY määräysten
mukaisesti.
Teknisestä dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
12.02.2018, FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
Vastuun poissulkeminen
Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät
vastaa vahingoista tai menetyksistä, joiden
syynä on liiketoiminnan keskeytyminen
johtuen tuotteesta tai siitä, ettei tuotetta
mahdollisesti voida käyttää. Valmistaja ja
tämän edustaja eivät vastaa vahingoista,
joiden syynä on epäasiallinen käyttö tai käyttö
yhdessä muiden valmistajien tuotteiden
kanssa.
Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)
/