Skil 0740 AT Ohjekirja

Kategoria
Power hedge trimmers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

30
Motoren er i gang men bladene står stille
- innvendig feil -> kontakt forhandler/serviceavdeling
Bladene er varme
- bladene er sløve -> få dem slipt
- det er bulker i bladene -> få dem inspisert
- for mye friksjon på grunn av mangel på smøremiddel
-> smør bladene
MILJØ
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i
husholdningsavfallet (kun for EU-land)
- i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke
lenger skal brukes, samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg
- symbolet # er påtrykt som en påminnelse når
utskiftning er nødvendig
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt er
i samsvar med følgende standarder eller standard-
dokumenter: EN 60745, EN 61000, EN 55014, i samsvar
med reguleringer 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF,
2011/65/EU
Tekniske underlag hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/
PJE), 4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
STØY/VIBRASJON
Målt ifølge EN 60745 er lydtrykknivået av dette verktøyet
80 dB(A) og lydstyrkenivået 100 dB(A) (standard
deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået 3,3 m/s² (hånd-arm
metode; usikkerhet K = 1,5 m/s²)
Målt ifølge 2000/14/EC er garantert lydstyrkenivået LWA
lavere enn 103 dB(A) (samsvarsbedømmelsesmetode jf.
vedlegg V)
Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en
standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan
brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og
som et foreløpig overslag over eksponering for
vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som
er nevnt
- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet
eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig
økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av
eksponeringsnivået
! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner
ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde
hendene varme og organisere arbeidsmåten din

Pensasleikkuri 0740
ESITTELY
Tämä työkalu on suunniteltu pensasaitojen ja pensaiden
leikkaamiseen ja tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Lue tämä ohjekirja huolella ennen käyttöä ja pidä se
tallella tulevia tarpeita varten 3
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuutta koskeviin
ohjeisiin ja varoituksiin; näiden laiminlyönti voi
aiheuttaa vakavan vaurioitumisen
Varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat, jotka näkyvät
piirroksessa 2
Jos osia puuttuu tai on vioittunut, ota yhteyttä
jälleenmyyjään
TEKNISET TIEDOT 1
LAITTEEN OSAT 2
A Johtosuojus
B Etukahvan kytkin
C Takakahvan kytkin
D Leikkuuterät
E Suojus
F Terän kärjen suojus
G Ilmanvaihto-aukot
H Säilytyskisko (ei ruuveja mukana)
J Teränsuojus
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
31
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna
korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista
laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
ERITYISIÄ TURVAOHJEITA PENSASLEIKKUREIDEN
KÄYTTÖÖN
ENNEN KÄYTTÖÄ
Ennen työkalun käyttöä ensimmäistä kertaa on
suositeltavaa tutustua käytännön toimia koskevaan
informaatioon
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön
(mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen
tai henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietämystä, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut
heille ohjausta tai koulutusta työkalun käytössä
Varmista, etteivät lapset leiki laitteella
Älä jätä työkalua ilman valvontaa
Käytä työkalua ainoastaan päivänvalossa tai riittävässä
keinovalaistuksessa
Älä leikkaa pensasaitoja niiden ollessa märkiä
Älä koskaan käytä työkalua, jonka suojus on viallinen
32
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
Tarkista työkalun toiminta aina ennen sen käyttöä ja
mahdollisen vian löytyessä anna se välittömästi
ammattitaitoisen henkilön korjattavaksi; älä koskaan itse
avaa työkalua
Tarkasta johto ajoittain ja vaan toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, kun johto on vioittunut
Käytä vain sellaista ulkona käytettävää jatkojohtoa, joka
on varustettu vesitiiviillä pistokkeella ja liittimellä
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Tarkista jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, jos se on
vioittunut (vialliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia)
Kun käytät työkalua kosteassa ympäristössä, käy
vikavirtakytkintä (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään
30 mA
Tarkista ennen käyttöä leikkuualue huolellisesti ja poista
vieraat esineet, jotka voisivat tarttua leikkuuteriin (esim.
kivet, naulat, rautalangat, kasvien metallituet)
KÄYTÖN AIKANA
Käytä suojakäsineitä, vartalonmukaista vaatetusta ja
tukevia kenkiä
Älä käytä työkalua paljain jaloin tai avoimilla sandaaleilla
Käytä aina pitkiä housuja ja pitkiä hihoja työkalulla
työskennellessäsi
Pidä muut ihmiset ja eläimet vähintään 5 metrin päässä
työkalua käyttäessäsi
Seiso tukevassa asennossa työskennellessäsi (älä kurkota
liian kauas, etenkään käyttäessäsi portaita tai tikkaita)
Pidä kaikki kehosi osat poissa leikkuuterien läheltä,
äläkä irrota leikattua materiaalia tai pidä kiinni
leikattavasta materiaalista terien liikkuessa, ja
varmista, että katkaisin on off-asennossa
irrottaessasi jumiin jäänyttä materiaalia (huomion
kääntyminen muualle työkalua käytettäessä voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen)
Pidä (jatko)johto poissa leikkuualueelta (laitteen
käytön aikana johto voi peittyä pensaan oksiin ja terät
voivat vahingossa katkaista sen)
Pidä kiinni sähkötyökalun eristetyistä
tartuntapinnoista, koska leikkuuterät voivat osua
piilossa oleviin johtoihin tai laitteen omaan johtoon
(jos leikkuuterät osuvat jännitteiseen johtoon,
sähkötyökalun paljaisiin metalliosiin voi tulla jännitettä ja
laitteen käyttäjä voi saada sähköiskun)
Älä juokse (jatko)johdon yli, murskaa sitä tai vedä siitä
Pidä (jatko)johto poissa lämpölähteiden, öljyn ja terävien
reunojen läheltä
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
KÄYTÖN JÄLKEEN
Sammuta työkalu ja irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen
Kanna työkalua kahvasta leikkuuterät pysäytettyinä,
ja kun kuljetat tai säilytät työkalua, aseta aina
teränsuojus paikalleen (työkalun asianmukainen
käsittely pienentää leikkuuteristä aiheutuvaa mahdollista
loukkaantumisriskiä)
Säilytä työkalu sisätiloissa kuivassa ja lukitussa
paikassa lasten ulottumattomissa
TYÖKALUN SYMBOLIEN SELITYKSET
3 Lue käyttöohjeet ennen käyttöä
4 Suojele työkalua sateelta
5 Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia
6 Irrota pistoke heti pistorasiasta, jos (jatko)johto on
vaurioituu tai katkeaa työskentelyn aikana
7 Kaksoiseristys (ei tarvita maajohtoa)
KÄYTTÖ
Johtosuojus 8
- ripusta jatkojohdon silmukka suojuksen yläpuolelle A
kuten kuvassa
- varmista jatkojohdon kiinnitys vetämällä se tiukalle
Kahden käden turvakytkin 9
Estää työkalun kytkemisen päälle vahingossa
- käynnistä työkalu vetämällä sekä kytkimestä B että
kytkimestä C
- sammuta työkalu vapauttamalla joko kytkin B tai kytkin C
Työkalun käyttö
! aloita leikkaaminen vasta moottorin käydessä
! älä leikkaa maata peittäviä kasveja, ettei multa/
hiekka vaurioita leikkuuteriä D
! älä ylikuormita työkalua leikkaamalla yli 14 mm
paksuja runkoja
- siirrä työkalu pois leikkuualueelta ennen virran
katkaisemista
! kun työkalusta on katkaistu virta, terät liikkuvat
vielä muutaman sekunnin ajan
Terän kärjen suojus F 2
- estää työkalun takapotkun sen koskettaessa kiinteisiin
esineisiin (kuten aidanpylväisiin tai talon seiniin)
- suojaa päätyteriä vaurioilta
Pensasaitojen leikkaaminen 0
- leikkaa ensin pensasaidan sivut (alhaalta lähtien),
sitten yläreuna
- leikkaa pensasaidan sivu siten, että aita on hieman
kapeampi ylhäältä
- käytä paksumpien oksien leikkaamiseen käsisahaa tai
oksasaksia
Koneen pitäminen ja ohjaaminen
- pidä laitteesta tukevasti kiinni molemmilla käsillä ja
asettaudu tukevaan asentoon
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta !
- kuljeta työkalua edessäsi
- varmista aina, että kuljetat jatkojohtoa poispäin
työskentelyalueelta
- aloita leikkaaminen pistorasian läheltä ja liiku
työskennellessäsi poispäin
VINKKEJÄ
Pensasaidan leikkaaminen tasaisen korkeaksi
- kiinnitä naru pensasaidan koko pituudelle halutulle
korkeudelle
- leikkaa pensasaita juuri tämän narun yläpuolelta
Suositeltavat leikkuuajat (Länsi-Eurooppa)
- leikkaa lehtensä pudottavat pensasaidat kesä- ja
lokakuussa
- leikkaa ikivihreät pensasaidat huhti- ja elokuussa
33
- leikkaa havupuut ja muut nopeasti kasvavat pensaat
6 viikon välein toukokuusta lokakuuhun
HOITO / HUOLTO
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Pidä työkalu, johto ja leikkuuterät puhtaina
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
- puhdista työkalu kostealla liinalla (älä käytä
puhdistusaineita tai liuottimia)
- puhdista tuuletusraot G 2 säännöllisesti harjalla tai
paineilmalla
- puhdista leikkuuterät aina huolellisesti ja voitele ne
kevyesti käytön jälkeen
! käytä käsineitä käsitellessäsi tai puhdistaessasi
leikkuuteriä
Tarkista säännöllisin väliajoin leikkuuterien kunto ja terän
pulttien kireys
Tarkista laite säännöllisin väliajoin kuluneiden tai
vaurioituneiden osien varalta ja korjauta/vaihdata ne
tarvittaessa
Leikkuuterien teroittaminen
! irrota pistoke aina pistorasiasta ennen
teroittamista
- teroita leikkuuterät pienellä ja sileällä viilalla, jos kiinteä
esine on vaurioittanut niitä
- suosittelemme kuitenkin terien viemistä teroitettaviksi
asiantuntijalle
- voitele leikkuuterät teroituksen jälkeen
Säilytys @
- kiinnitä säilytyskisko H tukevasti seinälle 4 ruuvilla
(eivät mukana) vaakasuoraan asentoon
- käytä teränsuojusta J säilyttäessäsi työkalua
- ennen kuin viet työkalun varastoon, pyyhi leikkuuterät
öljyssä kostutetulla rievulla ruostumisen estämiseksi
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skileurope.com)
ostotodiste mukaan liitettynä
VIANMÄÄRITYS
Seuraavassa luetellaan ongelmien oireita, mahdollisia
syitä ja korjaustoimia (jos ongelma ei selviä ja korjaannu
näiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
huoltoliikkeeseen)
! sammuta työkalu ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen ongelman tutkimista
Moottori ei käynnisty tai sammuu äkillisesti
- virtalähteen pistorasia viallinen -> käytä toista
pistorasiaa
- pistoke ei kytkettynä -> kytke pistoke
- jatkojohto viallinen -> vaihda jatkojohto
Työkalu toimii katkonaisesti
- jatkojohto viallinen -> vaihda jatkojohto
- sisäiset johdot viallisia -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
- virtakatkaisin viallinen -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
Moottori käy, mutta terät eivät liiku
- sisäinen vika -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
Leikkuuterät kuumat
- leikkuuterät tylsät -> teroituta terät
- leikkuuterissä on lommoja -> tarkistuta terät
- liikaa kitkaa voiteluaineen puutteen vuoksi -> voitele
terät
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli # muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
-VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote
en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen
vaatimusten mukainen EN 60745, EN 61000, EN 55014,
seuraavien sääntöjen mukaisesti 2004/108/EY, 2006/42/
EY, 2000/14/EY, 2011/65/EU
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on
80 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on
100 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus
3,3 m/s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
Mitattuna 2000/14/EY mukaan taattu
äänenvoimakkuustaso LWA on alle 103 dB(A)
(yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaan)
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
1 / 1

Skil 0740 AT Ohjekirja

Kategoria
Power hedge trimmers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös

Liittyvät paperit