Skil 0740 AA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
0740 AA
Tyyppi
Ohjekirja
30
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives
under “Tekniske data” stemmer overens med følgende
normer eller normative dokumenter: EN 60745, EN
61000, EN 55014, jf. bestemmelsene i direktivene
2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF, 2011/65/EU
Tekniskeunderlaghos: SKIL Europe BV (PT-SEU/
ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2013
STØY/VIBRASJON
Målt ifølge EN 60745 er lydtrykknivået av dette verktøyet
80 dB(A) og lydstyrkenivået 100 dB(A) (standard
deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået 3,3 m/s² (hånd-arm
metode; usikkerhet K = 1,5 m/s²)
Målt ifølge 2000/14/EF er garantert lydstyrkenivået LWA
lavere enn 103 dB(A) (samsvarsbedømmelsesmetode jf.
vedlegg V)
Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en
standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan
brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og
som et foreløpig overslag over eksponering for
vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som
er nevnt
- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet
eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig
økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av
eksponeringsnivået
! beskyttdegselvmotvirkningeneavvibrasjoner
vedåvedlikeholdeverktøyetogutstyret,holde
hendenevarmeogorganiserearbeidsmåtendin

Pensasleikkuri 0740
ESITTELY
Tämä työkalu on suunniteltu pensasaitojen ja pensaiden
leikkaamiseen ja tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön
Tämä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
• Luetämäohjekirjahuolellaennenkäyttöäjapidäse
tallellatuleviatarpeitavarten3
• Kiinnitäerityistähuomiotaturvallisuuttakoskeviin
ohjeisiinjavaroituksiin;näidenlaiminlyöntivoi
aiheuttaavakavanvaurioitumisen
Varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat, jotka näkyvät
piirroksessa 2
Jos osia puuttuu tai on vioittunut, ota yhteyttä
jälleenmyyjään
TEKNISET TIEDOT 1
LAITTEEN OSAT 2
A Johtosuojus
B Etukahvan kytkin
C Takakahvan kytkin
D Leikkuuterät
E Suojus
F Terän kärjen suojus
G Ilmanvaihto-aukot
H Säilytyskisko (eiruuvejamukana)
J Teränsuojus
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO!Luekaikkiturvallisuus-jamuutohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytäkaikkiturvallisuus-jamuut
ohjeettulevaisuuttavarten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1)TYÖPAIKANTURVALLISUUS
a) Pidätyöskentelyaluepuhtaanajahyvinvalaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älätyöskentelesähkötyökalullaräjähdysalttiissa
ympäristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuatai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidälapsetjasivullisetloitollasähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2)SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalunpistotulpantuleesopiapistorasiaan.
Pistotulppaaeisaamuuttaamillääntavalla.Älä
käytämitäänpistorasia-adaptereitamaadoitettujen
sähkötyökalujenkanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältäkoskettamastamaadoitettujapintoja,kuten
putkia.pattereita,liesiätaijääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Äläasetasähkötyökaluaalttiiksisateelletai
kosteudelle.Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Äläkäytäverkkojohtoaväärin.Äläkäytäsitä
sähkötyökalunkantamiseen,vetämiseentai
pistotulpanirrottamiseenpistorasiasta.Pidäjohto
loitollakuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistaja
liikkuvistaosista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsisähkötyökaluaulkona,käytä
ainoastaanulkokäyttöönsoveltuvaajatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
31
f) Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössä
eiolevältettävissä,tuleekäyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3)HENKILÖTURVALLISUUS
a) Olevalpas,kiinnitähuomiotatyöskentelyysija
noudatatervettäjärkeäsähkötyökaluakäyttäessäsi.
Äläkäytäsähkötyökalua,josoletväsynyttai
huumeiden,alkoholintahilääkkeidenvaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
b) Käytäsuojavarusteita.Käytäainasuojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältätahatontakäynnistämistä.Varmista,että
sähkötyökaluonpoiskytkettynä,ennenkuinliität
sensähköverkkoonja/tailiitätakun,otatsenkäteen
taikannatsitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poistakaikkisäätötyökalutjaruuvitaltat,ennenkuin
käynnistätsähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Äläyliarvioiitseäsi.Huolehdiainatukevasta
seisoma-asennostajatasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytätarkoitukseensoveltuviavaatteita.Äläkäytä
löysiätyövaatteitataikoruja.Pidähiukset,vaatteet
jakäsineetloitollaliikkuvistaosista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,
tuleesinuntarkistaa,ettäneonliitettyjaettäne
käytetäänoikeallatavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4)SÄHKÖTYÖKALUJENKÄYTTÖJAHOITO
a) Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhön
tarkoitettuasähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Äläkäytäsähkötyökalua,jotaeivoidakäynnistääja
pysäyttääkäynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrotapistotulppapistorasiasta,ennenkuinsuoritat
säätöjä,vaihdattarvikkeitataisiirrätsähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytäsähkötyökalutpoissalastenulottuvilta,kun
niitäeikäytetä.Äläannasellaistenhenkilöiden
käyttääsähkötyökalua,jotkaeivättunnesitätai
jotkaeivätolelukeneettätäkäyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoidasähkötyökalusihuolella.Tarkista,että
liikkuvatosattoimivatmoitteettomasti,eivätkäole
puristuksessasekä,ettäsiinäeiolemurtuneitatai
vahingoittuneitaosia,jotkasaattaisivatvaikuttaa
haitallisestisähkötyökaluntoimintaan.Anna
korjauttaamahdollisetviatennenkäyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista
laitteista.
f) Pidäleikkausterätterävinäjapuhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökaluja
jne.näidenohjeidenmukaisesti.Otatällöin
huomioontyöolosuhteetjasuoritettavatoimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) HUOLTO
a) Annakoulutettujenammattihenkilöidenkorjata
sähkötyökalusijahyväksykorjauksiinvain
alkuperäisiävaraosia.Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
ERITYISIÄTURVAOHJEITAPENSASLEIKKUREIDEN
KÄYTTÖÖN
ENNENKÄYTTÖÄ
Ennen työkalun käyttöä ensimmäistä kertaa on
suositeltavaa tutustua käytännön toimia koskevaan
informaatioon
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön
(mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai
henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö ole antanut heille ohjausta tai koulutusta työkalun
käytössä
Varmista, etteivät lapset leiki laitteella
Älä jätä työkalua ilman valvontaa
Käytä työkalua ainoastaan päivänvalossa tai riittävässä
keinovalaistuksessa
Älä leikkaa pensasaitoja niiden ollessa märkiä
Älä koskaan käytä työkalua, jonka suojus on viallinen
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
Tarkista työkalun toiminta aina ennen sen käyttöä ja
mahdollisen vian löytyessä anna se välittömästi
ammattitaitoisen henkilön korjattavaksi; älä koskaan itse
avaa työkalua
Tarkasta johto ajoittain ja vaan toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, kun johto on vioittunut
Käytä vain sellaista ulkona käytettävää jatkojohtoa, joka
on varustettu vesitiiviillä pistokkeella ja liittimellä
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Tarkista jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, jos se on
vioittunut (viallisetjatkojohdotvoivatollavaarallisia)
Kun käytät työkalua kosteassa ympäristössä, käytä
vikavirtakytkintä (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään
30 mA
Tarkista ennen käyttöä leikkuualue huolellisesti ja poista
vieraat esineet, jotka voisivat tarttua leikkuuteriin (esim.
kivet, naulat, rautalangat, kasvien metallituet)
32
KÄYTÖNAIKANA
Käytä suojakäsineitä, vartalonmukaista vaatetusta ja
tukevia kenkiä
Älä käytä työkalua paljain jaloin tai avoimilla sandaaleilla
Käytä aina pitkiä housuja ja pitkiä hihoja työkalulla
työskennellessäsi
Pidä muut ihmiset ja eläimet vähintään 5 metrin päässä
työkalua käyttäessäsi
Seiso tukevassa asennossa työskennellessäsi (älä
kurkota liian kauas, etenkään käyttäessäsi portaita tai
tikkaita)
Pidäkaikkikehosiosatpoissaleikkuuterienläheltä,
äläkäirrotaleikattuamateriaaliataipidäkiinni
leikattavastamateriaalistaterienliikkuessa,ja
varmista,ettäkatkaisinonoff-asennossa
irrottaessasijumiinjäänyttämateriaalia (huomion
kääntyminen muualle työkalua käytettäessä voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen)
Pidä(jatko)johtopoissaleikkuualueelta (laitteen
käytön aikana johto voi peittyä pensaan oksiin ja terät
voivat vahingossa katkaista sen)
Pidäkiinnisähkötyökaluneristetyistä
tartuntapinnoista,koskaleikkuuterätvoivatosua
piilossaoleviinjohtoihintailaitteenomaanjohtoon
(jos leikkuuterät osuvat jännitteiseen johtoon,
sähkötyökalun paljaisiin metalliosiin voi tulla jännitettä ja
laitteen käyttäjä voi saada sähköiskun)
Älä juokse (jatko)johdon yli, murskaa sitä tai vedä siitä
Pidä (jatko)johto poissa lämpölähteiden, öljyn ja terävien
reunojen läheltä
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
KÄYTÖNJÄLKEEN
Sammuta työkalu ja irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen
Kannatyökaluakahvastaleikkuuterätpysäytettyinä,
jakunkuljetattaisäilytättyökalua,asetaaina
teränsuojuspaikalleen (työkalun asianmukainen
käsittely pienentää leikkuuteristä aiheutuvaa mahdollista
loukkaantumisriskiä)
Säilytä työkalu sisätiloissa kuivassa ja lukitussa
paikassa lasten ulottumattomissa
TYÖKALUNSYMBOLIENSELITYKSET
3Luekäyttöohjeetennenkäyttöä
4Suojeletyökaluasateelta
5Käytäsuojalasejajakuulonsuojaimia
6Irrotapistokehetipistorasiasta,jos(jatko)johtoon
vaurioituutaikatkeaatyöskentelynaikana
7Kaksoiseristys(eitarvitamaajohtoa)
KÄYTTÖ
Johtosuojus 8
- ripusta jatkojohdon silmukka suojuksen yläpuolelle A
kuten kuvassa
- varmista jatkojohdon kiinnitys vetämällä se tiukalle
Kahden käden turvakytkin 9
Estää työkalun kytkemisen päälle vahingossa
- käynnistä työkalu vetämällä sekä kytkimestä B että
kytkimestä C
- sammuta työkalu vapauttamalla joko kytkin B tai kytkin
C
Työkalun käyttö
! aloitaleikkaaminenvastamoottorinkäydessä
! äläleikkaamaatapeittäviäkasveja,etteimulta/
hiekkavaurioitaleikkuuteriäD
! äläylikuormitatyökalualeikkaamallayli14mm
paksujarunkoja
- siirrä työkalu pois leikkuualueelta ennen virran
katkaisemista
! kuntyökalustaonkatkaistuvirta,terätliikkuvat
vielämuutamansekunninajan
Terän kärjen suojus F 2
- estää työkalun takapotkun sen koskettaessa kiinteisiin
esineisiin (kuten aidanpylväisiin tai talon seiniin)
- suojaa päätyteriä vaurioilta
Pensasaitojen leikkaaminen 0
- leikkaa ensin pensasaidan sivut (alhaalta lähtien),
sitten yläreuna
- leikkaa pensasaidan sivu siten, että aita on hieman
kapeampi ylhäältä
- käytä paksumpien oksien leikkaamiseen käsisahaa tai
oksasaksia
Koneen pitäminen ja ohjaaminen
- pidä laitteesta tukevasti kiinni molemmilla käsillä ja
asettaudu tukevaan asentoon
! pidätyökalustakiinniainatyöskentelynaikana
harmaanvärisestäkädensija(oi)sta!
- kuljeta työkalua edessäsi
- varmista aina, että kuljetat jatkojohtoa poispäin
työskentelyalueelta
- aloita leikkaaminen pistorasian läheltä ja liiku
työskennellessäsi poispäin
VINKKEJÄ
Pensasaidan leikkaaminen tasaisen korkeaksi
- kiinnitä naru pensasaidan koko pituudelle halutulle
korkeudelle
- leikkaa pensasaita juuri tämän narun yläpuolelta
Suositeltavat leikkuuajat (Länsi-Eurooppa)
- leikkaa lehtensä pudottavat pensasaidat kesä- ja
lokakuussa
- leikkaa ikivihreät pensasaidat huhti- ja elokuussa
- leikkaa havupuut ja muut nopeasti kasvavat pensaat 6
viikon välein toukokuusta lokakuuhun
HOITO/HUOLTO
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Pidä työkalu, johto ja leikkuuterät puhtaina
! irrotaliitosjohtoainapuhdistuksenajaksi
pistorasiasta
- puhdista työkalu kostealla liinalla (älä käytä
puhdistusaineita tai liuottimia)
- puhdista tuuletusraot G 2 säännöllisesti harjalla tai
paineilmalla
- puhdista leikkuuterät aina huolellisesti ja voitele ne
kevyesti käytön jälkeen
! käytäkäsineitäkäsitellessäsitaipuhdistaessasi
leikkuuteriä
Tarkista säännöllisin väliajoin leikkuuterien kunto ja terän
pulttien kireys
33
Tarkista laite säännöllisin väliajoin kuluneiden tai
vaurioituneiden osien varalta ja korjauta/vaihdata ne
tarvittaessa
Leikkuuterien teroittaminen
! irrotapistokeainapistorasiastaennen
teroittamista
- teroita leikkuuterät pienellä ja sileällä viilalla, jos kiinteä
esine on vaurioittanut niitä
- suosittelemme kuitenkin terien viemistä teroitettaviksi
asiantuntijalle
- voitele leikkuuterät teroituksen jälkeen
Säilytys @
- kiinnitä säilytyskisko H tukevasti seinälle 4 ruuvilla
(eivätmukana) vaakasuoraan asentoon
- käytä teränsuojusta J säilyttäessäsi työkalua
- ennen kuin viet työkalun varastoon, pyyhi leikkuuterät
öljyssä kostutetulla rievulla ruostumisen estämiseksi
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste
mukaan liitettynä
VIANMÄÄRITYS
Seuraavassa luetellaan ongelmien oireita, mahdollisia
syitä ja korjaustoimia (jos ongelma ei selviä ja korjaannu
näiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
huoltoliikkeeseen)
! sammutatyökalujairrotapistokepistorasiasta
ennenongelmantutkimista
Moottori ei käynnisty tai sammuu äkillisesti
- virtalähteen pistorasia viallinen -> käytä toista
pistorasiaa
- pistoke ei kytkettynä -> kytke pistoke
- jatkojohto viallinen -> vaihda jatkojohto
Työkalu toimii katkonaisesti
- jatkojohto viallinen -> vaihda jatkojohto
- sisäiset johdot viallisia -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
- virtakatkaisin viallinen -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
Moottori käy, mutta terät eivät liiku
- sisäinen vika -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
Leikkuuterät kuumat
- leikkuuterät tylsät -> teroituta terät
- leikkuuterissä on lommoja -> tarkistuta terät
- liikaa kitkaa voiteluaineen puutteen vuoksi -> voitele terät
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älähävitäsähkötyökalua,tarvikkeitataipakkausta
tavallisenkotitalousjätteenmukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2012/19/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli # muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa
“Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia
standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60745, EN
61000, EN 55014 direktiivien 2004/108/EY, 2006/42/EY,
2000/14/EY, 2011/65/EU määräysten mukaan
Tekninentiedostokohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2013
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on 80
dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 100
dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus 3,3 m/
s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
Mitattuna 2000/14/EY mukaan taattu
äänenvoimakkuustaso LWA on alle 103 dB(A)
(yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaan)
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudutärinänvaikutuksiltaylläpitämällälaite
jasenlisävarusteet,pitämälläkädetlämpiminäja
järjestämällätyömenetelmät
Cortadoradesetos 0740
INTRODUCCIÓN
Esta herramienta se ha diseñada para recortar setos y
arbustos y está concebida exclusivamente para uso
doméstico
Esta herramienta no está concebida para uso profesional
• Leaestemanualdeinstruccionescuidadosamente
antesdeutilizarloyguárdeloparaconsultasfuturas3
• Presteespecialmenteatenciónalasinstruccionesy
advertenciasdeseguridad;encasocontrario
puedenocurrirgraveslesiones
Compruebe que el paquete contiene todas las piezas
según se ilustra en la gura 2
Cuando faltan piezas o se dañan, póngase en contacto
con su distribuidor
/

Liittyvät paperit