Black & Decker BDHT55 Ohjekirja

Brändi
Black & Decker
Kategoria
toys
Malli
BDHT55
Tyyppi
Ohjekirja
66
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käyttötarkoitus
Your BLACK+DECKER
TM
, BDHT55-pensasleikkuri on tarkoi-
tettu pensaiden ja pensasaitojen leikkaamiseen. Tämä työkalu
on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
Varoitus! Lue kaikki turvavaroitukset ja ohjeet.
Alla olevien varoitusten ja ohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä
varten. Varoituksissa käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa on verkkojohto) ja ak-
kukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei ole verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan
epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa
tapaturmiin.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu saa aikaan kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan, jos
huomiosi suuntautuu muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasiasovittimia maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja niille
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää
sähköiskun riskiä.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistokkeen irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD)
suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Keskity työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä
käyttäessäsi sähkötyökaluja. Älä käytä sähkötyökalua,
jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Suojavarusteet, kuten hengityssuojain,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
pienentävät loukkaantumisriskiä, jos niitä käytetään
tilanteen mukaan oikein.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai kannat
sitä. Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat
sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai kytket työkalun
virtajohdon pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain, ennen kuin
käynnistät sahan. Sahan pyörivään osaan kiinni jäänyt
avain voi johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota liian kauas. Seiso aina tukevasti ja
tasapainossa. Tällöin voit paremmin hallita sähkötyökalua
yllättävissä tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g. Jos laitteeseen voi kiinnittää pölynkerääjän tai -imurin,
tarkista, että se on paikallaan ja että se toimii
kunnolla. Pölynimurin käyttö voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa
sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
turvallisemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on
tarkoitettu.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimellä, se on vaarallinen
ja se täytyy korjata.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku laitteesta,
ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai
siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä
turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman
käynnistämisen riskiä.
67
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kokemattoman käyttäjän käsissä.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole
puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Korjauta
mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Moni tapaturma
aiheutuu huonosti huolletuista laitteista.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkausterät, joiden leikkausreunat ovat teräviä,
eivät tartu helposti kiinni, ja niitä on helpompi hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5. Huolto
a. Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja
ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Sähkötyökalujen lisäturvavaroitukset
@
Varoitus! Pensasleikkureiden lisäturvavaroit-
ukset
u Älä pidä kehoa lähellä leikkurin terää. Älä poista
leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta materiaal-
ista kiinni terien liikkuessa. Varmista, että virta on
katkaistu virtakytkimellä, kun poistat jumiutunutta ma-
teriaalia. Hetken tarkkaamattomuus työkalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
u Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkurin terä
on pysäytetty. Aseta leikkurin suojus paikalleen
pensasleikkurin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.
Pensasleikkurin oikea käsittely pienentää leikkurin terien
aiheuttamien vammojen riskiä.
u Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartuntapin-
noista, sillä terä voi osua piilossa oleviin sähköjohtoi-
hin tai laitteen virtajohtoon. Terien kosketus jännitteisen
johtimen kanssa voi tehdä myös työkalun paljaista metal-
liosista jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
u Pidä kaapeli poissa leikkausalueelta. Käytön aikana
kaapeli voi olla piilossa pensaikossa ja voit leikata sitä
vahingossa.
u Työkalun käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se
on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuv-
astossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta
poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusva-
hinkoja.
u Jos et ole ennen käyttänyt pensasleikkuria, pyydä käytän-
nön ohjeita kokeneelta käyttäjältä tämän käyttöoppaan
ohjeiden lisäksi.
u Älä koskaan koske teriin työkalun ollessa käynnissä.
u Älä jarruta terän pysähtymisliikettä.
u Älä laske työkalua alas, ennen kuin terät ovat pysähtyneet
kokonaan.
u Tarkista säännöllisesti, etteivät terät ole vahingoittuneet tai
kuluneet. Älä käytä työkalua, jos sen terät ovat vioittuneet.
u Vältä kovia esineitä (esimerkiksi metallilankaa, kaiteita)
leikkauksen aikana. Jos osut tällaiseen esineeseen vahin-
gossa, katkaise työkalun virta heti ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu alkaa täristä epätavallisesti, katkaise työkalun
virta heti, irrota sen virtajohto ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu pysähtyy, katkaise sen virta heti. Irrota työkalu
virtalähteestä, ennen kuin yrität poistaa esteet.
u Aseta teränsuojus terien päälle käytön jälkeen. Säilytä
työkalua siten, ettei sen terä ole paljaana.
u Varmista, että kaikki suojukset ovat paikallaan työkalua
käytettäessä. Älä koskaan yritä käyttää puutteellista
työkalua tai työkalua, johon on tehty luvattomia muutoksia.
u Älä koskaan anna lasten käyttää työkalua.
u Varo putoavia oksia, kun leikkaat pensasaidan yläreunoja.
u Pidä aina kiinni työkalun kahvoista molemmin käsin.
Muut riskit.
Muut riskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin
turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä
muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun
muassa
u pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot
u osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot
u työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun
käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät säännöllisesti
taukoja.
u kuulovauriot
u työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.
68
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa
ilmoitetut tärinäpäästöarvot on mitattu standardin EN 60745
testausmenetelmän mukaisesti, ja niiden avulla voidaan
vertailla työkaluja keskenään. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa
voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen
tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta
työkalun käyttötavan mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua
tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä
direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaadi-
taan sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden
suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava
huomioon todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat.
Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös sii-
hen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä.
Laitteessa olevat merkinnät
Työkaluun on merkitty päivämääräkoodi sekä seuraavat
varoitusmerkinnät:
Varoitus! Käyttäjän on luettava käyttöohje
vahinkojen välttämiseksi.
Käytä suojalaseja, kun käytät laitetta.
Käytä kuulosuojaimia, kun käytät työkalua.
Jos virtajohto vaurioituu tai katkeaa, irrota se
välittömästi sähköverkosta.
Älä käytä työkalua sateessa tai erittäin kosteissa
olosuhteissa.
97
Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu ääniteho.
Sähköturvallisuus
Tämä laite on kaksoiseristetty, joten erillistä
maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että vir-
talähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
u Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee
turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun
BLACK+DECKER -huollon tehtäväksi.
u Käyttäessäsi työkalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyt-
töön soveltuvaa jatkojohtoa. Voit käyttää oikeanlaista,
enintään 30-metristä BLACK+DECKER -jatkojohtoa ilman
virtahävikkiä.
u Sähköturvallisuutta voi parantaa käyttämällä erittäin herk-
kää (30 mA) vikavirtasuojaa.
Yleiskuvaus
Tässä työkalussa on joitakin tai kaikki seuraavista ominaisu-
uksista.
1. Liipaisinkytkin
2. Etukahvan nostovarsi
3. Etukahva
4. Suojus
5. Terä
6. Kaapelin pitosilmukka
Kokoaminen
Varoitus! Ennen kuin kokoat työkalun, varmista, että työkalun
virta on katkaistu, sähköpistoke on irrotettu sähköverkosta ja
teränsuojus on terien päällä.
Varoitus! Älä koskaan käytä työkalua ilman suojusta.
Työkalun kytkeminen verkkovirtaan (kuva A)
Jos työkalussa ei ole virtakaapelia, sinun on liitettävä jatko-
johto virtavastakkeeseen.
u Liitä sopivan jatkojohdon naarasliitin työkalun virtavastak-
keeseen.
u Liitä kaapeli kaapelin pitosilmukan (6) läpi kuvan osoitta-
malla tavalla estämään kaapelin irtoaminen käytön aikana.
u Kytke verkkopistoke virtalähteeseen.
Varoitus! Jatkojohdon on oltava ulkokäyttöön sopiva. Jos
käytät jatkojohtokelaa, kelaa johto aina täysin auki.
Käyttö
Varoitus! Anna työkalun käydä omaan tahtiinsa. Älä
ylikuormita sitä.
Käynnistäminen ja pysäyttäminen
Huomautus: Käyttöturvallisuuden lisäämiseksi tämä työkalu
on varustettu käynnistysvarmistimella. Tällöin työkalua ei voi
käynnistää vahingossa ja sitä voi käyttää vain, kun työkalua
pidetään molemmin käsin.
Käynnistäminen (kuva B)
u Tartu etukahvaan yhdellä kädellä (3) siten, että etukahvan
nostovarsi (2) painautuu etukahvan runkoa vasten.
u Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä (1) toisella
kädellä.
69
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Sammuttaminen
u Vapauta kahvan nostovarsi (2) tai liipaisinkytkin (1).
Varoitus! Älä koskaan yritä lukita kytkimiä käyttöasentoon.
Vinkkejä parhaimman tuloksen
saavuttamiseksi
u Aloita trimmaamalla aidan yläosa. Kallista työkalua hiukan
(enintään 15° leikkauslinjaan) siten, että terän kärjet osoit-
tavat hieman aitaa päin (kuva C). Tällöin terät leikkaavat
tehokkaasti. Pidä työkalua haluamassasi kulmassa ja
liikuta sitä tasaisesti leikkauslinjaa pitkin. Kaksipuolisen
terän ansiosta voit leikata kumpaan suuntaan tahansa.
u Jos haluat erittäin suoran leikkausjäljen, aseta naru aidan
pituussuunnassa haluamallesi korkeudelle. Käytä narua
apuna ja leikkaa sen yläpuolelta. (kuva D)
u Saat aikaiseksi suorat reunat leikkaamalla ylöspäin
kasvusuunnassa. Nuoret varret liikkuvat ulospäin terän
leikatessa alaspäin, mikä aiheuttaa matalia syvennyksiä
aitaan (kuva E).
u Vältä osumasta muihin esineisiin. Vältä erityisesti kovia
esineitä, kuten metallijohtoja ja kaiteita, koska ne voivat
vahingoittaa teriä (kuva F).
u Voitele terät säännöllisesti.
Trimmausohjeet
u Trimmaa lehtipensaat kesä- ja lokakuussa.
u Trimmaa havupensaat huhti- ja elokuussa.
u Trimmaa katajat ja muut nopeasti kasvavat pensaat
kuuden viikon välein toukokuusta lokakuuhun.
Trimmausohjeet (Australia ja Uusi-Seelanti)
u Trimmaa lehtipensaat joulu- ja maaliskuussa.
u Trimmaa havupensaat syys- ja helmikuussa.
u Trimmaa katajat ja muut nopeasti kasvavat pensaat
kuuden viikon välein lokakuusta maaliskuuhun.
Lisävarusteet
Työkalun suorituskyky riippuu käytetystä lisävarusteesta.
Korkealaatuiset BLACK+DECKER- ja Piranha -lisävarusteet
on suunniteltu parantamaan työkalun suorituskykyä. Käyt-
tämällä näitä lisävarusteita saat sahastasi parhaan hyödyn.
Huolto
Verkkojohdolla varustettu tai verkkojohdoton
BLACK+DECKERin laite/työkalu on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman kauan mahdollisimman vähällä huollolla.
Oikealla huollolla ja säännöllisellä puhdistuksella työkalu
säilyttää suorituskykynsä.
Voiteluöljyä voi ostaa BLACK+DECKER -tuotteiden jälleen-
myyjiltä (tuotenro A6102-XJ).
Varoitus! Toimi ennen verkkojohdolla varustetun tai verk-
kojohdottoman sähkötyökalun huoltoa seuraavasti:
u Sammuta laite/työkalu ja irrota se verkkovirrasta.
u Jos laitteessa/työkalussa on erillinen akku, sammuta laite/
työkalu ja irrota sen akku.
u Jos akku on kiinteä, käytä akku täysin loppuun ja sam-
muta laite/työkalu sitten.
u Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi mitään
muuta huoltoa.
u Puhdista laitteen/työkalun/laturin ilma-aukot säännöllisesti
pehmeällä harjalla tai kuivalla kangasliinalla.
u Puhdista moottorin kotelo säännöllisesti kostealla rätillä.
Älä koskaan käytä puhdistamiseen liuotinaineita tai syövy-
ttäviä puhdistusaineita.
u Puhdista terät huolellisesti käytön jälkeen. Voitele terät
ohuesti öljyllä puhdistuksen jälkeen. Näin ne eivät ruostu.
Virtapistokkeen vaihto (vain Iso-Britannia ja Irlanti)
Jos joudut vaihtamaan virtapistokkeen:
u Hävitä vanha pistoke ympäristöystävällisesti.
u Liitä ruskea johto uuden pistokkeen jännitteiseen napaan.
u Liitä sininen johto tähtipisteliittimeen.
Varoitus! Maadoitusliittimeen ei liitetä johtoa. Noudata
pistokkeen mukana toimitettuja kiinnitysohjeita. Suositeltava
sulake: 5 A.
Ympäristönsuojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Kun BLACK+DECKER -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai
ei kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen
mukana. Toimita laite kierrätettäväksi.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien
erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Kierrätysmateriaalien käyttö auttaa vähentämään
ympäristön saastumista ja uusien raaka-aineiden
tarvetta.
Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että
kodin sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien
jätteidenkäsittelyasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä uuden
tuotteen oston yhteydessä.
70
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Kun laitteesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä
tavallisten roskien mukana, vaan vie se paikkakuntasi
kierrätyskeskukseen tai jätä se valtuutettuun
BLACK+DECKERin huoltoliikkeeseen.
Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla
yhteyden BLACK+DECKER Oy:hyn tässä käyttöoppaassa
ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen BLACK+DECKER
-huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme
ja takuuehdoista on myös Internetissä osoitteessa:
www.2helpU.com
Tekniset tiedot
BDHT55 (tyyppi 1)
Jännite
V
AC
230
Ottoteho
W
500
Teränliikkeet
(kuormittamattomana)
min
-1
1 835
Terän pituus
cm
55
Terien väli
mm 22
Terän jarrutusaika
s
<1
Paino
kg 2,8
Äänenpainetaso standardin EN 60745 mukaisesti:
Äänenpaine (L
pA
) 74 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
Äänitehotaso (L
WA
) 94 dB(A), epätarkkuus (K) 3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma) standardin EN 60745 mukaisesti:
Tärinäpäästöarvo (a
h, D
) 2,9 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
ULKOILMAMELUDIREKTIIVI
BDHT55– Pensasleikkuri
Black & Decker ilmoittaa, että tuotteet, jotka on kuvattu
kohdassa Tekniset tiedot, täyttävät seuraavien direktiivien
vaatimukset:
2006/42/EY, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-15:2009 +A1:2010
2000/14/EY, pensasleikkuri, 1400 min-1, liite V
Mitattu ääniteho (L
wA
) 94 dB(A)
Epävarmuus (K) 3 dB(A)
Taattu ääniteho (L
wA
) 97 dB(A)
Epävarmuus (K) 3 dB(A)
Disse produkter er endvidere i overensstemmelse med
direktiv 2004/108/EF (indtil 19/04/2016) 2014/30/EU (fra
20/04/2016) og 2011/65/EU. Kontakt Black & Decker på
nedenstående adresse eller se vejledningens bagside for at få
ere oplysninger.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta ja antaa
tämän ilmoituksen Black & Deckerin puolesta.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Yhdistynyt kuningaskunta
15/08/2015
71
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Takuu
Black & Decker takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- ja/tai
valmistusvikaa silloin, kun se toimitetaan ostajalle. Takuu on
lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu
on voimassa Euroopan unionin jäsenmaissa ja Euroopan
vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai
valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi
24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen
ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen Black & Decker
Oy:n valinnan mukaan. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat
seuraavista:
u Tuotetta on käytetty kaupallisesti, ammattimaisesti tai
vuokraukseen.
u Tuotetta on käytetty tai hoidettu virheellisesti.
u Tuotetta on vahingoitettu vieraalla esineellä tai aineella tai
se on ollut onnettomuudessa.
u Jos korjauksia on yrittänyt joku muu kuin Black & Deckerin
valtuuttama edustaja tai Black & Deckerin henkilökunta.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen
ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle.
Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla
yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa
ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen Black & Decker
-huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme
ja takuuehdoista on myös Internetissä osoitteessa
www.2helpU.com
Voit rekisteröidä uuden BLACK+DECKER -tuotteesi ja
tarkastella tietoja uusista tuotteista ja erikoistarjouksista
verkkosivuillamme www.blackanddecker.. Saat lisätietoja
BLACK+DECKERin tavaramerkistä ja tuotevalikoimastamme
osoitteesta www.blackanddecker..
/