Efco TR 101 E Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

2
H
EST
LT
FIN
LV
BEVEZETŐ
EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
A jelen kézikönyv gyelmes elolvasása nélkül ne kezdje el a munkát, csak így biztosítható az elektromos
fűnyíró helyes használata, és így lehet elkerülni a baleseteket. A jelen kézikönyv tartalmazza az egyes
részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra
vonatkozó előírásokat.
Megjegyzés A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötele
érvényűek. A gyártó cég fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre
anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.
JOHDANTO
ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen työn aloittamista, jotta osaat käyttää ruohotrimmeriä oikein
ja vältät tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten eri osat toimivat ja annetaan ohjeet tarkistuksia ja
huoltoa varten.
HUOMAA Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden suorittaa
muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista muutosta varten.
IEVADS
ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Lai lietotu elektrisko zāles pļaujmašīnu pareizi un izvairītos no negadījumiem, pirms darba sākšanas
ļoti uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Šajā lietošanas pamācībā paskaidrots, kā darbojas dažādas
ierīces detaļas un sniegti nepieciešamie norādījumi pārbaudei un tehniskajai apkopei.
IEVĒROJIET! Šajā lietošanas pamācībā iekļautie zīmējumi un apraksti nav pilnīgi saistoši.
Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma laiku pa laikam veikt izmaiņas un uzlabot
šo lietošanas instrukciju.
SISSEJUHATUS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Mootori õigeks kasutamiseks ja õnnetuste ärahoidmiseks tuleb käesolev juhend enne töö alustamist
tähelepanelikult läbi lugeda. Kasutusjuhend sisaldab seadme erinevate osade töö kirjeldusi ning
vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.
MÄRKUS: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed võivad erineda
tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetest ning neid võib muuta ilma valmistajapoolse
vastava märkuseta
ĮVADAS
PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
Tam, kad mokėtumėte teisingai eksploatuoti elektrinį genėtuvą ir neįvyktų nelaimingų atsitikimų,
pradėkite dirbti tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Jame rasite paaiškinimus apie įvairių dalių veikimą,
o taip pat būtinų patikrinimų ir techninės priežiūros instrukcijas.
PASTABA: šiame vadove pateiktos iliustracijos ir speciřkacijos gali būti skirtingos (tai priklauso
nuo šalies reikalavimų), be to gamintojas jas gali pakeisti be įspėjimo.
FIGYELEM !!!
HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT
NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN A
GÉPKEZELŐ SZÁMÁRA A NAPI HANGERŐ
HATÁS ELÉRHETI, VAGY MEGHALADHATJA A
85 dB (A)
HUOMIO !!!
KUULOVAMMAVAARA
TAVALLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ KONE VOI
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISELLE JA
PÄIVITTÄISELLE MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI TAI SUUREMPI
KUIN
85 dB (A)
UZMANĪBU !!!
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
NORMĀLAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ ŠĪ IERĪCE VAR LIETOTĀJAM
RADĪT RISKU, IZDALOT TROKSNI
KAS VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB (A)
HOIATUS !!!
OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI
NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL VÕIB KÄESOLEVA
SEADME PÄEVANE MÜRA FOON KASUTAJA SUHTES OLLA
VÕRDNE VÕI ÜLETADA TASET
85 dB (A)
PERSPĖJIMAS !!!
GALITE PAŽEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS
NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS ŠIS ĮRENGINYS
GALI OPERATORIŲ VEIKTI KASDIENIU TRIUKŠMO LYGIU,
KURIS LYGUS 85 db(A) ARBA YRA DIDESNIS UŽ ŠIĄ REIKŠMĘ
85 dB (A)
原文说明的翻译
为了让电动剪草机正确运行和避免事故出现,在没有认真阅读本手册之前严禁开始作业。
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
H
FIN
LV
EST
LT
中文
中文
8 - Kettős szigetelésű készülék
9 - Műszaki adatok
10 - Garantált maximális zajszint
11 - CE megfelelőségi jelzés
12 - A gép típusa: ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ
13 - Sorozatszám
14 - A gyártás évét
8 - Kaksoiseristyksellä varustettu laite
9 - Tekniset tiedot
10 - Taattu akustisen tehon taso
11 - CE-merkintä.
12 - Koneen tyyppi: SÄHKÖINEN
RUOHOTRIMMERI
13 - Sarjanumero
14 - Valmistusvuoden
8 - Ierīce ar dubulto izolāciju
9 - Tehniskie dati
10 - Garantētais akustiskās jaudas līmenis
11 - CE atbilstības marķējums.
12 - Mašīnas tips: ELEKTRISKĀ ZĀLES
PĻAUJMAŠĪNA
13 - Sērijas numurs
14 - Izgatavošanas gads
8 - Topeltisolatsiooniga seade
9 - Tehnilised andmed
10 - Müratugevuse tase
11 - CE vastavusmärgis
12 - Masina tüüp: ELEKTRILINE TRIMMER
13 - Seerianumber
14 - Valmistamise aasta
8 - Dvigubos izoliacijos prietaisas
9 - Techniniai duomenys
10 - Garantuotas garso galios lygis
11 - CE atitikties ženklas
12 - Mechanizmo tipas: VEJOS PJOVIKLIS
13 - Serijinis numeris
14 - Gamybos metai
8 -双绝缘装置
9 -技术参数
10 -保证声功率电平
11 - CE标准符合标记
12 - 机器类型:电动草坪机
13 - 系列号
14 - 生產年份
1411
13
5
60020080A
Cut line
Silver base
Black
2920 QM ULTRA DESTRUCTIBLE
BLJ
AVERY
®
ZHONGSHAN KING LABEL ADHESIVE PRODUCTS CO. , LTD
11 12
6
Magyar Suomi
Latviski
Az elektromos és elektronikus termékekben használt veszélyes
anyagok felhasználásnak csökkentéséről, valamint a
hulladékok elhelyezéséről szóló 2011/65/EK és 2012/19/EK
irányelvekben foglaltak alapján
A készüléken látható áthúzott hulladékgyűjtő szimbóluma azt
jelzi, hogy hasznos élettartamának végén a készüléket a többi
hulladéktól elkülönítve kell kezelni.
A felhasználó tehát köteles hasznos élettartamának végén
a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések
újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén leadni, vagy
ha ezzel egyenértékű készüléket vásárol, akkor a vásárlás
időpontjában átadni a régi készüléket a kereskedőnek.
Az elöregedett készülékek újrahasznosítás, kezelés és
hulladékelhelyezés szerint történő gyűjtése segít elkerülni
a környezettel és emberi egészséggel kapcsolatos esetleges
negatív következményeket, és ösztönzi a készüléket alkotó
anyagok újrahasznosítását.
A felhasználó részéről eszközölt nem szabályszerű
hulladékelhelyezés a nemzeti törvények szerinti szankciók
kiszabását vonja maga után.
Direktiivien 2011/65/EY ja 2012/19/EY mukaisesti,
jotka koskevat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä sähkö- ja
elektroniikkaromun kierrätystä
Laitteessa oleva symboli (jäteastia, jonka päälle on merkitty
rasti) tarkoittaa, että käyttöikänsä lopussa laitetta ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
yttäjän tulee toimittaa käytöstä poistettu laite sähkö- ja
elektroniikkaromua vastaanottavaan jätehuoltokeskukseen tai
jälleenmyyjälle, joka ottaa vastaan yhden käytöstäpoistetun
laitteen vastaavanlaista yhtä uutta ostettua laitetta kohden.
Huolehtimalla käytöstäpoistettujen laitteiden
asianmukaisesta lajittelusta kierrätettäviin, käsiteltäviin
tai ympäristövastuullisesti hävitettäviin voidaan vähentää
ympäristö- ja terveyshaittoja sekä edistää laitteen
valmistusmateriaalien kierrätystä.
Jätehuoltomääräysten rikkominen käsitellään kansallisten
lakien mukaisesti.
Saskaņā ar Direktīvām 2011/65/EK un 2012/19/EK par
bīstamu vielu lietošanas samazināšanu elektriskajās un
elektroniskajās ierīcēs, kā arī par atkritumu pārstrādi
Uz ierīces attēlotais simbols ar svītrainu atkritumu spaini
norāda uz to, ka beidzot lietot produktu, tas irtur atsevišķi
no citiem atkritumiem.
Lietotājam ir jānogādā nederīgā ierīce kādā no atbilstošiem
elektronisko un elektrisko atkritumu šķirošanas centriem, vai
jānodod mazumtirgotājam, iegādājoties jaunu, ekvivalentas
sērijas ierīci, saskaņā ar principu - viens pret vienu.
Atbilstoša atkritumu šķirošana turpmākai ierīču izmantošanai,
pakļaujot tās videi draudzīgai ottreizējai pārstrādei, palīdz
novērst iepējamo negatīvo iedarbību uz vidi un veselību, kā arī
veicina ierīču sastāvdaļu pārstrādi.
Ja lietotājs atbrīvojas no nederīgās ierīces nepareizā veidā, tiek
pielietotas sankcijas, ko nosaka nacionālā likumdošana.
FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTA
TIETOJA KÄYTTÄJILLE
INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM
H
1 - Szíjak
2 - Továbbítócső
3 - Damilfej
4 - Fejvédelem
5 - Övek csatlakoztatása
6 - Működési megszakító
7 - Biztonsági megszakító
AZ ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ RÉSZEGYSÉGEI
FIN
1 - Valjaat
2 - Varsi
3 - Nailonsiimapää
4 - Siimapään suojus
5 - Valjaiden kiinnitys
6 - Toimintakytkin
7 - Turvakytkin
SÄHKÖTOIMISEN RUOHOTRIMMERIN OSAT
LV
1 - Siksnas
2 - Transmisijas caurule
3 - Neilona galviņa
4 - Galviņas aizsargapvalks
5 - Pievienojamās lences
6 - Slēdzis
7 - Drošības slēdzis
ELEKTRISKĀS ZĀLES PĻAUJMAŠĪNAS SASTĀVDAS
EST
1 - Kandetraksid
2 - Võlli toru
3 - Nailonist
trimmeripea
4 - Pea kaitse
5 - Rihma
kinnituskoht
6 - Sisse/välja lüliti
ELEKTRITRIMMERI OSAD
LT
1 - Tvirtinamieji diržai
2 - Kotas
3 - Nailoninės virvės galvutė
4 - Galvutės apsauga
5 - Diržų komplekto elementas
6 - Įjungimo/išjungimo jungiklis
7 - Apsauginis jungiklis
ELEKTRINIO GENĖTUVO KOMPONENTAI
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
背带
电动剪草机部件
8
1
8 - Villásdugó
9 - Villanymotor
10 - Szálvágó tárcsa
11 - Első fagantyú
12 - Hátsó fagantyú
13 - Hőkapcsoló
8 - Pistoke
9 - Sähkömoottori
10 - Terä
11 - Etummainen kahva
12 - Takimmainen kahva
13 - L ämp ökytkin
8 - Kontaktdakša
9 - Elektriskais motors
10 - Griešanas diega asmens
11 - Priekšējais rokturis
12 - Aizmugurējais roktur is
13 - Termiskā poga
7 - Ohutuslüliti
8 - Toitepistik
9 - Elektrimootor
10 - Lõiketera
11 - Eesmine Käepide
12 - Tagumine
Käepide
13 - Termiline lüliti
8 - Elektros kištukas
9 - Elektros variklis
10 - Ašmenys
11 - Priekinė rankena
12 - Galinė rankena
13 -
Terminis jungiklis
11 -
后手柄
12 -
前手柄
13 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
5
HUOMIO - Oikein käytettynä kone on nopea, kätevä ja
tehokas työkalu; jos sitä käytetään väärin tai jos
tarpeelliset varotoimet laiminlyödään, se saattaa olla
vaarallinen. Noudata aina alla olevia ja koko oppaan
sisältämiä turvaohjeita, jotta työnteko sujuu mukavasti
ja turvallisesti.
HUOMIO: Yksikön syöttöjärjestelmä tuottaa
voimakkuudeltaan hyvin heikon sähkömagneettisen
kentän. Tämä kenttä voi aiheuttaa häiriöitä joihinkin
sydämentahdistimiin. Vakavien vahinkojen ja
hengenvaaran välttämiseksi henkilöiden, joilla on
sydämentahdistin, tulee olla yhteydessä lääkäriinsä sekä
sydämentahdistimen valmistajaan ennen tämän laitteen
käyttöä.
HUOMIO – Paikalliset lait saattavat rajoittaa sähköisen
ruohotrimmeri käyttöä.
1 - Älä käytä konetta ennen kuin olet oppinut käyttämään
sitä oikein. Ensi kertaa laitetta käyttävän henkilön tulee
harjoitella laitteen käyttöä työalueella.
2 - Säilytä tämä opas huolella ja lue se aina ennen koneen
käytön aloittamista.
3 - Sähkötoimisen ruohotrimmerin käyttö on sallittu vain
hyvässä fyysisessä kunnossa oleville aikuisille, jotka tuntevat
sen käyttöohjeet. Ruohotrimmeriä ei saa käyttää väsyneenä
tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena (kuva 1).
4 - Ruohotrimmerin saa luovuttaa tai lainata ainoastaan
asiantunteville henkilöille, jotka tuntevat sen toiminnan ja
osaavat käyttää sitä oikein. Luovuta koneen mukana myös
käyttöopas, joka on luettava ennen laitteen käyttämistä.
Suomi
TURVAOHJEET
5 - Käytä sopivia vaatteita ja turvavarusteita, kuten saappaita,
paksuja housuja, suojakäsineitä ja -laseja, kuulonsuojaimia
ja kypärää. Käytä vartaloa myötäileviä, mukavia vaatteita
(katso sivuja 16-17).
6 - Älä anna kenenkään oleskella 15 metriä lähempänä
työskentelyaluetta ruohotrimmerin käytön aikana (kuva
2).
7 - Ruohotrimmerissä saa käyttää ainoastaan valmistajan
suosittelemia leikkauslaitteita (leikkuuteriä) (katso sivu
39). Kokoa leikkausvälineet ennen pistokkeen kytkemistä
pistorasiaan (Kuva 3).
8 - Tarkista, että ruohotrimmerin arvokilvessä mainittu jännite
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja (katso sivu 4).
9 - Älä käytä viallisia tai normien vastaisia johtoja, pistokkeita
tai jatkojohtoja.
10 - Käytä neopreenijatkojohtoja tai joka tapauksessa
kaksoiseristyksellä varustettuja johtoja, joissa on
ulkokäyttöön sopiva turvapistoke.
11 - Kytke pistoke välittömästi irti sähköverkosta, jos johto
vioittuu tai leikkaantuu (Kuva 4).
12 - Virtajohto täytyy asettaa niin että henkilöt tai ajoneuvot eivät
pääse vahingoittamaan sitä aiheuttaen vaaraa käyttäjälle.
13 - Tarkista, että johto pysyy työskentelyn aikana aina etäällä
pään toiminta-alueesta eikä kiristy liikaa. Älä leikkaa
sähköjohtojen läheisyydessä.
14 - Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai
kuljetustoimenpiteen aloittamista (Kuva 3).
15 - Älä käytä sähkötoimista ruohotrimmeriä räjähdysalttiissa
tai tulenarassa ilmakehässä (kuva 5).
16 - Älä käytä ruohotrimmeriä ilman leikkuupään suojusta.
17 - Älä altista sähkötoimista ruohotrimmeriä sateelle tai
erityisen kosteille olosuhteille (kuva 5).
18 - Älä käynnistä moottoria, jos varsi ei ole asennettu paikalleen.
19 - Älä käytä ruohotrimmeriä muiden materiaalien kuin
ruohon leikkaamiseen.
20 - Älä käytä ruohotrimmeriä, jos se on vaurioitunut, korjattu
tai kokoonpantu virheellisesti, tai jos siihen on tehty
valtuuttamattomia muutoksia. Älä irrota, vahingoita tai
poista käytöstä mitään turvalaitetta.
21 - Tarkasta ruohotrimmeri päivittäin varmistaen, että kaikki
sen toiminnalliset ja turvallisuuteen liittyvät osat toimivat
asianmukaisesti.
22 - Suorita vain tavallinen huolto, älä koskaan tee muita
toimenpiteitä tai korjauksia. Ota yhteys valtuutettuun
erikoiskorjaamoon.
23 - Muiden kuin valmistajan toimittamien laitteiden
kytkeminen koneen voimanottoon on kielletty.
24 - Säilytä vaara- ja turvamerkintätarrat hyväkuntoisina. Jos
tarrat vahingoittuvat, niiden tilalle on vaihdettava uudet
mahdollisimman pian (Katso sivu 4-5).
25 - Älä käytä laitetta muihin käyttötarkoituksiin kuin tässä
käyttöoppaassa mainitut (Katso sivu 24).
26 - Muista, että omistaja tai käyttäjä on vastuussa
onnettomuuksista ja ulkopuolisille tai omaisuudelle
aiheutuvista vaaroista.
27 - Kun poistat ruohotrimmerin lopullisesti käytöstä, toimita
laite jälleenmyyjälle, joka huolehtii sen käytöstäpoistosta
ja hävittämisestä.
28 - Käänny aina jälleenmyyjän puoleen kun tarvitset lisätietoja
tai korjauksia.
29 - Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai
henkisesti rajoitteisten henkilöiden (eikä lasten) käyttöön,
ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä. Valvo lapsia, jotta he eivät
pääse leikkimään laitteella.
11
Magyar
BIZTONSÁGI VÉDŐÖLTÖZET
Latviski
AIZSARGAPĢĒRBS DROŠĪBAI
Suomi
TURVALLINEN VAATETUS JA VARUSTEET
Amikor a elektromos fűnyíró dolgozunk,
mindig viseljünk bevizsgált biztonsági
dőöltözetet. A védőöltözet használata nem zárja
ki a sérülés kockázatát, de baleset esetén csökkenti
a sérülés mértékét. A viszonteladótól kérjenek
tanácsot a megfelelő öltözet kiválasztásához.
A védőruha megfelelő méretű kell legyen, és nem
zavarhatja a dolgozót. Testhezálló védőruhát
viseljünk. Ideális öltözék az zakó (1. ábra) és
kezeslábas (2. ábra). Ne viseljünk olyan ruhát, sálat,
nyakkendőt, vagy nyakláncot, amely beakadhat. A
hosszú hajat fogjuk össze és védjük (pl. kendővel,
sapkával, sisakkal, stb.).
Csúszásmentes talppal és acél kaplival ellátott
védőcipőt viseljünk (3. ábra).
Viseljünk szemüveget vagy arcvédőt (4-5. ábra)!
Használjunk zajártalom elleni védőeszközt;
például fülvédőt (6. ábra) vagy füldugót. Nagyobb
řgyelemre és elővigyázatosságra van szükség a
hallásvédelem alkalmazásakor, mivel korlátozott
a vészjelzések (kiáltás, hangjelzés, stb.) érzékelése.
Viseljünk olyan kesztyűt (7. ábra), amely a rezgést
maximálisan csökkenti.
ytä sähköinen ruohotrimmeri työskentelyn
aikana aina hyväksyttyjä suojavarusteita.
Suojavarusteiden käyttö ei estä vammojen syntymistä,
mutta se voi vähentää vamman vakavuusastetta
onnettomuustapauksessa. Kysy neuvoa trimmerin
jälleenmyyjäliikkeestä riittävien suojavarusteiden
valinnassa.
Suojavarusteiden on oltava käyttäjälleen sopivia eikä
epämukavia käyttää. Käytä vartaloa myötäilevää
suojavaatetusta. Takki (Kuva 1) ja housut (Kuva 2)
ovat ihanteellisia tähän käyttöön. Älä käytä sellaisia
vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka
voivat tarttua puihin tai risuihin. Sido pitkät hiukset
kiinni ja suojaa ne päähineellä (esimerkiksi huivilla,
lippalakilla, kypärällä jne.).
ytä turvakenkiä, joissa on liukuestopohjat ja
teräskärjet
(Kuva 3).
ytä suojalaseja tai kasvosuojainta (Kuvat 4-5)!
ytä kuulonsuojaimia, esimerkiksi korvalappuja
(Kuva 6) tai -tulppia. Kuulonsuojainten käyttäminen
vaatii enemmän tarkkaavaisuutta, sillä tällöin et
kuule yhtä hyvin esimerkiksi varoitusääniä (huutoja,
hälytyksiä, jne.).
ytä käsineitä (Kuva 7), jotka vaimentavat tärinää.
Strādājot ar elektriskā zāles pļaujmašīna,
vienmēr lietojiet speciālu aizsargapģērbu drošībai.
Aizsargapģērba lietošana neizsdz negadījuma
iespēju, bet novērš bojājuma sekas, ja tas notiek. Lai
izvēlētos atbilstošu aizsargapģērbu, prasiet padomu
savam ierīces pārdevējam.
Apģērbam jāpiekļaujas ķermenim, un tas nedrīkst būt
kā apgrūtinājums. Velciet atbilstošu aizsargapģērbu.
Ideāli piemērota ir speciāla jaka (1.zīm.) un
kombinezons (2.zīm.) Nevelciet drēbes, šalles,
kaklasaites vai dārglietas, kuras var sapīties zaros.
Turiet garus matus sasietus aizmugurē un aizsargājiet
tos (piemēram, ar šalli, bereti vai aizsargķiveri, u.c.).
Velciet speciālus zābakus, kuri aprīkoti ar
neslīdošām zolēm un apstrādāti ar tēraudu
(3.zīm.).
Velciet speciālas brilles vai aizsargmasku! (4.-5.
zīm.)!
Lietojiet aizsargierīces pret troksni; piemēram,
austiņas (6.zīm.) vai tapiņas. Nepieciešama
maksimāla uzmanība, lietojot aizsargierīces pret
troksni, jo bīstamo akustisko signālu (kliedzieni,
trauksmes signāli, utt.) uztvere ir ierobežota.
Velciet speciālos cimdus (7.zīm.), kas ļauj
maksimāli novērst vibrēšanu.
16
4
1 2
3
18
Magyar
ÖSSZESZERELÉS
Suomi
KOKOAMINEN
SALIKŠANA
Latviski
ÖSSZESZERELÉS, VÉDELEM, BIZTONSÁG
A (C, 1. ábra) csavarokkal rögzítsük az erőátviteli
csőhöz a védelmet; a védelmet úgy helyezzük el, hogy
az összeszerelést követően a 2. ábrának feleljen meg.
DAMILOS FEJ FELSZERELÉSE (3. ábra)
Illesszük be a (H) fejrögzítő pecket a megfelelő
(L) furatba, és az (N) fejet az óramutató járásával
ellentétes irányban csavarjuk be kézi erővel.
FOGANTYÚ FELSZERELÉSE (4. ábra)
Szereljük fel a fogantyút az erőátviteli csőre és az
(A) csavarral, az alátétekkel és anyákkal rögzítsük.
A fogantyú helyzetét a kezelő igénye szerint állítani
lehet.
TURVASUOJUKSEN KOKOAMINEN
Kiinnitä suojus varteen ruuveilla (C, Kuva 1) sillä
tavoin, että se on asennuksen päätyttyä samalla
kohtaa kuin kuvassa 2.
NAILONSIIMAPÄÄN KOKOAMINEN (Kuva 3)
Laita pään lukitustappi (H) reikäänsä (L) ja käännä
päätä (N) vastapäivään käsin.
KAHVAN KOKOAMINEN (Kuva 4)
Kokoa kahva varteen ja kiinnitä se ruuveilla (A),
välirenkailla ja muttereilla. Kahvan asentoa voi
säätää käyttäjän tarpeiden mukaan.
DROŠĪBAS APVALKA PIEVIENOŠANA
Nostipriniet aizsargapvalku uz transmisijas caurules
ar skrūvju (C, 1.zīm.) palīdzību; novietojiet
aizsargapvalku tā, lai tas pievienots izskatītos kā
norādīts 2. zīm.
NEILONA DIEGU GALVIŅAS PIEVIENOŠANA
(3.zīm.)
Ievietojiet galviņas nostiprināšanas skavu (H)
attiecīgajā atverē (L) un pieskrūvējiet galviņu pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam (N) ar roku spēku.
ROKTURA PIEVIENOŠANA (4.zīm.)
Pievienojiet rokturi uz transmisijas caurules un
nostipriniet to ar skrūvēm (A), apaļās skrūves un
uzgriežņiem. Roktura pozīciju var noregulēt tā, kā
to vēlas lietotājs.
1 2
3 4
20
Magyar Suomi Latviski
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK - BEINDÍTÁS
ÖV BEÁLLÍTÁSA
Az öv helyes beállítása lehetővé teszi a elektromos fűnyíró kiegyensúlyozott
működését, és a talajtól való megfelelő magasság tartását (9. ábra).
- A rugós horoggal akasszuk.
- Egyszerű övet használjunk.
- A csatot (A, 10. ábra) úgy állítsuk be, hogy a elektromos fűnyíró
megfelelő magasságban legyen.
CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATRA
FIGYELEM – A hálózati aljzatba történő csatlakoztatás előtt
ellnőrizzük az áram feszültségét és hogy az megfelel-e az alábbi
táblázat értékeinek. Ellenőrizzük, hogy a hosszabbító kábel méretei
megfelelnek-e a specikációnak. Ellenkező esetben a feszültség
csökkenése fog bekövetkezni, ami helyreállíthatatlanul rongálja a
motort.
A véletlen beindítás kockázatának csökkentése érdekében a
gépet soha ne szállítsa csatlakoztatott dugóval, és ne tartsa az ujját az
indítókapcsolón. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt
állapotban van, amikor a dugót kihúzza.
Ne használja helytelen módon az elektromos vezetéket. Az
elektromos vezetéket hőforrástól, olajtól és éles szélektől tartsa távol.
A HOSSZABBÍTÓ KÁBEL JAVASOLT HOSSZA ÉS
KERESZTMETSZETE (230 V)
Hossz
0 ÷ 20 méter
20 ÷ 50 méter
50 ÷ 100 méter
A vezető legkisebb keresztmetszete
1 mm
2
1.5 mm
2
4 mm
2
Igényelt hálózati feszültség:
230 V – legalább 10 A-es terhelhetöséggel.
A tápvezetékek a következő tulajdonságokkal kell rendelkezzenek:
ha gumival szigeteltek, a 60245 IEC 53-nak megfelelő típusú
keménygumi bevonatú exibilis kábelek;
ha polivinil-kloriddal szigeteltek, a 60227 IEC 53-nak megfele
típusú polivinil-klorid bevonatú exibilis kábelek;
FIGYELEM – Neoprén, illetve mindenképpen kettős szigetelésű
vezeték alkalmazása javasolt, melynek szabadban tör
használathoz megfelelő csatlakozója van. Gyakran ellenőrizzük a
csatlakozót valamint a hosszabbító kábelét, ha sérültek cseréljük
ki őket. Semmilyen módon ne alakítsa át a dugót. A hálózati kábelt
kizárólag szakember cserélheti ki.
VALMISTELUTOIMENPITEET - KÄYNNISTYS
VALJAAT
Valjaiden oikean säädön avulla sähköinen ruohotrimmeri pysyy
tasapainossa ja sopivalla etäissydellä maasta (Kuva 9).
- Kiinnitä sähköinen ruohotrimmeri valjaisiin jousihaalla.
- Käytä yksinkertaisia kaksoisvaljaita.
- Aseta solki (A, Kuva 10) siten, että sähköinen ruohotrimmeri korkeus
maasta on sopiva.
SÄHKÖVERKKOON KYTKEMINEN
HUOMIO - Ennen kuin kytket pistokkeen sähköverkkoon,
tarkista jännite ja varmista, että se vastaa alla näkyvän taulukon
tietoja. Tarkista, että jatkojohdon mitta vastaa teknisiä tietoja.
Muussa tapauksessa jännite saattaa olla liian alhainen ja se voi
vahingoittaa moottoria. Maadoitus ei ole välttämätön, koska moottori
on kaksoiseristetty.
Älä kuljeta laitetta koskaan pistoke kytkettynä pitäen sormea
käynnistyskytkimellä, jotta laite ei vahingossa käynnisty. Varmista,
että kytkin on pois päältä, kun kytket pistokkeen pistorasiaan.
Älä käytä virtajohtoa epäasianmukaisella tavalla. Pidä virtajohto
kaukana lämmönlähteistä, öljystä ja terävistä reunoista.
JATKOJOHTOJEN SUOSITELLUT PITUUDET JA
POIKKILEIKKAUKSET (230 V)
Pituus
0 ÷ 20 meters
20 ÷ 50 meters
50 ÷ 100 meters
Johtimen poikkileikkaus vähintään
1 mm
2
1.5 mm
2
4 mm
2
Verkon jännite:
230 V - Virta 10 A ja hidastettu suojavaroke 8 A.
Virtajohdon vaaditut ominaisuudet:
jos varusteena on kumieristys, kovakumivaipalla eristetty taipuisa
kaapeli, joka vastaa standardia 60245 IEC 53;
jos varusteena on poly viny ylikloridieristys, polyvinyylikloridivaipalla
eristetty taipuisa kaapeli, joka vastaa standardia 60227 IEC 53.
HUOMIO - On suositeltavaa käyttää neopreenikaapeleita
ja joka tapauksessa kaapeleita, joissa on kaksoiseristys ja
ulkokäyttöön tarkoitettu turvapistoke. Tarkista pistokkeet ja
jatkojohto säännöllisesti ja vaihda ne, jos ne ovat vioittuneet. Älä
tee minkäänlaisia muutoksia virtapistokkeeseen. Virtajohdon saa
vaihtaa vain valtuutettu henkilöstö.
SAGATAVOŠANĀS DARBAM - IEDARBINĀŠANA
LENCES
Pareizi noregulētas lences ļauj elektriskā zāles pļaujmašīna atrasties
līdzvarā piemērotā augustumā no zemes (9. zīm).
- Pievienojiet elektriskā zāles pļaujmašīna lencēm, izmantojot
atsperes skavu.
- Lietojiet vienkāršu dubulta tipa lenci.
- Novietojiet skavu (A, 10. zīm), lai iegūtu pareizu elektriskā zāles
pļaujmašīna augstumu.
PIEVIENOŠANA ELEKTROTĪKLAM
UZMANĪBU - Pirms iespraužat kontaktdakšu kontaktligzdā,
pārbaudiet tā spriegumu un pārliecinieties, ka tas atbilst zemākesošajā
tabulā norādītajiem datiem. Pārbaudiet, vai pagarinātājvada
izmēri atbilst norādītajiem. Pretējā gadījumā var rasties sprieguma
pavājināšanās, kas var neatgriezeniski bojāt motoru. Iezemētā
kontaktligzda nav nepieciešama, jo motors ir dubultas izolācijas.
Lai samazinātu netīšas iedarbināšanas risku, nekāda gadījumā
nepārvietojiet mašīnu, kamēr kontaktdakša ir iesprausta, turot
pirkstu uz iedarbināšanas slēdža. Kontaktdakšas iespraušanas laikā
pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts.
Nekad neizmantojiet elektrības vadu nepareizā veidā. Turiet
elektrības vadu tālu no siltuma avotiem, eļļas un asām malām.
PAGARINĀŠANAS VADU REKOMENDĒJAMI GARUMI UN
ŠĶĒRSGRIEZUMI (230 V)
Garums
0 ÷ 20 m
20 ÷ 50 m
50 ÷ 100 m
Vada minimālā sekcija
1 mm
2
1.5 mm
2
4 mm
2
Nepieciešamais elektrotīkla spriegums:
230 V - Ar 10A jaudu un aizsargdrošinātāju 8A palēlinājumā.
Barošanas vadiem ir jābūt šādiem raksturojumiem:
ja tie ir apkoti ar gumijas izolāciju, ir jāizmanto lokanie vadi ar
cietas gumijas apvalku, kuru tips atbilst 60245 IEC 53;
ja tie ir aprīkoti ar polivinilhlorīda izolāciju, ir jāizmanto lokanie
vadi ar polivinilhlorīda apvalku, kuru tips atbilst 60227 IEC 53.
UZMANĪBU - Ir ieteicams lietot neoprēna vai dubultas
izolācijas elektrovadus ar drošības kontaktdakšām, kas paredzētas
ārējai lietošanai. Regulāri pārbaudiet kontaktdakšas un elektrovada
pagarinātāju un nomainiet tos, ja tie ir bojāti. Nekādā veidā nemodif
icējiet kontaktdakšu. Elektrības barošanas vadu drīkst mainīt tikai
kvalicēti speciālisti.
9
10
22
Magyar Suomi Latviski
BEINDÍTÁS IEDARBINĀŠANAYNNISTYS
17 1918 20
BEINDÍTÁS
Használat előtt a tápkábelt rögzítse a megfelelő szemben
(lásd 20. ábra).
FIGYELEM - Az elektromos fűnyíró használata előtt
gyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat.
Csatlakoztassuk a dugót a hálózatra, csatlakoztassa az elektromos
fűnyírót 30 mA dierenciálmegszakítóval védett tápforrásra. Az
elektromos fűnyírót csak akkor használja, ha a felhasználási terület
jól meg van világítva. Az elektromos fűnyírót csak akkor indítsa be,
ha a keze és a lába a vágási területtől messze van.
VIGYÁZAT: Fogja szorosan, két kézzel a elektromos fűnyíró
(17. ábra). Mindig balra álljon a csőtől. Soha ne tegye keresztbe
a kezeit a markolaton. A balkezeseknek is az itt közölt utasítások
szerint kell eljárniuk.
Álljon a vágásnak megfelelő állásba.
Az elektromos fűnyíró beindításához először a biztonsági kapcsolót
(A, 10. ábra), majd az indítókapcsolót (B) kapcsolja be.
FIGYELEM - A gép hővédelemmel rendelkezik, ami a
villanymotor túlhevülése esetén automatikusan beavatkozik, és
leállítja az elektromos fűnyírót. Amikor a hővédelem beavatkozik,
csak néhány perc elteltével lehet újraindítani a motort és folytatni
a munkát. A működtető kapcsolót ne tartsa lenyomva: a véletlen
beindítás kockázatának csökkentése érdekében.
Csak néhány perc elteltével lehet újraindítani a motort és folytatni a
munkát úgy, hogy a (C, 19. ábra) gombot újra benyomjuk a helyére.
A rezgés kárt okozhat olyan személyeknek, akiknek
vérkeringési zavara vagy idegrendszeri problémája van. Ha olyan
zikai tünetek jelentkeznek, mint például a zsibbadás, érzékelés
hiánya, a normál erő csökkenése vagy a bőr színének elváltozása,
orvoshoz kell fordulni. Ezek a tünetek általában az ujjaknál, a
kézen vagy a csuklón jelentkeznek.
YNNISTYS
Kiinnitä virtajohto sille tarkoitettuun kiinnikkeeseen,
ennen kuin aloitat laitteen käytön (katso kuva 20).
HUOMIO - Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen
kuin käytät ruohotrimmeriä.
Kytke trimmeri sähkölinjaan, kytke ruohotrimmeri
sähkölinjaan, joka on suojattu 30 mA:n erotuskytkimellä. Käytä
ruohotrimmeriä vain hyvin valaistulla alueella. Kun käynnistät
ruohotrimmerin, pidä kädet ja jalat loitolla leikkuualueelta.
VAROITUS: Pidä sähköinen ruohotrimmeri tukevasti
kiinni kummallakin kädellä (Kuva 17). Vartalon tulee aina
olla runkoputken vasemmalla puolella. Älä käytä koskaan
ristiotetta. Myös vasenkätisten tulee noudattaa näitä ohjeita.
Pysyttele oikeassa leikkausasennossa.
ynnistä ruohotrimmeri kääntämällä ensin turvakytkintä
(A, kuva 10) ja sen jälkeen käynnistyskytkintä (B).
HUOMIO - Laitteessa on lämpösuojakytkin, joka
pysäyttää ruohotrimmerin automaattisesti, jos sähkömoottori
ylikuormittuu. Kun lämpösuojakytkin toimii, moottori voidaan
käynnistää ja työtä voidaan jatkaa vasta muutaman minuutin
kuluttua. Älä pidä käynnistyskytkintä alaspainettuna: jotta laite
ei vahingossa käynnisty.
Moottorin voi käynnistää ja työskentelyä voi jatkaa vasta mu
-
utaman minuutin kuluttua painamalla painike (C, Kuva 19)
paikalleen.
Altistuminen värähtelyille voi aiheuttaa vahinkoja
henkilöille, joilla on verenkierto- tai hermostollisia häiriöitä.
Käänny lääkärin puoleen, jos havaitset fyysisiä oireita,
esimerkiksi puutumista, tuntoaistin heikkenemistä,
normaalien voimien vähenemistä tai ihon värinmuutoksia.
Tällaisia oireita esiintyy yleensä sormissa, käsissä ja ranteissa.
IEDARBINĀŠANA
Pirms lietošanas piestipriniet barošanas vadu atbilstošajā
cilpā (sk. 20. att.).
UZMANĪBU - Pirms elektriskās zāles pļaujmašīnas
lietošanas uzmanīgi izlasiet drošības noteikumus.
Pievienojiet trimeri elektroklam, pievienojiet elektrisko zāles
pļaujmašīnu pie barošanas līnijas, kura ir aizsargāta ar 30 mA
diferenciālo slēdzi. Lietojiet elektrisko zāles pļaujmašīnu tikai
tajā gadījumā, ja darba zona ir labi apgaismota. Elektriskās zāles
pļaujmašīnas iedarbināšanas laikā rokām un kājām jābūt tālu no
griezējmehānisma.
BRĪDINĀJUMS: Turiet elektriskā zāles pļaujmašīna cieši
ar abām rokām (17. att.). Stāviet krūmgrieža kreisajā pusē. Nekad
neturiet krūmgriezi sakrustotās rokās. Arī kreiļiem jāievēro
minētie norādījumi.
Saglabājiet pareizu stāju pļaušanas laikā.
Iesdziet drošības sdzi (A, 10. att.) un pēc tam darbības slēdzi (B),
lai iedarbinātu elektrisko zāles pļaujmašīnu.
UZMANĪBU- Ierīce ir aprīkota ar termisko aizsardzību, kas
elektromotora pārslodzes gadījumā automātiski izslēgsies, pārtraucot
elektriskās zāles pļaujmašīnas darbību. Ja ieslēdzas termiskā
aizsargierīce, iedarbināt motoru un atsākt darbu varēs tikai pēc
dažām minūtēm. Neturiet ieslēgtu darbības slēdzi: lai samazinātu
netīšas iedarbināšanas risku.
Varat iedarbināt motoru un atsākt darbu tikai pïc pāris minūtēm,
vēlreiz piespiežot pogu (C, 19.zīm.) atbilstošajā vietā.
Vibrācijas iedarbība var izraisīt veselības problēmas
cilvēkiem ar asinsrites traucējumiem vai nervu sistēmas slimībām.
Vērsieties pie ārsta, ja jums rodas tādi simptomi kā tirpšana,
jūtīguma samazināšanās, spēka zudums vai pirkstu krāsas
izmaiņa. Šie simptomi parasti parādās pirkstos, rokās un plaukstas
locītavās.
24
Magyar Suomi
Latviski
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
PYSÄYTYS
HUOMIO - Leikkausterän pyörintä jatkuu muutaman
sekunnin ajan sen jälkeen kun toimintakytkin on laskettu.
HUOMIO - Kytke sähköinen ruohotrimmeri irti
hköverkosta kun sitä ei käytetä.
Säilytä sähköinen ruohotrimmeri poissa lasten ulottuvilta.
KIELLETYT KÄYTTÖKOHTEET
HUOMIO! - Noudata aina turvallisuusmääräyksiä.
Sähkökäyttöistä ruohotrimmeriä saa käyttää ainoastaan ruohon
tai pienten pensaiden leikkaamiseen. Muunlaisten materiaalien
leikkaaminen on kielletty. Älä nosta, siirrä tai hakkaa esineitä
ruohotrimmerin avulla. Älä kiinnitä ruohotrimmeriä kiinteään
alustaan. Sähkötoimisen ruohotrimmerin voimanottoon ei saa
kytkeä muita kuin valmistajan sallimia varusteita tai
leikkuuvälineitä.
Tarkasta ennen laitteen käyttöä, että virtajohto ja jatkojohto
eivät ole vaurioituneet tai kuluneet. Jos virtajohto vaurioituu
käytön aikana, irrota se heti pistorasiasta. ÄLÄ KOSKE JOHTOON,
ENNEN KUIN OLET KATKAISSUT VIRRANSYÖTÖN. Älä
käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut tai siinä näkyy
kulumisen merkkejä.
Koneisiin, joiden voimansiirtoakseli on kaareva, ei voi asentaa
minkäänlaista levyterää, vaan ainoastaan nailonsiimpäitä.
HUOMIO: Älä käytä ruohotrimmeriä koskaan
maanpinnan y läpuolel la tai leikkauslaitteen oll essa pystysuorassa
maahan nähden. Älä käytä ruohotrimmeriä koskaan
pensasleikkurina.
HUOMIO - Älä sahaa sateessa tai märässä tai hyvin
kosteassa paikassa (sähkömoottori ei ole suojattu vedeltä), kun
näkyvyys on heikko tai kun on hyvin kylmä tai kuuma.
MOTORA APSTĀDINĀŠANA
HASZNÁLAT KÄYTTÖ LIETANA
LEÁLLÁS
FIGYELEM - A fűszegélynyíró még néhány másodpercig
forog azt követően is, hogy a működtető gombot elengedtük.
FIGYELEM - Ha nem használjuk a elektromos fűnyíró, ne
hagyjuk a hálózatra csatlakoztatva.
A elektromos fűnyíró gyermekektől távol tartsuk.
TILOS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
FIGYELEM! - Mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.
Az elektromos fűnyíróval csak füvet és kisebb bokrokat szabad
nyírni. Tilos másfajta anyagokat vágni vele. Az elektromos
fűnyírót ne használja különféle tárgyak felemelésére,
áthelyezésére vagy darabolására, és ne szorítsa le rögzített
alapon. Tilos az elektromos fűnyíró csatlakozójára a gyártó
által nem megengedett szerszámokat vagy tartozékokat szerelni.
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hosszabbítót,
hogy ne legyenek rajtuk sérülések vagy kopásnyomok. Ha a
használat során megsérül a kábel, azonnal válassza le a táphálózatról.
A TÁPHÁLÓZATRÓL TÖRTÉNŐ LEVÁLASZTÁSA ELŐTT NE
ÉRINTSE MEG A KÁBELT. Ha a kábel sérült, vagy kopásnyomok
vannak rajta, ne használja.
Hajlított erőátviteli tengellyel ellátott gépekre nem lehet
semmilyen tárcsát fölszerelni, csak damilos fejet.
FIGYELEM: Soha ne használjon elektromos fűnyírót a
talaj szintje fölött, vagy a talajra merőleges vágókészülékkel.
Soha ne használja az elektromos fűnyírót sövénynyíróként.
FIGYELEM – Ne végezzünk darabolást esőben, nedves
vagy párás környezetben (a villanymotor víz ellen nincs védve),
rosszidőben, rossz látási körülmények között, túl alacsony vagy
túl magas hőmérsékleten.
APSTĀDINĀŠANA
UZMANĪBU - Griešanas ierīce turpina griezties vēl pāris
sekundes arī pēc tam, kad slēdzis ir atlaists.
UZMANĪBU - Neatstājiet elektriskā zāles pļaujmašīna
pievienotu elektrotīklam, ja nelietojat ierīci.
Glabājiet elektriskā zāles pļaujmašīna bērniem nepieejamā vietā.
AIZLIEGTS LIETOT
UZMANĪBU! - Vienmēr ievērojiet drošības noteikumus.
Elektrisko zāles pļaujmašīnu drīkst izmantot tikai zāles vai
nelielu krūmu pļaušanai. Ir aizliegts pļaut cita veida materiālus.
Neizmantojiet elektrisko zāles pļaujmašīnu kā sviru priekšmetu
pacelšanai, pārvietošanai vai sadauzīšanai, kā arī nebloķējiet
to nekustīgajos balstos. Ir aizliegts pie elektriskās zāles
pļaujmašīnas jaudas noņēmēja pievienot ierīces vai piederumus,
kurus nav rekomendējis ražotājs.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai uz barošanas vada un
pagarinātāja nav bojājumu un nodiluma pazīmju. Ja vads tiek
bojāts ierīces lietošanas laikā, nekavējoties atvienojiet to no
elektrības tīkla. NEPIESKARIETIES VADAM, KAMĒR TAS NAV
ATVIENOTS NO ELEKTRĪBAS TĪKLA. Nelietojiet mašīnu, ja
vads ir bojāts vai nodilis.
Uz ierīcēm ar izliektu pārraides rokturi nav iespājams uzstādīt
nevienu diska veidu, izņemot neilona diegu galviņas.
UZMANĪBU: Nekādā gadījumā nestrādājiet ar paceltu
elektrisko zāles pļaujmašīnu vai ar griezējierīci perpendikulāri
zemei Nekādā gadījumā elektrisko zāles pļaujmašīnu nedrīkst
izmantot dzīvžogu līdzināšanai.
UZMANĪBU - Nezāģējiet zem lietus un slapjā vai ļoti
mitrā vidē (elektriskais motors nav pasargāts no ūdens), slikta
redzamības, pārāk augstas vai zemas temperatūras apstākļos.
26
Magyar Suomi
Latviski
HASZNÁLAT
KÄYTTÖ LIETANA
A munkaterületre vonatkozó óvintézkedések
A motor bekapcsolásakor a kezét és a lábát tartsa távol a
vágóberendezéstől.
A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a területen
kavics, üveg, fémdarabok, hulladék vagy más szilárd tárgy, amit
működés közben a vágóberendezés esetleg kilőhet.
Mindig válassza le a táphálózatról a gépet, ha rendellenes módon
kezd rázkódni.
Soha ne próbálja egy kézzel működtetni a fűnyírót. Ha elveszti
uralmát a fűnyíró fölött, az súlyos, akár halálos sérülést okozhat.
Vágás közben mindig szilárd talajon, két lábon álljon, nehogy
kibillenjen az egyensúlyából.
Ne hajtsunk végre darabolást más elektromos vezeték közelében sem.
A talajhoz túl közel ne nyírjunk, mert a gép kavicsba vagy egyéb
tárgyakba ütközhet.
Csak akkor dolgozzon, amikor elég jók a látási viszonyok és a fény
ahhoz, hogy tisztán lásson.
Ne vágjon létrán állva, mert ez rendkívül veszélyes.
Legyen különösen óvatos és elővigyázatos, amikor fülvédő felszerelést
használ, mert ilyenkor korlátozottan képes csak meghallani a veszélyt
jelző hangokat (kiabálást, jeleket, gyelmeztetéseket stb.).
Legyen kiváltképp óvatos, amikor vagy lejtős, vagy egyenetlen talajon
dolgozik.
VIGYÁZAT: Soha ne használja a gépet kavicsos talajon. A
kilőtt darabok a gépkezelő vagy a közelben tartózkodók súlyos,
akár halálos sérülését okozhatják. Vigyázzon a felrepülő tárgyakra.
Mindig viseljen engedélyezett szemvédő felszerelést. Soha ne
hajoljon a vágóadapter védőburkolata fölé. Kövek, törmelék stb. a
szembe csapódhatnak, vakságot vagy súlyos sérülést okozva. Tartsa
az illetéktelen személyeket biztonságos távolságban. A gyermekek,
állatok, nézelődők és segítők maradjanak a 15 méteres biztonsági
zónán kívül. Azonnal állítsa le a gépet, ha valaki közelít. Soha ne
lengesse körbe a készüléket anélkül, hogy először meggyőződne
róla, nem áll-e valaki a háta mögött - a biztonsági zónán belül.
Munkamódszerek
Általános használati utasítások
VIGYÁZAT: Ez a fejezet az irtást végző fűrésszel és
szegélynyíróval végzett munkához kapcsolódó alapvető biztonsági
óvintézkedéseket ismerteti. Ha olyan helyzetbe kerül, amelynek
megoldását illetően bizonytalan, forduljon szakemberhez. Keresse
fel az eladót vagy szakszervizt. Kerülje a képességeit meghaladó
feladatokat.
Alapvető biztonsági szabályok
1. Nézzen szét maga körül:
Gondoskodjon róla, hogy emberek, állatok vagy egyéb dolgok ne
lehessenek hatással Önre a gép kezelésében.
Työaluetta koskevia varotoimia
Pidä kädet ja jalat loitolla leikkauslaitteesta moottorin
käynnistämisen aikana.
Tarkista ennen työn aloittamista, että leikkuualueella ei ole kiviä,
lasia, metallinpalasia, roskia tai muita kiinteitä esineitä, jotka
leikkauslaite voisi singota ilmaan työn aikana.
Kytke laite aina irti sähköverkosta, jos se alkaa täristä
epänormaalilla tavalla.
Älä yritä koskaan käynnistää ruohotrimmeriä yhdellä kädellä.
Ruohotrimmerin hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaaran.
Pidä leikatessasi molemmat jalat tukevasti maassa, jotta et menetä
tasapainoasi.
Älä leikkaa sähköjohtojen läheisyydessä.
Älä leikkaa liian lähellä maan pintaa, jotta vältät koskettamasta
kiviin tai muihin esineisiin.
Leikkaa vain silloin, kun näkyvyys ja valoisuus ovat riittävät.
Älä leikkaa tikkailla seisten. Sellainen on erittäin vaarallista.
Ole erityisen varovainen ja valppaana käyttäessäsi kuulosuojaimia,
sillä kuulosuojaimet voivat estää varoitusäänten kuulemisen
(huudot, merkkiäänet, varoitukset jne.).
Ole erittäin varovainen työskennellessäsi kaltevassa tai
epätasaisessa maastossa.
VAROITUS: Älä leikkaa laitteella maastossa, jossa on
kiviä. Sinkoutuvat kivet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja tai
hengenvaaran käyttäjälle tai sivullisille. Varo sinkoutuvia
esineitä. Käytä aina hyväksyttyjä suojalaseja. Älä koskaan
kumarru leikkuuterän suojuksen yli. Silmiin voi lentää kiviä,
roskia jne., josta voi olla seurauksena sokeutuminen tai vakavia
vammoja. Pidä sivulliset turvallisen välimatkan päässä. Lasten,
eläinten, sivullisten ja apulaisten on pysyteltävä 15 metrin
turvaetäisyydellä. Sammuta moottori välittömästi, jos joku
tulee lähemmäs. Älä koskaan pyöräytä laitetta ympäri, ennen
kuin olet tarkistanut selkäsi takaa, että- ketään ei ole turva-
alueella.
Työskentelytekniikat
Yleiset työohjeet
VAROITUS: Tässä osassa on esitetty raivaussahojen ja
trimmereiden käyttöön liittyvät perusturvaohjeet. Jos jossakin
tilanteessa olet epävarma oikeasta toimintatavasta, kysy neuvoa
asiantuntijalta. Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
Vältä kaikkia sellaisia käyttötapoja, joiden arvelet ylittävän
omat kykysi.
Perusturvallisuusmääräykset
1. Katso ympärillesi:
Varmista, että sivulliset, eläimet tai muut asiat eivät vaikuta
kykyysi hallita laitetta.
Drošība darba zonā
Motora iedarbināšanas laikā turiet rokas un kājas drošā
attālumā no griezējierīces.
Pirms darba uzsākšanas, pārbaudiet darba zonu un pārliecinieties,
ka tajā nav akmeņu, stikla, metāla gabalu, atkritumu vai citu cietu
priekšmetu, kuras griezējierīce darbības laikā var uzmest.
Ja mašīna sāk spēcīgi vibrēt, atvienojiet to no elektrības tīkla.
Nekādā gadījumā nestrādājiet ar zāles pļaujmašīnu, turot to ar
vienu roku. Kontroles zaudēšana par mašīnu var izraisīt smagus
vai nāvējošus negadījumus.
Pļaušanas laikā abām kājām stabili jābalstās uz zemes, lai izvairītos
no līdzsvara zaudēšanas.
Nezāģējiet citu elektrovadu tuvumā.
Negrieziet pārāk tuvu zemei, lai nesaskartos ar akmeņiem un
citiem priekšmetiem.
Pļaujiet tikai tad, kas ir pietiekama redzamība un gaisma.
Nekad nestrādājiet ar krūmgriezi, stāvot uz kāpnēm, jo tas ir
ārkārtīgi bīstami.
Esiet īpaši uzmanīgs un rūpīgs, ja izmantojat dzirdes
aizsarglīdzekļus, jo tie var ierobežot Jūsu spēju sadzirdēt briesmas
vēstošas skaņas (saucienus, signālus, brīdinājumus u.c.).
Esiet īpaši uzmanīgs, kad strādājat nogāzēs vai uz nelīdzenas
virsmas.
BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā neizmantojiet mašīnu
akmeņainu vietu pļaušanai. Gaisā uzmesti priekšmeti var izraisīt
nopietnus vai nāvējošus ievainojumus mašīnas lietotājam vai
blakus stāvētājiem. Uzmanieties no gaisā uzmestiem objektiem.
Vienmēr valkājiet atzītus acu aizsardzības līdzekļus. Nedrīkst
pārliekties pāri griezējierīces aizsargam. Akmeņi, atkritumi u.c.
var tikt iemesti acīs, izraisot aklumu vai nopietnus ievainojumus.
Nodrošiniet, lai nepiederošas personas atrastos pienācīgā attālumā.
Bērniem, dzīvniekiem, skatītājiem un palīgiem jāatrodas ārpus
drošības zonas 15 m rādiusā. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet
krūmgriezi. Nekad neapgriezieties ar krūmgriezi, kamēr neesat
pārbaudījis, vai aiz Jums kāds nestāv drošības zonā.
Darba tehnika
Vispārīgas norādes
BRĪDINĀJUMS: Šajā nodaļā aprakstīti galvenie drošības
pasākumi darbā ar krūmgriežiem un trimmeriem. Ja saskaraties ar
situāciju, kad nav skaidrs, kā rīkoties, jājautā padoms ekspertam.
Sazinieties ar savu dīleri vai servisa darbnīcu. Neizmantojiet
mašīnu darbam, kas pēc Jūsu uzskatiem nav Jūsu spēkos.
Drošības pamatnoteikumi
1. Paskatieties apkārt sev:
Lai pārliecinātos, ka tuvumā nav cilvēku, dzīvnieku vai kāds
objekts, kas varētu traucēt kontrolēt mašīnu.
28
Magyar Suomi Latviski
25
HASZNÁLAT
KÄYTTÖ LIETANA
Gondoskodjon róla, hogy emberek, állatok ne kerüljenek
érintkezésbe a vágóadapterrel vagy a vágóadapter által a
levegőbe röpített tárgyakkal.
VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket, ha nincs olyan
helyzetben, hogy baleset esetén segítséget tudna hívni.
2. Győződjön meg arról, hogy biztonságosan tud mozogni
és megállni. Ellenőrizze az Önt körülvevő területen, hogy
nincsenek-e esetleges akadályok (gyökerek, kövek, ágak, árkok
stb.), ha netán hirtelen arrébb kellene mennie. Nagyon óvatosan
járjon el, amikor lejtős talajon dolgozik.
3. Mielőtt egy másik területre átmegy, húzza ki a dugót.
4. Soha ne tegye le a készüléket járó motorral.
• Mindig a megfelelő berendezéseket használja.
Ellenőrizze, hogy a berendezések megfelelő módon legyenek
fölszerelve.
• Gondosan szervezze meg a munját.
VIGYÁZAT: Se a gép kezelője, se más ne próbálja meg a
levágott anyagot eltávolítani, amíg a motor jár, vagy a
vágóadapter forog, mert ez súlyos sérülést okozhat. A személyi
sérülések elkerülése céljából állítsa le a motort és a
vágóberendezést, és húzza ki a dugót, mielőtt a fej köré beakadt
nyesedéket eltávolítja.
Indítás előtt végezzen ellenőrzést
Ellenőrizze, hogy a szegélynyíró fej és a szegélynyíró fej
védőburkolata nem sérült vagy repedt-e. Ha repedést talál, cserélje
ki a szegélynyíró fejet és a szegélynyíró fej védőburkolatát (25.
ábra).
VIGYÁZAT: Soha ne használja a készüléket védőburkolat
nélkül vagy megsérült védőburkolattal. Soha ne használja a
készüléket a sebességváltó-tengely nélkül.
• Varmista, että ihmiset, eläimet jne. eivät kosketa leikkuuterää
eivätkä joudu alttiiksi leikkuuterän mahdollisesti
sinkoamille esineille.
VAROITUS: Älä käytä laitetta, ellet pysty pyytämään
apua mahdollisen onnettomuuden sattuessa.
2. Varmista, että pystyt kävelemään ja seisomaan turvallisesti.
Tarkista ympäristö mahdollisten esteiden varalta (juuret,
kivet, oksat, ojat jne.) sen varalta, että joudut liikkumaan
äkillisesti. Ole erittäin varovainen työskennellessäsi
kaltevassa maastossa.
3. Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin siirryt toiseen paikkaan.
4. Älä koskaan laita laitetta maahan moottorin käydessä.
• Käytä aina oikeita varusteita.
• Varmista, että varusteet on kiinnitetty paikalleen hyvin.
• Organisoi työ huolellisesti.
VAROITUS: Laitteen käyttäjä tai kukaan muu henkilö
ei saa yrittää poistaa leikkuujätettä moottorin käydessä tai
leikkuuterän pyöriessä: vakavien vammojen vaara.
Henkilövahinkojen välttämiseksi sammuta moottori,
pysäytä leikkauslaite ja irrota pistoke ennen kuin poistat
leikkuupään ympärille kietoutuneen materiaalin.
Tarkastukset ennen käynnistämistä
Tarkista, että trimmeripää ja trimmerin suojus eivät ole
vaurioituneet tai murtuneet. Jos trimmeripää tai trimmerin
suojus on murtunut, vaihda tilalle uudet osat (Kuva 25).
VAROITUS: Älä käytä laitetta koskaan ilman suojusta
tai jos suojus on vaurioitunut. Älä käytä laitetta koskaan
ilman vetoakselia.
Lai pārliecinātos, ka cilvēki, dzīvnieki u.c. nevar nonākt
saskarsmē ar griezējierīci un ka tuvumā nav kādi brīvi
guļoši priekšmeti, ko griezējierīce var uzsviest gaisā.
BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet mašīnu, ja Jums nav
iespējas izsaukt palīdzību nelaimes gadījumā.
2. rliecinieties, ka varat droši kustēties un stāvēt. Pārbaudiet,
vai darba zonā nav nekādu šķēršļu (saknes, akmeņi, zari,
grāvji u.c.), gadījumam, ja Jums nāktos strauji pārvietoties.
Esiet ļoti uzmanīgi, strādājot uz slīpas virsmas.
3. Pārejot uz citu darba vietu, atvienojiet kontaktdakšu.
4. Nelieciet krūmgriezi uz zemes, ja tā dzinējs darbojas.
• Izmantojiet tikai pareizo aprīkojumu.
• Pārbaudiet, vai aprīkojums ir pareizi uzstādīts.
• Rūpīgi plānojiet savu darbu.
BRĪDINĀJUMS: Ne krūmgrieža lietotājs, ne kāda cita
persona nedrīkst mēģināt notīrīt nopļauto materiālu, kamēr
dzinējs vēl darbojas vai kamēr vēl griežas griezējierīce, jo tas
var izraisīt nopietnus ievainojumus. Apturiet motoru,
griezējierīci un izspraudiet kontaktdakšu pirms notīrīt
galviņā iestrēgušo zāli, lai izvairītos no ievainojumu gūšanas.
rbaudes pirms darba uzsākšanas
rbaudiet auklas galvu un trimmera aizsargu, vai tie nav bojāti
vai ieplaisājuši. Nomainiet auklas galvu vai trimmera aizsargu,
ja tie ir ieplaisājuši (25. att.).
BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot
krūmgriezi bez aizsarga vai ar bojātu aizsargu. Nedrīkst
izmantot mašīnu bez transmisijas vārpstas korpusa.
30
Magyar Suomi Latviski
33
34 35
36
Fűszegélynyírás szegélynyíró fejjel
FIGYELEM: Ne dolgozzon a kívánt átmérőnél hosszabb
nyírószállal. A beépített vágóeszköz egy megfelelően felszerelt
védőburkolattal automatikusan a megfelelő hosszra szabja a szálat. Túl
hosszú vezetékek használata túlterhelheti és károsíthatja a motort.
Szegélynyírás
Tartsa a szegélynyíró fejet közvetlenül a talajszint felett, a talajjal szöget
képezve. A munkát a zsinór vége végzi. Engedje a zsinórt a maga
ütemében dolgozni. Ne nyomja a zsinórt a vágandó területbe (33. ábra).
A zsinór könnyen eltávolítja a füvet és a gazokat a falak, kerítések, fák
és mezsgyék mentén, azonban sérüléseket is okozhat a fák és bokrok
érzékeny kérgén, és megsértheti a kerítésoszlopokat is.
Csökkentse a növények sérülésének kockázatát a zsinór 10-12 cm-re
rövidítésével és a motor fordulatszámának csökkentésével.
Tisztítás
A tisztítási módszer eltávolít minden nem kívánatos növényzetet. Tartsa
a szegélynyíró fejet közvetlenül a talajszint felett és döntse meg. Engedje
a zsinórt a földhöz csadni a fák, oszlopok, szobrok és hasonlók körül
(34. ábra).
FIGYELEM: Ez a módszer növeli a zsinór kopását.
A zsinór gyorsabban kopik, és többször kell előhúzni, amikor kövek,
téglák, beton, fémkerítések stb. mellett dolgozik a géppel, mint amikor
csak fákkal és fafelületekkel kerül érintkezésbe.
Vágás
• Az elektromos fűnyíró ideális a normál fűnyíróval nehezen elérhető
helyeken történő fűnyíráshoz. Vágáskor tartsa a zsinórt párhuzamosan a
talajjal. Kerülje a vágófejnek a talajhoz nyomását, mivel ez tönkreteheti a
füvet, és a szerszámon is sérülést okozhat (35. ábra).
Ne engedje a vágófejet folyamatosan érintkezésbe kerülni a talajjal
a normál vágási eljárások alatt. Az ilyenfajta állandó érintkezés a
szegélynyíró fej sérülését és kopását okozhatja.
Söprés
A forgózsinór ventillátorhatása felhasználható a gyors és könnyű
feltakarításhoz. Tartsa a zsinórt párhuzamosan a söpörni kívánt terület
fölött, és mozgassa a gépet ide-oda (36. ábra).
Ruohon trimmaus trimmeripäällä
HUOMIO: Älä käytä sallittua pitempää leikkaussiimaa. Kun suojus
on asennettu kunnolla paikalleen, laitteen sisäinen leikkuri leikkaa siiman
automaattisesti oikeaan pituuteen. Liian pitkät siimat voivat ylikuormittaa
ja vaurioittaa moottoria.
Trimmaus
Pidä trimmeripää hieman maanpinnan yläpuolella ja kallista sitä. Siiman
pää leikkaa ruohon. Annan siiman toimia omaa tahtiaan. Älä koskaan
paina siimaa leikattavaan kohtaan (Kuva 33).
Siimalla on helppo leikata ruohoa ja heiniä seinien, aitojen, puiden ja
reunusten vierestä, mutta se voi myös vahingoittaa arkojen puiden kuorta
ja pensaita ja tehdä jälkiä aidanpylväisiin.
Voit välttää vahingoittamasta kasveja lyhentämällä siiman 10-12 cm:n
mittaiseksi ja alentamalla moottorin nopeutta.
Kaapiminen
• Kaapimismenetelmä poistaa kaiken turhan kasvullisuuden. Pidä
trimmeripää hieman maanpinnan yläpuolella ja kallista sitä. Anna siiman
pään iskeä maahan puiden, pylväiden, patsaiden ja vastaavien vierustalla
(Kuva 34).
HUOMIO: Kaapimistekniikka kuluttaa siimaa enemmän.
Siima kuluu nopeammin ja sitä on syötettävä eteenpäin useammin
työskenneltäessä kivien, tiilien, betonin, metalliaitojen jne. ympärillä kuin
puiden ja puuaitojen lähellä.
Leikkaaminen
Ruohotrimmeri soveltuu erityisen hyvin ruohon leikkaamiseen kohdissa,
joihin tavallisella ruohonleikkurilla on vaikea päästä. Pidä siima
maanpinnan suunnassa leikkauksen aikana. Älä paina trimmeripää
maata vasten, sillä tämä voi vahingoittaa nurmikkoa ja vaurioittaa työkalua
(Kuva 35).
Älä anna trimmeripään koskettaa jatkuvasti maata normaalin leikkauksen
aikana. Jatkuva kosketus voi aiheuttaa vaurioita ja kuluttaa trimmeripäätä.
Puhdistaminen
Pyörivän siiman puhallusvaikutusta voidaa käyttää nopeaan ja helppoon
puhdistukseen. Pidä siima puhdistettavan alueen suuntaisesti sen
yläpuolella ja liikuta työvälinettä edestakaisin (Kuva 36).
Zāles pļaušana ar auklas galvu
UZMANĪBU: Nepļaujiet ar garāku pļaušanas auklu nekā
paredzētais pļaušanas diametrs. Ja aizsargs ir uzstādīts pareizi,
iebūvētais nazis automātiski noregulēs pienācīgo auklas garumu. Pārāk
garu vadu izmantošana var pārslogot un sabojāt motoru.
Pļaušana
Turiet auklas galvu leņķī nedaudz virs zemes līmeņa. Pļaušanu
veic auklas gals. Ļaujiet auklai pļaut savā ātrumā. Nespiediet auklu
pļaujamajā zālē (33. att.).
Pļaujot ar auklu, var viegli nopļaut zāli un nezāles gar sienām, žogiem,
kokiem un apmalēm, taču tā var arī sabojāt koku un krūmu mizu un
sabojāt žoga balstus.
Augu savainošanu var novērst, samazinot auklas garumu līdz 10-12 cm
un samazinot dzinēja ātrumu.
Tīrīšana
Ar šo tehniku var iztīrīt visu nevēlamo veģetāciju. Turiet auklas galvu
virs zemes un sagāziet to. Ļaujiet auklas galiem iegriezties zemē ap
kokiem, stabiem, statujām un tamlīdzīgi (34. att.).
UZMANĪBU: Šis pļaušanas veids palielina auklas nodilumu.
Aukla nodilst ātrāk nekā saskarsmē ar kokiem un koka žogiem un
biežāk jāpagarina, ja pļauj pret akmeņiem, ķieģeļiem, betonu, metāla
žogiem un tamlīdzīgi.
Pļaušana ar auklu
Elektriskā zāles pļaujmašīna ir ideāli piemērota zāles pļaušanai, kas
grūti pieejama ar parasto zāles pļaujmašīnu. Turiet auklu paralēli
zemei. Izvairieties spiest auklas galvu pret zemi, jo tas var sabojāt zālāju
un sabojāt griezējierīci (35. att.).
Neļaujiet auklas galvai regulāri saskarties ar zemi parastās pļaušanas
laikā. Pastāvīga saskarsme ar zemi var izraisīt bojājumus un nolietot
auklas galvu.
Slaucīšana
Rotējošās auklas ventilatora efektu var izmantot ātrai un vieglai
slaucīšanai. Turiet auklu paralēli virs slaukāmās vietas un kustiniet
krūmgriezi uz priekšu un atpakaļ (36. att.).
HASZNÁLAT
KÄYTTÖ LIETANA
32
Magyar Suomi Latviski
41
42 43
NYLONSZÁLAS FEJ
Mindig az eredeti szállal azonos átmérőjű szálat
használjunk, hogy elkerüljük a motor túlterhelését
(41. ábra).
42. ábra A damil meghosszabbításához munka közben
üssük a talajhoz a fejet. Minden ütésnél kb. 2,5 cm
damil jön ki.
MEGJEGYZÉS: Ne üssük a fejet betonhoz, vagy kőhöz.
Ez veszélyes lehet.
FIGYELEM - A súlyos sérülések kockázatának
csökkentése érdekében soha ne használjon fém- vagy
más betétes kábelt vagy vezetéket a damil helyett.
A DAMIL CSERÉJE
1 - Nyomjuk le a nyelvet (43. ábra), és vegyük le a
fedelet, valamint a belső tekercset.
2 - Hajtsuk félbe a szálat, az egyik felét hagyjuk kb.
14 cm-rel hosszabbra. Rögzítsük szálat a tárcsa
megfelelő (B, 44. ábra) vájatába. Az egyes szálakat
egyformán és anélkül, hogy összecsavarodnának
tekerjük fel a nyíl irányában a saját vájatánál.
3 - A feltekerés végeztével rögzítsük a szálvéget a 45.
ábrán bemutatott módon a megfelelő ékekbe.
Szereljük fel a rugót. Fűzzük át a szálat a lyukakon
(46. ábra), és húzzuk ki. A fedéllel rögzítsük a fejet.
NAILONSIIMAPÄÄ
ytä aina siimaa, jonka halkaisija on sama kuin
alkuperäisellä siimalla. Näin vältät moottorin
ylikuormituksen (Kuva 41).
Kuva 42 Nailonsiiman pidentämiseksi siimapäätä
lyödään maahan työskentelyn aikana. Siima pitenee
noin 2,5 cm joka lyönnillä.
HUOMAA: Älä lyö siimapäätä sementtiin tai
mukulakiviin, se voi olla vaarallista.
HUOMIO - Vakavien vahinkojen välttämiseksi
älä koskaan käytä nailonsiiman tilalla lankaa tai
johtoa, jossa on metallinen tai muuta materiaalia
oleva ydin.
NAILONSIIMAN VAIHTAMINEN
1 - Paina kielekettä (Kuva 43), irrota kansi ja sen
sisällä oleva kela.
2 - Taita siima kahtia niin että toinen pää on noin 14
cm toista pidempi. Kiinnitä siima kelan loveen (B,
Kuva 44). Kierrä molemmat siiman päät nuolen
mukaisesti omalle paikalleen tasaisesti kiertämät
niitä toistensa ympäri.
3 - Kun siima on kierretty, kiinnitä se aukkoihin
kuten kuvassa 45. Asenna jousi paikalleen.
Työnnä siima lenkkeihin (Kuva 46) ja vedä se
ulos. Lukitse siimapää kannen alle.
NEILONA DIEGU GALVIŅA
Vienmēr lietojiet to pašu oriģinālā diega diametru,
lai nepārslogotu motoru (41.zīm.).
42.zīm. Lai pagarinātu neilona diegu, padauziet ar
galviņu pret zemi tās darbības laikā. Katra sitiena laikā
diegs pagarinās aptuveni par 2,5 cm.
IEVîROJIET: Nedauziet galviņu pret cementu vai pret
gājēju celiņiem: tas var būt bīstami.
UZMANĪBU - Lai samazinātu nopietnu
ievainojumu risku, neizmantojiet metāla stiepli vai
ar metālu pastiprinātu auklu neilona auklas vietā.
NEILONA GALVIŅAS NOMAIŅA
1 - Piespiediet mēlīti (43.zīm.) un noņemiet vāciņu
un iekšējo elektrisko spoli.
2 - Salociet diegu uz pusēm, atstājot vienu pusi par
aptuveni 14 cm gaku nekā otru. Nostipriniet
diegu attiecīgajā bedrītē (B, 44.zīm.) uz elektriskās
spoles. Savelciet bultiņas norādītajā virzienā, katru
diegu attiecīgajā vietā parastā veidā, tos nesavelkot
mezglā.
3 - Kad esat savilkuši diegu, nostipriniet to attiecīgajās
atverēs ka norādīts 45 zīm. Pievienojiet atsperi.
Ieveriet diegu caurumiņos (46.zīm.) un izvelciet
to uz āru. Nostipriniet galviņu ar vāciņu.
KARBANTARTÁS
HUOLTO
TEHNISKĀ APKOPE
44
2.0 2.0
34
Magyar Suomi Latviski
49
50
KARBANTARTÁS - SZÁLLĺTÁS HUOLTO - KULJETUS TEHNISKĀ APKOPE - PĀRVIETOŠANA
FIGYELEM Mindenféle karbantartási
művelet előtt a fűszegélynyírót áramtalanítani
kell.
Ellenőrizzük, hogy a biztonsági védelemre
szerelt (A, 49. ábra) penge éles legyen.
VILLANYMOTOR
Sűrített levegővel rendszeresen tisztítsuk a motor
tőbordáit (50. ábra).
Ne próbálkozzon olyan javítással, amire
nincs felhatalmazva, és ne nyissa ki a motor
burkolatát.
SZÁLLĺTÁS
A véletlen beindítás kockázatának
csökkentése érdekében a gépet soha ne szállítsa
csatlakoztatott dugóval, és ne tartsa az ujját
az indítókapcsolón.
HUOMIO - Kytke laite irti sähköverkosta
ennen minkään huoltotoimenpiteen
aloittamista.
Tarkista, että turvasuojukseen asennettu terä
(A, Kuva 49) on terävä.
SÄHKÖMOOTTORI
Puhdista moottorin jäähdytysritilät
säännöllisesti paineilmalla (Kuva 50).
Älä yritä tehdä valtuuttamattomia
korjauksia tai avata moottorin suojusta.
KULJETUS
Älä kuljeta laitetta koskaan pistoke
kytkettynä pitäen sormea
käynnistyskytkimellä, jotta laite ei vahingossa
käynnisty.
UZMANĪBU - Pirms veicat jebkādu
tehnisko apkopi, atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla.
Pārliecinieties, ka griešanas diega asmens
(A, 49.zīm.), kas piestiprināts uz drošības
apvalka, ir uzasināta.
ELEKTRISKAIS MOTORS
Regulāri tīriet motora sasaldēšanas restītes ar
saspiestu gaisu (50.zīm.).
Nemēģiniet bez atļaujas veikt remontu
un neatveriet motora karteri.
PĀRVIETOŠANA
Lai samazinātu netīšas iedarbināšanas
risku, nekāda gadījumā nepārvietojiet mašīnu,
kamēr kontaktdakša ir iesprausta vai turot
pirkstu uz iedarbināšanas slēdža.
36
Magyar Suomi
Latviski
KARBANTÁRTÁS -TÁROLÁS
RENDKÍVÜLI KARBANTÁRTÁS
Intenzív használat esetén a szezon végén, normál
használat esetén kétévente javasolt a szervízhálózat
szakemberével átnézetni a felszerelést.
FIGYELEM: A jelen kézikönyvben nem említett
összes karbantartási műveletet arra felhatalmazott szerviz
kell, hogy végezzen. A gép állandó és szabályos működésének
biztosításához, ne feledje, hogy az esetleges alkatrészcserénél
kizárólag EREDETI ALKATRÉSZT használjon.
A nem engedélyezett esetleges módosítások és/
vagy a nem eredeti alkatrészek használata a gépkezelő és
harmadik személyek súlyos, akár halálos sérülését
okozhatják.
TÁROLÁS
Amikor a gép hosszú ideig működésen kívül van:
- Ellenőrizzük, hogy a hálózati csatlakozó aljzatból a
csatlakozó ki lett húzva.
- Végezzük el a fent leírt karbantartási műveleteket.
- Száraz helyen, lehetőleg a talajjal nem közvetlen
kapcsolatban és hőforrásoktól távol tároljuk a gépet.
- A trimmert gyermekektől távol tartsuk.
HUOLTO - VARASTOINTI
ERITYISHUOLTO
yttökauden päättyessä, jos laitetta on käytetty runsaasti,
ja normaalikäytössä kahden vuoden välein, laite on
annettava huoltoverkostomme asiantuntevan teknikon
tarkistettavaksi.
HUOMIO: Kaikki sellaiset huoltotoimenpiteet, joita
tässä oppaassa ei mainita, täytyy antaa valtuutetun
korjaamon tehtäväksi. Osia vaihdettaessa on käytettävä
ainoastaan ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA laitteen jatkuvan
ja säännöllisen toiminnan varmistamiseksi.
Valtuuttamattomat muutokset ja/tai muiden kuin
alkuperäisten varaosien käyttäminen voi aiheuttaa
käyttälle tai muille henkilöille vakavia tapaturmia tai
hengenvaaran.
VARASTOINTI
Kun kone on pitkään käyttämättä:
- Varmista, että pistoke on irti sähköverkosta.
- Noudata kaikkia yllä kuvattuja huolto-ohjeita.
- Säilytä sähkösaha kuivassa tilassa, irti maasta ja etääl
lämmönlähteistä, jos mahdollista.
- ilytä trimmeri poissa lasten ulottuvilta.
TEHNISKĀ APKOPE - GLABĀŠANA
PAPILDUS TEHNISKĀ APKOPE
Savlaicīgi gadalaika beigās, ja tiek intensīvi lietota, ik pēc
diviem gadiem normālas lietošanas apstākļos ir
jānodrošina vispārīgu pārbaudi, ko jāveic specializētam
tehniķim no tehniskās apkopes tīkla.
UZMANĪBU: Visas tehniskās apkopes darbības,
kuras nav norādītas šajā lietošanas pamācībā, jāveic
pilnvarotā apkopes centrā. Lai nodrošinātu mašīnas
nepārtrauktu un vienmērīgu darbību, atcerieties, ka
nomainot detaļas, ir jāizmanto tikai ORIĢINĀLĀS
REZERVES DAĻAS.
Patvaļīgas modikācijas un/vai neoriģinālo
rezerves daļu lietošana var novest pie operatora vai
trešo personu ievainojumiem, vai nāvējošas traumas
gūšanas.
GLABĀŠANA
Ja ierīce ilgu laiku netiks lietota, veiciet šādas darbības:
- rbaudiet, ka kontaktdakša būtu atvienota no elektrotīkla
savienojuma.
- Ievērojiet visus iepriekš norādītos tehniskās apkopes
noteikumus.
- Glabājiet ierīci sausā vidē, pēc iespējas neturot tiešā
saskarē ar zemi, tālu no siltuma izdales avotiem.
- Glabājiet trimeri bērniem nepieejamā vietā.
39
H
FIN
LV
EST
LT
MŰSZAKI ADATOK
TEKNISET TIEDOT
TEHNISKIE DATI
TEHNILISED ANDMED
TECHNINIAI DUOMENYS
HUOMIO!!!
Tapaturmavaara on suurin vääränlaisia leikkuuteriä
käytettäessä! Käytä ainoastaan suositeltuja leikkuuteriä
ja suojuksia.
FIGYELEM!!!
A balesetveszély nagyobb, ha hibás a vágófelszerelés!
Kizárólag az ajánlott vágó- és védőfelszereléseket
használja.
UZMANĪBU!!!
Nepareizu griezējierīču izmantanas gadījumā
palielinās negadījumu risks! Lietojiet tikai ieteicamas
griezējierīces un aizsargierīces.
TÄHELEPANU!!!
Vale lõikeseadise korral suureneb õnnetusjuhtumite
oht! Kasutage ainult tootja poolt soovitatavaid
lõikeseadiseid ja kaitseid.
PERSPĖJIMAS!
Naudojant netinkamą pjaunamąjį priedą, padidėja
nelaimingų įvykių tikimybė! Naudokite tik
rekomenduojamus pjaunamuosius priedus ir apsaugas.
注意!!!
切割装置出错时,危险就会更大! 仅使用建议
切割装置。
Ajánlott vágóadapterek - A Suositellut leikkuuterät - Ieteicamās griezējierīces - Soovitatud lisaseadmed
lõikamiseks - Rekomenduojami pjovimo priedai -
建议的切割配件
Modellek
Malli
Modi
Mudelid
Modelis
型号
Vágóadapterek
Leikkuuterät
Griezējierīces
Lõikeseadmed
Pjovimo priedai
切割配件
Védőburkolatok
Suojukset
Aizsargi
Kaitsed
Apsaugos
防护板
TR 101 E
SB 1100
P.N. 4199040AR
8100
P.N. 4198115A
P.N. 4198126A
P.N. 4198114A
40
H
FIN
LV
EST
LT
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
m/s
2
m/s
2
MŰSZAKI ADATOK
TEKNISET TIEDOT
TEHNISKIE DATI
TEHNILISED ANDMED
TECHNINIAI DUOMENYS
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis -
不确定
Hangnyomás - Akustinen paine - Akustiskais spiediens - Survekang - Slėgio lygis -
压力标准
Garantált maximális zajszint - Taattu akustisen tehon taso - Garantētais akustiskās jaudas
līmenis - Müratugevuse tase - Garantuotas garso galios lygis -
保证声功率电平
Vibráció - Tärinätaso - Vibrācijas līmenis - Vibratsioonitase - Vibracijos lygis - 振动标准
Mért hangteljesítmény-szint - Mitattu akustisen tehon taso - Izmērītais akustiskās jaudas
līmenis - Mõõdetud müratugevuse tase - Išmatuotas garso galios lygis -
声功率级测量
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis - 不确定
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis - 不确定
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
L
pA
EN 786/A1
L
WA
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
EN 786/A1
EN 12096
88.0
2.0
95.6
1.0
96.0
2.0
3.5 (sx)
4.0 (dx)
42
MEGFELELÖSÉGI
NYILATKOZAT
YHDENMUKAISUUSILMOITUS
APSTIPRINĀJUMS
PAR ATBILSTĪBU
VASTAVUSDEKLARATSIOON
ATITIKTIES
DEKLARACIJA
合格证书
Magyar Suomi Latviski Eesti keel Lietuvių k.
中文
Alulírott Allekirjoittanut Paraksts Allakirjutanu Žemiau pasirašęs asmuo
本人:
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY
saját felelőssége tudatában
kijelenti, hogy az alábbi gép:
vakuuttaa omalla vastuullaan,
että kone:
Zemāk apliecina, ka uzņemas
atbildību, ka ierīce:
Kinnitab oma vastutust selle suhtes,
et seade:
Savo atsakomybe pareiškia,
kad įrenginys:
郑重声明对以下机器全权
负责:
1. Fajta:
elektromos fűnyíró
1. Tyyppi:
sähköinen ruohotrimmeri
1. Veids:
elektriskā zāles pļaujmašīna
1. Tüüp:
elektriline trimmer
1. Tipas:
vejos pjoviklis
1.机器类型:
电动草坪机
2. Márka: / Típus: 2. Merkki: / Tyyppi: 2. Marka: / Tips: 2. Kaubamärk: / Tüüp: 2. Prekyženklis: / Tipas:
2.品牌:/型号:
OLEO-MAC TR 101 E / EFCO 8100 / FARMER SB 1100
3. Sorozatszám 3. Sarjanumero 3. Sērijas identikācija 3. Sarja tunnus 3. Serijinis numeris
3.系列识别号
301 XXX 0001 - 301 XXX 9999
megfelel a következő összehangolt
normák rendelkezéseinek:
on seuraavan direktiivin vaatimusten
mukainen
Atbilst direktīvas
noteikumiem
On vastavuses järgmise direktiivi
nõuetega
Atitinka direktyvos nustatytus
reikalavimus
符合准则的规定;
2006/42/EC - 2006/95/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 2011/65/EC
megfelel a követke
irányelv előírásainak:
on seuraavien yhdenmukaistettujen
normien mukainen:
Atbilst sekojošajām
saskaņotajām normām:
On vastavuses järgmiste ühtlustatud
tingimustega:
Atitinka toliau nurodytų
suderintų standartų nuostatas:
符合以下标准:
EN 55014 - EN 6100 - 3 - 2 - EN 6100 - 3 - 3 - EN 786 - EN 60335 - 2 - 91
A megfelelőség értékelése
céljából alkalmazott eljárások
Yhdenmukaisuuden arvioinnissa
käytetyt menettelytosti
Procedūras ievērotās
atbilstības novērtēšanai
Vastavuse hindamisprotseduur
läbi viidud
Atitikties įvertinimo
procedūros atliktos
评估已进行标准符合的程序
Annex VI - 2000/14/EC
43
MEGFELELÖSÉGI
NYILATKOZAT
YHDENMUKAISUUSILMOITUS
APSTIPRINĀJUMS
PAR ATBILSTĪBU
VASTAVUSDEKLARATSIOON
ATITIKTIES
DEKLARACIJA
合格证书
Magyar Suomi Latviski Eesti keel Lietuvių k.
中文
rt
hangteljesítmény-szint
Mitattu akustisen
tehon taso
Izmērītais akustiskās
jaudas līmenis
Mõõdetud
müratugevuse tase
Išmatuotas garso
galios lygis
测得的声音等级
95.6 dB(A)
Garantált maximális
zajszint
Taattu akustisen tehon taso
Garantētais akustiskās
jaudas līmenis
Müratugevuse tase
Garantuotas garso
galios lygis
保证声功率电平
96.0 dB(A)
Az igazoló Intézmény
neve és címe
Notikaatiojärjestön nimi ja osoite
Ziņotāja Kompānijas
nosaukums un adrese
Teavitatud isiku nimetus ja aadress
Organizacijos pavadinimas
ir adresas
发证机构名称和地址
DPLF Pruf - und Zertizierungstelle - Pos tfach 41 03 56 - D 34114 Kassel - EC number 0363
Vágóeszköz típusa
nylonszál
Leikkuuvälineen tyyppi:
nailonsiima
Griešanas ierīces veids:
neilona diegs
Lõikeseadme tüüp:
nailonjõhv
Pjovimo įrenginio tipas:
nailoninė virvė
切割装置类型:
尼龙丝
Vágási szélesség Leikkausleveys: Griezuma platums Lõike laius Pjūvio plotis
切割宽度
37 cm
Kelt / Paikka / Izpildes vieta / Tootja / Pagaminta / 切割宽度: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Dátum / Päivämäärä / Datums / Kuupäev / Data /
制造于: 28/02/2015
A műszaki dokumentáció megtalálható a Társaság adminisztrációs székhelyén - Műszaki Igazgatóság.
Tekniset asiakirjat säilytetään hallintokonttorissa - Tekninen ohje.
Tehniskā dokumentācija, kas glabājas Administratīvajā nodaļā - Tehniskā nodaļa.
Tehniline dokumentatsioon on deponeeritud ettevõtte administratiivkeskuses - Tehnikaosakond.
Techninę dokumentaciją turi administracijos darbuotojai - Technikos departamentas.
存放在行政地址的技术文件-技术部。
Fausto Bellamico - President
s.p.a.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Efco TR 101 E Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös

muilla kielillä