Cannondale DPIE 3 Käyttö ohjeet

Brändi
Cannondale
Kategoria
motorcycles
Malli
DPIE 3
Tyyppi
Käyttö ohjeet
Suomi1
0 276 001 SPN | (17.7.14) Bosch eBike Systems
Käyttövoimayksikkö Drive Unit/
Ajotietokone Nyon
Turvallisuusohjeita
Yleisiä turvallisuusohjeita
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot. Tur-
vallisuusohjeiden ja neuvojen noudattamisen
laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipa-
lon ja/tai vakavia vammoja.
Säilytä turvallisuusohjeet ja neuvot tulevaa käyttöä
varten.
Tässä käyttöohjekirjassa käytetty termi ”akku” viittaa, raken-
teesta riippumatta, samalla tavoin sekä vakioakkuihin (akut,
joiden pidike pyörän rungossa) että tavaratelineakkuihin
(akut, joiden pidike tavaratelineellä).
Älä anna ajotietokoneen viedä huomiotasi liikenteestä.
Mikäli et keskity yksinomaan tieliikenteeseen, silloin olet
vaarassa joutua onnettomuuteen. Jos haluat tehdä tehos-
tustason vaihtoa pidemmälle meneviä syöttöjä ajotietoko-
neeseen, pysähdy ja syötä vastaavat tiedot.
Älä käytä navigointia vaaralle altistavissa tilanteissa
(tiesulut, kiertotiet, yms.). Pidä aina lisäksi karttoja ja
kommunikointivälineitä mukana.
Tiedustele ennen harjoitusohjelman aloittamista lää-
käriltä, millaisille rasituksille saat altistaa itsesi. Vain
näin pystyt välttämään mahdollisen ylirasittumisen.
Jos käytät pulssitaajuusanturia, sen ilmoittamassa
pulssitaajuudessa voi ilmetä virheitä sähkömagneet-
tisten häiriöiden takia. Ilmoitetut pulssitaajuudet ovat
vain viitteellisiä. Emme vastaa pulssitaajuuksien virheelli-
sen näytön aiheuttamista seurauksista.
Turvallisuussyiskäyttötietokone Nyon ei anna mi-
tään äänisignaaleita. Kaikki tärkeät tiedot ilmoitetaan
vain näytöllä näkyvinä ilmoituksina. Tilailmoitukset näyte-
tään tällöin kulloistenkin käyttömoodien päällä.
eBike-pyörien turvallisuusohjeet
Älä avaa käyttövoimayksikköä itse. Käyttövoimayksik-
kö on huoltovapaa ja sen saa korjata ainoastaan pätevä
ammattihenkilöstö alkuperäisiä varaosia käyttäen.
Näin taataan, että käyttövoimayksikön käyttöturvallisuus
säilyy. Takuu raukeaa, jos käyttövoimayksikkö avataan oh-
jeiden vastaisesti.
Älä avaa Nyon-laitetta. Avaaminen voi rikkoa Nyonin ja
johtaa sen takuun raukeamiseen.
Kaikkia käyttövoimayksikköön asennettuja osia ja
kaikkia muita eBike:n käyttövoiman osia (esim. ketju-
pyörä, ketjupyörän kiinnitin, polkimet) saa vaihtaa ai-
noastaan rakenteeltaan samanlaisiin tai polkupyörän
valmistajan erityisesti sinun eBike:si sallittuihin osiin.
Täten käyttövoimayksikkö suojataan ylikuormalta ja vauri-
oitumiselta.
Poista eBike:n akku, ennen kuin alat tehdä siihen liitty-
viä töitä (esim. tarkastus, korjaus, asennus, huolto,
ketjuun liittyvät työt), kuljetat sitä autolla tai lentoko-
neella tai laitat sen säilytykseen. eBike-järjestelmän ta-
haton aktivointi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
eBike-järjestelmä voi kytkeytyä päälle, kun työnnät
eBike-pyörää taaksepäin.
Talutusavun/liikkeellelähtöavustimen toimintoa saa
käyttää yksinomaan eBike:n talutuksessa tai liikkeelle-
lähdössä. Loukkaantumisvaara, jos eBike:n pyörät eivät
kosketa talutusavun/liikkeellelähtöavustimen käytön yhte-
ydessä maata.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä Bosch-akkuja, joita val-
mistaja sallii sinun eBike:ssa. Muiden akkujen käyttö saat-
taa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon. Muita akkuja käy-
tettäessä takuu raukeaa eikä Bosch ota mitään vastuuta.
Älä tee eBike:n järjestelmään minkäänlaisia muutok-
sia, äläkä kiinnitä siihen mitään laitteita, jotka voisivat
mahdollisesti lisätä eBike-järjestelmän tehoa. Tällaisis-
ta toimenpiteistä on normaalisti seurauksena järjestelmän
käyttöiän lyheneminen sekä käyttöyksikön ja pyörän vauri-
oitumisvaara. Lisäksi on olemassa vaara, että ostamasi
eBike:n takuu ja valmistajan virhevastuu raukeaa. Järjes-
telmän epäasianmukainen käsittely vaarantaa sekä oman
turvallisuutesi että myös muiden tienkäyttäjien turvallisuu-
den, mistä johtuen voit joutua korvausvastuuseen mahdol-
listen, laitteen manipuloinnista johtuvien, onnettomuuksi-
en yhteydessä. Pahimmassa tapauksessa tuloksena voi
olla jopa rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Noudata kaikkia kansallisia eBike:n hyväksyntään ja
käyttöön liittyviä määräyksiä.
Lue ja noudata akun ja eBike:si käyttöohjeiden turvalli-
suus- ja muita ohjeita.
Tuotekuvaus
Määräyksenmukainen käyttö
Käyttövoimayksikkö on tarkoitettu ainoastaan polkupyöräsi
käyttövoimaksi, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin.
eBike on tarkoitettu käytettäväksi päällystetyillä teillä. Sitä ei
saa käyttää kilpailuissa.
Suomi2
Bosch eBike Systems 0 276 001 SPN | (17.7.14)
Kuvassa olevat osat (katso sivu 23)
Kuvattujen komponenttien numerointi viittaa ohjekirjan alus-
sa oleviin kuviin.
Kaikki eBike:n osien kuvat (käyttövoimayksikköä, ajotietoko-
netta ja sen käyttöyksikköä, nopeusanturia sekä niihin kuulu-
via pidikkeitä lukuun ottamatta) ovat kaavamaisia ja niissä
saattaa olla poikkeuksia omaan pyörääsi nähden.
1 Ohjausvipu
2 Painike ”Home”
3 Ajotietokone
4 Ajotietokoneen pidike
5 Ajotietokoneen virtapainike
6 Polkupyörän valopainike
7 Kirkkausanturi
8 USB-liitän
9 USB-liitännän suojakansi
10 Käyttövoimayksikkö
11 Käyttöyksikkö
12 Käyttöyksikön ohjausvipu
13 Käyttöyksikön painike ”Home”
14 Tehostuksen vähennyspainike
15 Tehostuksen lisäyspainike
16 Liikkeellelähtöavustimen/talutusavun painike ”WALK”
17 Ajotietokoneen lukitus
18 Ajotietokoneen lukitusruuvi
19 Nopeusanturi
20 Nopeusanturin puolamagneetti
Tekniset tiedot
Asennus
eBike-akun asennus ja irrotus
Kun haluat asentaa tai irrottaa eBike-pyörän eBike-akun, lue
akun käyttöohjekirja ja noudata siinä annettuja ohjeita.
Ajotietokoneen asennus ja irrotus (katso kuva A)
Kun haluat asentaa ajotietokoneen 3, työnnä se etukautta pi-
dikkeeseen 4.
Kun haluat irrottaa ajotietokoneen 3, paina lukitusta 17 ja
työnnä ajotietokone etukautta irti pidikkeestä 4.
Kun pysäköit eBike:n, irrota sen ajotietokone.
Ajotietokoneen voi lukita pidikkeeseen irrotuksen estämisek-
si. Irrota sitä varten pidike 4 ohjaustangosta. Aseta ajotieto-
kone pidikkeeseen. Ruuvaa lukitusruuvi 18 (kierre M3, pituus
8 mm) alakautta pidikkeen tätä varten tarkoitettuun kiertee-
seen. Asenna pidike takaisin ohjaustankoon.
Käyttövoimayksikkö Drive Unit Cruise
Tuotenumero
0 275 007 033
Nimellinen kestoteho
W250
Käyttövoimayksikön vään-
tömomentti maks.
Nm 60
Nimellisjännite
V36
Käyttölämpötila
°C –5...+40
Varastointilämpötila
°C –10...+50
Suojaus
IP 54 (pöly- ja
roiskevesisuojattu)
Paino n.
kg 4
Käyttövoimayksikkö Drive Unit Speed
Tuotenumero
0 275 007 031
Teho
W350
Käyttövoimayksikön vään-
tömomentti maks.
Nm 60
Nimellisjännite
V36
Käyttölämpötila
°C –5...+40
Varastointilämpötila
°C –10...+50
Suojaus
IP 54 (pöly- ja
roiskevesisuojattu)
Paino n. kg 4
Ajotietokone Nyon
Tuotenumero
1 270 020 907
USB-liitännän maks. lataus-
virta mA 500
USB-liitännän latausjännite
V5
Käyttölämpötila
°C –5...+40
Varastointilämpötila
°C 10...+50
Latauslämpötila
°C 0...+40
Suojaus
IP x7 (vesitiivis)
Paino n.
kg 0,2
Boschin eBike-järjestelmä käyttää FreeRTOS:ia (katso www.freertos.org)
Polkupyörän valot*
Nimellisjännite V6
Teho
–Etuvalo
Takavalo
W
W
8,4
0,6
* lainsäädöstä riippuen ei eBike:n akun kautta toimiva valaistus ole
mahdollinen kaikissa maakohtaisissa malleissa
Suomi3
0 276 001 SPN | (17.7.14) Bosch eBike Systems
Nopeusanturin tarkistus (katso kuva B)
Nopeusanturin 19 ja siihen kuuluvan puolamagneetin 20 tu-
lee olla niin asennettuja, että pyörän pyöriessä yhden kierrok-
sen puolamagneetti liikkuu nopeusanturin ohi vähintään
5 mm ja korkeintaan 17 mm etäisyydellä.
Huomio: Jos nopeusanturin 19 ja pinnamagneetin 20 keski-
näinen väli on liian suuri, tai jos nopeusanturia 19 ei ole kiinni-
tetty kunnolla paikalleen, nopeusmittarin näyttö r3 ei toimi
enää, ja eBike-moottori käy hätäkäyttöohjelmalla.
Avaa siinä tapauksessa pinnamagneetin 20 ruuvi ja kiinnitä
pinnamagneetti pinnaan niin, että se kulkee oikealla etäisyy-
dellä nopeusanturin merkin ohi. Jos nopeusmittarin näyttöön
r3 ei tule tämänkään jälkeen nopeutta, käänny valtuutetun
polkupyöräliikkeen puoleen.
Käyttö
Käyttöönotto
Edellytykset
eBike-järjestelmä voidaan aktivoida vain seuraavien edelly-
tysten täyttyessä:
Riittävästi ladattu eBike-akku asennettu paikalleen (katso
Akun käyttöohjeet).
Ajotietokone on asennettu oikein pidikkeeseen (katso
”Ajotietokoneen asennus ja irrotus”, sivu Suomi2).
eBike-järjestelmän käynnistys ja pysäytys
eBike-järjestelmän käynnistykseen sinulla on seuraavat
mahdollisuudet:
Aseta ajotietokone pidikkeeseen 4.
Paina ajotietokone ja eBike-akku asennettuina lyhyesti yh-
den kerran ajotietokoneen virtapainiketta 5.
Paina ajotietokone asennettuna eBike-akun virtapainiketta
(katso akun käyttöohjeet).
Moottori aktivoituu heti kun alat polkea polkimilla (paitsi talu-
tusavun toiminnossa, katso ”Talutusavun/liikkeellelähtöavus-
timen päälle-/poiskytkentä”, sivu Suomi8). Moottoriteho
määräytyy ajotietokoneeseen säädetystä tehostustasosta.
Vaihtoehto Cruise: Heti kun lopetat normaalikäytössä polke-
misen, tai heti kun vauhti kasvaa 25 km/h nopeuteen, eBike-
moottorilla tehostus kytkeytyy pois päältä. Moottori aktivoi-
daan automaattisesti uudelleen heti kun alat polkea polkimilla
ja nopeus on alle 25 km/h.
Vaihtoehto Speed: Heti kun lopetat normaalikäytössä polke-
misen, tai heti kun vauhti kasvaa 45 km/h nopeuteen, eBike-
moottorilla tehostus kytkeytyy pois päältä. Moottori aktivoi-
daan automaattisesti uudelleen heti kun alat polkea polkimilla
ja nopeus on alle 45 km/h.
eBike-järjestelmän pysäyttämiseen sinulla on seuraavat
mahdollisuudet:
Paina ajotietokoneen virtapainiketta 5 vähintään 1 sekun-
nin ajan.
Kytke eBike-akku pois päältä sen virtapainikkeesta (katso
akun käyttöohjeet).
Ota ajotietokone pois pidikkeestä.
Mikäli noin 10 minuuttiin ei käytetä moottoria (esim. koska
eBike seisoo paikallaan) tai paineta mitään Nyonin painiketta,
eBike-järjestelmä kytkeytyy energian säästämiseksi auto-
maattisesti pois päältä.
Ohjausjärjestelmä ”Nyon”
Ohjausjärjestelmä Nyon koostuu kolmesta komponentista:
ajotietokoneesta ja sen käyttöyksiköstä
älypuhelinsovelluksesta ”Bosch eBike Connect”
online-portaalista ”www.eBike-Connect.com”
Kaikissa komponenteissa voidaan hallinnoida ja käyttää monia
eri asetuksia ja toimintoja. Joitakin asetuksia ja toimintoja pääs-
tään käyttämään vain tiettyjen komponenttien välityksellä. Tie-
tojen synkronointi tapahtuu muodostetun Bluetooth®-/Inter-
net-yhteyden yhteydessä automaattisesti. Yleiskatsauksen
mahdollisista toiminnoista saat seuraavasta taulukosta.
Premium-toiminnot
Ohjausjärjestelmän ”Nyon” vakiotoimintoja voidaan laajentaa
ostamalla ”Premium-toimintoja” Apple iPhone -puhelimien
AppStore-kaupasta tai Android-laitteiden Google PlayStore -
kaupasta.
Ilmaisen ”Bosch eBike Connect”-sovelluksen ohella on saa-
tavilla useampia maksullisia Premium-toimintoja. Yksityis-
kohtaisen listan saatavilla olevista lisäsovelluksista voit kat-
soa online-käyttöohjeista osoitteesta
”www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.
Ajotietokone
Älypuhelinsovellus
Online-portaali
Sisäänkirjaus/rekisteröinti 
Asetusten muuttaminen

Ajotietojen kerääminen
Ajotietojen tosiaikainen näyttö
Ajotietojen editointi/analysointi
Käyttäjäkohtaisten näyttöjen laadinta
Nykyisen sijaintipaikan näyttö

Navigointi
Reitin suunnittelu 
Jäljellä olevan toimintamatkan näyttö (toimin-
tasäde nykyiseen sijaintipaikkaan nähden) 
Harjoitteluteho tosiaikaisena
Harjoituksen etenemisen näyttö
Ajokatsaus
Tilasto ”Dashboard”
”Premium-toimintojen” ostaminen
GSM,
3/4G
www
Suomi4
Bosch eBike Systems 0 276 001 SPN | (17.7.14)
Ajotietokoneen käyttöönotto
Nyon toimitetaan osittain ladatulla akulla. Ennen ensimmäistä
käyttökertaa Nyon-akku täytyy ladata täyteen USB-liitännän
(katso ”Ajotietokoneen virransyöttö”, sivu Suomi7) tai
eBike-järjestelmän kautta.
Ohjausjärjestelmän kaikkien toimintojen käyttämiseksi on
tehtävä lisäksi online-rekisteröinti.
Sisäänkirjautuminen ajotietokoneeseen
Kytke ajotietokone virtapainikkeen 5 kanssa päälle.
Valitse ohjausvivun 1 avulla haluamasi kieli (valinta paina-
malla ohjausvipua) ja noudata annettuja ohjeita.
Nyon tarjoaa seuraavat käyttöönottomahdollisuudet:
”Koeajo”
Voit suorittaa koeajon ilman että sinun tarvitsee etukäteen
sisäänkirjautua tai syöttää tietoja. Poiskytkennän jälkeen
kaikki ajotiedot poistetaan.
”Tuote-esittely”
Automaattinen toimintosarja esittelee peräkkäin Nyon-jär-
jestelmän tärkeimmät toiminnot (ml. Dashboard, Ride-nä-
kymä, Navigointi ja Fitness-näkymä). Kaikki arvot simuloi-
daan. Tuote-esittely alkaa noin 2,5 minuutin kuluttua
uudelleen ja voidaan koska tahansa lopettaa painamalla
mitä tahansa painiketta.
”Offline-profiilin luonti”
Tämä on erittäin lyhyt Nyon-järjestelmään rajoittuva rekis-
teröintiprosessi. Offline tarkoittaa tässä tapauksessa sitä,
että ajo- ja käyttäjätietosi tallennetaan vain paikallisesti
ajotietokoneelle.
Noudata ohjeita tai valitse yksi ehdotetuista vastausmah-
dollisuuksista. Syötetyt tiedot pysyvät Nyon-järjestelmän
poiskytkennän jälkeen muistissa, mutta niitä ei synkronoi-
da online-portaalin tai älypuhelinsovelluksen kanssa.
”Online-profiilin luonti älypuhelinsovelluksen välityk-
sellä”
Tämä on täydellinen rekisteröintiprosessi. Asenna Nyon
pidikkeeseen 4, lataa sovellus ”Bosch eBike Connect”
älypuhelimeesi ja rekisteröidy sovelluksen avulla. Sisään-
kirjautumisen jälkeen ajotiedot tallennetaan ja synkronoi-
daan älypuhelinsovelluksen ja online-portaalin kanssa.
”Online-profiilin luonti WLAN-yhteyden välityksellä”
Tämä on täydellinen rekisteröintiprosessi. Yhdistä Nyon
USB-liitännän kautta virtalähteeseen (esim. tietokone) ja
mene WLAN-verkon vastaanottoalueelle. Nyon muodostaa
sitten yhteyden valitsemaasi WLAN-verkkoon ja sinut ohja-
taan online-portaaliin ”www.eBike-Connect.com”, jossa
voit suorittaa rekisteröinnin. Sisäänkirjautumisen jälkeen
ajotiedot tallennetaan ja synkronoidaan online-portaalin
kanssa. Voit muodostaa tämän jälkeen yhteyden älypuheli-
meesi Nyon-järjestelmän kautta (”Settings”>”Connec-
tions”> ”Connect New Smartphone”).
Rekisteröinti älypuhelimen ja Bluetooth®-pariliitännän
kautta
Smartphone ei kuuluu toimituslaajuuteen. Älypuhelimen
kanssa rekisteröinti edellyttää Internet-yhteyttä, mikä voi ai-
heuttaa palveluntarjoajastasi riippuen kustannuksia. Myös
tietojen synkronointi älypuhelimen ja online-portaalin välillä
edellyttää Internet-yhteyttä.
Voidaksesi käyttää hyödyksi ajotietokoneen täyttä toiminta-
laajuutta tarvitset älypuhelimen, jossa on käyttöjärjestelmänä
Android-versio 4.0.3 (tai uudempi) tai iOS 7 (tai uudempi).
Luettelon testatu
ista/hyväksytyistä älypuhelimista voit kat-
soa online-käyttöohjeista osoitteesta
”www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.
Myös luettelossa mainitsemattomilla, yllä mainituilla käyttö-
järjestelmillä varustetuilla älypuhelimilla voidaan joissakin ta-
pauksissa muodostaa yhteys ajotietokoneeseen. Emme voi
kuitenkaan taata ajotietokoneen täydellistä yhteensopivuutta
luettelossa mainitsemattomien älypuhelimien kanssa.
Lataa sovellus ”Bosch eBike Connect” älypuhelimeesi Apple
iPhone -puhelimien AppStore-kaupasta tai Android-laitteiden
Google PlayStore -kaupasta.
Käynnistä sovellus ”Bosch eBike Connect” ja noudata an-
nettuja ohjeita. Tähän liittyvän yksityiskohtaisen ohjeiston
voit katsoa online-käyttöohjeista osoitteesta
”www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.
Kun sovellus ”Bosch eBike Connect” on aktivoitu ja Blue-
tooth®-yhteys ajotietokoneeseen on muodostettu, tiedot
synkronoidaan automaattisesti ajotietokoneen ja älypuheli-
men välillä.
Online-rekisteröinti
Online-rekisteröintiin tarvitaan Internet-pääsy.
Avaa selaimella online-portaali ”Bosch eBike Connect” osoit-
teesta ”www.eBike-Connect.com” ja noudata annettuja oh-
jeita. Tähän liittyvän yksityiskohtaisen ohjeiston voit katsoa
online-käyttöohjeista osoitteesta
”www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.
Ajotietokoneen näytöt ja asetukset
Käyttölogiikka
Nyon-järjestelmässä ei ole turvallisuussyistä kosketusnäyt-
töä. Näyttönäkymän vaihtaminen ajon aikana voidaan tehdä
käyttöyksikön 11 välityksellä. Näin voit ajaessa pitää molem-
pia käsiä ohjaustangolla.
Ajotietokoneen käyttösäätimet tarjoavat seuraavat käyttö-
mahdollisuudet:
Virtapainikkeella 5 kytket ajotietokoneen päälle tai pois.
Painikkeella ”Home” (2 tai 13) pääset kohdassa ”Set-
tings > My Nyon” asetettuun käyttömoodiin.
Polkupyörän valopainikkeella 6 voit kytkeä polkupyörän
valot päälle tai pois.
Suomi5
0 276 001 SPN | (17.7.14) Bosch eBike Systems
–Ohjausvivulla 1 voit siirtyä kulloisiinkin käyttömoodeihin.
Painamalla ohjausvipua 1 suoritat valinnan.
Ohjausvipua 1 vasemmalle painamalla voit avata päävalikon
näyttöön aktivoidun käyttömoodin päälle ja vaihtaa päävalik-
koon (katso yllä oleva kuva).
Painamalla aktivoidussa käyttömoodissa ohjausvipua 1 oike-
alle nykyisen näyttönäkymän päälle tulee nykyiselle käyttö-
moodille mahdolliset asetusvaihtoehdot. Siirry ohjausvivun
avulla haluamaasi vaihtoehtoon ja valitse haluamasi vaihtoeh-
to painamalla ohjausvipua 1.
Vihje: Kun olet aktivoidussa käyttömoodissa, voit vaihtaa
suoraan seuraavaan käyttömoodiin painamalla ohjausvipua 1
ylös- tai alaspäin.
Kun Nyon on asennettuna eBike:ssa, päällekytkennän jälkeen
näyttöön tulee käyttömoodi ”Ride”. Jos Nyon ei ole asennet-
tuna eBike:ssa, näyttöön tulee käyttömoodi ”Dashboard.
Päävalikko
Käyttömoodi ”Dashboard”
Tällä käyttömoodilla käytettävissäsi ovat tilastotiedot.
d1 Kellonaika
d2 Tarkasteluaika
d3 Kustannukset
d4 Säästö
d5 Pelastetut puut
d6 Kuljettajan ajama kokonaismatka
Tämä käyttömoodi ilmoittaa säästöt d4, jotka olet saavutta-
nut ajamalla auton sijasta eBike-pyörällä.
Laskennan perustana käytetään polttoaineen ja sähkövirran
keskimääräisiä energiakustannuksia.
Käyttömoodi ”Ride”
Tällä käyttömuodolla näet nykyiset ajotiedot.
r1 Kellonaika
r2 Oma poljentateho
r3 Nopeus
r4 Moottoriteho
r5 Tehostustason näyttö
r6 Osamatkamittari
r7 Keskimääräinen nopeus
r8 Jäljellä oleva toimintamatka
r9 eBike-akun lataustilan näyttö
Käyttömoodi ”Map&Navigation”
Tällä käyttömoodilla voit katsoa karttoja ja navigoida.
Polkupyöräkauppias asentaa asiakkaan asuinpaikan mukaiset
kartat. Tarvittaessa voit imuroida lisää karttoja älypuhelinso-
velluksen ”Bosch eBike Connect” välityksellä ja siirtää ne
ajotietokoneellesi. Tähän liittyvän yksityiskohtaisen ohjeiston
voit katsoa online-käyttöohjeista osoitteesta
”www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.
Tunnus-
merkki
Käyttömoodi Toiminta
”Dashboard Tällä käyttömoodilla käytet-
tävissäsi ovat tilastotiedot.
”Ride” Tällä käyttömuodolla näet
nykyiset ajotiedot.
”Map & Naviga-
tion”
Tällä käyttömoodilla voit kat-
soa karttoja ja navigoida.
”Fitness” Tällä käyttömoodilla voit kat-
sella erilaisia kuntoiluun liit-
tyviä tietoja.
”Settings” Tällä käyttömoodilla voit
määrittää ajotietokoneen
perusasetukset.
d6
d4
d2
d5
d3
d1
r9
r4
r5
r3
r7
r6
r8
r2
r1
Suomi6
Bosch eBike Systems 0 276 001 SPN | (17.7.14)
Kun kytket Nyon-järjestelmän päälle, Nyon aloittaa satelliit-
tien etsinnän voidakseen vastaanottaa GPS-signaaleita. Heti
kun satelliitteja on löytynyt tarpeeksi, nykyinen sijaintipaikka-
si ilmoitetaan käyttömoodissa ”Map&Navigation”. Epäedul-
lisissa sääolosuhteissa tai sijaintipaikoissa satelliittien etsintä
voi kestää hieman kauemmin.
Kun painat ohjausvipua 1 oikealle, voit oikean reunan alivali-
koiden valitsemisen avulla muuttaa karttanäkymän zoomiase-
tusta, näyttää eBike-akun toimintamatkan tai valita jonkun
erilaisista navigointivaihtoehdoista. Karttanäkymän zoomi-
asetuksia voidaan muuttaa myös ohjausvipua painamalla.
Syötettyäsi ajokohteen sinulle tarjotaan 3 eri reittiä, joista
voit valita haluamasi reitin. (Tähän liittyvän yksityiskohtaisen
ohjeiston voit katsoa online-käyttöohjeista osoitteesta
”www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.)
Valittu reitti ilmoitetaan näytöllä siten kuin alla olevassa ku-
vassa on näytetty.
n1 Kellonaika
n2 Kartta
n3 Zoomausaste
n4 Kompassineula
n5 Kääntymisohje ja etäisyys risteykseen
n6 Etäisyys ajokohteeseen
n7 Arvioitu saapumisaika ajokohteeseen
Navigoinnin aikana saat myös muissa käyttömoodeissa mat-
katietoja (esim. käänny 50 m jälkeen lievästi vasemmalle)
näyttönäkymän päälle tulevilla ilmoituksilla.
Navigointi 20 km säteellä rekisteröintipaikkakunnaltasi on
maksutonta. Suuremman alueen aktivoimiseksi voit hankkia
”Bosch eBike Connect” -älypuhelinsovelluksen välityksellä
vastaavat lisenssit.
Nyon ei sovellu ilman polkupyörää tehtävään navigointiin
(vaeltajat tai autoilijat).
Alle 0 °C lämpötiloissa korkeudenmittauksessa voi tapahtua
virheitä.
Käyttömoodi ”Fitness”
Tällä käyttömoodilla voit katsella erilaisia kuntoiluun liittyviä
tietoja.
Rekisteröinnissä määritetyn kuntoilutasosi perusteella näyte-
tään kuntoilun vaikutus kuntoharjoitteluusi (harjoitteluteho).
Syketaajuuden tarkastamiseksi voit käyttää rintavyötä, jonka
voit yhdistää Bluetooth®-toiminnon välityksellä Nyon-järjes-
telmään.
Yhteensopivat mallit voit katsoa online-käyttöohjeista osoit-
teesta ”www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.
Rintavyö ei kuuluu toimituslaajuuteen.
f1 Kellonaika
f2 Nykyinen tehokkuus/syketaajuus*
f3 Nykyisen harjoittelutehon kuvaus
f4 Harjoitteluteho
f5 Kulutetut kilokalorit
f6 Nykyinen poljentataajuus
f7 Keskimääräinen nopeus
f8 Saavutettu huippunopeus
* Kun käytät rintavyötä syketaajuuden mittaukseen (ei kuulu toi-
mituslaajuuteen), silloin tehon sijasta näytetään nykyinen syke-
taajuus.
Alivalikoiden kautta voit nollata keskimääräiset arvot tai vaih-
taa personoiduille näytöille. Tähän liittyvän yksityiskohtaisen
ohjeiston voit katsoa online-käyttöohjeista osoitteesta
”www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.
Käyttömoodi ”Settings”
Tällä käyttömoodilla voit määrittää ajotietokoneen perusase-
tukset.
Huomio: Joitakin perusasetuksia voidaan muuttaa vain sil-
loin, kun Nyon on asennettu pidikkeeseen 4.
Kun haluat päästä valikkoon ”Settings”, paina ohjausvipua 1
päävalikossa alaspäin, kunnes näyttöön tulee ”Settings”.
Vihje: Kun painat ohjausvipua pitkään alaspäin, pääset niin
ikään valikkoon ”Settings”.
Voit suorittaa seuraavat asetukset:
”Connections”: Voit konfiguroida Bluetooth®- asetukset,
uuden älypuhelinyhteyden, WiFi-yhteyden tai syketaajus-
mittarin.
Kun aktivoit WiFi-yhteyden, Nyon etsii käytettävissä olevia
verkkoja. Löytyneet verkot ilmoitetaan listassa. Valitse oh-
jausvivulla 1 haluamasi verkko ja syötä salasana.
”My eBike”: Kun Nyon on asennettu paikalleen, voit muut-
taa valmistajan esiasettamaa pyörän ympärysmitan arvoa
±5% verran.
n7
n3
n2
n5
n4
n6
n1
f8
f4
f2
f6
f5
f7
f1
f3
Suomi7
0 276 001 SPN | (17.7.14) Bosch eBike Systems
”International”: Voit asettaa nopeuden ja etäisyyden näy-
tettäväksi kilometreinä tai maileina, määrittää kellonajalle
12 tunnin tai 24 tunnin näyttömuodon, valita aikavyöhyk-
keen ja säätää haluamasi kielen. Nykyinen kellonaika ote-
taan automaattisesti GPS-signaalista.
”Map&Navigation”: Tässä voit konfiguroida karttanäytön
ja aktivoida näytön kirkkauden säätymään automaattisesti
ympäristön valoisuuden mukaan.
”Brightness”: Tässä voi säätää näytön kirkkautta.
”My Nyon”: Tässä voit luoda uuden käyttäjäprofiilin, kon-
figuroida Home-painikkeen, asettaa laskurit (esim. osa-
matkamittari, kulutetut kalorit ja keskimääräiset arvot)
nollautumaan joka yö automaattisesti tai palauttaa Nyon-
järjestelmän tehdasasetuksiin.
Tilanäytöt
Näytössä esitetystä käyttömoodista riippuen kaikkia tilanäyt-
töjä ei aina näytetä.
s1 Polkupyörän valojen näyttö/Nyon-akun lataustilan
näyttö
s2 Kellonajan näyttö
s3 Nopeuden näyttö
s4 Pohjoisen näyttö
s5 Bluetooth®/WiFi-yhteyden näyttö
s6 Tehostustason näyttö
s7 eBike-akun lataustilan näyttö
s8 GPS-signaalin näyttö
s9 Zoomausalueen/jäljellä olevan toimintamatkan näyttö
Ajotietokoneen virransyöttö
Kun ajotietokone on pidikkeessään 4, riittävästi ladattu
eBike-akku on asennettu eBike-pyörään ja eBike-järjestelmä
on kytketty päälle, silloin Nyon-akku saa sähkövirtaa
eBike-akulta.
Jos ajotietokone otetaan pois pidikkeestä 4, silloin virran-
syöttö tapahtuu Nyon-akusta. Jos Nyon-akun varaustila on
heikko, näyttöön tulee varoitus.
Asenna Nyon-akun lataamiseksi ajotietokone jälleen pidik-
keeseen 4. Huomaa, että jos et parhaillaan lataa eBike-akkua,
eBike-järjestelmän toiminta katkeaa automaattisesti, jos sitä
ei käytetä 10 minuuttiin. Tässä tapauksessa myös Nyon-akun
lataus loppuu.
Voit ladata ajotietokoneen myös USB-liitännän välityksellä.
Avaa sitä varten suojakansi 9. Yhdistä ajotietokoneen USB-
kosketin 8 micro-USB-johdon välityksellä tavanomaiseen
USB-latauslaitteeseen (ei kuuluu vakiovarustukseen) tai tie-
tokoneen USB-liitäntään (5 V latausjännite; maks. 500 mA la-
tausvirta).
Huomio: Jos Nyon kytkeytyy pois päältä lataustapahtuman
aikana, Nyon voidaan kytkeä uudelleen päälle vasta sitten,
kun USB-johto on vedetty irti.
Jos ajotietokone otetaan pois pidikkeestä 4, toimintojen kaik-
ki arvot jäävät muistiin ja voidaan esittää edelleen näytössä.
Ilman Nyon-akun uudelleenlataamista päivämäärä ja kellonai-
ka pysyvät ajassaan enintään 6 kuukauden ajan. Kun laite kyt-
ketään uudelleen päälle, onnistuneen GPS-paikannuksen jäl-
keen päivämäärä ja kellonaika asetetaan uudelleen.
Huomio: Nyon-akun mahdollisimman pitkän käyttöiän saa-
vuttamiseksi Nyon-akku tulisi l
adata kuuden kuukauden vä-
lein.
Ajotietokoneen päälle-/poiskytkentä
Paina ajotietokoneen päällekytkemiseksi lyhyesti virtapaini-
ketta 5.
Paina ajotietokoneen poiskytkemiseksi virtapainiketta 5 yli
1 sekunnin ajan.
Ilman painikkeen painallusta Nyon siirtyy 5 minuutin kuluttua
energiansäästömoodiin (taustavalaistus sammuu) ja kytkey-
tyy tämän jälkeen 5 minuutin kuluttua automaattisesti pois
päältä.
Nyon-järjestelmän palautus alkutilaan
Jos Nyon ei vastoin odotuksia enää reagoi ohjaukseen, Nyon
voidaan palauttaa alkutilaan painamalla samanaikaisesti pai-
nikkeita 1, 2, 5 ja 6. Suorita alkutilaan palautus vain silloin,
kun se on ehdottoman välttämätöntä, koska tässä yhteydessä
voi hävitä mitä erilaisimpia asetuksia.
14:30
100 m
22 km/h
105 km
s2 s3 s4
s9s8s7s6s5
s1
Suomi8
Bosch eBike Systems 0 276 001 SPN | (17.7.14)
Akun lataustilan näyttö
Akun lataustilan näyttö r9 (s7) ilmoittaa eBike-akun latausti-
lan. Nyon-akun lataustila voidaan katsoa näytöstä s1. eBike-
akun lataustila voidaan katsoa myös eBike-akun omista LED-
valoista.
Näytössä r9 jokainen akkutunnuksen palkki vastaa noin 20 %
kapasiteetistä:
Jos ajotietokone otetaan pois pidikkeestä 4, viimeisin akun la-
taustilan näyttölukema jää muistiin.
Tehostustason asetus
Voit säätää käyttöyksiköstä 11, kuinka voimakkaasti eBike-
moottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voidaan muut-
taa milloin tahansa, myös ajon aikana.
Huomio: Yksittäisissä malleissa on mahdollista, että tehos-
tustaso on valmiiksi asetettu, jolloin sitä ei voi muuttaa. On
myös mahdollista, että valittavissa on tässä esitettyä vähem-
män tehostustasoja.
Käytettävissä on korkeintaan seuraavat tehostustasot:
”OFF”: Moottorilla tehostus on kytketty pois päältä, eBike-
pyörää voidaan ajaa normaalin polkupyörän tapaan yksin-
omaan polkemalla.
”ECO”: aktiivinen tehostus suurimmalla tehokkuudella
suurinta mahdollista toimintamatkaa varten
”TOUR”: tasainen tehostus pitkiä toimintamatkoja varten
”SPORT”: voimakas tehostus urheilulliseen ajoon mäkisil-
lä osuuksilla sekä kaupunkiliikenteeseen
”TURBO”: suurin tehostus suurella poljinnopeudella urhei-
lulliseen ajoon
Paina tehostustason lisäämiseksi käyttöyksikön painiketta
”+” 15 niin monta kertaa, kunnes näyttöön r5 tulee haluamasi
tehostustaso. Paina tehostustason vähentämiseksi paini-
ketta ”–” 14.
Haluttu moottoriteho tulee näyttöön r4. Suurin mahdollinen
moottoriteho riippuu valitusta tehostustasosta.
Jos ajotietokone otetaan pois pidikkeestä 4, viimeisin näytös-
sä ilmoitettu tehostustaso jää muistiin, moottoritehon näyttö
r4 jää tyhjäksi.
Talutusavun/liikkeellelähtöavustimen päälle-/poiskyt-
kentä
Speed-versiossa talutusapua voidaan käyttää myös liikkeelle-
lähtöavustimena. Liikkeellelähtöavustin kytkeytyy 18 km/h
nopeudessa pois päältä.
Talutusapu/liikkeellelähtöavustin helpottaa eBike:n talutusta
ja liikkeellelähtöä. Nopeus tässä toiminnossa riippuu kytke-
tystä vaihteesta ja voi nousta kulloisenkin mallin mukaan enin-
tään 6 km/h tai 18 km/h tasolle. Mitä pienempi valittu vaihde,
sitä vähäisempi nopeus tässä toiminnossa (täydellä suoritus-
kyvyllä).
Talutusavun/liikkeellelähtöavustimen toimintoa saa
käyttää yksinomaan eBike:n talutuksess
a tai liikkeelle-
lähdössä. Jos eBike:n pyörät eivät kosketa talutusapua
käytettäessä maata, silloin syntyy loukkaantumisvaara.
Kytke talutusapu/liikkeellelähtöavustin päälle painamalla
käyttöyksikössä olevaa painiketta ”WALK” 16 ja pidä painike
painettuna. eBike:n moottori kytkeytyy päälle.
Talutusapu/liikkeellelähtöavustin kytkeytyy pois päältä heti
kun jokin seuraavista tilanteista tapahtuu:
Vapautat painikkeen ”WALK” 16,
eBike:n pyörät lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai estee-
seen törmäämisen takia),
nopeus ylittää 6/18 km/h tason.
Polkupyörän valojen päälle-/poiskytkentä
Mallissa, jossa ajovalot saavat sähkövirran eBike-järjestelmän
kautta, voit kytkeä ajotietokoneen painikkeella 6 samanaikai-
sesti etuvalon ja takavalon päälle tai pois.
Valojen ollessa päällä näytetään valosymboli s1.
Polkupyörän valojen päälle- ja poiskytkennällä ei ole mitään
vaikutusta näytön taustavalaistukseen.
eBike-akku on ladattu aivan täyteen.
eBike-akku on ladattava.
Akun kapasiteetti moottorilla tehostamiseen on
käytetty loppuun ja tehostus kytkeytyy pehmeästi
pois päältä. Jäljellä oleva kapasiteetti annetaan
polkupyörän valojen ja ajotietokoneen käyttöön.
eBike-akun kapasiteetti riittää polkupyörän valoille
vielä noin 2 tunniksi. Muita sähkönkuluttajia (esim.
automaattivaihteisto, ulkoisten laitteiden lataus
USB-liitännästä) ei huomioida tässä yhteydessä.
Nyon-tietokonetta ei ole vielä koskaan asennettu
pidikkeeseen 4 tai Nyon on palautettu tehdasase-
tuksiin.
!
!
Tehostustaso Tehostuskerroin*
(Ketjukytkentä)
”ECO”
50 %
”TOUR”
120 %
”SPORT”
190 %
”TURBO”
275 %
* Moottorin teho saattaa poiketa yksittäisissä malleissa.
Suomi9
0 276 001 SPN | (17.7.14) Bosch eBike Systems
Vikakoodin näyttö
eBike-järjestelmän komponentteja tarkkaillaan jatkuvasti
automaattisesti. Jos järjestelmässä havaitaan vika, vastaava
vikakoodi tulee ajotietokoneen näyttöön.
Riippuen vian laadusta käyttölaite kytkeytyy tarvittaessa au-
tomaattisesti pois päältä. Matkan jatkaminen ilman käyttölait-
teen tehostusta on kuitenkin aina mahdollista. Anna tarkista
eBike ennen seuraavia matkoja.
Jätä kaikki eBike:lle tehtävät tarkastukset ja korjauk-
set valtuutetun polkupyörämyyjän suoritettaviksi.
Koodi Syy Korjaus
410
Yksi tai useampi ajotietokoneen
painikkeista on jumissa.
Tarkista ovatko painikkeet jumissa esim. sisään päässeen lian takia.
Puhdista painikkeet tarvittaessa.
414
käyttöyksikön yhteydessä ongelma anna tarkistaa liitokset ja kytkennät. Ota yhteys Boschin eBike-jälleen-
myyjään.
418
Käyttöyksikön yksi tai useampi painike
on lukkiutunut.
Tarkista ovatko painikkeet jumissa esim. sisään päässeen lian takia.
Puhdista painikkeet tarvittaessa.
422
ongelmia käyttövoimayksikön liitän-
nöissä
anna tarkistaa liitokset ja kytkennät
423
eBike-akun liitäntäongelma anna tarkistaa liitokset ja kytkennät
424
komponenttien välinen kommunikaa-
tiovika
anna tarkistaa liitokset ja kytkennät
426
sisäinen ajanylitysvirhe Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
430
ajotietokoneen sisäinen akku on tyhjä Lataa ajotietokone (pidikkeessä tai USB-liitännän välityksellä)
440
käyttövoimayksikön sisäinen vika ynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
450
sisäinen ohjelmistovirhe Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
490
ajotietokoneen sisäinen vika Tarkastuta ajotietokone
500
käyttövoimayksikön sisäinen vika ynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
502
vika polkupyörän valoissa Tarkasta valot ja niihin kuuluva johdotus. Käynnistä järjestelmä uudel-
leen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota yhteys Boschin eBike-jälleen-
myyjään.
503
vika nopeusanturissa Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
510
sisäinen anturivika Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
511
käyttövoimayksikön sisäinen vika ynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
530
akkuvika Kytke eBike pois päältä, ota eBike-akku pois ja asenna eBike-akku uudel-
leen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään,
ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
531
konfigurointivirhe Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
540
lämpötilavirhe eBike:n lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Kytke eBike-järjes-
telmä pois päältä, jotta käyttövoimayksikön lämpötila saa jäähtyä tai läm-
metä sallittuihin rajoihin. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongel-
ma pysyy entisellään, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
550
Kielletty virrankuluttaja tunnistettu. Poista virrankuluttaja. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma
pysyy entisellään, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
Suomi10
Bosch eBike Systems 0 276 001 SPN | (17.7.14)
Ulkoisten laitteiden energiahuolto USB-liitännän
kautta
USB-liitännän avulla voidaan käyttää tai ladata useimmat lait-
teet, joiden energiahuolto USB:n kautta on mahdollinen
(esim. eräät matkapuhelimet).
Lataaminen edellyttää, että eBike-pyörään on asennettu ajo-
tietokone ja riittävän täyteen ladattu akku.
Avaa ajotietokoneen USB-liitännän suojakansi 9. Yhdistä ul-
koisen laitteen USB-liitäntä normien mukaisella Micro A/
Micro B USB-2.0-johdolla ajotietokoneen USB-koskettimeen
8. Normien vastaisen USB-johdon tai johto-/adapteriyhdistel-
män käyttö voi aiheuttaa ajotietokoneen vaurioitumisen.
Huomio: Nyon-järjestelmään liitetyt sähkönkuluttajat voivat
vähentää eBike:n toimintamatkaa.
Ajovihjeitä eBike-järjestelmän käyttöön
Milloin eBike-käyttölaite toimii?
eBike-käyttölaite tehostaa ajoa aina, kun poljet. Polkematta
tehostus ei toimi. Moottorin teho riippuu aina siitä voimasta,
jolla poljet.
Kun käytät vähän voimaa, tehostus on pienempi kuin paljon voi-
maa käyttäessäsi. Tämä pätee riippumatta tehostustasosta.
eBike-käyttölaite kytkeytyy automaattisesti pois yli
25/45 km/h nopeudessa. Kun nopeus putoaa alle
25/45 km/h, käyttölaite on automaattisesti taas käytettävissä.
Poikkeuksen muodostaa talutusavun/liikkeellelähtöavusti-
men toiminto, jossa eBike:a voidaan taluttaa alhaisella nope-
udella polkimia polkematta. Polkimet saattavat pyöriä talutus-
apua käytettäessä.
Voit myös milloin vain ajaa eBike:a ilman tehostusta kuten ta-
vallista polkupyörää, joko kytkemällä eBike-järjestelmä pois
päältä tai asettamalla tehostustaso asentoon ”OFF. Sama
koskee tilannetta, jolloin akku on tyhjä.
eBike-järjestelmän yhteispeli vaihteiden kanssa
Käytä vaihteita kuten tavallisessa polkupyörässä myös eBike-
käyttölaiteen kanssa (noudata eBike:n käyttöohjetta).
Kaikessa vaihtamisessa on suositeltavaa hetkeksi keskeyttää
polkeminen vaihtamisen ajaksi. Tällöin vaihtaminen on hel-
pompaa ja voimansiirron kuluminen on pienempi.
Valitsemalla vaihde oikein voit nostaa nopeutta ja pidentää
toimintamatkaa käyttövoimaa lisäämättä.
602
sisäinen akkuvika lataustoimenpiteen
aikana
Irrota latauslaite akusta. KäynniseBike-järjestelmä uudelleen. Kytke
latauslaite akkuun. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota yhteys Boschin
eBike-jälleenmyyjään.
602
sisäinen akkuvika Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
603
sisäinen akkuvika Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
605
akun lämpötilavirhe eBike:n lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Kytke eBike-järjes-
telmä pois päältä, jotta käyttövoimayksikön lämpötila saa jäähtyä tai läm-
metä sallittuihin rajoihin. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongel-
ma pysyy entisellään, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
605
akun lämpötilavirhe
lataustoimenpiteen aikana
Irrota latauslaite akusta. Anna akun jäähtyä. Mikäli ongelma pysyy enti-
sellään, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
606
ulkoinen akkuvika Tarkasta johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma
pysyy entisellään, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
610
akun jännitevirhe Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
620
latauslaitteen vika Vaihda latauslaite. Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
640
sisäinen akkuvika Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy entisellään, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
655
akun monikertainen vika Kytke eBike-järjestelmä pois päältä. Ota akku pois ja pane se jälleen
paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma pysyy enti-
sellään, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
656
ohjelmiston versiovirhe Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään, joka tekee ohjelmiston päivi-
tyksen.
Ei näyttöä
ajotietokoneen sisäinen vika Käynnistä eBike-järjestelmä uudelleen kytkemällä se ensin ja pois ja
sitten taas päälle.
Koodi Syy Korjaus
Suomi11
0 276 001 SPN | (17.7.14) Bosch eBike Systems
Ensimmäisten kokemusten hankkiminen
On suositeltavaa hankkia ensimmäiset kokemukset eBike:n
kanssa muualla kuin vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla.
Kokeile erilaisia tehostustasoja. Kun olet saavuttanut varmuu-
den, voit käyttää eBike:a liikenteessä, kuten mitä tahansa pol-
kupyörää.
Kokeile eBike:si toimintamatkaa erilaisissa olosuhteissa, en-
nen kuin suunnittelet pitkiä, vaativia matkoja.
Toimintamatkaan vaikuttavat tekijät
Toimintamatkaan vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, kuten
esimerkiksi:
tehostustaso,
vaihteiden valinta,
rengasmalli ja renkaiden ilmanpaine,
akun ikä ja hoitotila,
matkan profiili (nousut) ja tien ominaisuus (päällystys),
vastatuuli ja ympäristön lämpötila,
eBike:n, pyöräilijän ja matkatavaran paino.
Tästä syystä toimintamatkaa ei voi arvioida tarkalleen etukä-
teen. Seuraavat periaatteet ovat kuitenkin voimassa:
eBike:n käyttölaitteen samalla moottoriteholla: mitä vä-
hemmän voimaa käytät määrätyn nopeuden saavuttami-
seksi (esim. vaihtamalla optimaalisesti), sitä vähemmän
energiaa eBike:n käyttölaite kuluttaa, ja sitä pidemmälle
pääset yhdellä akun latauksella.
–Mitä suuremman tehostustaseen valitset muuten saman-
laisissa olosuhteissa, silyhyemmäksi muodostuu toimin-
tamatka.
eBike:n hoito ja käsittely
Noudata eBike-komponenttien käyttö- ja säilytyslämpötiloja.
Suojaa käyttövoimayksikkö, ajotietokone ja akku äärimmäisil-
tä lämpötiloilta (vältä esim. voimakasta auringonpaistetta il-
man samanaikaista tuuletusta). Komponentit (erityisesti ak-
ku) voivat vahingoittua äärimmäisten lämpötilojen takia.
Pidä Nyon-näyttö puhtaana. Lika voi aiheuttaa kirkkaudentun-
nistuksen toimintavirheitä. Navigointimoodissa päivä-/yöti-
lan vaihto voi toimia väärin.
Sääolosuhteiden äkillisen vaihtumisen yhteydessä voi tapah-
tua, että näytön lasin sisäpuoli huurtuu. Lämpötilat tasaantu-
vat hetken kuluttua ja lasi kirkastuu jälleen.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Pidä eBike:si osat puhtaana, etenkin akun liittimet ja pidike.
Puhdista niitä varovasti kostealla, pehmeällä liinalla.
Mitään osaa (käyttövoimayksikkö mukaan luettuna) ei saa
upottaa veteen tai puhdistaa painepesurilla.
Jätä kaikki eBike:lle tehtävät tarkastukset ja korjauk-
set valtuutetun polkupyörämyyjän suoritettaviksi.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
eBike-järjestelmään ja sen osiin liittyvissä kysymyksissä.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot löydät in-
ternetsivulta www.bosch-ebike.com
Kuljetus
Akkuihin sovelletaan vaarallisia aineita koskevia määräyksiä.
Yksityiskäyttäjät saavat kuljettaa vaurioitumattomia akkuja
tiekuljetuksena ilman lisätoimenpiteitä.
Ammattimaisessa kuljetuksessa tai kuljetuksessa kolmansien
osapuolten toimesta (esim. ilmakuljetus tai huolinta) on huomi-
oitava erityiset pakkauksia ja merkintöjä koskevat vaatimukset
(esim. ADR-määräykset). Ota tarvittaessa yhteyttä vaarallisten
aineiden asiantuntijaan valmistellessasi lähetystä.
Lähetä ainoastaan sellaisia akkuja, joiden kuori on ehjä. Peitä
avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, ettei se voi liikkua pakka-
uksessaan. Ilmoita kuljetuspalvelulle, että kyseessä on vaaral-
lisiin aineisiin kuuluva tuote. Noudata myös mahdollisia pi-
demmälle meneviä kansallisia määräyksiä.
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen akun kulje-
tukseen liittyvissä kysymyksissä. Kauppiaalta voit myös tilata
sopivan kuljetuspakkauksen.
Hävitys
Kun käyttövoimayksikkö, ajotietokone ja sen käyt-
töyksikkö, akku, nopeusanturi, tarvikkeet ja pakkauk-
set halutaan hävittää, ne tulee toimittaa ympäristöys-
tävälliseen kierrätykseen.
Älä heitä eBike:a tai sen osia talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU
mukaan käyttökelvottomat sähkölaitteet ja
eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY
mukaan vialliset tai loppuun käytetyt
akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toi-
mittaa ympäristöystävälliseen kierrätyk-
seen.
Ajotietokoneeseen asennettu akku saadaan ottaa pois vain
hävittämistä varten. Rungon kuoren avaaminen voi rikkoa ajo-
tietokoneen.
Toimita vialliset akut ja ajotietokone valtuutettuun polkupyö-
räliikkeeseen.
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa ”Kuljetus”,
sivu Suomi11.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Suomi12
Bosch eBike Systems 0 276 001 SPN | (17.7.14)
Litiumioniakku Powerpack
Turvallisuusohjeita
Lue kaikki turvallisuus- ja
käyttöohjeet. Turvallisuus- ja
käyttöohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet myöhem-
pää käyttöä varten.
Tässä käyttöohjeessa käytetty käsite ”akku” viittaa sekä va-
kioakkuihin (akut, joiden pidike on polkupyörän rungossa),
että tavaratelineakkuihin (akut, joiden pidike on tavarateli-
neen alla) paitsi, jos nimenomaan viitataan rakenteeseen.
Poista eBike:n akku, ennen kuin alat tehdä siihen liitty-
viä töitä (esim. tarkastus, korjaus, asennus, huolto,
ketjuun liittyvät työt), kuljetat sitä autolla tai lentoko-
neella tai laitat sen säilytykseen. eBike-järjestelmän ta-
haton aktivointi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara. Jos akku on
avattu, takuu raukeaa.
Suojaa akku kuumuudelta (esim. myös pitkäai-
kaiselta auringonpaisteelta), tulelta ja veteen
upotukselta. On olemassa räjähdysvaara.
Pidä irrallista akkua loitolla paperinliittimistä, kolikois-
ta, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä
metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun kosket-
timet. Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheut-
taa palovammoja tai johtaa tulipaloon. Bosch hylkää aina
tässä yhteydessä syntyneiden oikosulkuvahinkojen takuu-
vaatimukset.
Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Huuhtele vedellä,
jos vahingossa kosketat nestettä. Jos nestettä pääsee
silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua. Akusta
vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
Akkuja ei saa altistaa iskuille. Muuten akku voi vaurioitua.
Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, saattaa siitä purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos haitto-
ja ilmenee. Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä.
Lataa akku ainoastaan alkuperäisillä Bosch-latauslait-
teilla. Käytettäessä muita kuin Boschin alkuperäisiä lata-
uslaitteita ei tulipalovaaraa voi sulkea pois.
Käytä akkua ainoastaan yhdessä eBike:n ja alkuperäi-
sien Boschin eBike käyttölaitteiden kanssa. Vain täten
suojaat akkua vaaralliselta ylikuormitukselta.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä Bosch-akkuja, joita val-
mistaja sallii sinun eBike:ssa. Muiden akkujen käyttö
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon. Muita akku-
ja käytettäessä takuu raukeaa eikä Bosch ota mitään vas-
tuuta.
Lue ja noudata latauslaitteen ja käyttövoimayksi-
kön/ajotietokoneen sekä eBike:n käyttöohjeissa an-
nettuja turvallisuusohjeita ja neuvoja.
Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.
Tuotekuvaus
Kuvassa olevat osat
(katso sivu 45)
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa ole-
viin kuviin.
Kaikki polkupyörän osien kuvat, akkuja ja niiden pidikkeitä lu-
kuun ottamatta, ovat kaavamaisia ja ne voivat poiketa sinun
eBike:ssa.
A1 Tavaratelineakun pidike
A2 Tavaratelineakku
A3 Käyttö- ja lataustilanäyttö
A4 Käynnistyspainike
A5 Akkulukon avain
A6 Akkulukko
A7 Vakioakun yläpidike
A8 Vakioakku
A9 Vakioakun alapidike
C1 Latauslaite
C6 Latauspistokkeen liitin
C7 Lataushylsyn suojus
Suomi13
0 276 001 SPN | (17.7.14) Bosch eBike Systems
Tekniset tiedot
Asennus
Aseta akku vain puhtaalle pinnalle. Vältä etenkin lataus-
hylsyn ja koskettimien likaantumista esim. hiekasta tai
mullasta.
Akun tarkistus ennen ensimmäistä käyttöä
Tarkista akku, ennen kuin lataat sitä ensimmäistä kertaa tai
käytät sitä eBike:ssasi.
Paina käynnistyspainiketta A4 akun kytkemiseksi. Jos lataus-
tilan näytössä A3 ei syty yhtään LED:iä, akku on mahdollisesti
viallinen.
Jos vähintään yksi lataustilan näytön A3 LED syttyy, mutta ei-
vät kaikki, lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Älä lataa viallista akkua äläkä käytä sitä. Käänny valtuu-
tetun polkupyöräkauppiaan puoleen.
Akun lataus
Käytä eBike:n toimitukseen kuuluvaa tai saman raken-
teen omaavaa alkuperäistä Bosch latauslaitetta. Vain
tämä latauslaite on sovitettu eBike:ssasi olevalle litiumio-
niakulle.
Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun täysi
teho olisi taattu, lataa akku täyteen latauslaitteessa ennen en-
simmäistä käyttöä.
Lue ja noudata akkua ladattaessa latauslaitteen käyttöohjetta.
Akku voidaan ladata koska tahansa erillään tai paikallaan pol-
kupyörässä. Tämä ei lyhennä mitenkään akun elinikää. La-
taustoimenpiteen keskeyttäminen ei vaurioita akkua.
Akku on varustettu lämpötilanvalvonnalla, joka sallii lataami-
sen vain akun lämpötilan ollessa välillä 0 °C ja 40 °C.
Jos akku on latauslämpötila-
alueen ulkopuolella, varaustilan
näytön A3 kolme LED:iä vilkku-
vat. Irrota akku latauslaitteesta
ja anna sen temperoida.
Liitä akku uudelleen latauslaitteeseen vasta, kun se on saavut-
tanut sallitun latauslämpötilan.
Lataustilan merkkivalo
Akun lataustilan A3 viisi vihreää LED:iä osoittaa akun varaus-
tilan sen ollessa kytkettynä.
Tällöin jokainen LED vastaa n. 20 % akun kapasiteetista Akun
ollessa täysin ladattu kaikki viisi LED:iä palaa.
Päällekytketyn akun lataustila ilmoitetaan lisäksi ajotietoko-
neen näytöllä. Lue käyttövoimayksikön ja ajotietokoneen
käyttöohjeet ja noudata niitä.
Jos akun kapasiteetti on alle 5 %, akun lataustilanäytön A3
kaikki LED:it sammuvat, ajotietokoneen näyttötoiminto toimii
kuitenkin vielä.
Litiumioniakku PowerPack 300 PowerPack 400
Tuotenumero
–Vakioakku
Tavaratelineakku
0 275 007 509
0 275 007 511
0 275 007 513
0 275 007 510
0 275 007 512
0 275 007 514
0 275 007 522
Nimellisjännite
V= 36 36
Nimellinen kapasiteetti
Ah 8,2 11
Energia
Wh 300 400
Käyttölämpötila
°C –10...+40 –10...+40
Varastointilämpötila
°C –10...+60 –10...+60
Sallittu latauslämpötila-alue
°C 0...+40 0...+40
Paino n.
kg 2,0/2,4 2,5/2,6
Suojaus
IP 54 (pöly- ja roiskevesisuo-
jattu)
IP 54 (pöly- ja roiskevesisuo-
jattu)
Suomi14
Bosch eBike Systems 0 276 001 SPN | (17.7.14)
Akun asennus ja irrotus (katso kuvat CD)
Kytke aina akku pois päältä ennen kuin asetat sen pi-
dikkeeseen tai otat sen pidikkeestä.
Jotta akku voidaan asentaa, on avaimen A5 oltava lukossa A6
ja lukon oltava avattuna.
Asenna vakioakku A8 koskettimet edellä eBike:n alapidikkee-
seen A9 (akku voi olla enintään 7° verran kallellaan runkoon
nähden). Käännä se vasteeseen asti yläpidikkeeseen A7.
Asenna tavaratelineakku A2 työntämällä se koskettimet
edellä vasteeseen asti tavaratelineen pidikkeeseen A1.
Tarkista, että akku on tiukasti paikallaan. Lukitse aina akku lu-
kolla A6, koska lukko muuten saattaa aueta ja akku voi pudota
pidikkeestä.
Poista aina avain A5 lukosta A6 lukitsemisen jälkeen. Täten
estät avaimen putoamasta ja sen, että sivullinen luvattomasti
irrottaa akun pysäköidystä polkupyörästä.
Kun haluat irrottaa vakioakun A8, kytke se pois päältä ja
avaa lukko avaimella A5. Käännä akku yläpidikkeestä A7 irti ja
vedä se pois alapidikkeestä A9.
Irrota tavaratelineakku A2 kytkemällä se pois päältä ja avaa-
malla lukko avaimella A5. Vedä akku ulos pidikkeestä A1.
Käyttö
Käyttöönotto
Käytä ainoastaan alkuperäisiä Bosch-akkuja, joita val-
mistaja sallii sinun eBike:ssa. Muiden akkujen käyttö
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon. Muita akku-
ja käytettäessä takuu raukeaa eikä Bosch ota mitään vas-
tuuta.
Käynnistys ja pysäytys
Akun päällekytkentä on yksi niistä mahdollisuuksista, joilla
eBike-järjestelmä voidaan kytkeä päälle. Lue käyttövoimayk-
sikön ja ajotietokoneen käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tarkista ennen akun tai eBike-järjestelmän käynnistämistä,
että lukko A6 on lukittuna.
Kytke akku painamalla käynnistyspainiketta A4. Näytön A3
LED:it syttyvät ja näyttävät samalla varaustilan.
Huomio: Jos akun kapasiteetti on alle 5 %, akussa ei pala yh-
tään lataustilanäytön A3 LED:iä. Ainoastaan ajotietokoneesta
voidaan nähdä, onko eBike-järjestelmä päällekytkettynä.
Kytke pois akku painamalla käynnistyspainiketta A4 uudel-
leen. Näytön A3 LED:it sammuvat. Myös eBike-järjestelmä on
tällöin poiskytkettynä.
Mikäli noin 10 minuuttiin ei käytetä eBike-moottoria (esim.
koska eBike seisoo paikallaan) tai paineta mitään eBike:n ajo-
tietokoneen tai käyttöyksikön painiketta, eBike-järjestelmä ja
siten myös akku kytkeytyvät energian säästämiseksi auto-
maattisesti pois päältä.
”Elektroninen kennojen suojaus (ECP)” suojaa akkua syväpur-
kaukselta, ylilataukselta, ylikuumenemiselta ja oikosululta.
Vaaratilanteessa akku kytkeytyy automaattisesti pois suoja-
kytkennän avulla.
Jos akussa todetaan vika,
varaustilan näytön A3 kaksi
LED:iä vilkkuu. Käänny tällöin
valtuutetun polkupyöräkauppi-
aan puoleen.
Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn
Akun elinikää voidaan pidentää, jos se hoidetaan hyvin ja
etenkin, jos se varastoidaan oikeassa lämpötilassa.
Ikääntymisen myötä akun kapasiteetti pienenee kuitenkin
myös oikein hoidettuna.
Huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jälkeen osoit-
taa, että akku on loppuun käytetty. Voit vaihtaa akkua.
Akun lataus ennen varastointia ja sen aikana
Lataa akku ennen pitkää käyttötaukoa noin 60 % kapasiteet-
tiin (3 ... 4 LED:iä palaa lataustilan näytössä A3).
Tarkista varaustilanne 6 kuukauden jälkeen. Jos lataustilan
näytössä A3 palaa enää yksi LED, lataa akku uudelleen n.
60 % kapasiteettiin.
Huomio: Jos akku säilytetään kauan tyhjänä, saattaa se pie-
nestä itsepurkauksesta huolimatta vaurioitua, jolloin varaus-
kyky pienenee huomattavasti.
Ei ole suositeltavaa pitää akkua jatkuvasti kytkettynä lataus-
laitteeseen.
Varastointivaatimukset
Säilytä akku mahdollisuuksien mukaan kuivassa, hyvin tuule-
tetussa tilassa. Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä. Epäsuo-
tuisissa sääolosuhteissa on esim. suositeltavaa irrottaa akku
eBike:sta ja säilyttää se suljetussa tilassa seuraavaan käyttö-
kertaan asti.
Akku voidaan varastoida lämpötilassa –10 °C ... +60 °C. Pit-
kää elinikää varten on kuitenkin varastointi n. 20 °C huone-
lämpötilassa eduksi.
Varmista, ettei suurinta sallittua varastointilämpötilaa ylitetä.
Älä esim. jätä akkua kesällä autoon ja säilytä se poissa suoras-
ta auringonvalosta.
Emme suosittele pitämään akkua varastoinnin aikana pyörässä.
Suomi15
0 276 001 SPN | (17.7.14) Bosch eBike Systems
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Pidä akku puhtaana. Puhdista sitä varovasti kostealla, pehme-
ällä liinalla. Akkua ei saa upottaa veteen tai puhdistaa vesi-
suihkussa.
Jos akku ei enää toimi, käänny valtuutetun polkupyöräkauppi-
aan puoleen.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
akkuun liittyvissä kysymyksissä.
Merkitse muistiin avaimen A5 valmistaja ja numero.
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen, jos
avain häviää. Ilmoita tällöin avaimen valmistaja ja numero.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot löydät in-
ternetsivulta www.bosch-ebike.com
Kuljetus
Akkuihin sovelletaan vaarallisia aineita koskevia määräyksiä.
Yksityiskäyttäjät saavat kuljettaa vaurioitumattomia akkuja
tiekuljetuksena ilman lisätoimenpiteitä.
Ammattimaisessa kuljetuksessa tai kuljetuksessa kolmansien
osapuolten toimesta (esim. ilmakuljetus tai huolinta) on huomi-
oitava erityiset pakkauksia ja merkintöjä koskevat vaatimukset
(esim. ADR-määräykset). Ota tarvittaessa yhteyttä vaarallisten
aineiden asiantuntijaan valmistellessasi lähetystä.
Lähetä ainoastaan sellaisia akkuja, joiden kuori on ehjä. Peitä
avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, ettei se voi liikkua pakka-
uksessaan. Ilmoita kuljetuspalvelulle, että kyseessä on vaaral-
lisiin aineisiin kuuluva tuote. Noudata myös mahdollisia pi-
demmälle meneviä kansallisia määräyksiä.
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen akun kulje-
tukseen liittyvissä kysymyksissä. Kauppiaalta voit myös tilata
sopivan kuljetuspakkauksen.
Hävitys
Toimita akut, lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali ym-
päristöystävälliseen jätteiden kierrätykseen.
Älä heitä akkuja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU
mukaan käyttökelvottomat sähkölaitteet ja
eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY
mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/
paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Luovuta käytöstä poistetut akut valtuutetulle polkupyörä-
kauppiaalle.
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa ”Kuljetus”,
sivu Suomi15.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Suomi16
Bosch eBike Systems 0 276 001 SPN | (17.7.14)
Latauslaite Charger
Turvallisuusohjeita
Lue kaikki turvallisuus- ja
käyttöohjeet. Turvallisuus- ja
käyttöohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet myöhem-
pää käyttöä varten.
Tässä käyttöohjeessa käytetty käsite ”akku” viittaa sekä va-
kioakkuihin (akut, joiden pidike on polkupyörän rungossa),
että tavaratelineakkuihin (akut, joiden pidike on tavarateli-
neessä).
Pidä latauslaite poissa sateesta ja kosteudesta.
Jos vettä tunkeutuu latauslaitteen sisään on sähköis-
kun riski olemassa.
Lataa ainoastaan eBike:lle sallittuja litiumioniakkuja.
Akun jännitteen tulee vastata latauslaitteen latausjän-
nitettä. Muussa tapauksessa syntyy tulipalo- ja räjähdys-
vaara.
Pidä latauslaite puhtaana. Likaantuminen lisää sähköis-
kun vaaraa.
Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jokaista
käyttöä. Älä käytä latauslaitetta jos huomaat siinä ole-
van vaurioita. Älä avaa latauslaitetta itse. Anna ainoas-
taan ammattitaitoisten henkilöiden korjata se alkupe-
räisiä varaosia käyttäen. Vahingoittuneet latauslaitteet,
johdot tai pistokkeet kasvattavat sähköiskun vaaraa.
Älä käytä latauslaitetta helposti palavalla alustalla
(esim. paperi, kangas jne.) tai palavassa ympäristössä.
Latauslaitteen kuumeneminen latauksen aikana synnyttää
tulipalovaaran.
Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, saattaa siitä purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos haitto-
ja ilmenee. Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä.
Pidä lapsia silmällä. Täten varmistat, että lapset eivät leiki
latauslaitteen kanssa.
Lapset ja henkilöt, jotka fyysisten, aistillisten tai hen-
kisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai puuttuvan
tietonsa takia eivät turvallisesti voi käyttää latauslai-
tetta, eivät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön
valvontaa tai neuvontaa. Muussa tapauksessa on ole-
massa väärinkäytön ja loukkaantumisen vaara.
Lue ja noudata akun ja käyttövoimayksikön/ajotietoko-
neen sekä eBike:n käyttöohjeissa annettuja turvalli-
suusohjeita ja neuvoja.
Latauslaitteen pohjassa on lyhennelmä tärkeistä turvalli-
suusohjeista englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi (grafiikka-
sivun kuvassa merkitty numerolla C4), sisältö on seuraava:
Noudata käyttöohjetta turvallista käyttöä varten. Säh-
köiskun vaara.
Käytä vain kuivassa ympäristössä.
Lataa ainoastaan Bosch-eBike-järjestelmän akkuja.
Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa loukkaantumi-
sia.
Älä vaihda verkkojohtoa. On olemassa tulipalo- ja rä-
jähdysvaara.
Tuotekuvaus
Kuvassa olevat osat (katso sivu 6 8)
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan latauslaitteen kuvaan.
C1 Latauslaite
C2 Laitehylsy
C3 Laitepistoke
C4 Latauslaitteen turvallisuusohjeet
C5 Latauspistoke
C6 Latauspistokkeen liitin
C7 Lataushylsyn suojus
A2 Tavaratelineakku
A3 Akun latausvalvontanäyttö
A4 Akun virtapainike
A8 Vakioakku
Tekniset tiedot
Latauslaite Charger
Tuotenumero
0 275 007 907
Nimellisjännite
V~ 207264
Taajuus
Hz 47 –63
Akun latausjännite
V36
Latausvirta
A4
Latausaika
PowerPack 300
PowerPack 400
h
h
2,5
3,5
Akkukennojen lukumäärä
30 –40
Käyttölämpötila
°C –5...+40
Varastointilämpötila
°C –10...+50
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003
kg 0,8
Suojaus
IP 40
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Suomi17
0 276 001 SPN | (17.7.14) Bosch eBike Systems
Käyttö
Käyttöönotto
Kytke latauslaite sähköverkkoon (katso kuva E)
Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja. 230V
merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Työnnä sitten verkkojohdon laitepistoke C3 latauslaitteen
laitehylsyyn C2.
Liitä verkkojohto (maakohtainen) sähköverkkoon.
Irrotetun akun lataus (katso kuva F)
Kytke akku pois päältä ja poista se eBike:n pidikkeestä. Lue ja
noudata akun käyttöohjetta.
Aseta akku vain puhtaalle pinnalle. Vältä etenkin lataus-
hylsyn ja koskettimien likaantumista esim. hiekasta tai
mullasta.
Työnnä latauslaitteen latauspistoke C5 akun hylsyyn C6.
Akun lataus pyörässä (katso kuva G)
Kytke akku pois päältä. Puhdista latauskoskettimen kansi C7.
Huolehdi ehdottomasti siitä, ettei latauskoskettimeen ja kos-
kettimiin pääse likaa (esim. hiekkaa tai kuraa). Nosta lataus-
koskettimen kansi C7 ja työnnä latauspistoke C5 latauskos-
kettimeen C6.
Noudata akun latauksessa ehdottomasti kaikkia turval-
lisuusohjeita. Jos tämä ei ole mahdollista, ota akku pois
pidikkeestään ja lataa se sopivassa paikassa. Lue akun
käyttöohjeet ja noudata niitä.
Lataustapahtuma
Lataus alkaa heti kun yhdistät latauslaitteen joko akkuun tai
pyörän latauskoskettimeen ja sähköverkkoon.
Huomio: Lataustapahtuma on mahdollinen vain, jos akun
lämpötila on sallitulla latauslämpötila-alueella.
Huomio: Latauksen ajaksi Drive Unit deaktivoidaan.
Akun lataus on mahdollista tehdä joko ajotietokoneen kanssa
tai ilman sitä. Ilman ajotietokonetta lataustapahtumaa voi-
daan seurata vain akun varaustilan näytön avulla.
Kun ajotietokone on kytketty järjestelmään, silloin näytön
taustavalaistus syttyy alhaisemmalla valonvoimakkuudella ja
näyttöön tulee ilmoitus ”Charging/xx% charged”.
Ajotietokone voidaan ottaa lataustapahtuman aikana pois tai
myös laittaa vasta lataustapahtuman alkamisen jälkeen pai-
kalleen.
Lataustila ilmoitetaan akussa olevalla varaustilan näytöllä A3
ja ajotietokoneen palkeilla.
Kun pääakku ladataan pyörässä, silloin voidaan samalla ladata
myös ajotietokoneen akku.
Lataustapahtuman aikana akussa olevat lataustilan näytön A3
LED:it palavat. Jokainen pysyvästi palaava LED vastaa latauk-
sessa n. 20 % akun kapasiteetista. Vilkkuva LED näyttää seu-
raavan 20 % latauksen.
Ole varovainen, jos kosketat latauslaitetta latauksen ai-
kana. Käytä suojakäsineitä. Latauslaite saattaa tulla hyvin
kuumaksi, etenkin korkeassa ympäristön lämpötilassa.
Kun akku on täysin ladattu, LED-valot sammuvat välittömästi
ja ajotietokone kytkeytyy pois päältä. Lataustapahtuma päät-
ty
y. Virtapainiketta A4 painamalla lataustila voidaan näyttää
3 sekunnin ajan.
Irrota latauslaite sähköverkosta ja akku latauslaitteesta.
Kun akku poistetaan latauslaitteesta se kytkeytyy automaatti-
sesti pois päältä.
Huomio: Kun olet tehnyt latauksen pyörässä, sulje latauksen
jälkeen latauskosketin C6 huolellisesti kannella C7, jotta kos-
kettimeen ei pääse tunkeutumaan likaa eikä vettä.
Jos latauslaitetta ei irroteta latauksen jälkeen akusta, silloin
latauslaite kytkeytyy muutaman tunnin kuluttua jälleen päälle,
tarkastaa akun varaustilan ja aloittaa tarvittaessa jälleen la-
taustapahtuman.
Viat Syyt ja korjaus
Syy Korjaus
Kaksi LED:iä vilkkuu akussa
Akku on viallinen käänny valtuutetun polkupyö-
räkauppiaan puoleen
Kolme LED:iä vilkkuu akussa
Akku on liian kuuma tai liian
kylmä
Irrota akku latauslaitteesta
siihen asti, kunnes latausläm-
pötila on saavutettu.
Liitä akku uudelleen lataus-
laitteeseen vasta, kun se on
saavuttanut sallitun lataus-
lämpötilan.
Lataaminen ei ole mahdollista
(akussa ei näy mitään merkkivaloa)
Pistoke on asennettu väärin tarkista kaikki pistokeliitän-
nät
Akun koskettimet likaantu-
neet
puhdista akun koskettimet
varovasti
Pistorasia, verkkojohto tai
latauslaite on viallinen
tarkista verkkojännite, anna
polkupyöräkauppiaan tarkis-
taa latauslaite
Akku on viallinen käänny valtuutetun polkupyö-
räkauppiaan puoleen
Suomi18
Bosch eBike Systems 0 276 001 SPN | (17.7.14)
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen, jos lataus-
laite menee rikki.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
latauslaitteeseen liittyvissä kysymyksissä.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot löydät
internetsivulta www.bosch-ebike.com
Hävitys
Latauslaitteet, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä latauslaitteita talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
mat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
/

Tämä käsikirja sopii myös