Flex ADL 30 Ohjekirja

Brändi
Flex
Malli
ADL 30
Tyyppi
Ohjekirja
FLEX ADL 30/60/120
83
Sisältö
Merkintä laitteessa ................................. 83
Turvallisuusasiaa ................................... 84
Kuva koneesta ....................................... 85
Käyttöpaneeli ......................................... 86
Tekniset tiedot ........................................ 87
Käyttöohjeet ........................................... 87
Mittaustarkkuuden tarkistus ................... 88
Kalibrointi ............................................... 88
Huolto ja hoito ........................................ 89
Kierrätysohjeita ...................................... 89
Vastuun poissulkeminen ........................ 90
Merkintä laitteessa
Lasersäteilyä
Älä katso säteeseen.
Laserluokan 2 tuote; IEC 60825-1:2007;
Maksimi ulostuloteho
1 mW;
Aallonpituus 635-665 nm
VAROITUS
Vältä katsekontaktia!
Tästä aukosta tulee lasersäteilyä.
Laserluokitus
Laite on laserluokan 2 mukainen, perustuen
IEC 60825-1/EN 60825 standardiin.
Silmän sulkeutumisrefleksi suojaa silmää
katsottaessa säteeseen satunnaisesti lyhyen
aikaa. Lääkkeet, alkoholi ja huumeet voivat
kuitenkin vaikuttaa silmän sulkeutumis-
refleksiin. Laitteita saa käyttää ilman muita
suojatoimia, kun on varmistettu, että mitkään
optiset välineet eivät pienennä säteen
poikkipinta-alaa.
Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä kohti.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Vaikka laite täyttää asiaankuuluvien
direktiivien tiukat vaatimukset, ei voida sulkea
pois mahdollisuutta, että laite
häiritsee muiden laitteiden (esim.
lentokoneiden navigointilaitteiden)
toimintaa tai
vioittuu voimakkaan teilyn vaikutuksesta,
jolloin seurauksena saattaa olla
virhetoiminto.
Tässä tapauksessa tai muissa epävarmoissa
tilanteissa tulee suorittaa tarkastusmittaus.
FLEX ADL 30/60/120
84
Turvallisuusasiaa
Määräystenmukainen käyttö
Tämä mittaustyökalu on tarkoitettu
ammattikäyttöön teollisuudessa ja
työpajoissa. Digitaalinen vesivaaka on
tarkoitettu kaltevuuksien ja kulmien
mittaamiseen ja siirtämiseen sisä- ja
ulkokäytössä.
Turvallisuusohjeita
VAROITUS!
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet, jotta
osaat käyttää mittaustyökalua vaaratta ja
turvallisesti. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä tai eläimiä
kohti tai katso itse lasersäteeseen.
Mittaustyökalu tuottaa lasersäteilyä, joka
saattaa sokaista muita henkilöitä.
Jätä mittaustyökalu riittävän pätevyyden
omaavan ammattiasentajan korjattavaksi.
Korjauksissa saa käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistetaan, että
mittaustyökalun turvallisuus pysyy
ennallaan.
Älä anna lasten käyttää mittaustyökalua
ilman valvontaa. He saattavat vahingossa
sokaista sillä muita henkilöitä.
Älä käytä mittaustyökalua
räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa
on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä.
Mittaustyökalussa voi syntyä kipinöintiä,
joka sytyttää pölyn tai höyryt.
Jos käytät muita kuin tässä ilmoitettuja
käyttö- tai säätölaitteita tai toimit toisin kuin
näissä ohjeissa neuvotaan, seurauksena
saattaa olla vaarallinen säteilyaltistuminen.
Älä estä turvalaitteiden toimintaa tai irrota
laitteessa olevia huomio- tai varoituskilpiä.
Tarkasta ennen laitteen käyttöä, ettei siinä
ole näkyviä vahinkoja. Vaurioitunutta laitetta
ei saa käyttää.
Kun työskentelet tikkailla, vältä normaalista
poikkeavia työskentelyasentoja. Seiso aina
tukevassa asennossa ja säilytä tasapaino.
Toimitettaessa laite eteenpäin tai jos se on
pidemmän aikaa käyttämättä, eristä paristot
tai poista ne laitteesta.
FLEX ADL 30/60/120
85
Kuva koneesta
1 Kotelo
2 Päätysuoja
3 Lasersäteen ulostuloikkuna
Lasersäde tukipinnan virtuaaliseen
jatkamiseen.
Ohje: Lasersäteellä on 30 mm siirtymä
tukipintaan nähden.
4 Lasersäteilyn varoituskilpi
5 Vaakalibelli
6 Käyttöpaneeli
7 Pystylibelli
8 Laserin virtakytkin
9 Tartunta-aukko (vain ADL 60 ja ADL 120)
10 Tukipinta, jossa magneetit
11 Paristotila
12 ¼"-kierre
13 Suojalaukku (ei kuvassa)
FLEX ADL 30/60/120
86
Käyttöpaneeli
14 Näyttö
15 Referenssipainike
Kulmien siirtoon. Lukemaksi vaihtuu 0.0 °
ja näytössä vilkku REF. Poista
referenssiarvo kytkemällä vesivaaka pois
päältä.
16 Virtakytkin
Koneen käynnistämiseen ja
pysäyttämiseen. Käynnistämisen jälkeen
näkyviin tulee hetkeksi nykyinen
ympäristön lämpötila (°C). Paina noin 3
sekuntia, niin laite kytkeytyy pois päältä.
17 Äänimerkkipainike
Kytkee äänimerkin pois päältä ja päälle.
Kun kaltevuuskulmaksi tulee 0°, 45°, 90°
tai viimeiseksi tallennettu lukema, kuuluu
äänimerkki. Ohje: Kulman referenssiarvon
(13) ollessa aktivoitu siitä tulee
merkinannon nollapiste.
18 Muistipainike
Tallentaa parhaillaan näkyvän
mittauslukeman (9 muistipaikkaa). Huom.!:
Jos tallennat lisää arvoja, tähänastiset 9
mittauslukemaa poistuvat.
19 Mittayksikön painike
Vaihtaa mittayksiköstä toiseen: °, in/ft, %.
Päällekytkennän jälkeen aktiivisena on
aina astenäyttö (°).
20 Muistin kutsupainike
Tuo näyttöön tallennetut mittauslukemat,
alkaen viimeiseksi tallennetusta.
FLEX ADL 30/60/120
87
Tekniset tiedot
Käyttöohjeet
VAROITUS!
Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä tai eläimiä
kohti.
Älä katso lasersäteeseen.
Älä laita optisia välineitä säteen kulkureitille.
Mittaustyökalu tuottaa lasersäteilyä, joka
saattaa sokaista muita henkilöitä.
VARO!
Älä käytä mittaustyökalua kosteassa,
pölyisessä tai hiekkaisessa ympäristössä.
Laitteen komponentit saattavat
vahingoittua.
Jos laite tuodaan kylmästä tilasta
lämpimään tai päinvastoin, anna laitteen
lämpötilan tasoittua ennen sen käyttöä.
Käytettäessä adaptereita ja jalustoja
varmista, että laite on kiinnitetty kunnolla
paikalleen.
Tärkeimmät käyttötoimenpiteet on neuvottu
kuvasivuilla käyttöohjekirjan lopussa.
Katso alkaen sivulta 164.
Digitaalinen vesivaaka ADL 30/60/120
Näkyvät laserdiodit 635–665 nm
Laserluokka 2
Näyttö (digitaalinen) 0°.... 90°
Tarkkuus (digitaalinen) =0°/90°
>0°...<90°
± 0,05°
± 0,1°
Tarkkuus (libelli) ± 0,5 mm/m
Tarkkuus (laser) ± 10 mm/30 m
Virtalähde 2 x LR03/AAA
Käyttöaika ~ 10 h
Automaattinen virrankatkaisu 300 s
Pituus ADL 30
ADL 60
ADL120
300 mm
600 mm
1200 mm
Paino (paristojen kanssa) ADL 30
ADL 60
ADL120
0,4 kg
0,8 kg
1,2 kg
FLEX ADL 30/60/120
88
Paristojen asennus/vaihto ...................... 164
Laitteen päälle- ja poiskytkentä ............. 166
Mittayksikön valinta ................................ 168
Näytöt .................................................... 170
Merkkiäänen päälle- ja poiskytkentä ...... 172
Referenssikulman asetus ...................... 174
Muistin käyttö ......................................... 176
Laserin käyttö ........................................ 178
Tarkkuuden testaus ............................... 180
Kalibrointi ............................................... 182
Mittaustarkkuuden tarkistus
Tarkista mittaustyökalun tarkkuus
aina ennen töiden aloittamista,
voimakkaiden lämpötilamuutosten jälkeen
isompien kolhujen jälkeen
Ennen 45 asteisten kulmien mittaamista
tarkista tarkkuus vaakasuoralla pinnalla
(~0°), ennen yli 45 asteisten kulmien mittaa-
mista pystysuoralla pinnalla (~90°).
Tarpeelliset toimenpiteet tarkkuuden testaa-
miseen on selostettu kuvasivuilla käyttö-
ohjekirjan lopussa.
Katso alkaen sivulta 180.
Kalibroi mittaustyökalu poikkeamien
ollessa >0,1°.
Kalibrointi
Katso myös ohjeet alkaen sivulta 182.
Aseta tukipinta tasaiselle mahdollisimman
vaakasuoralle pinnalle. Merkitse asento!
Käynnistä laite ja paina REF-painiketta,
kunnes CAL 1 alkaa vilkkua näytössä.
Hetken kuluttua kuuluu merkkiääni
ja näkyviin tulee CAL 2.
Käännä nyt vesivaakaa 180° vaakatasossa
ja aseta se tarkasti merkitylle alueelle
(kääntömittaus). Paina taas REF-painiketta,
kunnes CAL 2 alkaa vilkkua näytössä.
Sen jälkeen kuuluva merkkiääni päättää
toimenpiteen.
Lopullinen testi: Laite on kalibroitu oikein,
kun se näyttää molemmissa asennoissa
(0° ja 180°) samat lukemat.
Tarkkuuden poiketessa sallituista tolerans-
sirajoista on laite toimitettava valmistajan
valtuuttamaan huoltokorjaamoon.
Laitteen säädöt saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltoliike.
FLEX ADL 30/60/120
89
Huolto ja hoito
Noudata seuraavia ohjeita:
Käsittele mittaustyökalua varoen ja varo
altistamasta kolhuille, tärinälle ja äärim-
mäisille lämpötiloille.
Käytä puhdistamiseen vain pehmeää,
kuivaa kangasta.
Kun et käytä mittaustyökalua, säilytä
sitä suojalaukussa.
Poista paristot/akut mittaustyökalusta,
kun se on pidempään käyttämättä.
Vaihda loppuunkäytettyjen paristojen/
akkujen tilalle viipymättä uudet.
Jätä mittaustyökalu riittävän pätevyyden
omaavan ammattiasentajan korjattavaksi.
Korjauksissa saa käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistetaan, että mittau-
styökalun turvallisuus pysyy ennallaan.
Kierrätysohjeita
Vain EU-maat:
Käytöstä poistetut sähkötyökalut eivät
kuulu sekajätteisiin!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen voimaansa-
attavien kansallisten säädösten mukaisesti
tulee käytöstä poistetut sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa asianmukaiseen hyöty-
käyttöpisteeseen.
Raaka-aineet uusiokäyttöön
jätehuollon asemasta.
Hävitä laite, tarvikkeet ja pakkaus ympäristöy-
stävällisesti toimittamalla ne kierrätykseen.
Lajipuhdasta kierrätystä varten muoviosissa
on merkintä.
VAROITUS!
Älä heitä akkuja/paristoja talousjätteisiin,
tuleen tai veteen.
Älä avaa käytöstä poistettuja akkuja.
Vain EU-maat:
Vialliset tai loppuunkäytetyt akut/paristot tulee
toimittaa kierrätykseen direktiivin 2006/66/EY
mukaisesti.
FLEX ADL 30/60/120
90
OHJE
Lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista saat
alan liikkeistä!
Vastuun poissulkeminen
Tämän tuotteen käyttäjän on noudatettava
tarkasti käyttöohjekirjan ohjeita.
Kaikki laitteet testataan huolellisesti ennen
tehtaalta lähtöä. Käyttäjän tulee tästä huoli-
matta tarkistaa laitteen tarkkuus aina ennen
sen käyttöä.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
virheellisestä tai tahallisesta väärinkäytöstä
tai siitä mahdollisesti aiheutuvista seurausvahin-
goista tai saamatta jääneestä voitosta.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
seurausvahingoista tai saamatta jääneestä
voitosta, joiden syynä on luonnonkatastrofi kuten
maanjäristys, myrsky, tulvavesi jne. tai tulipalo,
onnettomuus, kolmannen osapuolen tekemät
toimenpiteet tai laitteen käyttö muuhun kuin
sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
vahingoista tai saamatta jääneestä voitosta,
joiden syynä on muutetut tai hävinneet tiedot,
liiketoiminnan keskeytyminen jne. johtuen
tuotteesta tai siitä, ettei tuotetta mahdollisesti
voida käyttää.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
vahingoista tai saamatta jääneestä voitosta,
jos ne aiheutuivat ohjeidenvastaisesta käytöstä.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa vahin-
goista, joiden syynä on epäasiallinen käyttö
tai laitteen käyttö yhdessä muiden valmistajien
tuotteiden kanssa.
/

Tämä käsikirja soveltuu myös