Flex ADM 60 Ohjekirja

Brändi
Flex
Malli
ADM 60
Tyyppi
Ohjekirja
FLEX ADM 60
83
Sisältö
Merkintä laitteessa ................................. 83
Turvallisuusasiaa ................................... 84
Kuva koneesta ....................................... 85
Käyttöpaneeli ......................................... 85
Tekniset tiedot ........................................ 86
Käyttöohjeet ........................................... 87
Virheilmoitus näytössä ........................... 87
Tarkkuuden testaus ................................ 88
Huolto ja hoito ........................................ 88
Kierrätysohjeita ...................................... 89
Vastuun poissulkeminen ........................ 89
Merkintä laitteessa
Lasersäteilyä
Älä katso säteeseen.
Laserluokan 2 tuote
EN 60825-1:2007
Maksimi ulostuloteho 1 mW
Aallonpituus 620-690 nm
Laserluokitus
Laite on laserluokan 2 mukainen, perustuen
IEC 825-1/EN 60825 standardiin.
Silmän sulkeutumisrefleksi suojaa silmää
katsottaessa säteeseen satunnaisesti lyhyen
aikaa. Lääkkeet, alkoholi ja huumeet voivat
kuitenkin vaikuttaa silmän sulkeutumisreflek-
siin. Laitteita saa käyttää ilman muita suoja-
toimia, kun on varmistettu, että mitkään
optiset välineet eivät pienennä säteen
poikkipinta-alaa.
Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä kohti.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Vaikka laite täyttää asiaankuuluvien
direktiivien tiukat vaatimukset, ei voida sulkea
pois mahdollisuutta, että laite
häiritsee muiden laitteiden (esim. lento-
koneiden navigointilaitteiden) toimintaa tai
vioittuu voimakkaan säteilyn vaikutuksesta,
jolloin seurauksena saattaa olla virhe-
toiminto.
Tässä tapauksessa tai muissa epävarmoissa
tilanteissa tulee suorittaa tarkastusmittaus.
FLEX ADM 60
84
Turvallisuusasiaa
Määräystenmukainen käyttö
Tämä mittaustyökalu on tarkoitettu ammatti-
käyttöön teollisuudessa ja työpajoissa.
Laser-etäisyysmittari on tarkoitettu pituuksien,
korkeuksien ja etäisyyksien mittaamiseen
sekä etäisyyksien, pinta-alojen ja tilavuuksien
laskemiseen.
Turvallisuusohjeita
VAROITUS!
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet, jotta
osaat käyttää mittaustyökalua vaaratta ja tur-
vallisesti. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä tai eläimiä
kohti tai katso itse lasersäteeseen.
Mittaustyökalu tuottaa lasersäteilyä,
joka saattaa sokaista muita henkilöitä.
Jätä mittaustyökalu riittävän pätevyyden
omaavan ammattiasentajan korjattavaksi.
Korjauksissa saa käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistetaan, että mittaus-
työkalun turvallisuus pysyy ennallaan.
Älä anna lasten käyttää mittaustyökalua
ilman valvontaa. He saattavat vahingossa
sokaista sillä muita henkilöitä.
Älä käytä mittaustyökalua räjähdysvaaralli-
sessa ympäristössä, jossa on palavia
nesteitä, kaasuja tai pölyjä.
Mittaustyökalussa voi syntyä kipinöintiä,
joka sytyttää pölyn tai höyryt.
Jos käytät muita kuin tässä ilmoitettuja
käyttö- tai säätölaitteita tai toimit toisin kuin
näissä ohjeissa neuvotaan, seurauksena
saattaa olla vaarallinen säteilyaltistuminen.
Älä estä turvalaitteiden toimintaa tai irrota
laitteessa olevia huomio- tai varoituskilpiä.
Tarkasta ennen laitteen käyttöä, ettei siinä
ole näkyviä vahinkoja.
Vaurioitunutta laitetta ei saa käyttää.
Kun työskentelet tikkailla, vältä normaalista
poikkeavia työskentelyasentoja.
Seiso aina tukevassa asennossa ja säilytä
tasapaino.
Toimitettaessa laite eteenpäin tai jos
se on pidemmän aikaa käyttämättä,
eristä paristot tai poista ne laitteesta.
FLEX ADM 60
85
Kuva koneesta
1 Laitteen etureuna (vertailutaso )
2 Lasersäteen ulostuloikkuna
3 Vastaanottolinssi
4 Näyttö
5 Käyttöpaneeli
6 Lasersäteilyn varoituskilpi
7 ¼"-kierre (vertailutaso )
8 Paristotila
9 Rannelenkki
10 Vastetappi (vertailutaso )
11 Laitteen pohja (vertailutaso )
12 Vyökotelo (ei kuvassa)
Käyttöpaneeli
13 Virtakytkin
Koneen käynnistämiseen ja pysäyttämi-
seen. Käynnistyksen jälkeen aktiivisena
on aina pituusmittaus (metreinä).
Paina pidempään, niin laite kytkeytyy pois
päältä. Jos et tee mitään toimenpiteitä
5 minuuttiin, virta katkeaa automaattisesti,
jotta paristot säästyvät.
14 Mittauspainike
Lyhyt painallus kytkee lasersäteen päälle
tai käynnistää mittauksen (valitusta
mittaustilasta riippuen). Pitkä painallus
käynnistää jatkuvan mittauksen .
FLEX ADM 60
86
15 Mittaustilan painike
Vaihtaa mittaustilasta toiseen:
pinta-alamittaus , tilavuusmit-
taus , yksinkertainen Pythagoras ,
kaksoispythgoras , pituusmittaus .
16 Vertailutason painike
Vaihtaa vertailutasosta toiseen:
Laitteen pohja , ¼"-kierre , laitteen
etureuna , vastetappi .
17 Mittayksikön painike
Vaihtaa mittayksiköstä toiseen: metrinen
(m, mm), angloamerikkalainen (ft, in).
18 Min/Max-painike
Aktivoi maksimi- tai minimimittauksen.
19 Plus/Miinus-painike
Laskee yhteen + tai vähentää – mittaus-
lukemia.
20 Clear-painike
Poistaa viimeisen mittauslukeman
tai käynnistää pituusmittauksen
(riippuen valitusta mittaustilasta).
Tekniset tiedot
* Epäedullisissa olosuhteissa (voimakas auringon-
paiste, heijastavat pinnat) saattaa lämpötila-
alue olla annettua pienempi.
Tähtäintaulun (lisävaruste) käyttö on suositel-
tavaa.
Laseretäisyysmittari ADM 60
Näkyvät laserdiodit 620–690 nm
Laserluokka 2
Mittausalue * 0,1–60 m
Tarkkuus * ± 2 mm
Pienin näyttöyksikkö 1 mm
Virtalähde 4 x LR03/AAA
Käyttöaika
Yksittäismittaus (lukumäärä) 5000
Automaattinen virrankatkaisu
– Lasersäde
– Mittaustyökalu
20 s
300 s
Lämpötila-alue
– käyttöä varten
– säilytystä varten
0 °C ... 40 °C
–20 °C ... 60 °C
Paino (paristojen kanssa) 0,195 kg
FLEX ADM 60
87
Käyttöohjeet
VAROITUS!
Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä tai eläimiä
kohti.
Älä katso lasersäteeseen.
Älä laita optisia välineitä säteen kulkureitille.
Mittaustyökalu tuottaa lasersäteilyä,
joka saattaa sokaista muita henkilöitä.
VARO!
Älä käytä mittaustyökalua kosteassa, pölyi-
sessä tai hiekkaisessa ympäristössä.
Laitteen komponentit saattavat vahingoit-
tua.
Jos laite tuodaan kylmästä tilasta lämpi-
mään tai päinvastoin, anna laitteen
lämpötilan tasoittua ennen sen käyttöä.
Käytettäessä adaptereita ja jalustoja
varmista, että laite on kiinnitetty kunnolla
paikalleen.
Tärkeimmät käyttötoimet on selostettu
kuvasivuilla tämän käyttöohjekirjan lopussa.
Katso alkaen sivulta 166.
Paristojen asennus/vaihto ...................... 166
Laitteen päälle- ja poiskytkentä ............. 168
Mittayksikön valinta ................................ 170
Vertailupisteen valinta ............................ 172
Mittaustilan valinta ................................. 174
Pituusmittaus ......................................... 176
Pinta-alamittaus ..................................... 178
Tilavuusmittaus ...................................... 182
Yksinkertainen pythagoras .................... 186
Kaksoispythagoras ................................ 190
Jatkuva mittaus ...................................... 194
Maksimi-/minimimittaus .......................... 196
Yhteen- ja vähennyslasku ...................... 198
Tarkkuuden testaus ............................... 202
Virheilmoitus näytössä
Vikakoodi Syy
Toimenpide
001 Heijastunut lasersäde on liian voimakas.
Älä tähtää voimakkaasti heijastaviin
pintoihin; peitä tarvittaessa (esim. paperilla).
002 Mittausalue ylittynyt.
Mittaa vain 0,1–60 metrin alueella.
FLEX ADM 60
88
Tarkkuuden testaus
Laite kannattaa tarkistaa säännöllisesti, jotta
tarkkuus pysyy jatkuvasti hyvänä.
Tarkkuuden poiketessa sallituista tolerans-
sirajoista on laite toimitettava valmistajan
valtuuttamaan huoltokorjaamoon.
Laitteen säädöt saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltoliike.
Tarpeelliset toimenpiteet tarkkuuden testaa-
miseen on selostettu kuvasivuilla käyttöohje-
kirjan lopussa.
Katso alkaen sivulta 202.
Huolto ja hoito
Noudata seuraavia ohjeita:
Käsittele mittaustyökalua varoen ja varo
altistamasta kolhuille, tärinälle ja äärimmäi-
sille lämpötiloille.
Älä koske sormin vastaanottolinssiin.
Käytä puhdistamiseen vain pehmeää, kuivaa
kangasta.
Kun et käytä mittaustyökalua, säilytä sitä
vyökotelossa.
Poista paristot/akut mittaustyökalusta,
kun se on pidempään käyttämättä.
Vaihda loppuunkäytettyjen paristojen/
akkujen tilalle viipymättä uudet.
Jätä mittaustyökalu riittävän pätevyyden
omaavan ammattiasentajan korjattavaksi.
Korjauksissa saa käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistetaan, että mittaustyö-
kalun turvallisuus pysyy ennallaan.
003 Kohde, johon tähtäsit, heijastaa huonosti
laser-säteen.
Tähtää toiseen kohteeseen;
peitä tarvittaessa (esim. valkoisella paperilla).
004 Lämpötila liian korkea.
Odota, kunnes käyt-
tölämpötila (0 °C ... 40 °C) on saavutettu.
005 Lämpötila on liian alhainen. ➜ Odota, kunnes
käyttölämpötila (0 °C ... 40 °C) on saavutettu.
006 Paristot/akut liian heikot.
Vaihda uudet paristot/akut.
007 Voimakasta tärinää tai nopea liike mittauksen
aikana.
Varo, ettei mittaustyökalu liiku
mittauksen aikana.
008 Väärä mittausjärjestys Pythagoras-
mittauksessa.
Noudata osoitettua järjestystä.
FLEX ADM 60
89
Kierrätysohjeita
Vain EU-maat:
Käytöstä poistetut sähkötyökalut eivät
kuulu sekajätteisiin!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen voimaansa-
attavien kansallisten säädösten mukaisesti
tulee käytöstä poistetut sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa asianmukaiseen hyöty-
käyttöpisteeseen.
Raaka-aineet uusiokäyttöön jätehuollon
asemasta.
Hävitä laite, tarvikkeet ja pakkaus ympäristöy-
stävällisesti toimittamalla ne kierrätykseen.
Lajipuhdasta kierrätystä varten muoviosissa
on merkintä.
VAROITUS!
Älä heitä akkuja/paristoja talousjätteisiin,
tuleen tai veteen.
Älä avaa käytöstä poistettuja akkuja.
Vain EU-maat:
Vialliset tai loppuunkäytetyt akut/paristot tulee
toimittaa kierrätykseen direktiivin 2006/66/EY
mukaisesti.
OHJE
Lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista saat
alan liikkeistä!
Vastuun poissulkeminen
Tämän tuotteen käyttäjän on noudatettava
tarkasti käyttöohjekirjan ohjeita.
Kaikki laitteet testataan huolellisesti ennen
tehtaalta lähtöä. Käyttäjän tulee tästä huoli-
matta tarkistaa laitteen tarkkuus aina ennen
sen käyttöä.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
virheellisestä tai tahallisesta väärinkäytöstä
tai siitä mahdollisesti aiheutuvista seurausvahin-
goista tai saamatta jääneestä voitosta.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
seurausvahingoista tai saamatta jääneestä
voitosta, joiden syynä on luonnonkatastrofi kuten
maanjäristys, myrsky, tulvavesi jne. tai tulipalo,
onnettomuus, kolmannen osapuolen tekemät
toimenpiteet tai laitteen käyttö muuhun kuin
sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen.
FLEX ADM 60
90
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
vahingoista tai saamatta jääneestä voitosta,
joiden syynä on muutetut tai hävinneet tiedot,
liiketoiminnan keskeytyminen jne. johtuen
tuotteesta tai siitä, ettei tuotetta mahdollisesti
voida käyttää.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
vahingoista tai saamatta jääneestä voitosta,
jos ne aiheutuivat ohjeidenvastaisesta käytöstä.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa vahin-
goista, joiden syynä on epäasiallinen käyttö
tai laitteen käyttö yhdessä muiden valmistajien
tuotteiden kanssa.
/