Dometic Cooly CT-25-12/230 Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet

Tämä käsikirja sopii myös

CT-25, CT-30
(12 V DC/230 V AC)
Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung. . . . . .5
Thermoelectric coolbox
Instruction Manual . . . . . . .13
Glacière thermoélectrique
Notice d’emploi . . . . . . . . .21
Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso . . . . .29
Frigorifero termoelettrico
portatile
Istruzioni per l’uso . . . . . . .37
Thermo-elektrische koelbox
Gebruiksaanwijzingen . . . 46
Termoelektrisk køleboks
Betjeningsanvisning. . . . . 54
Termoelektrisk kylbox
Bruksanvisning . . . . . . . . 62
Termoelektrisk kjøleboks
Bruksanvisning . . . . . . . . 70
Sähkökäyttöinen kylmälaukku
Käyttöohjeet. . . . . . . . . . . 78
D
GB
F
E
I
NL
DK
S
N
FIN
_CT-25_CT-30.book Seite 1 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen CT-25, CT-30
78
Olkaa hyvä ja lukekaa tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen
käyttöön ottamista ja säilyttäkää ohje hyvin. Siinä tapauksessa, että
myytte laitteen eteenpäin, antakaa ohje tällöin edelleen ostajalle.
Sisällysluettelo
1 Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7 Puhdistaminen ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
10 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
1 Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö-
tai laitevahinkoihin.
Huomio!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännitteestä johtu-
viin vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja lai-
tevahinkoihin ja haitata laitteen toimintaa.
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että Teidän tulee tehdä jotakin.
Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
_CT-25_CT-30.book Seite 78 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
CT-25, CT-30 Turvallisuusohjeet
79
Olkaa hyvä ja noudattakaa myös seuraavia turvallisuusohjeita.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
z Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla liitäntäjohdolla (kts. kuva 3, sivu 3,
kohta 2) vaihtovirtasähköverkkoon
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla liitäntäjohdolla (kts. kuva 3, sivu 3,
kohta 1) ajoneuvon tupakansytyttimeen.
z Älkää ottako pistoketta koskaan pois savukkeensytyttimestä tai pistorasi-
asta johdosta vetämällä.
z Jos liitäntäjohto on vioittunut, Teidän täytyy vaihtaa se vaaran välttämi-
seksi.
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasianmukaisista
korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Kääntykää WAECO-asiakaspalvelun puoleen, jos laite tarvitsee korja-
usta.
z Irrottakaa liitäntäjohto
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
z Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
z Veneissä: Huolehtikaa verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että virransyöt-
tönne on suojattu FI-kytkimellä. Hengenvaara!
z Irrottakaa jäähdytyslaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet akusta
ennen pikalaturin liittämistä.
z Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan energiansyöt-
töön.
z Jäähdytyslaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden kuljet-
tamiseen!
Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Säilyttäkää ja käyttäkää laitetta lasten ulottumattomissa.
_CT-25_CT-30.book Seite 79 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
Toimituskokonaisuus CT-25, CT-30
80
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
z Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja pistoke ovat
kuivia.
z Käyttäkää laitetta vain, kun se on valvonnan alaisena.
z Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden (lämmitys,
voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
z Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
z Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
z Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
z Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin. Tämä koskee ennen
kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä: Hengenvaara!
z WAECO ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukai-
sesta käytöstä tai väärästä käytöstä.
3 Toimituskokonaisuus
Tarkastakaa ennen laitteen käyttöönottoa, että kaikki toimituskokonaisuu-
teen kuuluvat osat ovat mukana.
4 Tarkoituksenmukainen käyttö
Jäähdytyslaite sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Laite sopii myös cam-
ping-käyttöön.
Laitteessa on automaattinen vaihtokytkentä, ja sitä voidaan käyttää sekä
220–240 V
AC
-verkkojännitteillä että autonne, veneenne tai asuntoautonne
12 V
DC
-ajoneuvopistorasian avulla (tupakansytytin).
Jos haluatte jäähdyttäääkkeitä, tarkistakaa, vastaako laitteen jäähdytys-
teho kulloisenkin lääkkeen vaatimuksia.
Määrä Nimitys
1 Jäähdytyslaite
1 Liitäntäjohto 230 V -vaihtovirtaverkkoa varten
1 Liitäntäjohto tupakansytytintä varten
_CT-25_CT-30.book Seite 80 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
CT-25, CT-30 Tekninen kuvaus
81
Kantokahvassa on sulkutoiminto ts. aggregaatin kansi voidaan avata vain,
kun kahva on käännetty kokonaan taakse.
Olkaa hyvä ja huomatkaa aggregaatin kantta avatessanne, että
kannen sivuttaiset ”nokat” loksahtavat kuuluvasti kokonaan taakse
käännettyyn kantokahvaan, jotta kansi ei voi napsahtaa vahin-
gossa kiinni.
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön. Se voi jäähdyttää tuotteita maks.
20 °C ympäristön lämpötilaa kylmemmiksi ja pitää ne kylminä.
Jäähdytys on kulumaton ja fluorihiilivedytön peltier-jäähdytys, jonka lämmön-
poisto hoidetaan tuulettimella.
5.1 Laitekuvaus
Kylmälaukku muodostuu seuraavista osista (kts. kuva 5, sivu 4):
Kohta –
kuva 5
Nimitys
A Aggregaatin kansi
B Johtokotelon läppä
(aggregaatin kannen sivulla)
C Ilman ulostuloaukot
D Kantokahva
EAstia
_CT-25_CT-30.book Seite 81 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
Käyttö CT-25, CT-30
82
6 Käyttö
Puhdistakaa uusi jäähdytyslaite hygieenisistä syistä kostealla lii-
nalla sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (kts. myös
Kappale ”Puhdistaminen ja hoito” sivulla 83).
6.1 Vinkkejä energian säästämiseen
z Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringon-
paisteelta.
z Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden laittamista laitteeseen.
z Älkää avatko jäähdytyslaitetta tarpeettoman usein!
z Älkää pitäkö kantta tai luukkua auki tarpeettoman kauan!
6.2 Kylmälaukun käyttäminen
Asettakaa kylmälaukku tukevalle alustalle.
Liittäkää kylmälaukku
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla liitäntäjohdolla (kts. kuva 3, sivu 3,
kohta 2) vaihtovirtapistorasiaan tai ...
mukana toimitetulla liitäntäjohdolla ajoneuvon tupakansytyttimeen
(kts. kuva 3, sivu 3, kohta 1).
Sulkekaa laukku kunnolla kääntämää aggregaatin kansi jälleen
kiinni ja kääntämällä kantokahva taas eteen. Jo lyhyen ajan kulut-
tua voitte vakuuttua kannen sisäpuolelta kylmälaukkunne moit-
teettomasta toiminnasta.
Tietyn ajan kuluttua astian sisäpuolen lämpötila on laskenut maks.
n. 20 °C.
Huolehtikaa siitä, että kylmälaukussa on vain esineitä tai tuotteita,
jotka saa jäähdyttää tai lämmittää valittuun lämpötilaan.
Vetäkää liitäntäjohto irti, kun lopetatte kylmälaukun käyttämisen.
_CT-25_CT-30.book Seite 82 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
CT-25, CT-30 Puhdistaminen ja hoito
83
7 Puhdistaminen ja hoito
Huomio!
Vetäkää liitäntäjohto irti pistorasiasta tai savukkeensytyttimestä
ennen kylmälaukun jokaista puhdistusta.
Huomio!
Älkää puhdistako kylmälaukkua koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Huomio!
Älkää käyttäkö puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai
kovia esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaukkua.
Puhdistakaa kylmälaukku toisinaan sisältä kostealla rievulla.
Puhdistakaa laite ulkopuolelta kostealla liinalla.
8 Hävittäminen
8.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen
Älkää heittäkö pakkausmateriaalia saman tien pois. Olkaa hyvä ja noudatta-
kaa seuraavia ohjeita:
z Viekää pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrä-
tysjätteen joukkoon.
z Selvittäkää paikallisilta hallintoviranomaisilta kysymällä oma kierrätyskes-
kuksenne.
8.2 Vanhan laitteen hävittäminen
Jos poistatte kylmälaukun lopullisesti käytöstä, olkaa hyvä ja toimittakaa se
lähimpään kierrätyskeskukseen tai ammattikauppiaallenne, joka ottaa sen
takaisin vähäistä kulukorvausta vastaan.
_CT-25_CT-30.book Seite 83 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
Häiriöiden poistaminen CT-25, CT-30
84
9 Häiriöiden poistaminen
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Laukku ei toimi ja
ulkoa näkyvä tuuletin
ei pyöri.
Ajoneuvonne tupa-
kansytyttimessä ei
ole jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virtalukon
täytyy olla päällä, jotta tupakansytytin
saa jännitettä.
Sytytys on päällä ja
laukku ei toimi.
Vetäkää pistoke pisto-
rasiasta ja suorittakaa
seuraavat tarkastuk-
set.
Tupakansytyttimen
runko on likainen.
Tämän vuoksi säh-
köinen kontakti on
heikko.
Puhdistakaa tupakansytyttimen runko ei-
metallisella harjalla ja puhdistusaineliu-
oksella siten, että keskimmäinen kontak-
titappi on puhdas. Jos kylmälaukkunne
pistoke lämpenee tupakansytyttimessä
hyvin lämpimäksi, joko kehys täytyy puh-
distaa tai pistoketta ei ole mahd. koottu
oikein.
Tupakansytytinpis-
tokkeessa oleva
sulake on palanut.
Vaihtakaa tupakansytytinpistokkeen (kts.
kuva 4, sivu 4, kohta A) sulake (5 A).
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihtakaa ajoneuvon tupakansytytinsu-
lake (tavallisesti 15 A) (noudattakaa ajo-
neuvonne käyttöohjeita).
Kylmälaukku ei jääh-
dytä tyydyttävästi ja
tuuletin ei pyöri.
Tuuletinmoottori on
rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Kylmälaukku ei jääh-
dytä tyydyttävästi ja
tuuletin pyörii.
Sisemmän tuuletti-
men tuuletinmoottori
on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Peltierelementti on
rikki.
Vain laitteissa AC-
käyttötilassa (vaihto-
virta):
Sisäänrakennettu
verkkolaite on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
_CT-25_CT-30.book Seite 84 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
CT-25, CT-30 Tekniset tiedot
85
10 Tekniset tiedot
WAECO International soveltaa DIN ISO 9001:tä.
Tässä laitteessa ei ole fluorattuja kloorihiilivetyjä.
Laitteelle on myönnetty tarkastettua turvallisuutta osoittava GS-merkki.
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja toimitus-
mahdollisuuksiin pidätetään.
CT-25-12/230 CT-30-12/230
Tilavuus: 22 litraa 28 litraa
Liitäntäjännite: 12 V
DC
tai 220 V
AC
– 240 V
AC
50 Hz
Tehonkulutus: 38 W (12 V
DC
)
40 W (230 V
AC
)
Lämpötila-alue: maks. 20 °C ympäristölämpötilaa kylmemmäksi
Paino: n. 4,1 kg n. 4,5 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
_CT-25_CT-30.book Seite 85 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88

Dometic Cooly CT-25-12/230 Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet
Tämä käsikirja sopii myös