Waeco Cooly CT-25-12/230 Käyttö ohjeet

Brändi
Waeco
Kategoria
cool boxes
Malli
Cooly CT-25-12/230
Tyyppi
Käyttö ohjeet
CT-25, CT-30
(12 V DC/230 V AC)
Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung. . . . . .5
Thermoelectric coolbox
Instruction Manual . . . . . . .13
Glacière thermoélectrique
Notice d’emploi . . . . . . . . .21
Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso . . . . .29
Frigorifero termoelettrico
portatile
Istruzioni per l’uso . . . . . . .37
Thermo-elektrische koelbox
Gebruiksaanwijzingen . . . 46
Termoelektrisk køleboks
Betjeningsanvisning. . . . . 54
Termoelektrisk kylbox
Bruksanvisning . . . . . . . . 62
Termoelektrisk kjøleboks
Bruksanvisning . . . . . . . . 70
Sähkökäyttöinen kylmälaukku
Käyttöohjeet. . . . . . . . . . . 78
D
GB
F
E
I
NL
DK
S
N
FIN
_CT-25_CT-30.book Seite 1 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen CT-25, CT-30
78
Olkaa hyvä ja lukekaa tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen
käyttöön ottamista ja säilyttäkää ohje hyvin. Siinä tapauksessa, että
myytte laitteen eteenpäin, antakaa ohje tällöin edelleen ostajalle.
Sisällysluettelo
1 Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7 Puhdistaminen ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
10 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
1 Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö-
tai laitevahinkoihin.
Huomio!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännitteestä johtu-
viin vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja lai-
tevahinkoihin ja haitata laitteen toimintaa.
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että Teidän tulee tehdä jotakin.
Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
_CT-25_CT-30.book Seite 78 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
CT-25, CT-30 Turvallisuusohjeet
79
Olkaa hyvä ja noudattakaa myös seuraavia turvallisuusohjeita.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
z Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla liitäntäjohdolla (kts. kuva 3, sivu 3,
kohta 2) vaihtovirtasähköverkkoon
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla liitäntäjohdolla (kts. kuva 3, sivu 3,
kohta 1) ajoneuvon tupakansytyttimeen.
z Älkää ottako pistoketta koskaan pois savukkeensytyttimestä tai pistorasi-
asta johdosta vetämällä.
z Jos liitäntäjohto on vioittunut, Teidän täytyy vaihtaa se vaaran välttämi-
seksi.
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasianmukaisista
korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Kääntykää WAECO-asiakaspalvelun puoleen, jos laite tarvitsee korja-
usta.
z Irrottakaa liitäntäjohto
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
z Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
z Veneissä: Huolehtikaa verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että virransyöt-
tönne on suojattu FI-kytkimellä. Hengenvaara!
z Irrottakaa jäähdytyslaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet akusta
ennen pikalaturin liittämistä.
z Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan energiansyöt-
töön.
z Jäähdytyslaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden kuljet-
tamiseen!
Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Säilyttäkää ja käyttäkää laitetta lasten ulottumattomissa.
_CT-25_CT-30.book Seite 79 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
Toimituskokonaisuus CT-25, CT-30
80
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
z Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja pistoke ovat
kuivia.
z Käyttäkää laitetta vain, kun se on valvonnan alaisena.
z Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden (lämmitys,
voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
z Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
z Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
z Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
z Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin. Tämä koskee ennen
kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä: Hengenvaara!
z WAECO ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukai-
sesta käytöstä tai väärästä käytöstä.
3 Toimituskokonaisuus
Tarkastakaa ennen laitteen käyttöönottoa, että kaikki toimituskokonaisuu-
teen kuuluvat osat ovat mukana.
4 Tarkoituksenmukainen käyttö
Jäähdytyslaite sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Laite sopii myös cam-
ping-käyttöön.
Laitteessa on automaattinen vaihtokytkentä, ja sitä voidaan käyttää sekä
220–240 V
AC
-verkkojännitteillä että autonne, veneenne tai asuntoautonne
12 V
DC
-ajoneuvopistorasian avulla (tupakansytytin).
Jos haluatte jäähdyttäääkkeitä, tarkistakaa, vastaako laitteen jäähdytys-
teho kulloisenkin lääkkeen vaatimuksia.
Määrä Nimitys
1 Jäähdytyslaite
1 Liitäntäjohto 230 V -vaihtovirtaverkkoa varten
1 Liitäntäjohto tupakansytytintä varten
_CT-25_CT-30.book Seite 80 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
CT-25, CT-30 Tekninen kuvaus
81
Kantokahvassa on sulkutoiminto ts. aggregaatin kansi voidaan avata vain,
kun kahva on käännetty kokonaan taakse.
Olkaa hyvä ja huomatkaa aggregaatin kantta avatessanne, että
kannen sivuttaiset ”nokat” loksahtavat kuuluvasti kokonaan taakse
käännettyyn kantokahvaan, jotta kansi ei voi napsahtaa vahin-
gossa kiinni.
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön. Se voi jäähdyttää tuotteita maks.
20 °C ympäristön lämpötilaa kylmemmiksi ja pitää ne kylminä.
Jäähdytys on kulumaton ja fluorihiilivedytön peltier-jäähdytys, jonka lämmön-
poisto hoidetaan tuulettimella.
5.1 Laitekuvaus
Kylmälaukku muodostuu seuraavista osista (kts. kuva 5, sivu 4):
Kohta –
kuva 5
Nimitys
A Aggregaatin kansi
B Johtokotelon läppä
(aggregaatin kannen sivulla)
C Ilman ulostuloaukot
D Kantokahva
EAstia
_CT-25_CT-30.book Seite 81 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
Käyttö CT-25, CT-30
82
6 Käyttö
Puhdistakaa uusi jäähdytyslaite hygieenisistä syistä kostealla lii-
nalla sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (kts. myös
Kappale ”Puhdistaminen ja hoito” sivulla 83).
6.1 Vinkkejä energian säästämiseen
z Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringon-
paisteelta.
z Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden laittamista laitteeseen.
z Älkää avatko jäähdytyslaitetta tarpeettoman usein!
z Älkää pitäkö kantta tai luukkua auki tarpeettoman kauan!
6.2 Kylmälaukun käyttäminen
Asettakaa kylmälaukku tukevalle alustalle.
Liittäkää kylmälaukku
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla liitäntäjohdolla (kts. kuva 3, sivu 3,
kohta 2) vaihtovirtapistorasiaan tai ...
mukana toimitetulla liitäntäjohdolla ajoneuvon tupakansytyttimeen
(kts. kuva 3, sivu 3, kohta 1).
Sulkekaa laukku kunnolla kääntämää aggregaatin kansi jälleen
kiinni ja kääntämällä kantokahva taas eteen. Jo lyhyen ajan kulut-
tua voitte vakuuttua kannen sisäpuolelta kylmälaukkunne moit-
teettomasta toiminnasta.
Tietyn ajan kuluttua astian sisäpuolen lämpötila on laskenut maks.
n. 20 °C.
Huolehtikaa siitä, että kylmälaukussa on vain esineitä tai tuotteita,
jotka saa jäähdyttää tai lämmittää valittuun lämpötilaan.
Vetäkää liitäntäjohto irti, kun lopetatte kylmälaukun käyttämisen.
_CT-25_CT-30.book Seite 82 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
CT-25, CT-30 Puhdistaminen ja hoito
83
7 Puhdistaminen ja hoito
Huomio!
Vetäkää liitäntäjohto irti pistorasiasta tai savukkeensytyttimestä
ennen kylmälaukun jokaista puhdistusta.
Huomio!
Älkää puhdistako kylmälaukkua koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Huomio!
Älkää käyttäkö puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai
kovia esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaukkua.
Puhdistakaa kylmälaukku toisinaan sisältä kostealla rievulla.
Puhdistakaa laite ulkopuolelta kostealla liinalla.
8 Hävittäminen
8.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen
Älkää heittäkö pakkausmateriaalia saman tien pois. Olkaa hyvä ja noudatta-
kaa seuraavia ohjeita:
z Viekää pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrä-
tysjätteen joukkoon.
z Selvittäkää paikallisilta hallintoviranomaisilta kysymällä oma kierrätyskes-
kuksenne.
8.2 Vanhan laitteen hävittäminen
Jos poistatte kylmälaukun lopullisesti käytöstä, olkaa hyvä ja toimittakaa se
lähimpään kierrätyskeskukseen tai ammattikauppiaallenne, joka ottaa sen
takaisin vähäistä kulukorvausta vastaan.
_CT-25_CT-30.book Seite 83 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
Häiriöiden poistaminen CT-25, CT-30
84
9 Häiriöiden poistaminen
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Laukku ei toimi ja
ulkoa näkyvä tuuletin
ei pyöri.
Ajoneuvonne tupa-
kansytyttimessä ei
ole jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virtalukon
täytyy olla päällä, jotta tupakansytytin
saa jännitettä.
Sytytys on päällä ja
laukku ei toimi.
Vetäkää pistoke pisto-
rasiasta ja suorittakaa
seuraavat tarkastuk-
set.
Tupakansytyttimen
runko on likainen.
Tämän vuoksi säh-
köinen kontakti on
heikko.
Puhdistakaa tupakansytyttimen runko ei-
metallisella harjalla ja puhdistusaineliu-
oksella siten, että keskimmäinen kontak-
titappi on puhdas. Jos kylmälaukkunne
pistoke lämpenee tupakansytyttimessä
hyvin lämpimäksi, joko kehys täytyy puh-
distaa tai pistoketta ei ole mahd. koottu
oikein.
Tupakansytytinpis-
tokkeessa oleva
sulake on palanut.
Vaihtakaa tupakansytytinpistokkeen (kts.
kuva 4, sivu 4, kohta A) sulake (5 A).
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihtakaa ajoneuvon tupakansytytinsu-
lake (tavallisesti 15 A) (noudattakaa ajo-
neuvonne käyttöohjeita).
Kylmälaukku ei jääh-
dytä tyydyttävästi ja
tuuletin ei pyöri.
Tuuletinmoottori on
rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Kylmälaukku ei jääh-
dytä tyydyttävästi ja
tuuletin pyörii.
Sisemmän tuuletti-
men tuuletinmoottori
on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Peltierelementti on
rikki.
Vain laitteissa AC-
käyttötilassa (vaihto-
virta):
Sisäänrakennettu
verkkolaite on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
_CT-25_CT-30.book Seite 84 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
CT-25, CT-30 Tekniset tiedot
85
10 Tekniset tiedot
WAECO International soveltaa DIN ISO 9001:tä.
Tässä laitteessa ei ole fluorattuja kloorihiilivetyjä.
Laitteelle on myönnetty tarkastettua turvallisuutta osoittava GS-merkki.
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja toimitus-
mahdollisuuksiin pidätetään.
CT-25-12/230 CT-30-12/230
Tilavuus: 22 litraa 28 litraa
Liitäntäjännite: 12 V
DC
tai 220 V
AC
– 240 V
AC
50 Hz
Tehonkulutus: 38 W (12 V
DC
)
40 W (230 V
AC
)
Lämpötila-alue: maks. 20 °C ympäristölämpötilaa kylmemmäksi
Paino: n. 4,1 kg n. 4,5 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
_CT-25_CT-30.book Seite 85 Freitag, 12. März 2004 7:51 07
/

Tämä käsikirja soveltuu myös