Dometic MSG 150 Käyttö ohjeet

Brändi
Dometic
Malli
MSG 150
Tyyppi
Käyttö ohjeet
MSG150
Gas detector
Installation and Operating Manual . . . . . 10
Gasmelder
Montage- und Bedienungsanleitung . . . 21
Détecteur de gaz
Instructions de montage
et de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Alarma de gas
Instrucciones de montaje y de uso . . . . .45
Dispositivo de deteção de gás
Instruções de montagem e manual de
instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Rilevatore di gas
Istruzioni di montaggio e d’uso . . . . . . . . 69
Gasalarm
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Gasalarm
Monterings- og betjeningsvejledning. . . 93
Gasvarnare
Monterings- och bruksanvisning . . . . . . 104
Gassalarm
Monterings- og bruksanvisning. . . . . . . 115
Kaasuhälytin
Asennus- ja käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . 126
Сигнализатор газа
Инструкция по монтажу
и эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Detektor gazu
Instrukcja montażu i obsługi . . . . . . . . . 149
Plynový alarm
Návod na montáž a uvedenie
do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Hlásič plynu
Návod k montáži a obsluze . . . . . . . . . . 172
Gázjelző
Szerelési és használati útmutató . . . . . . 183
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
C
OMPLEMENTARY PRODUCTS
ALARM SYSTEMS
MSG150-IO-16s.book Seite 1 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150
FI
126
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen asennusta ja käyttöönottoa ja säilytä ohje hyvin.
Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle käyttäjälle.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
2 Turvallisuus- ja kiinnitysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
4 Lisävarusteet/laajennukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5 Käyttötarkoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7 Laitteen MagicSafe MSG150 asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
8 Kaasuhälyttimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
9 Laitteen MagicSafe MSG150 käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
10 Hälytys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
11 Vianetsintä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
12 Kaasuhälyttimen hoito ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
13 Tuotevastuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
14 Hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
15 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
MSG150-IO-16s.book Seite 126 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Symbolien selitykset
FI
127
1 Symbolien selitykset
!
!
A
I
2 Turvallisuus- ja kiinnitysohjeita
Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
2.1 Perusturvallisuus
!
VAROITUS!
Käytä laitetta ainoastaan sen määräysten mukaiseen tarkoitukseen.
Irrota laite verkosta
ennen jokaista puhdistusta tai huoltoa
jokaisen käytön jälkeen
ennen sulakkeen vaihtamista
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos laitteessa tai sen liitäntäjohdoissa on näkyviä
vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai valtuutetun
asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasianmukaisista korjauksista
saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
MSG150-IO-16s.book Seite 127 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Toimituskokonaisuus MSG150
FI
128
Tätä laitetta voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös vähintään 8-vuotiaat lapset
samoin kuin henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset valmiudet ovat rajoit-
tuneet tai joilta puuttuu käytön vaatima kokemus tai tietämys. Tämä koskee myös tilan-
netta, jossa edellä mainitut henkilöt ovat saaneet laitteen turvallista käyttöä koskevan
perehdytyksen ja jotka tämän perusteella ymmärtävät laitteen käytöstä aiheutuvat
vaarat.
Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Säilytä ja käytä laitetta lasten ulottumattomissa.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
A
HUOMAUTUS!
Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan energiansyöttöön ennen
käyttöön ottamista.
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta vetämällä.
Säilytä laitetta kuivassa ja viileässä paikassa.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
Käytä laitetta ajoneuvoissa vain, kun moottori on sammutettuna.
Laitetta ei saa käyttää ulkona.
Testatkaa laitteen toimintakunto kerran kuukaudessa tai pidempien taukojen jälkeen painamalla
painiketta (kuva 8 4, sivulla 5).
3 Toimituskokonaisuus
4 Lisävarusteet/laajennukset
Nro
kuva 2,
sivulla 3
Määrä Nimitys Tu ot e nr o
1 1 Kaasuhälytin 9600000368
21Asennuslevy
1 Kiinnitysmateriaali
Nimitys Tu ot e nr o
Ulkosireeni 9101600008
Lisäkytkin RV-AMP-SW
MSG150-IO-16s.book Seite 128 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Käyttötarkoitus
FI
129
5 Käyttötarkoitus
MagicSafe MSG150 (tuotenro 9600000368) on kaasuhälytin, joka havaitsee tainnuttavat kaasut,
ennen kuin kaasut alkavat vaikuttaa. MSG150 on suunniteltu ajoneuvokäyttöön. Se tunnistaa
eetteriin, kloroformiin, butaaniin, etaaniin ja trikloorietyleeniin pohjautuvat tainnuttavat kaasut.
I
6 Tekninen kuvaus
Kaasuhälytintä MSG150 voi käyttää monin eri tavoin varoittimena, joka havaitsee tainnuttavat
kaasut ennen kaasujen vaikutuksen alkamista.
Hälytin sisältää anturin ja akustisen merkinantolaitteen. Hälytin yhdistetään jännitelähteeseen,
jonka jännite on 12/24 Vg, esim. ajoneuvon savukkeensytyttimeen.
Lisäksi kaasuhälyttimessä on sisäinen rele, johon voidaan liittää esim. ulkosireeni tai merkkivalo.
Releliitännän liitin on kaasuhälyttimen taustapuolella (kuva 3, sivulla 4).
Kaasuhälytintä voi käyttää kolmella eri tavalla:
erillislaitteena
yhdessä ulkosireenin (tuotenro 9101600008) kanssa
MagicSafe-hälytyslaitteiston MS660 tai DVS90 yhteydessä
OHJE
Kaasuhälytintä voi käyttää sekä henkilö- että kuorma-autoissa, sillä se toimii
jännitealueella 10 – 32 Vg.
Nro
kuva 3,
sivulla 4
Nimitys
1 Relekosketin 1
2 Relekosketin 2
MSG150-IO-16s.book Seite 129 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Laitteen MagicSafe MSG150 asentaminen MSG150
FI
130
7 Laitteen MagicSafe MSG150 asentaminen
7.1 Tarvittavat työkalut
Asennuksessa tarvitaan seuraavia työkaluja:
Mitta (kuva 1 1, sivulla 3)
Merkkipuikko (kuva 1 2, sivulla 3)
Vasara (kuva 1 3, sivulla 3)
Poranteräsarja (kuva 1 4, sivulla 3)
Porakone (kuva 1 5, sivulla 3)
Ruuvimeisseli (kuva 1 6, sivulla 3)
7.2 Kaasuhälyttimen asennus
Ota huomioon seuraavat ohjeet valitessasi kaasulähettimen asennuspaikkaa:
Huomatkaa johdon pituus.
Kaasuhälytin tulisi asentaa nukkumapaikan lähelle patjan korkeudelle.
Valitse sopiva asennuspaikka.
A
Pidä asennuslevyä valitussa asennuspaikassa ja merkitse molemmat porauskohdat (kuva 5,
sivulla 5).
Ruuvaa asennuslevy kiinni molemmilla peltiruuveilla (kuva 6, sivulla 5).
Työnnä kaasuhälytin asennuslevyn päälle (kuva 7, sivulla 5).
Työnnä kaasuhälyttimen pistoke käyttämäsi jännitelähteen 12/24 Vg liittimeen.
Kaasuhälyttimen vihreä LED (kuva 8 1, sivulla 5) vilkkuu noin 10 minuutin ajan.
Anturi saavuttaa tämän ajan kuluessa käyttölämpötilan.
Kaasuhälytin on toimintavalmis, kun vihreä LED palaa yhtäjaksoisesti.
8 Kaasuhälyttimen liittäminen
8.1 Erillislaitteena
Jos kaasuhälytintä käytetään erillislaitteena, laitteen voi kytkeä päälle joko
pistokkeen 12/24 Vg avulla
lisävarusteena saatavan lisäkytkimen RV-AMP-SW (lisävaruste) avulla, jos nukkumapaikassa ei
ole pistorasiaa 12/24 Vg.
HUOMAUTUS!
Varmista ennen reikien poraamista, että sähkökaapelit tai muut osat eivät vahingoitu
poraamisen seurauksena.
MSG150-IO-16s.book Seite 130 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Kaasuhälyttimen liittäminen
FI
131
Kaasuhälyttimen liittäminen pistokkeen 12/24 Vg avulla
Yhdistä pistoke 12/24 Vg pistorasiaan, joka saa jatkuvan plusjännitteen 12/24 Vg.
Tämän pistorasian tulisi olla yhdistetty ajoneuvon akkuun.
Kuultavissa on äänimerkki. Myös vihreä LED (kuva 8 1, sivulla 5) vilkkuu noin kymmenen
sekunnin ajan.
Tänä aikana kaasuhälytin suorittaa järjestelmätestin ja anturi lämpenee käyttölämpötilaan.
Kaasuhälyttimen liittäminen kiinteästi johdotettuna
Jos kaasuhälytin halutaan johdottaa kiinteästi ja hälytin halutaan kytkeä päälle lisäkytkimellä
RV-AMP/SW, liittämisen apuna on käytettävä kytkentäkaaviota kuva 9, sivulla 6.
Irrota pistoke 12/24 Vg kaapelista.
Poista eristystä kaapelin päästä noin 10 cm:n matkalta.
Liitä musta, keltainen ja oranssi johto korin maadoitukseen (liitin 31).
Yhdistä punainen johdin lisäkytkimen RV-AMP/SW lähtöön.
Yhdistä kytkimen tulo 1 A:n sulakkeen kautta akun plusnapaan.
8.2 Ulkosireenin (tuotenro 9101600008) yhteydessä
Jos kaasuhälytin halutaan liittää yhdessä ulkosireenin kanssa, liittämisen apuna on käytettävä
kytkentäkaaviota kuva 0, sivulla 6.
Ulkosireenin asentaminen
Ulkosireeni voidaan asentaa moottoritilaan.
Huolehdi asennuksessa siitä, että asennuspaikka
ei ole roiskevesialueella
ei ole lähellä pakokaasulaitteistoa
ei ole tavoitettavissa alakautta, jotta se on suojassa ulkopuoliselta sabotoinnilta.
Asenna ulkosireeni äänitorvi alaspäin.
Hälytyssireenin liittäminen
I
Yhdistä sireenin musta kaapeli korin maadoitukseen (liitin 31).
Yhdistä sireenin punainen kaapeli releen koskettimeen 2 (kuva 3 2sivulla 4).
Yhdistä releen kosketin 1 (kuva 3 1, sivulla 4) jatkuvaan plusjännitteeseen 12 Vg.
Johtimen tulee olla suojattu 1 A:n sulakkeella.
OHJE
Jos ajoneuvossa ei ole asennusalueella jatkuvan plusjännitteen 12 Vg kaapelia, tulon
voi myös yhdistää 1 A:n sulakkeen välityksellä ajoneuvon akkuun.
MSG150-IO-16s.book Seite 131 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Kaasuhälyttimen liittäminen MSG150
FI
132
8.3 Hälytyslaitteiston MS660 tai DVS90 yhteydessä
Jos kaasuhälytin halutaan liittää yhdessä
hälytyslaitteiston MS660 kanssa, liittämisen apuna on käytettävä kytkentäkaaviota kuva a,
sivulla 7
hälytyslaitteiston DVS90 kanssa, liittämisen apuna on käytettävä kytkentäkaaviota kuva b,
sivulla 8
A
Kaasuhälytin laitteiston MS660 yhteydessä
Irrota pistoke 12 Vg kaapelista.
Poista eristystä kaapelin päästä noin 10 cm:n matkalta.
Yhdistä musta johdin korin maadoitukseen (liitin 31).
Yhdistä keltainen ja oranssi johdin (kuva a, sivulla 7) hälytyslaitteiston valkoiseen johtimeen
(nasta 15, 15-napainen liitin).
Yhdistä punainen johdin jatkuvaan plusjännitteeseen 12 Vg.
Johtimen tulee olla suojattu 1 A:n sulakkeella.
Jos kaasuhälytin halutaan kytkeä myös päähälyttimeksi ulkoiseen hälytyslaitteistoon MS660,
yhdistä
releen kosketin 1 (kuva a, sivulla 7) korin maadoitukseen (liitin 31) ja
releen kosketin 2 (kuva a, sivulla 7) hälytyslaitteiston harmaa-valkoiseen johtimeen
(nasta 4, 9-napainen liitin).
Kaasuhälytin laitteiston DVS90 yhteydessä
Irrota pistoke 12/24 Vg kaapelista.
Poista eristystä kaapelin päästä noin 10 cm:n matkalta.
Yhdistä musta, keltainen ja oranssi johdin korin maadoitukseen (liitin 31).
Yhdistä punainen johdin vihreä-punaiseen johtimeen (P2, nasta 6) (kuva b, sivulla 8).
Johtimen tulee olla suojattu 1 A:n sulakkeella.
Jos kaasuhälytin halutaan kytkeä myös päähälyttimeksi ulkoiseen hälytyslaitteistoon DVS90,
yhdistä
releen kosketin 1 (kuva b, sivulla 8) korin maadoitukseen (liitin 31) ja
releen kosketin 2 (kuva b, sivulla 8) hälytyslaitteiston musta-harmaaseen johtimeen (P2,
nasta 5).
HUOMAUTUS!
Jos MagicSafe MSG150 halutaan yhdistää laitteistoon DVS90, hälytyslaitteiston
ohjelmisto on konfiguroitava seuraavasti:
Aseta lähdön 2.6 tilaksi ”viritystila” ja tulon 2.5 tilaksi ”liipaisin”.
MSG150-IO-16s.book Seite 132 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Laitteen MagicSafe MSG150 käyttö
FI
133
9 Laitteen MagicSafe MSG150 käyttö
Jotta ruoanlaiton, deodoranttien käytön, runsaan tupakoinnin tai alkoholin käytön aiheuttamat
väärät hälytykset on mahdollista välttää, ajoneuvo kannattaa tuulettaa huolellisesti ennen
nukkumaanmenoa. Kaasuhälytin on syytä kytkeä päälle vasta tämän jälkeen.
MSG150:n kytkeminen päälle erillislaitteena tai yhdessä ulkosireenin (tuotenro
9101600008) kanssa
Työnnä pistoke 12/24 Vg pistorasiaan tai kytke kaasuhälytin päälle lisäkytkimellä
RV-AMP-SW.
Kuultavissa on äänimerkki. Myös vihreä LED (kuva 8 1, sivulla 5) vilkkuu noin kymmenen
sekunnin ajan.
Tänä aikana kaasuhälytin suorittaa järjestelmätestin ja anturi lämpenee käyttölämpötilaan.
Hälytyksen sattuessa sisäisestä sireenistä on kuultavissa hälytysääni ja myös punainen LED
(kuva 8 3, sivulla 5) syttyy. Jos laitteeseen on liitetty ulkosireeni, myös ulkosireenistä on
kuultavissa hälytysääni.
Sisäisen hälytyksen voi keskeyttää painamalla painiketta (kuva 8 4, sivulla 5).
Nro
kuva 8,
sivulla 5
Nimitys
1 Vihreä LED
Vihreä LED vilkkuu noin 10 minuutin ajan sen jälkeen, kun kaasuhälytin on
kytketty jännitteeseen tai kun hälytin on kytketty päälle lisäkytkimel
RV-AMP-SW. Anturi lämpenee käyttölämpötilaan samalla, kun LED vilkkuu.
Kaasuhälytin on toimintavalmis, kun vihreä LED palaa yhtäjaksoisesti.
2 Oranssi LED
Oranssi LED palaa häiriön sattuessa.
3 Punainen LED (hälytys)
Punainen LED vilkkuu, kun hälytys on lauennut.
Lisäksi akustisena hälytysmerkkinä kuuluu sireeniääni.
(Ks. myös kap. ”Hälytys” sivulla 134.)
4 Painike
Tämä painike toimii testipainikkeena ja mykistyspainikkeena.
Testipainike
Tarkasta laitteen toiminta painamalla tätä painiketta kerran kuukaudessa tai
pitkien lepotaukojen jälkeen.
Oranssi ja punainen LED vilkkuvat ja kuuluu sireeniääni.
Mykistyspainike
Tätä painiketta painamalla voi mykistää merkkiäänen hälytyksen aikana.
Punainen LED vilkkuu edelleen ja kuultavissa on lyhyt merkkiääni kuuluu 45
s:n välein. Tämän jälkeen laitteisto siirtyy jälleen viritystilaan.
MSG150-IO-16s.book Seite 133 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Hälytys MSG150
FI
134
MSG150:n kytkeminen päälle yhdessä laitteen MS660 tai DVS90 kanssa
Kytke hälytyslaitteisto MS660 tai DVS90 päälle totuttuun tapaan:
Paina laitteiden kaukosäätimis
alempaa painiketta (MS660)
ajoneuvon tai lisäkäsilähettimen sulkijapainiketta (DVS90).
Kuultavissa on äänimerkki. Myös vihreä LED (kuva 8 1, sivulla 5) vilkkuu noin kymmenen
sekunnin ajan.
Tänä aikana kaasuhälytin suorittaa järjestelmätestin ja anturi lämpenee käyttölämpötilaan.
Hälytyksen sattuessa sisäisestä sireenistä on kuultavissa hälytysääni ja myös punainen LED
(kuva 8 3, sivulla 5) syttyy. Sisäinen rele kytkee ulkoisen hälytyslaitteiston hälytystuloon maasig-
naalin. Ulkoinen hälytyslaitteisto laukaisee välittömästi ulkoisen hälytyksen ajoneuvon vilkkujen ja
äänitorven tai sireenin avulla.
Sisäisen hälytyksen voi keskeyttää painamalla painiketta (kuva 8 4, sivulla 5).
Ulkoisen hälytyslaitteiston voi kytkeä pois päältä painamalla laitteiston kaukosäätimen
ylempää painiketta (MS660)
ajoneuvon tai lisäkäsilähettimen avaajapainiketta (DVS90).
10 Hälytys
Menettele hälytyksen sattuessa seuraavasti:
Selvitä heti hälytyksen syy.
Huolehdi siitä, että lapset ja nukkuvat henkilöt poistuvat ajoneuvosta tai veneestä.
Avaa heti kaikki ikkunat ja ovet.
Ehkäise avotulen esiintyminen ja sammuta avoliekit heti.
Kytke kaikki kaasukäyttöiset laitteet pois päältä.
Vältä kipinöiden syntyminen (älä käytä sähköisiä kytkimiä).
Poista hälytyksen syy tai poistu ajoneuvosta tai veneestä.
Vikahälytys
Kaasuhälytin on säädetty matkustajien turvallisuuden vuoksi toimimaan hyvin herkästi. Siksi anturi
reagoi myös muihin kaasumaisiin aineisiin. Aerosolien (esim. suihkeiden sisältämät ponnekaasut)
käyttö samoin kuin runsas tupakansavu, voimakkaat alkoholihöyryt tai ruoanlaiton yhteydessä
syntyvä höyry voivat aiheuttaa hälytyksen, vaikka kaasuja ja erityisesti tainnuttavia kaasua ei
esiinnykään.
MSG150-IO-16s.book Seite 134 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Vianetsintä
FI
135
11 Vianetsintä
Jos laite ei ole toimintavalmis (vihreä LED ei pala), menettele seuraavasti:
Varmista, että syöttöjännite on 12 tai 24 Vg.
Kaasuhälytin ei toimi, jos jännite on tätä pienempi tai jännitteensyöttö on katkennut.
Tarkasta pistokkeen sisältämä sulake, mikäli kaasuhälytin on liitetty pistokkeen 12/24 Vg
avulla.
Pistokkeen 12/24 Vg sisältämän sulakkeen tarkastus
Pistokkeen kärjessä on kaasuhälytintä suojaava sulake.
Jos molempien metallikantojen välissä oleva ohut metallilanka on poikki, sulake on palanut ja se
täytyy vaihtaa uuteen.
A
Vaihda sulake seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Vedä tasausholkki (kuva 4 4, sivulla 4) irti pistokkeesta.
Kierrä ruuvi (kuva 4 5, sivulla 4) ulos rungon ylemmästä puoliskosta (kuva 4 1, sivulla 4).
Nosta rungon ylempi puolisko varovasti erilleen rungon alemmasta puoliskosta (kuva 4 6,
sivulla 4).
Poista kosketintappi (kuva 4 3, sivulla 4).
Vaihda viallinen sulake (kuva 4 2, sivulla 4) uuteen sulakkeeseen, jonka arvo on sama kuin
alkuperäisellä sulakkeella.
Kokoa pistoke käänteisessä järjestyksessä kokoon.
12 Kaasuhälyttimen hoito ja puhdistus
A
Puhdista tuote toisinaan ulkopuolelta kostealla liinalla.
HUOMAUTUS!
Varmista, että asennat pistokkeeseen ainoastaan sulakkeen, jonka tyyppi vastaa
alkuperäistä sulaketta. Takuu ja korvausvastuu eivät koske laitevaurioita, jotka johtuvat
vääränlaisten sulakkeiden käytöstä.
HUOMAUTUS!
Puhdistukseen ei saa käyttää teräviä tai kovia välineitä eikä puhdistusaineita, koska tämä
voi johtaa tuotteen vahingoittumiseen.
MSG150-IO-16s.book Seite 135 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Tuotevastuu MSG150
FI
136
13 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, käänny maasi valmistajan
toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen takasivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaa-
seesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
14 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjätteen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittämistä koskevista
määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai ammattiliikkeestäsi.
15 Tekniset tiedot
Hyväksynnät
MagicSafe MSG150
Tuotenumero: 9600000368
Mitat (l x k x s): 80 x 156 x 51 mm
Tulojännitealue: 10 Vg – 32 Vg
Tehonkulutus: 1,3 W
Käyttölämpötila: 0 °C ... +40 °C
Signaalin äänenvoimakkuus: noin 85 dB 3 m:n etäisyydellä
Kotelointiluokka: IP 20
MSG150-IO-16s.book Seite 136 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
/

Tämä käsikirja sopii myös