Dometic CoolFreeze CDF16 Käyttö ohjeet

Brändi
Dometic
Kategoria
cool boxes
Malli
CoolFreeze CDF16
Tyyppi
Käyttö ohjeet
CoolFreeze CDF16
DE 5 Kompressor-Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 19 Compressor Cooler
Operating manual
FR 32
Glacière à compression
Notice d’utilisation
ES 46
Nevera por compresor
Instrucciones de uso
IT 60
Frigorifero a compressore
Istruzioni per l’uso
NL 74
Compressorkoelbox
Gebruiksaanwijzing
DA 88
Kompressor-køleboks
Betjeningsvejledning
SV 101
Kylbox med kompressor
Bruksanvisning
NO 113
Kjøleboks med kompressor
Bruksanvisning
FI 125
Kompressori-kylmälaatikko
Käyttöohje
PT 137
Geleira com compressor
Manual de instruções
RU 151
Компрессорный холодильник
Инструкция по эксплуатации
PL 165
Przenośna lodówka
kompresorowa
Instrukcja obsługi
CS 179
Kompresorový chladicí box
Návod k obsluze
SK 191
Chladiaci box s kompresorom
Návod na obsluhu
HU 203
Kompresszor hűtőláda
Használati utasítás
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta:
www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę si
ę zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
FI
CoolFreeze CDF16 Symbolien selitykset
125
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle
käyttäjälle.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukai-
sesta käytös tai väärästä käytöstä.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5 Toimintakuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7 Puhdistus ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
8 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
9 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
11 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
1 Symbolien selitykset
D
!
!
VAARA!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.
FI
Turvallisuusohjeet CoolFreeze CDF16
126
A
I
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
!
VAROITUS!
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön
vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai psyykkiset taidot on rajoittuneita tai jotka
ovat kokemattomia tai tietämättömiä, voivat käyttää tätä laitetta
valvonnan alaisina tai kun heille on opetettu laitteen turvallinen
käyttö ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki
laitteella.
Säilytä ja käytä laitetta alle 8-vuotiaiden lasten ulottumatto-
missa.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
FI
CoolFreeze CDF16 Turvallisuusohjeet
127
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita tavaroita kuten
esim. suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
!
HUOMIO!
Irrota laite verkosta
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
A
HUOMAUTUS!
Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
Liitä laite ainoastaan DC-liitäntäjohdolla ajoneuvon DC-pistora-
siaan (esim. savukkeensytyttimeen).
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Irrottakaa kylmälaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet
akusta ennen pikalaturin liittämistä.
Irrota liitäntä tai sammuta kylmälaite, kun sammutat moottorin.
Muuten akku voi purkautua.
Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
D
VAARA!
Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin.
!
HUOMIO!
Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja
pistoke ovat kuivia.
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä kylmälaukun sisällä mitään sähkölaitteita, vaikka
valmistaja näitä suosittelisikin.
Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
FI
Toimituskokonaisuus CoolFreeze CDF16
128
Ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan
johdettua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että laite on
riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee
kiertämään.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
3 Toimituskokonaisuus
4 Tarkoituksenmukainen käyttö
Kylmälaatikko sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pakastamiseen.
Laite sopii myös venekäyttöön.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi ajoneuvon, veneen tai matkailuauton
12 Vg- tai 24 Vg-ajoneuvopistorasian avulla (esim. savukkeensytytin),
!
Määrä Nimitys
1 Kylmälaukku
1 Liitäntäjohto 12/24 Vg -liitäntään
1 Käyttöohje
HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elin-
tarvikkeiden tai lääkkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää
FI
CoolFreeze CDF16 Toimintakuvaus
129
5 Toimintakuvaus
Kylmälaukku pystyy jäähdyttämään tuotteita ja pitämään ne kylminä sekä
pakastamaan niitä. Jäähdyttämiseen käytetään jäähdytyskiertoa ja kompres-
soria, joita ei tarvitse huoltaa. Erikoisvahva eristys ja tehokas kompressori
takaavat erityisen nopean jäähdytyksen.
Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön.
Venekäytössä kylmälaukku voi olla jatkuvasti kallistettuna 30°.
Laitteeseen sisäänrakennettu, kaksitasoinen akkutarkkailulaite suojaa ajo-
neuvonne akkua syväpurkautumiselta.
5.1 Käyttö- ja näyttölaitteet
kuva 2, sivulla 3:
Koh
de
Nimitys Selitys
1 Päälle-/poispainike Kytkee kylmälaukun päälle tai pois, kun painiketta pai-
netaan yksi tai kaksi sekuntia
2 POWER Toimintailmaisin
LED palaa vihreänä Kompressori on päällä
LED palaa oranssina Kompressori on pois
päältä
LED vilkkuu oranssina Näyttö on pois päältä,
akun tila matala
3 ERROR LED vilkkuu punaisena: Laite on päällä, mutta ei
käyttövalmis
4 SET Valitsee syöttötilan
Lämpötilan säätö
Lämpötilayksikön (°Celsius tai °Fahrenheit) asetus
Akkuvahdin asetus
5 Näyttää jäähdytyslokeron lämpötilan
Kolme ensimmäistä kohtaa nelinumeroisella näytöllä
ilmaisee lämpötilan, neljäs kohta lämpötilayksikön (°C
tai °F).
6 UP + Napautus kerran nostaa valittua syöttöarvoa
7 DOWN – Napautus kerran alentaa valittua syöttöarvoa
FI
Käyttö CoolFreeze CDF16
130
6 Käyttö
6.1 Ennen ensimmäistä käyttöä
I
6.2 Vinkkejä energian säästämiseen
Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.
Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa
kylminä.
Älkää avatko kylmälaitetta tarpeettoman usein.
Älä jätä jäähdytyslaitetta auki pidemmäksi ajaksi kuin tarpeen.
Sulattakaa kylmälaite heti, kun siihen on muodostunut jääkerros.
Vältä tarpeettoman matalaa sisälämpötilaa.
6.3 Kylmälaukun liittäminen
Kylmälaukkua voidaan käyttää 12 V tai 24 V tasajännitteellä.
A
Kylmälaukku on varmuuden vuoksi varustettu elektronisella napaisuussuoja-
uksella, joka suojaa kylmälaukkua väärältä napaisuudelta akkuliitännässä
sekä oikosululta.
Työnnä 12/24 V -liitäntäjohto laitteen tasajänniteliittimeen ja liitä se
savukkeensytyttimeen tai 12 V tai 24 V -pistorasiaan.
OHJE
Puhdista uusi kylmälaukku hygieenisistä syistä kostealla liinalla
sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (ks. myös kap.
”Puhdistus ja hoito” sivulla 134).
HUOMAUTUS! Laitevaurion vaara!
Irrota kylmälaukku ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta,
ennen kuin lataat akkua pikalaturilla.
Ylijännitteet voivat vahingoittaa laitteiden elektroniikkaa.
FI
CoolFreeze CDF16 Käyttö
131
6.4 Akkuvahdin käyttäminen
Jos kylmälaukkua käytetään ajoneuvon sytytyksen ollessa pois päältä,
laukku kytkeytyy itsestään pois päältä heti, kun syöttöjännite laskee sääde-
tyn arvon alle. Kylmälaukku kytkeytyy päälle heti, kun akun lataustila on saa-
vuttanut uudelleenkytkentäjännitteen.
A
Tilassa ”HIGH” akkuvahti reagoi nopeammin kuin tasolla ”MED” ja ”LOW”
(ks. seuraava taulukko).
I
Kytke kylmälaukku päälle.
Paina ”SET”-painiketta kolme kertaa.
Valitse akkuvahdin tila näppäimillä ”P” ja ”DOWN”.
Valittu tila näytetään näytössä muutamien sekuntien ajan. Näyttö syttyy
muutamia kertoja ennen kuin nykyinen lämpötila näytetään.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Akkuun jää akkuvahdin suorittaman pois kytkennän jälkeen vain
osa sen täydestä latauskapasiteetista. Vältä useita käynnistyksiä
ja sähköä kuluttavien laitteiden käyttämistä ilman pidempiä
latausvaiheita. Huolehdi siitä, että akku ladataan uudelleen.
Akkuvahdin tila LOW MED HIGH
Poiskytkentäjännite 12 V:lla
10,6 V ± 0,3 V 11,4 V ± 0,3 V 11,8 V ± 0,3 V
Uudelleenkytkentäjännite 12 V:lla
11,6 V ± 0,3 V 12,2 V ± 0,3 V 12,6 V ± 0,3 V
Poiskytkentäjännite 24 V:lla
22,0 V ± 0,3 V 24,1 V ± 0,3 V 24,6 V ± 0,3 V
Uudelleenkytkentäjännite 24 V:lla
23,5 V ± 0,3 V 25,3 V ± 0,3 V 26,2 V ± 0,3 V
OHJE
Kun kylmälaukku saa virtansa käynnistysakusta, valitse akkuvah-
din tilaksi ”HIGH”. Jos kylmälaukku on liitetty erilliseen syöttöak-
kuun, akkuvahdin tilaksi riittää ”LOW”.
FI
Käyttö CoolFreeze CDF16
132
6.5 Kylmälaukun käyttäminen
A
Aseta kylmälaukku tukevalle alustalle.
Huolehdi siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä ja että lämmennyt ilma pää-
see poistumaan hyvin.
Paina päälle/pois-kytkintä kolmen sekunnin ajan.
LED ”POWER” loistaa vihreänä.
Näyttö kytkeytyy päälle ja näyttää nykyisen jäähdytyslämpötilan.
Kylmälaukku alkaa jäähdyttää sisätilaansa.
A
I
6.6 Lämpötilan säätö
Paina ”SET”-painiketta kerran.
Aseta jäähdytyslämpötila painikkeella ”+” tai ”–”.
Näyttö näyttää asetetun jäähdytyslämpötilan muutaman sekunnin ajan.
Näyttö vilkkuu muutaman kerran, ennen kuin se palaa tämänhetkisen
lämpötilan näyttöön.
HUOMAUTUS! Ylikuumenemisvaara!
Huolehdi aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan johdettua
riittävän hyvin pois. Huolehdi siitä, ettei tuuletusrakoja peitetä.
Huolehdi siitä, että laite on riittävän etäällä seinistä tai esineistä,
jotta ilma pääsee kiertämään.
HUOMAUTUS! Liian alhaisesta lämpötilasta aiheutuu vaara!
Huolehdi siitä, että kylmälaukussa on vain esineitä tai tuotteita,
jotka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
OHJE
Näytettävä lämpötila koskee kylmälaukun keskikohtaa. Keskialu-
een ulkopuolella vallitsevat lämpötilat voivat poiketa siitä.
FI
CoolFreeze CDF16 Käyttö
133
6.7 Lämpötilayksikön valinta
Voit valita lämpötilan näytön °Celsius- ja °Fahrenheit-yksikköjen välillä. Toimi
tätä varten seuraavasti:
Kytke kylmälaukku päälle.
Paina ”SET”-painiketta kaksi kertaa.
Aseta lämpötilayksikkö °Celsius tai °Fahrenheit painikkeella ”+” tai ”–”.
Näyttö näyttää asetetun lämpötilayksikön muutaman sekunnin ajan.
Näyttö vilkkuu muutaman kerran, ennen kuin se palaa tämänhetkisen
lämpötilan näyttöön.
6.8 Kylmälaatikon pois päältä kytkeminen
Tyhjennä kylmälaukku.
Kytke kylmälaukku pois päältä.
Irrota liitäntäjohto.
Jos poistat kylmälaukun käytöstä pidemmäksi aikaa:
Jätä kansi hieman auki. Näin estät hajujen muodostumisen.
6.9 Kylmälaukun sulattaminen
Ilmankosteus voi muodostaa haihduttimeen tai kylmälaukun sisälle huur-
retta, joka heikentää jäähdytystehoa. Sulata laite ajoissa.
A
Sulata kylmälaukku seuraavalla tavalla:
Ota kylmätavarat pois.
Laita ne mahd. toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.
Kytke laite pois päältä.
Jätä kansi auki.
Pyyhi sulamisvesi pois.
HUOMAUTUS! Laitevaurion vaara!
Älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen
poistoon tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
FI
Puhdistus ja hoito CoolFreeze CDF16
134
6.10 Pistokesulakkeen (12/24 V) vaihtaminen
Vedä tasausholkki (kuva 4 4, sivulla 4) irti pistokkeesta.
Kierrä ruuvi (kuva 4 5, sivulla 4) ulos rungon ylemmästä puoliskosta
(kuva 4 1, sivulla 4).
Nosta rungon ylempi puolisko (kuva 4 6, sivulla 4) varovasti pois ala-
puoliskosta.
Ota kontaktitappi (kuva 4 3, sivulla 4) pois.
Vaihda viallinen sulake (kuva 4 2, sivulla 4) uuteen sulakkeeseen, jonka
arvo on sama (8A 32V)
Kokoa pistoke käänteisessä järjestyksessä kokoon.
6.11 Hehkulampun vaihtaminen
Paina kytkinnastaa (kuva 5 2, sivulla 4) alaspäin niin, että valaisimen
läpinäkyvä osa (kuva 5 1, sivulla 4) voidaan ottaa eteenpäin pois.
Vaihtakaa hehkulamppu.
Asettakaa valaisin takaisin runkoon.
7 Puhdistus ja hoito
!
A
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.
Varmista, että laitteen ilmanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita pölystä ja
liasta, jotta toiminnassa syntyvä lämpö voidaan johtaa pois ja laite ei
pääse vaurioitumaan.
VAROITUS!
Irrota laite verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Älä puhdista kylmälaitetta koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaitetta.
FI
CoolFreeze CDF16 Tuotevastuu
135
8 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
9 Häiriöiden poistaminen
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Laite ei toimi, LED ei
pala.
Ajoneuvon 12/24 V -pis-
torasiassa (savukkeen-
sytyttimessä) ei ole
jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa virran täytyy
olla päällä, jotta savukkeensytytin saa
jännitettä.
Käytettäessä laitetta
12/24 V-pistorasian
(savukkeensytytin)
avulla:
Sytytys on päällä, laite
ei toimi ja LED ei loista.
Savukkeensytyttimen
kehys on likainen.
Tämän vuoksi sähköi-
nen kontakti on heikko.
Jos pistoke lämpenee savukkeensytytti-
messä hyvin lämpimäksi, joko kehys täy-
tyy puhdistaa tai pistoketta ei ole mahd.
koottu oikein.
12/24 V -pistokkeessa
oleva sulake on palanut.
Vaihda 12/24 V -pistokkeen sulake (5 A),
kts. kap. ”Pistokesulakkeen (12/24 V)
vaihtaminen” sivulla 134
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihda ajoneuvon 12/24 V -pistorasian
sulake (tavallisesti 15 A) (noudata ajo-
neuvon käyttöohjeita).
Laite ei jäähdytä (pis-
toke on kiinnitetty, LED
”POWER” vilkkuu,
näyttö on tyhjä).
Akkujännite liian matala. Tarkasta akku ja lataa se tarvittaessa.
Näyttö ilmaisee virheil-
moituksen (esim.
”Err1”) ja laite ei jääh-
dytä.
Sisäinen käyttöhäiriö on
sammuttanut laitteen.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
FI
Hävittäminen CoolFreeze CDF16
136
10 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
11 Tekniset tiedot
CDF16
Tuotenro: 9105303477
Liitäntäjännite: 12/24 Vg
Tehonkulutus: 35 W (max. 60 W)
Jäähdytysteho: +10 °C ... –18 °C (50 ° ... 0 °F)
Energiankulutus: 20 °C: 0,21 kWh/vuosi
32 °C: 0,44 kWh/vuosi
Bruttotilavuus: 16 l
Hyötytilavuus 16 l
Ilmastoluokka: N tai T
Kylmäaine: R-134a
Ympäristön lämpötila: +16 °C ... +43 °C
Mitat (L x K x S), mm: 550 x 260 x 365
Paino: n. 11,5 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
E4
/

Tämä käsikirja soveltuu myös