Ferm CCM1001 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
HUOLTO
Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon
aloittamista.
Ferm-koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja mah-
dollisimman pienellä huoltotarpeella.
Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itse-
kin vaikuttaa koneen käyttöikään.
Puhdistaminen
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä kan-
kaalla. Parasta olisi puhdistaa se jokaisen käyttökerran
jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina.
Jos lika on pinttynyt, voit käyttää saippuavedellä kostutet-
tua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia kuten
bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne vahin-
goittavat koneen muoviosia.
Voitelu
Konetta ei tarvitse voidella.
Häiriöt
Jos koneen toiminnassa ilmenee häiriö esim. jonkin osan
kulumisen johdosta, ota yhteyttä lähimpään Ferm-jäl-
leenmyyjään.
Näiden käyttöohjeiden lopusta löydät kokoonpanopii-
rustuksen ja varaosalistan.
YMPÄRISTÖ
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tuke-
vaan laatikkoon. Tämä pakkaus on mahdollisimman
ympäristöystävällinen. Kierrätä se.
Jos vaihdat koneen uuteen, voit viedä vanhan koneen
Ferm-jälleenmyyjällesi, joka huolehtii ympäristöystäväl-
lisestä jätehuollosta.
TAKUU
Lue takuuehdot koneen mukaan liitetystä takuukortista.
ClEl
n
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
(
SF
)
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä,
että tämä tuote on allalueteitujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen:
prEN50260-1, prEN50260-2-5, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
seruaavien sääntöjen mukaisesti:
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
01-02-2001
GENEMUIDEN NL
G.M. Ensing
Quality department
40 Ferm
PRODUCTINFORMATIE
Fig. A.
1. Knoppen voor het verwijderen van de accu
2. Terugverende bladafscherming
3. Voet
4. Bevestigingsschroef voor het zaagblad
5. Langsgeleider
6. Zaagsnede-indicator
7. Afstelknop schuinstand
8. Inbussleutel
9. Vergrendeling zaagblad
10. Startknop zagen
11. Veiligheidsknop
12. Knop diepteafstelling
13. Adapter
14. Laadapparaat
LADEN VAN DE ACCU.
Fig. B
De bijgeleverde accu wordt in ontladen staat
meegeleverd.
- Gebruik de acculader alleen binnen een temperatuur
van +10° tot +40° Celsius.
- Gebruik de acculader alleen in droge, geventileerde
ruimten.
LADEN
- Plaats de acculader op een vlakke tafel en zet de accu
in de accuhouder. Let er op dat de nok aan de accu in
de gleuf van de acculader valt. De polariteitsaandui-
dingen ‘+’ en ‘-’ van de accu moeten corresponderen
met dezelfde polariteitsaanduidingen van de accula-
der.
- Druk het adapterstekkertje van de netadapter in de
connector aan de zijkant van de acculader.
- Druk de netadapter in het stopcontact.
-Op de acculader moet nu het rode lampje gaan bran-
den, ter indicatie dat de accu geladen wordt.
- Het laadproces van een volledig ontladen accu duurt
de eerste keer ongeveer 5 uur en daarna elke keer on-
geveer 3 uur.
Na de laadtijd gaat het rode lampje niet uit! Haal
de accu na uiterlijk 5 uur uit de lader. Indien u de
accu na de laadtijd in de lader laat staan kan deze overver-
hit raken.
ONTLADEN VAN DE ACCU
Niet alleen het opladen van accu’s is belangrijk,
het ontladen is van even groot, zoniet groter be-
lang.
-Wanneer de accu is opgeladen moet de accuboorma-
chine net zolang gebruikt worden, totdat u begint te
merken dat de kracht van de boormachine afneemt en
Ferm 17
LEIKKAUSOHJEITA
- Leikkausjälki on siistiä, kun sahaat puuta viimeis-
teltävä puoli alaspäin. Koska saha leikkaa ylöspäin,
puun alimmainen leikattava pinta ei todennäköisesti
rispaannu.
- Älä koskaan käynnistä konetta, kun sahan terä kos-
kettaa työstettävää materiaalia. Odota, että saha sa-
avuttaa täyden pyörimisnopeuden, ennen kuin ryhdyt
sahaamaan.
- Kun käytät terävää terää, leikkausjälki on siistiä ja
sahan käyttöikä pitenee. Tylsä terä voi aiheuttaa työn
hidastumista, takapotkuja ja akun nopeaa tyhjenty-
mistä.
- Odota, että terä pysähtyy kokonaan, ennen kuin las-
ket sahan käsistäsi tai poistat työstetyn materiaalin.
- Sahan lisävarusteena oleva syöttöohjain auttaa te-
kemään suoraa, tasaista leikkausjälkeä suuria
puukappaleita sahattaessa. Muista tukea irti leikattu
kappale, jotta vältyt takapotkuilta.
Taskuleikkaus
Taskuleikkausta käytetään, kun halutaan tehdä puukap-
paleeseen reikä leikkaamatta sivusta. Taskuleikkauksen
suorittamisessa on noudatettava äärimmäistä varovais-
uutta.
-Kallista sahaa eteenpäin niin, että ohjauslevyn etu-
puoli on tiiviisti kiinni puussa, mutta sahan terä ei kos-
keta puuta.
- Ota terä esiin vetämällä sisäänvedettävä teräsuojuk-
sen kahvasta. Siirrä sahaa alaspäin, kunnes sahan
terä melkein koskettaa puuta. Vapauta sisäänvedet-
tävä teränsuojus.
- Pidä sahaa molemmin käsin ja käynnistä se. Kallista
sahaa hitaasti niin, että terä koskettaa puuta. Huo-
lehdi, että ohjauslevyn reuna on tiiviisti kiinni puussa.
- Jatka sahan kallistamista, kunnes ohjauslevy lepää
litteänä puun päällä ja sahan terä liikkuu vapaasti.
-Sahaa taskuleikkaus loppuun asti liikuttamalla terää
eteenpäin. Älä koskaan liikuta sahaa takaisinpäin.
- Odota, että saha pysähtyy kokonaan, ennen kuin poi-
stat terän taskusta.
VIANMÄÄRITYS
Alla on joitakin akkukäyttöisen sahan käytössä ilmeneviä
ongelmia ja ohjeita niiden ratkaisemiseksi.
1. Laite kuumenee huomattavasti.
Sahaa on ylikuormitettu.
- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se
on suunniteltu.
- Vaihda tylsynyt terä.
Moottori on viallinen.
-Korjauta laite paikallisella Ferm-jällenmyyjällä.
2. Akku on lopussa lähes heti, kun se on ladattu uud-
elleen.
Akkua ei ole kunnolla ladattu ja tyhjennetty.
- Lataa ja tyhjennä akku uudelleen useita kertoja.
Akkulaturi tai akku on viallinen.
- Korjauta laite paikallisella Ferm-jälleenmyyjällä.
Akun kennoissa on aineita (nikkelikadmiumia),
jotka ovat haitallisia terveydelle ja ympäristölle.
Hävitä vialliset akut asianmukaisesti ongelmajätteenä.
Ferm 39
dat de boormachine niet meer het maximale toerental
haalt.
- De accu is nu zo goed als ontladen. Nu pas mag de
accu weer opgeladen worden.
-Gaat u de accu opladen terwijl deze bijvoorbeeld nog
voor één-derde deel aan capaciteit geladen was, dan
kan het zogenaamde ‘geheugeneffect’ optreden.
Omdat bij het opladen nu alleen het ontladen deel van
de accucapaciteit van de accu wordt geactiveerd, kan
de accu in het één-derde nog geladen deel gaan kris-
talliseren. Dit deel van de accucapaciteit is daarna
nooit meer bruikbaar.
- Ontlaad de accu ook niet tot het minimum. Zodra u
merkt dat de kracht of het maximale toerental van de
boormachine afneemt, ga dan de accu weer opladen.
Wanneer u verder gaat met het gebruiken van de
boormachine en de accu raakt volledig ontladen, dan
kan het zogenaamde ‘ompooleffect’ optreden. De po-
lariteit van de accupolen worden daarbij verwisseld,
de ‘+’ wordt de ‘-’ en de ‘-’ wordt de ‘+’. Is dit eenmaal
opgetreden dan zal bij het laden de polariteit verwis-
seld blijven en zal de accu onherstelbaar beschadigd
worden.
Wanneer u de accuboormachine langere tijd niet
gebruikt moet u de accu eerst geheel laden. De
accu moet in geladen toestand worden bewaard.
BEDIENING
Het aanbrengen/vervangen van het zaagblad
Alvorens een zaagblad aan te brengen of te vervangen,
dient u de accupack uit het apparaat ter verwijderen.
-Druk de vergrendelknop van het zaagblad in en ver-
draai het blad met de hand, totdat de vergrendeling
sluit (om te voorkomen dat het zaagblad tijdens het
los- of vastdraaien van de bevestigingsschroef kan
gaan draaien)
Draai met de meegeleverde inbussleutel de bevesti-
gingsschoef van het zaagblad los.
- Verwijder de BUITENSTE klemring. Laat de BINNEN-
STE klemring op zijn plaats.
- Trek de intrekbare afscherming van het zaagblad
naar achteren.
-Verwijder, indien van toepassing, het oude zaagblad.
-Schuif het nieuwe zaagblad behoedzaam op de as
van de zaagmachine.
De richting van de tanden dient volgens de afbeelding
te zijn.
- Breng de BUITENSTE klemring weer aan. Let erop
dat deze goed op de as past.
-Druk de knop van de zaagbladvergrendeling in en
draai de bevestigingsschroef van het zaagblad stevig
vast met de inbussleutel.
- Laat de knop van de zaagbladvergrendeling los en
controleer of het blad vrij kan draaien.
-Plaats de inbussleutel voor later gebruik in de houder
terug.
Extra/vervangingsbladen zijn verkrijgbaar via de meeste
ijzerwinkels en doe-het-zelfzaken. Wij raden u aan het
oude zaagblad mee te nemen, zodat u zeker bent dat het
nieuwe zaagblad correct is.
Voorkom terugslag van de zaagmachine
Terugslag vindt plaats als het zaagblad klem raakt, waar-
door de zaagmachine snel en onverwacht uit het hout wil
springen. Terugslag is zeer gevaarlijk, maar het risico kan
geminimaliseerd worden als u de oorzaken ervan onder-
kent en vermijdt.
- Houd de zaagmachine altijd met BEIDE handen vast.
- Ondersteun bij grote panelen het af te zagen ge-
deelte. Wees voorzichtig bij lange af te zagen gedeel-
tes, aangezien deze kunnen buigen of verdraaien en
het zaagblad afklemmen.
-Zaag nooit in het midden van een houten gedeelte dat
aan de zijkanten wordt ondersteund. Het hout kan in-
zakken en het zaagblad afklemmen.
- Vermijd zagen boven uw hoofd, het hout kan het zaag-
blad afklemmen.
- Forceer het zaagblad niet terug naar de lijn, als uw
zaagsnede van uw lijn begint af te wijken. Stop met
zagen, haal de machine uit de zaagsnede en begin op
een nieuwe lijn.
18 Ferm
- Forceer de zaagmachine niet. Laat het zaagblad het
werk in eigen tempo uitvoeren.
- Zet uw werk met een klem of bankschroef vast ter
voorkoming van trillingen en ruwe zaagsneden.
- Beweeg een draaiend zaagblad nooit in een zaag-
snede naar achteren. Hierdoor kan de zaagmachine
met geweld uit de zaagsnede klimmen.
-Controleer het hout op aanwezigheid van schroeven,
nieten of spijkers en verwijder deze, voordat u met
zagen begint.
- Vervang een zaagblad dat bot begint te worden.
- De voet van de zaagmachine dient te allen tijde stevig
met het te zagen materiaal in contact te blijven.
In- en uitschakelen
- Deze machine is voorzien van een veiligheidsschake-
laar. Start de machine door op de "lock-off" knop (11)
te drukken (hierdoor wordt de schakelaar gedeblok-
keerd) en zet de machine aan met de aan/uitschake-
laar.
Schuininstelling
Verwijder het accupack voordat u de zaagmachine in gaat
stellen.
Plaats het zaagblad als volgt in een hoek:
- Draai de schuinteafstelknop los en verdraai de voet
van de zaagmachine naar de gewenste hoek.
De schuinte kan tussen 0 en 50 graden worden inge-
steld en wordt gemarkeerd in stappen van 5 graden.
- Draai de schuinteafstelknop stevig vast.
Indien nodig kan de indicator afgesteld worden.
Draai hiertoe de schroef van de indicator los en
na het afstellen weer vast.
Diepteafstelling van de zaagsnede.
Verwijder het accupack voordat u de zaagmachine af
gaat stellen.
Stel de diepte van de zaagsnede als volgt in:
-Draai de diepteafstelknop van de zaagsnede los en
kantel de voet tot de juiste diepte.
- Draai de diepteafstelknop weer stevig vast.
Als u de zaagbladdiepte correct instelt, minima-
liseert u eventuele terugslag en wordt het zaag-
werk efficiënter. Uw zaagmachine werkt het beste als de
zaagdiepte zo is ingesteld, dat één tand van het zaagblad
onder het hout uitsteekt.
Zaagsnede-indicator
Uw zaagmachine heeft aan de voorkant van de voet een
zaagsnede-indicator. Hiermee kunt u zagen langs een op
het materiaal aangegeven lijn. De rechterzijde van de in-
dicator komt overeen met het zaagblad.
TIPS BIJ HET ZAGEN.
- Zaag het hout zo af, dat de zichtzijde zich aan de on-
derkant bevindt, om een mooie zaagsnede te krijgen.
Aangezien de zaag aan de onderkant in opwaartse
richting zaagt, is de kans op splinteren van het hout
kleiner.
- Zet de zaagmachine nooit aan, terwijl het zaagblad
met het materiaal in aanraking is. Laat de zaagma-
chine volledig op toeren komen voordat u met zagen
begint.
-Een scherp zaagblad zal zuivere zaagsneden maken
en de loopduur van de zaagmachine vergroten. Een
bot zaagblad veroorzaakt stilstand, terugslag en snel
leegraken van de accu.
- Laat het blad volledig tot stilstand komen voordat u de
zaagmachine neerzet of gezaagd materiaal verwij-
dert.
-Met de langsgeleider die bij uw zaagmachine is mee-
geleverd, kunt u bij het afzagen van lange stukken
hout rechte, gelijkmatige zaagsneden maken. Denk
eraan het afgezaagde gedeelte te ondersteunen, om
terugslag te voorkomen.
Inval-zagen
Met inval-zagen wordt bedoeld: het zagen van een stuk
hout, waarbij niet vanaf de zijkant wordt begonnen.
Wees uiterst voorzichtig als u met inval-zagen begint.
- Kantel de zaagmachine naar voren, zodat de voor-
kant van de voet stevig met het hout contact maakt, en
het zaagblad zich nog vrij boven het hout bevindt.
- Trek met de handgreep op de intrekbare afscherming
de afscherming naar achteren, zodat het zaagblad
vrijkomt. Laat de zaagmachine zakken totdat de tan-
den van de zaag bijna het hout raken en laat de intrek-
bare afscherming weer los.
-Houd de zaagmachine met beide handen vast en zet
de zaagmachine aan. Kantel de zaagmachine lang-
zaam naar beneden, zodat het zaagblad het hout
raakt. Laat de voet stevig met het hout contact hou-
den.
- Kantel de zaagmachine verder, totdat de voet vlak op
het hout rust en het zaagblad vrij kan bewegen.
-Maak de tussenin-zaagsnede in voorwaartse richting
af. Beweeg de zaag nooit in achterwaartse richting.
- Laat het zaagblad volledig tot stilstand komen voordat
u de zaag uit de zaagsnede haalt.
Ferm 19
KÄYTTÖ
Sahanterän kiinnittäminen ja vaihtaminen
Poista akkuyksikkö ennen kuin ryhdyt kiinit-
tämään tai irrottamaan terää.
- Paina terän lukituspainiketta ja kierrä terää käsin,
kunnes terä lukittuu. (näin terä ei pyöri, kun löysäät ja
kiristät terän kiinnityspulttia). Poista terän kiinnity-
spultti sahan mukana tulleella kuusiokoloavaimella.
- Poista ULOMMAINEN aluslevyn kiristin. (Jätä SI-
SEMPI aluslevyn kiristin paikalleen)
-Vedä pois sisäänvedettävä teränsuojus.
- Poista vanha terä varovaisuutta noudattaen.
- Liu'uta terä huolellisesti sahan akseliin.
Hammastuksen on oltava samassa asennossa kuin
kuvassa.
- Laita uusi ULOMMAISEN aluslevyn kiristin paikalleen
ja varmista, että se sopii kunnolla akseliin.
- Paina terän lukituspainiketta ja kiristä terän kiinnity-
spultti tiukasti kuusiokoloavaimella.
- Vapauta terän lukitus ja tarkista, että terä pyörii va-
paasti.
-Aseta kuusiokoloavain takaisin säilytyspaikalleen.
Lisä- ja varateriä saa useimmista rautakaupoista ja mar-
keteista. Suosittelemme, että otat vanhan terän mukaan
ostaessasi uutta terää, jotta ostamasi terä on varmasti sa-
manlainen.
Varo takapotkua.
Saha saattaa potkaista takaisin, jos terä juuttuu niin, että
saha irtoaa yllättäen puusta. Takapotkut ovat hyvin vaar-
allisia, mutta vaaraa voi pienentää tunnistamalla takapot-
kun aiheuttajat ja välttämällä niitä.
- Kannattele laitetta aina MOLEMMIN käsin.
- Tue suurista levyistä leikattavat kappaleet. Ole varo-
vainen, kun sahaat pitkiä kappaleita, jotka saattavat
taipua tai vääntyä ja aiheuttaa takapotkun.
- Älä koskaan sahaa tuettua puukappaletta keskeltä.
Puu saattaa notkahtaa ja aiheuttaa takapotkun.
- Vältä sahaamista yläasennossa, sillä sahan terä saat-
taa juuttua.
- Älä ohjaa terää väkisin, jos terä ei leikkaa sahauslin-
jan mukaisesti. Pysäytä saha, irroita se leikkauskohd-
asta ja aloita uudesta kohdasta.
- Älä käytä liiallista voimaa. Anna terän toimia omalla
nopeudellaan.
- Kiinnitä työstettävä kappale kiristimellä tai ruuvipuris-
timella, jotta työ ei altistuisi tärinälle ja jotta leik-
kausjälki olisi siistiä.
lä koskaan vedä pyörivää terää takaisinpäin leik-
kauskohdassa. Tällöin terä voi irrota vaarallisesti leik-
kauskohdasta.
- Tarkista, ettei puussa ole ruuveja, nastoja tai nauloja.
Poista ne huolellisesti.
- Vaihda sahanterä, kun se tylsistyy.
- Akkukäyttöisen sahan ohjauslevyn on oltava koko
ajan tiiviisti kiinni työstettävässä materiaalissa.
Käynnistys ja sammuttaminen
- Tämä kone on varustettu turvakytkimellä.
Käynnistä kone painamalla "lock off"-painiketta(11)
(kytkimen vapauttamiseksi) ja kytkemällä koneeseen
virta.
Kaltevuuden säätö
Poista akkuyksikkö ennen kuin ryhdyt säätämään sahaa.
Viistoon sahaaminen:
- Irroita kaltevuuden säätönuppi ja säädä sahan oh-
jauslevyn kallistuskulma.
Kaltevuutta voi säätää 0 - 50 astetta, ja kulman suur-
uus on merkitty 5 asteen tarkkuudella.
- Kiristä kaltevuuden säätönuppi tiukasti.
Voit tarvittaessa säätää asteikkoa irrottamalla
kohdistimen ruuvin ja asettamalla sen halu-
amaasi kohtaan.
Leikkausuran syvyyden säätäminen
Poista akkuyksikkö ennen kuin ryhdyt säätämään sahaa.
Sahan leikkaussyvyyden säätäminen
- Irroita syvyyden säätönuppi ja kallista ohjauslevyä,
kunnes leikkaussyvyys on sopiva.
- Kiristä syvyyden säätönuppi tiukasti.
Säätämällä terän syvyyden oikein voit pienen-
tää takapotkun vaaraa ja parantaa työstämisen
tehokkuutta. Saha toimii parhaiten, kun säädät leikkaus-
syvyyden niin, että terä ulottuu terän hampaan mitan ver-
ran puun alapinnan alapuolelle.
Sahausraon kohdistin
Ohjauslevyn edessä on sahausraon kohdistin. Sen avulla
voit leikata materiaalia merkittyjen linjojen mukaisesti.
Sahausraon oikea reuna on sahan terän kohdalla.
38 Ferm
AKUN LATAUS
Fig. B
Sahan mukana tulevaa akkua ei ole ladattu täy-
teen.
- Käytä akun latauslaitetta vain +10°C - +40°C lämpöti-
lassa.
- Käytä akun latauslaitetta vain kuivissa ja hyvin tuulet-
etuissa tiloissa.
AKKUN LATAUS
- Laita akkulaturi tasaiselle pöydälle ja aseta akku ak-
kupidikkeeseen. Katso, että akussa oleva kohouma
asettuu laturissa olevaan uraan ja, että akun napa-
merkinnät ("+" ja "-") vastaavat laturin napamerk-
intöjä.
- Yhdistä verkkomuuntajan pistoke laturin sivussa ole-
vaan liitäntään.
- Työnnä verkkomuuntaja pistokerasiaan.
- Latauksen merkkinä laturissa palaa nyt punainen
merkkivalo.
- Täysin purkautuneen akun ensimmäinen lataus
kestää noin 5 tuntia, ja sen jälkeen noin 3 tuntia/la-
tauskerta.
Latauksen jälkeen punainen merkkivalo ei
sammu! Ota akku laturista viimeistään 5 tunnin
kuluttua latauksen alkamisesta. Jos akku jätetään laturiin
yli 5 tunniksi, se voi ylikuumentua.
AKUN LATAUKSEN PURKAMINEN
Paitsi että on tärkeää ladata akku, vähintään
yhtä tärkeää on purkaa lataus.
- Kun akku on ladattuna, akkuporakonetta on käytet-
tävä niin kauan, kunnes huomataan sen voiman vähe-
nevän, ja ettei se enää saavuta suurinta kierrosluke-
maansa.
- Akun lataus on tällöin käytännöllisesti katsoen purk-
autunut. Vasta nyt akun saa ladata uudestaan.
- Jos alat ladata akkua, kun sen kapasiteetista on vielä
esim. kolmasosa ladattuna, saattaa esiintyä ns.
"muisti-ilmiö". Koska latauksessa tällöin aktivoituu
vain akun kapasiteetin lataamaton osa, akku saattaa
kiteyttää jäljellä olevan kolmanneksen. Tämän jälk-
een tuota akun osaa ei enää koskaan voida käyttää.
- Älä päästä akkua myöskään täysin tyhjenemään.
Lataa akku heti uudestaan, kun huomaat, että porak-
oneen voima tai maksimikierrosluku pienenee. Jos
käytät konetta edelleen lataamatta akkua, ja akku tyh-
jenee täysin, saattaa esiintyä ns. "napojenvaihto-
ilmiö", jossa akun napojen napaisuus vaihtuu: +:sta
tulee - ja -:sta +. Jos näin on kerran tapahtunut, na-
paisuus pysyy vääränä latauksen aikana, ja akku va-
hingoittuu peruuttamattomasti.
Ferm 37
PROBLEMEN OPLOSSEN
Hieronder volgt een lijst met problemen en mogelijke op-
lossingen waar u naar kunt verwijzen, als uw zaagma-
chine niet naar behoren functioneert.
1. De machine wordt uitzonderlijk warm.
De zaag is overbelast geweest.
-Gebruik de zaagmachine alleen voor zaagwerk,
waar hij voor gemaakt is.
- Vervang een eventueel bot zaagblad door een
scherp zaagblad.
De motor is defect.
- Neem voor reparatie contact op met uw Ferm-
dealer.
2. De accu is leeg na opladen.
De accu werd niet correct geladen en ontladen.
- Probeer de accu te repareren door deze verschei-
dene malen te laden en te ontladen.
De acculader of de accu is defect.
- Neem voor reparatie contact op met uw Ferm-
dealer.
De cellen van uw accu bevatten stoffen, die
schadelijk zijn voor uw gezondheid en het milieu
(nikkel-cadmium). Lever defecte accu's als chemisch
afval in bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.
ONDERHOUD
Zorg dat de machine niet onder spanning staat
wanneer onderhoudswerkzaamheden aan het
mechaniek worden uitgevoerd.
De machines van Ferm zijn ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Door de machine regelmatig te reinigen
en op de juiste wijze te behandelen, draagt u bij aan een
hoge levensduur van uw machine.
Reinigen
Reinig de machine-behuizing regel matig met een zachte
doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de ven-
tilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn.
Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd
met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als ben-
zine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadi-
gen de kunststof onderdelen.
Smeren
De machine heeft geen extra smering nodig.
Storingen
Indien zich een storing voordoet als gevolg van bijvoor-
beeld slijtage van een onderdeel, neem dan contact op
met uw plaatselijke Ferm-dealer.
Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een onderde-
lentekening met de na te bestellen onderdelen.
MILIEU
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de ma-
chine in een stevige verpakking geleverd. De verpakking
is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal.
Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de verpak-
king te recyclen.
Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw
plaatselijke Ferm-dealer. Daar zal de machine op milieu-
vriendelijke wijze worden verwerkt.
GARANTIE
Lees voor de garantievoorwaarden de apart bijgevoegde
garantiekaart.
20 Ferm
ClEl
CONFORMITEITSVERKLARING
(
NL
)
Wij verklaren dat dit product
voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten
prEN50260-1, prEN50260-2-5, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen
98/37/EEG
73/23/EEG
89/336/EEG
vanaf 01-02-2001
GENEMUIDEN NL
G.M. Ensing
Quality department
Scie circulaire a accumulateur
Dans ce mode d’emploi, il est fait usage des pictogram-
mes suivants :
Indique un éventuel risque de lésion corporelle,
un danger de mort ou un risque d’endommage-
ment de la machine si les instructions de ce mode d’emp-
loi ne sont pas respectées.
Indique la présence de tension électrique.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la
machine. Assurez-vous d’avoir bien pris connaissance
du fonctionnement de la machine et de son utilisation. En-
tretenez la machine conformément aux instructions afin
qu’elle fonctionne toujours correctement. Conservez ce
mode d’emploi et la documentation jointe à proximité de la
machine.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lors d’utilisation de machines électriques, observez
les consignes de sécurité locales en vigueur en ma-
tière de risque d’incendie, de chocs électriques et de
lésion corporelle. En plus des instructions ci-des-
sous, lisez entièrement les consignes de sécurité
contenues dans le cahier de sécurité fourni à part.
Conservez soigneusement ces instructions!
MESURES DE SECURITE SPECIALES
- Retirez la clé d'ajustement et la clé Allen de la scie
sans fil avant d'utiliser l'outil.
- Certains bois contiennent des conservateurs tels que
des imprégnations au cuivre avec arsenic et chrome
(CCA) pouvant être toxiques. Il convient donc d'éviter
particulièrement d'inhaler les poussières de sciure de
bois et de conservateurs.
- Lors d'une utilisation de la scie sans fil en espace conf-
iné, veillez à utiliser un masque de protection et un col-
lecteur de poussière.
- Lors de la coupe de bandes minces, veillez à ce que la
découpe ne se coince pas sous la garde de protection
rétractable de la lame.
- Cette scie sans fil a été fabriquée conformément aux
standards européens applicables et à la législation re-
lative à la sécurité des équipements.
- Ne jetez pas les batteries Ni-Cd avec les ordures mé-
nagères ! La batterie doit être renvoyée, conformé-
ment à la législation en vigueur, au revendeur ou au
centre de maintenance.
- Le sabot de la scie sans fil doit rester tout le temps en
contact avec le matériau à couper.
- N'approchez pas les mains des lames. N'effectuez ja-
Ferm 21
TEKNISET TIEDOT
Jännite 18 V
---
Latauslaitteen jännite 230 V~
Latauslaitteen taajuus 50 Hz
Akun teho 1.2 Ah (NiCd)
Latausaika 3 - 5 h
Kierrosluku, kuormittamattom. 2750/min
Sahan terä kapasiteetti 136 mm
Sahan kapasiteeti 38 mm
Paino akun (ilman 1 akkua) 3.2 kg
L
pa
(äänenpaine) 85.2 dB(A)
Lwa (äänen tehotaso) 98.2 dB(A)
Värähtelyarvo 5 m/s
2
Sähköturvallisuus
Tarkista aina, ovatko verkkojännite ja koneen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite yhteen sopivia.
Akkulaturi on kaksinkertainen eristys
EN60335:n mukaan; maadoitusjohto ei ole tar-
peellinen.
Johdon tai pistokkeen vaihtaminen
Heitä käytöstä poistetut johdot ja pistokkeet heti pois. On
vaarallista työntää irrotetun johdon pistoke pistorasiaan.
Jatkojohtojen käyttö
Käytä vain virallisesti hyväksyttyjä jatkojohtoja koneen
teho huomioon ottaen. Johdon ytimien on oltava vä-
hintään 1,5 mm
2
. Käytettäessä johtokelaa koko jatkojohto
on vedettävä kelalta.
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Pakkaus sisältää:
1 Akkukäyttöisen sahan
1 Sivuohjain
2 Akkua
1 Laturi
1Sovitin
1 ruuviavain
1 käyttöohje
1 turvatiedote
1 takuukortti
Tarkista, että kone, irto-osat ja varusteet eivät ole vaurioi-
tuneet kuljetuksen aikana.
TIETOJA TUOTTEESTA
Kuva A.
1. Akun vapautuspainikkeet
2. Sisäänvedettävä teränsuojus
3. Ohjauslevy
4. Terän kiinnityspultti
5. Syöttöohjain
6. Sahausraon kohdistin
7. Kaltevuuden säätönuppi
8. Kuusiokoloavain
9. Terän lukitus
10. Sahan kytkin
11. Turvapainike
12. Syvyyden säätönuppi
13. Sovitin
14. Laturi
36 Ferm
on sahan nopeuden mukainen.
- Kytke virta pois sahasta aina, kun käsittelet sahaa var-
talosi lähellä.
- Älä käytä vääntyneitä tai murtuneita teriä.
- Jos sahanterä juuttuu, katkaise virta välittömästi.
- Älä käytä teriä, jotka eivät vastaa näissä ohjeissa
määritettyjä ominaisuuksia.
- Älä pysäytä terää painamalla sitä sivusuunnassa.
- Varmista, että liikkuvat suojukset toimivat vapaasti
eivätkä juutu.
- Älä lukitse suojusta auki.
- Varmista, että suojusjärjestelmän avausmekanismi
toimii moitteettomasti.
- Älä käytä sahanterää, jonka levy on paksumpi tai hari-
tus pienempi kuin suojakiilan paksuus.
- Tarkista, että suojakiila on asennettu seuraavasti:
-Terän suojakiilan ja hammaskehän välinen etäisyys
on enintään 5 mm.
- Hammaskehä on enintään 5 mm suojakiilan alareu-
nan ulkopuolella.
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA LATURIN JA AKKUYK-
SIKÖN KÄYTTÄJÄLLE
Jos akussa olevaa akkuhappoa joutuu iholle, happo
on heti huuhdottava pois vedellä. Jos happoa joutuu
silmiin, on heti huuhdottava silmät vedellä ja hakeu-
duttava lääkärin hoitoon.
1. Ennen käyttöä on laturin ja akkuyksikön käyttöohje ja
turvaohjeet luettava huolellisesti.
2. Huomio! Käytä vain valmistajan laturia ja akkuyksik-
köä. Muun laturin ja akun käyttö voi aiheuttaa loukkan-
tumisvaaran.
3. Laturi, akku ja sähkötyökalu on suojattava sateelta,
lumelta ja muulta kosteudelta.
4. Ennen laturin käyttöä on aina tarkastettava, että kaikki
johdot on kytketty kunnolla.
5. Jos johdot ovat vioittuneet, laturia ei saa käyttää. Laite
on heti toimitettava korjattavaksi johdon vaihtoa var-
ten.
6. Kun laturia ei käytetä, sen pistotulppa on irrotettava
pistorasiasta. Älä vedä johdosta vaan pistotulpasta.
7. Jos laturi putoaa tai muuten joutuu kovan iskun koh-
teeksi, se on ennen käyttöä tarkastutettava pätevässä
huoltokorjaamossa. Vioittuneet osat on korjattava.
8. Akkua tulee käsitellä varoen. Akku on suojattava is-
kuilta eikä sitä saa päästää putoamaan.
9. Laturia tai akkua ei saa koskaan yrittää korjata itse.
Loukkaantumisvaaran välttämiseksi korjaukset on
aina annettava pätevän huoltokorjaamon tehtäväksi.
10. Ennen laturin tai akun puhdistusta tai huoltoa on la-
turin pistotulppa aina irrotettava pistorasiasta.
11. Akkua ei pidä ladata, jos ympäristön lämpötila on alle
10 °C tai yli 40 °C.
12. Laturin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää.
13. Akkua ei saa oikosulkea.
Jos akku oikosuljetaan, syntyy voimakas
sähkövirta. Seurauksena voi olla akun yli-
kuumeneminen, syttyminen tai halkeaminen. Akku voi
vioittua ja käyttäjä voi loukkaantua.
Seuraavia ohjeita on siksi aina noudatettava:
1. Akun napoja ei saa yhdistää kaapelilla.
2. Akkutilassa ei saa olla metalliesineitä (nauloja,
paperiliittimiä, kolikoita tms.).
3. Akkua ei saa panna veteen tai jättää sateeseen.
14. Vioittunut tai latauskelvoton akku on ongelmajätettä.
Sitä ei saa hävittää talousjätteen mukana.
15. Akkua ei saa koskaan heittää tuleen tai veteen. Tästä
aiheutuu räjähdysvaara!
Ferm 35
mais d'intervention sous le plan de travail pendant une
coupe.
- Utilisez uniquement une lame bien affûtée, une lame
émoussée peut casser et endommager la scie.
- N'utilisez pas de lames en acier à coupe rapide.
- Ne touchez pas la lame immédiatement après une
coupe. La lame pourrait être brûlante.
- Retirez la batterie avant de tenter d'installer ou de reti-
rer la lame de la scie.
- Vérifier toujours que la vitesse maximale autorisée
pour la lame convient à la vitesse de la scie.
- Arrêtez toujours la scie lorsque vous devez l'appro-
cher de votre corps.
- N'utilisez pas de lames déformées ou craquelées.
- Eteignez immédiatement la scie en cas de blocage de
la lame pendant une coupe.
- N'utilisez pas de lames présentant des caractéristi-
ques non conformes à celles spécifiées dans ces in-
structions.
- N'arrêtez pas la lame par une pression latérale sur le
disque.
-Vérifiez que les gardes de protection mobiles bougent
librement sans grippage.
-Ne verrouillez pas la garde de protection en position
ouverte.
- Vérifiez que le mécanisme de rétraction du système
de garde de protection fonctionne correctement.
- N'utilisez pas de lames dont le corps est plus épais ou
plus mince que l'épaisseur du guide de coupe.
- Vérifiez que le guide de coupe est réglé de façon que :
-la distance entre le guide de coupe et la couronne den-
telée de la lame ne soit pas supérieure à 5 mm ;
-la couronne dentelée ne dépasse pas de plus de 5 mm
le bord inférieur du guide de coupe.
PRECAUTIONS IMPORTANTES POUR LE CHAR-
GEUR ET LA BATTERIE
Si vous êtes entré en contact avec de l’acide prove-
nant de la batterie, rincez immédiatement la partie ex-
posée avec de l’eau. Si vos yeux sont entrés en con-
tact avec cet acide, rincez-les immédiatement à l’eau
et prévenez immédiatement un médecin.
1. Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel
d’instructions et la notice de sécurité du chargeur et de
la batterie.
2. Attention : utilisez uniquement le chargeur et la batte-
rie fournis par le fabricant. Il existe un risque d’acci-
dent si cette précaution n’est pas observée.
3. Protégez le chargeur, la batterie et l’outil électrique
contre l’humidité, comme par exemple la pluie et la
neige.
4. Avant toute utilisation, vérifiez toujours l’état des câ-
bles.
5. Si vous constatez que des câbles sont endommagés,
n’utilisez pas l’outil électrique. Faites directement
remplacer le câble endommagé.
6. Quand vous n’utilisez pas le chargeur, le cordon d’ali-
mentation sera retiré de la prise. Ne retirez pas le cor-
don d’alimentation en tirant directement le cordon.
7. En cas de chute du chargeur ou d’autres efforts méca-
niques importants, n’utilisez pas le chargeur et con-
fiez-le à un professionnel agréé afin que celui-ci
puisse constater les éventuels dommages. Les piè-
ces endommagées seront remplacées.
8. Manipulez la batterie avec précaution ; ne la laissez
pas tomber et évitez les chocs.
9. N’essayez jamais de réparer vous-même le chargeur
ou la batterie. Les réparations seront toujours con-
fiées à un professionnel agréé. Il existe un risque d’ac-
cident si cette précaution n’est pas observée.
10. Retirez toujours le cordon d’alimentation du chargeur
avant le nettoyage ou l’entretien du chargeur ou de la
batterie.
11. Ne rechargez jamais la batterie quand la température
ambiante est inférieure à 10°C ou supérieure à 40°C.
12. Les ouïes de ventilation du chargeur seront toujours
dégagées.
13. La batterie ne sera jamais court-circuité.
Un court-circuit provoque un courant d’une forte
intensité, risquant de causer une surchauffe, un
danger d’incendie ou l’explosion de la batterie. Il existe un
risque d’endommagement de la batterie et un danger
d’accident pour l’utilisateur.
Précautions:
1. Ne raccordez pas de câble aux pôles de la batte-
rie.
2. Veillez à ce que ne se trouve aucune pièce métalli-
que (clous, agrafes, pièces de monnaie, etc.) dans
le compartiment de la batterie.
3. N’exposez pas la batterie à de l’eau ou à de la
pluie.
14. Une batterie endommagée ou ne pouvant plus être re-
chargée sera jetée conformément aux prescriptions
en matière de déchets toxiques.
15. Ne jetez jamais la batterie dans du feu ou de l’eau. Il
existe un risque d’explosion.
22 Ferm
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Voltage du batterie 18 V
---
Voltage du chargeur de batteries 230 V~
Fréquence du chargeur de batt. 50 Hz
Puissance du batterie 1.2 Ah (NiCd)
Durée de chargement 3 - 5 heures
Vitesse, à vide 2750/min
Dimensions des lames 136 mm
Coupe de scie max. 38 mm
Poids nett (avec 1 batterie) 3.2 kg
L
pa
(pression sonore) 85.2 dB(A)
L
wa
(puissance sonore) 98.2 dB(A)
Valeur vibratoire 5 m/s
2
Sécurité électrique
Vérifiez toujours si la tension de votre réseau correspond
à la valeur mentionnée sur la plaque signalétique du char-
geur.
La chargeur est doublement isolée conformé-
ment à la norme EN60335 ; un fil de mise à la
terre n’est pas donc pas nécessaire.
En cas de changement de câbles ou de fiches
Jetez immédiatement les câbles ou fiches usagés dès
qu’ils sont remplacés par de nouveaux exemplaires. Il est
dangereux de brancher la fiche d’un câble défait dans une
prise de courant.
En cas d’emploi de câbles prolongateurs
Employez exclusivement un câble pro longateur homolo-
gué, dont l’usage est approprié pour la puissance de la
machine. Les fils conducteurs doivent avoir une section
minimale de 1,5 mm
2
. Si le câble prolongateur se trouve
dans un dévidoir, déroulez entièrement le câble.
CONTENU DE L’EMBALLAGE
L’emballage contient :
1 Scie circulaire a accumulateur
1 Guide parallèle
2 Batteries
1 Chargeur
1Adaptateur
1 Clé allen
1 mode d’emploi
1 cahier de sécurité
1 certificat de garantie
Vérifiez si la machine, les pièces détachées et les acces-
soires n’ont pas été endommagés au transport.
INFORMATION SUR LE PRODUIT
Fig. A.
1. Boutons de dégagement de la batterie
2. Garde de protection rétractable
3. Sabot
4. Vis de retention de la lame
5. Guide coupe
6. Indicateur de largeur de trait de scie
7. Bouton de réglage d'angle de coupe
8. Clé Allen
9. Verrouillage de lame
10. Gâchette de scie
11. Bouton de sécurité
12. Bouton de réglage de profondeur de coupe
13. Adaptateur
14. Chargeur
Ferm 23
ClEl
FÖRSÄKRAN
(
S
)
Vi intygar och ansvarar för, att denna
produkt överensstammer med följande
norm och dokument
prEN50260-1, prEN50260-2-5, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
enl. bestämmelser och riktlinjema:
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
fràn 01-02-2001
GENEMUIDEN NL
G.M. Ensing
Quality department
Akkukäyttöisen sahan
Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleja:
Käytetään, kun on olemassa loukkaantumis-
vaara, hengenvaara tai koneen rikkoutumis-
vaara, mikäli annettuja ohjeita ei noudateta.
Sähköjännite.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönot-
toa. Tutustu laitteen toimintaan ja käyttöön liittyviin tietoi-
hin. Laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi
laite on huollettava näiden ohjeiden mukaisesti. Säilytä
nämä ohjeet ja muut tiedot myöhempää käyttöä varten.
TURVAOHJEET
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava pai-
kallisia turvamääräyksiä tulipalon, sähköiskujen ja
loukkaantumisten välttämiseksi. Lue alla olevat oh-
jeet ja erilliset turvaohjeet huolellisesti.
Säilytä nämä ohjeet!
ERILLINEN TURVALLISUUSOHJE
- Ennen kuin käynnistät akkukäyttöisen sahan, poista
säätöavaimet.
- Joissakin puulajeissa voi olla myrkyllisiä säilöntäai-
neita, kuten kupariarsenaattia (CCA). On erittäin tär-
keätä huolehtia, että sahanpurua tai säilöntäaineita ei
pääse hengityselimiin.
- Kun käytät akkukäyttöistä sahaa suljetussa tilassa,
käytä hengityssuojainta tai erityistä pölynpoistojärjes-
telmää.
- Kun leikkaat ohuita listoja, pidä huoli, että leikattu osa
ei takerru sisänvedettävään teräsuojaan.
- Tämän akkukäyttöisen sahan valmistuksessa on
noudatettu soveltuvia eurooppalaisia satandardeja ja
turvallisuussääntöjä.
- Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne niin, että ne
ovat kaiken aikaa ulottuvillasi.
lä hävitä nikkelikadmium-akkuja kotitalousjätteen
mukana! Akku on hävitettävä ongelmajätteenä.
- Akkukäyttöisen sahan ohjayslevyn on oltava koko
ajan tiiviisti kiinni työstettävässä materiaalissa.
- Älä koske teriin. Älä pane käsiä leikattavan kappaleen
alle.
- Käytä vain terävää sahanterää. Tylsä terä saattaa
katketa tai vahingoittaa sahaa.
- Älä käytä pikateräksestä valmistettuja teriä.
- Älä koske sahanterään välittömästi leikkaamisen jälk-
een. Terä saattaa olla kuuma.
- Poista akku ennen kuin kiinnität tai irroitat sahanterän.
- Tarkista aina, että sahanterän suurin sallittu nopeus
34 Ferm
1 / 1