Boneco U650 Käyttö ohjeet

Brändi
Boneco
Kategoria
humidifiers
Malli
U650
Tyyppi
Käyttö ohjeet
3
Használati útmutató (77 – 88)
hu
Gebrauchsanweisung (5 – 16)
de
Instructions for use (17 – 28)
en
Instructions d’utilisation (29 – 40)
fr
it
Istruzioni per l’uso (41 – 52)
Gebruiksaanwijzing (53 – 64)
nl
es
Instrucciones para el uso (65 – 76)
Instrukcja obsługi (89 – 100)
pl
Инструкция по эксплуатации (101 – 114)
ru
se
Bruksanvisning (115 – 126)
Käyttöohje (127 – 138)
fi
dk
Brugsanvisning (139 – 150)
Bruksanvisning (151 – 162)
no
fi
127
Käyttöohje
fi
128
Käyttöohje
Onnittelemme,ettäoletvalinnutjuuriultraäänikostuttimen
U600 / U650!
Tiesitkö,ettäliiankuivahuoneilma
• kuivattaalimakalvoja,rohduttaahuuliajaaiheuttaa
silmienkirvelyä
• edistäähengitysteidentulehduksia
•aiheuttaajännittyneisyyttä,väsymystäjakeskittymis-
vaikeuksia
• rasittaalemmikkieläimiäjahuonekasveja
• kerääpölyäjalisääkeinokuiduistavalmistetuissa
tekstiileissäjamatoissasekämuovilattioissaesiintyvää
staattistasähköä
• vahingoittaapuukalusteitajaetenkinparkettilattioita
•vaikeuttaasoittimienpitämistävireessä.
Yleistä
Huoneilmaonmiellyttävää,josilmansuhteellinenkosteus
on40–60%.Laitteesitarkkaileehuoneilmankosteutta
japitääsenautomaattisestihaluamallasitasolla.Joshuo-
neilmaonliiankuivaa,laitekäynnistyy.Kunhaluttukoste-
ustasoonsaavutettu,laitepysäyttääautomaattisestiilman
kosteuttamisen.
Turvallisuusohjeet
•
Luekäyttöohjehuolellisestiläpi,ennenkuinotatlaitteen
käyttöön.Säilytäohjemyöhempäätarvettavarten.
• Liitäkoneainoastaanvaihtovirtapistokkeeseen–käyt-
töjännitteenpitäävastatalaitteentyyppikilvessäilmoi-
tettuajännitettä.
•Käytälaitettaainoastaanasuintiloissajalaitteentekni-
sissätiedoissailmoitettujenarvojensallimissarajoissa.
Ohjeidenvastainenkäyttövoivaarantaaterveytesitai
ollajopahengenvaarallista.
•Lapseteivätymmärräsähkölaitteidenläheisyydessä
piileviävaaroja.Valvosiksilapsia,josheovatlaitteen
lähellä(Kuva1).
•Henkilöt,jotkaeivättunnelaitteenkäyttöohjeita,ku-
tenmyöslapsetjalääkkeen,alkoholintaihuumeen
vaikutuksenalaisinaolevathenkilöt,eivätsaakäyttää
laitettaollenkaantaivainvalvonnanalaisina.
•Äläotalaitettakäyttöön,joslaitetaiverkkojohtoon
vahingoittunut(2),laitteessailmenneenhäiriönjälkeen,
joslaiteonpudonnutlattialle(3)taijosseonvahingoit-
unutjollainmuullatavalla.
• Laitteensaaottaakäyttöönvasta,kunseonkoottu
täysintoimintavalmiiksi.
• Vainalanammattilainensaatehdäkorjauksiasäh-
kölaitteisiin(4).Taitamatonkorjaussaattaaaiheuttaa
käyttäjällevakavanvaaran.
•Pistokeonvedettäväirtipistorasiastaaina,kun
vesisäiliötäytetääntaityhjennetään,ennenlaitteen
puhdistamista,ennenkuinlaitteeseenasennetaantai
siitäirrotetaanjokinosataiennenlaitteensijoittamista
uuteenpaikkaan.
•Äläkoskehöyrystintilaan,kunlaiteontoiminnassa.
Kalvoonkuumakorkeataajuusvärähtelynvuoksi.
• Äläirrotapistokettapistorasiastamärinkäsintaiverk-
kojohdostavetämällä.
•Asetalaiteainatasaiseen,kuivaanpaikkaan(5).
• Äläsijoitalaitettalattialletaiaivanlämmönlähteen
(esim.patterin)viereen.Joslaitteentuottamakosteus
pääseelaskeutumaanlattialle,voilattiavahingoittua
(6).Emmevastaavahingoista,jotkaaiheutuvatlaitteen
väärästäsijoituspaikasta.
•Laitetuleeasettaaylemmäksi(7),esimerkiksipöydälle
tailipastonpäälle.
•Vesisäiliötäeisaatäyttäähöyrysuuttimenkautta.
•Älälaitakostuttimenalaosaaveteenäläkäpäästäsinne
vettätaimuitanesteitä.
•Asetalaitesellaiseenpaikkaan,jostasitäeivoivahin-
gossatönäistäalas(8).
•Joslaitettaeikäytetä,irrotapistokepistorasiasta.
•Verkkojohtoeisaamennäpistorasiaanmatonalta.Älä
peitäverkkojohtoamilläänesineellä.Sijoitalaiteniin,
etteiverkkojohtoonpääsekompastumaan.
•Äläkäytälaitettapaikassa,jossaonpalonarkoja
esineitä,kaasujataihöyryjä.
•Äläpidälaitettasateessaäläkäkäytäsitäkosteissa
tiloissa.
•Älälaitalaitteeseenmitäänsinnekuulumattomia
esineitä.
•Huolehdisiitä,ettäilmanottoaukkojahöyrynulostulo-
aukkoovatvapaita.
•Äläistulaitteenpäällääläkälaitasenpäällemitään
esineitä.
•Äläkäytämitäänlisäaineitakuteneteerisiäöljyjä,
vedenpuhdistusaineitataihajusuoloja.Nämälisäaineet
vahingoittavatlaitetta!Laitteentakuuraukeaa,jostäl-
laisialisäaineitakäytetään.
•Ihmisetjaeläimeteivätkuuleultraäänivärähtelyä.Se
onihmisillejaeläimillemyöstäysinvaaratonta.
fi
130
Laitteen kuvaus Vesisäiliön täyttö
Katkaiseainaensinvirta,ennenkuinotatvesi-
säiliönpoislaitteesta.Kunlaitetoimii,äläkoske
höyrystintilaan!
Äläotalaitettakäyttöön,josvesisäiliöontyhjä!Kunveden-
pinnantasosaavuttaaalarajan,laitteenkosteutustoiminto
pysähtyyautomaattisesti.
• Varmista,etteivesisäiliössäolesinnekuulumattomia
esineitä.
• Poistavesisäiliönkansi(11).Täytäsäiliöpuhtaalla
kylmällävesijohtovedellä(12).Suljesäiliönkansi
huolella!Asetavesisäililöalosanpäälle(13).Älälaita
veteenlisäaineita(14)!
• Laitapistokepistorasiaanjakytkelaitteeseenvirta(15).
Pakkauksen avaaminen
• Otalaitevarovastipakkauksestaan.
•Poistamuovilaitteenympäriltä.
•Tarkistatyyppikilvenmerkinnänjaverkkojännitteen
vastaavuus.
•Käytäalkuperäispakkaustalaitteenvarastointiin,joset
käytälaitettajatkuvastiympärivuoden.
Käyttöönotto
Laitteensijoituspaikka:
• Äläsijoitalaitettalattialletaiaivanlämmönlähteen
(esim.patterin)viereen.Laitteentuottamakosteus
saattaavahingoittaalattiapintoja(6ja7)(ks.
turvallisuusohjeet).
• Höyrysuutintaeisaaohjatasuoraankohtihuonekas-
vejataiesineitä.Etäisyydenonoltavavähintään50cm
(10).
• Laitakalkinpoistopatruunaetukäteenvähintään
vuorokaudeksivedellätäytettyynastiaan.Rakeiden
pitääimeäitseensävettäsaavuttaakseentäydentoi-
mivuuden.
• Kalkinpoistopatruunatäytyyvaihtaanoin2–3
kuukaudenvälein.Patruunankestoikäriippuuveden
kovuudesta.
• Ennenkuintäytätvesisäiliön,luekäyttöohjeenkohta
«Vesisäiliöntäyttö»(12).
• Asetavesisäiliöalaosanpäälle(13).
• Laitapistokepistorasiaanjakytkelaitteeseenvirta
päälle/pois–kytkimestä(15).
• Noin10–15minuutinkuluttuasähkövirran
kytkemisestälaitetoimiitäydelläteholla.
• Varmista,etteiverkkojohtotakerrumihinkään(8).Älä
käytälaitetta,josverkkojohtoonviallinen(2).
Kalvot
Höyrysuutin(käännettä-
vissäerisuuntiin)
Höyrysäiliö
Vesisäiliö
Harja
Kalkinpoistopatruuna
Laitteenalaosa
Käyttöpainikkeet
Vesisäiliönkansi
Höyrystintila
IonicSilverStick
®
(valinnainen)
fi
131
Vedenpuhdistus (suositeltu lisävaruste)
IonicSilverStick
®
(ISS)käyttäähopeanantimikrobistavai-
kutusta ja varmistaa optimaalisen vedenpuhtauden vuo-
deksikaikilleAIR-O-SWISS-jaBONECO-ilmankostuttimille.
ISSvaikuttaahetijoutuessaankosketuksiinvedenkanssa
–myöslaitteenollessasammutettuna.ISSontarkoitettu
käytettäväksivainilmankostuttimissa.Kuvassa16ISS-
kyylaitteensisällä.Äläkoskehöyrystintilaan,kunlaiteon
toiminnassa.Katkaiseensinlaitteestavirta.
Älä käytä lisäaineita
ÄLÄKÄYTÄlisäaineita(esim.eteerisiäöljyjä,hajusteita,ve-
denpuhdistusaineita)!Pienetkinmäärätvoivatvahingoittaa
muoviataiaiheuttaarepeämiä.Laitteenvalmistusmateriaali
eikestävedenlisäaineita.Yksikinpisarariittäävahingoitta-
maanvesisäiliötä.Laiteonsilloinkäyttökelvoton.Laitteen
takuuraukeaa,joställaisialisäaineitakäytetään.
14
16
10
12
11
13
R
RENT DESIRED
15
fi
132
C) Esilämmityksen toiminta
KytkepainikkeellaCvedenesilämmitystoimimaan(sym-
boli Dnäkyy)taipoiskäytöstä.Lopputuloksenavesiesi-
lämmitetään80°C:een,ennenkuinsemeneeyrystin-
tilaan.Sumulähteehöyrystintilastamiellyttävän40°C:n
lämpöisenä.Tämänjohdostahuoneenlämpötilaei laske
jalisäksiseparantaamerkittävästivedenlaadunylläpitoa.
Alustassaolevanvedenlämmittämiseenmeneen.10–15
minuuttia.
D) Esilämmityksen merkkivalo
C) Merkkivalo «Vesisäiliö tyhjä» (punainen)
Koskavesisäiliöonläpinäkyvä,näetvedenmääränhelposti.
Laitemyöshälyttää,kunvesisäiliöontyhjä.Punainenmerk-
kivalo«Vesisäiliötyhjä»syttyy(symboliE).Lisätietojavarten
luekappale«Säiliöntäyttäminen».PunainenE-symbolivoi
jäädäpalamaanmuutamaksisekunniksisäiliöntäytyttyä,
kunnesalustatäyttyyvedellä.
A) Käynnistäminen ja toiminnan
pysäyttäminen
Kiertokytkimen kääntäminen myötäpäivään käynnistää
laitteenjasäätääsamallahöyrynulostulonheikostavoim-
akkaaksi.
B) Hygrostaatti (Ilmankosteuden säätely)
Ilmankosteusvoidaansäätäähalutulletasollekääntämällä
kiertokytkintämyötäpäivään.Suositeltavailmansuhteelli-
nenkosteuson40–60%.Kyseinentasosaadaanaikaan
kääntämälläkytkinlikimainpystyasentoon.Mittatarkkuus
on+/-5%.Yksikkökytkeytyypoisältä, kunkosteus
ylittää halutun asetuksen. Laite ei sammu, jos kytkin
käännetäänääriasentoonoikealle.Tämäkäynnistääjatku-
vantoiminnan.
Käyttö U600
A
C
B
D
E
fi
133
C) Ajastin
Käyttöaika voidaan asettaa painikkeella C. Voit säätää
sen välille 1 – 8 tuntia tai asettaa laitteen toimimaan
jatkuvasti (CO). Symboli G näyttää valitsemasi ajan
(1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/CO).Näyttöilmoittaasenhetki-
senarvon,sepäivittyyautomaattisestimuutamansekunnin
välein.
D) Höyryn syöttö (Höyryn määrän säätely)
PainapainikettaDuseitakertoja.Symboli Hnäyttää,mikä
kolmestavaihtoehdosta(pieni/keski/suuri)onvalittuna.
E) Esilämmityksen toiminta
KytkepainikkeellaEvedenesilämmitystoimimaan(sym-
boli Inäkyy)taipoiskäytöstä.Lopputuloksenavesiesiläm-
mitetään80°C:een,ennenkuinsemeneehöyrystintilaan.
Sumulähteeyrystintilastamiellyttävän40°C:nlämpöi-
senä.Tämänjohdostahuoneenlämpötilaeilaskejalisäksi
separantaamerkittävästivedenlaadunylläpitoa.Alustassa
olevanvedenlämmittämiseenmeneen.10–15minuuttia.
F) Automaattitila / Torkkutila
PainikkeellaFvoit aktivoida automatiikka- jatorkkutilan.
Kunpainatpainikettakerran,käytössä on automaattitila
(näytöllä symboli J), jolloin ilmankosteus pidetään opti-
maalisena huonelämpötilan mukaan. Säätely tapahtuu
höyryn määrän ja etukäteen asetetun arvon mukaan.
Painamallapainikettakaksikertaaasetetaantorkkutilatoi-
minto(näytölläsymboli K),ilmankosteudeksiasetetaan
50–65%;toiminta-aikasäätyyautomaattisesti6tunniksi,
lämmitysonkytkettynäjanäytönkirkkausautomaattisesti
himmenee. Lisäksimyöshöyrynmäärääsäädelläänsen
mukaan,mikäonetukäteenasetettuarvojakulloinenkin
todellinenarvo.
Hygrostaatti-jahöyryntulonasetuksiaeivoimuuttaakum-
massakaantilassa.PainikkeenBtaiDpainamisenjälkeen
yksikköeienääoleautomaatti-taitorkkutilassa.
A) Käynnistäminen, pyyttäminen ja
näytön himmennys
Painamalla A-painiketta kerran laite kytkeytyy päälle.
Painamlla painiketta kaksi kertaa kytkeytyy himmenny-
stoiminto päälle, jolloin näytön kikkaus automaattisesti
himmenee(näytölläsymboli N ).Joslaitteenasetuksia
muutetaan,näyttövälähtääkerran,ennenkuinsejälleen
himmenee.PainamallaA-painikettakolmekertaalaiteky-
tkeytyypoispäältä.Tälläpainikkeellakuitataanmyöspuh-
distuksenmerkkivalo(pitämälläpainettuna).
B) Hygrostaatti (Ilmankosteuden säätely)
Haluttu kosteustaso prosentteina voidaan asettaa paina-
mallapainikettaB.Suositeltavailmansuhteellinenkosteus
on40–60%.Mittatarkkuuson+/-5%.Yksikkökytkeytyy
poispäältä,kunkosteusylittäähalutunasetuksen.Valinnan
aikananäkyyhaluttuarvo(symboli DESIRED).Muutaman
sekunninkuluttuanäytössänäkyyautomaattisestinykyisen
kosteudenarvo(symboli CURRENT).
Käyttö U650 G) Ajastimen merkkivalo
H) Höyryn ulostulon merkkivalo
I) Esilämmityksen merkkivalo
J) Automaattitilan merkkivalo
K) Torkkutilan merkkivalo
L) Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo
Koskavesisäiliöonläpinäkyvä,näetvedenmääränhelposti.
Laitemyösnäyttää(L),milloinvettäonlisättävä.
Lisätietojavartenluekappale«Säiliöntäyttäminen».L-sym-
boli voi jäädä palamaan muutamaksi sekunniksi säiliön
täytyttyä,kunnesalustatäyttyyvedellä.
M) Puhdistusilmoitus
KunnäytölleilmestyysymboliM«CLEAN»,laiteolisipuh-
distettavavalmistajanohjeidenmukaisesti.Tämäsymboli
syttyykäytöstäriippuenainakahdenkäyttöviikonvälein.
SammutailmoituspainamallapainikettaAyhtäjaksoisesti
noin10–15sekuntia.
N) Näytön himmennyksen merkkivalo
Näytönhimmennyspoispäältä
Näytönhimmennyspäällä
LisätietojavartenkatsokohtaA
CURRENT
TIME
DESIRED
A
C
D
EF
M
L
H
G
I
K
B
J N
fi
134
Puhdistus ja huolto
Katkaiselaitteestavirta,ennenkuinirrotatve-
sisäiliön.Äläkoskehöyrystintilaa,kunlaiteon
toiminnassa.
• Katkaiselaitteestavirta(17)javedäpistokeirtipistora-
siasta(18),ennenkuinalatpuhdistaalaitetta.
• Puhdistavesisäiliöjahöyrystintilasäännöllisestikerran
viikossa.Käytävainvettä,äläkäytäpesuaineita(19).
• Poistakalkkihöyrystintilastasäännöllisestitavallisella
kalkinpoistoaineella(20).Huuhtelesäiliökalkinpoistoai-
neenjäljiltärunsaallavedellä.
• Höyrysuuttimenpoistaminen(21):kohdistahöyrysuut-
timessaolevanuolihöyrysuuttimenrenkaassaolevan
nuolenkanssakääntämällähöyrysuutintavasemmalle
taioikealle.Kunnuoletovatkohdakkain,vedähöyrysu-
utinylös.
20
18
R
RENT DESIRED
19
17
21
fi
135
Varo:
• Laitteenalaosaaneisaapäästävettä(22).
• Puhdistalaitteensisäosapehmeälläkankaalla.Missään
tapauksessaeisaakäyttääesim.bensiiniä,ikkunanpe-
suainettatailiuottimia(23).
• Käytäkalvonviikoittaiseenpuhdistukseenvainharjaa
(24).
• Vaihdavesisäiliönvesivähintäänkerranviikossa.
ACIDACID
23
22 24
fi
136
•Käännämuovikuppijapatruunaylösalaisinjaravista,
kunneskaikkirakeetovatpatruunassa(32).
•Poistamuovikuppijapinkkivaahtomuovinpalapatruu-
nasta(33)jasäilytänetulevaakäyttöävarten(rakeiden
täyttöpakkaussisältää3täyttöpussia)(34).
• Suljekansi(35).
• Laitakalkinpoistopatruunavähintäänvuorokaudeksi
veteenlikoamaan(38).Rakeisiinpitääimeytyävettä,
jottalaitetoimisitarkoitetullatavalla.
• Kierränytpatruunavesisäiliönkanteen(39).Sulje
säiliönkansihuolella!Asetavesisäiliöalustaan(40).
Vaihtoehto B: Vaihda koko patruuna
• Irrotavesisäiliöalaosastajapoistakansi(25)kiertä-
mälläsitä.
• Kalkinpoistopatruunaonsäiliönkannensisäpuolella.
Irrotapatruunakannestavastapäiväänkiertämällä(26).
Varo:ÄLÄhävitäsäiliönkantta!
• Vanhapatruunaonsekajätettä(36).
• Otauusipatruunapakkauksesta(37).
• Laitakalkinpoistopatruunavähintäänvuorokaudeksi
veteenlikoamaan(38).Rakeisiinpitääimeytyävettä,
jottalaitetoimisitarkoitetullatavalla.
• Kierränytpatruunavesisäiliönkanteen(39).Sulje
säiliönkansihuolella!Asetavesisäiliöalustaan(40).
Kalkinpoistopatruunan vaihto
Katkaiselaitteestavirta,ennenkuinirrotatvesi-
säiliön.Äläkoskehöyrystintilaalaitteenollessa
toiminnassa!
Patruunaonvaihdettava2–3kuukaudenvälein.Josvesi
onerittäinkovaa,voipatruunanvaihtoollatarpeenaikai-
semmin.Varmamerkkipatruunanloppuunkulumisestaon
valkoinen pöly laitteen läheisyydessä. Mikäli patruunan
vaihdostahuolimattalaitteenympärilleilmestyyvalkoista
pölyä,varmista,ettäsäiliönvesiontodellakinpelkkäävesi-
johtovettä.Mikälikäytetäänkalkinpoistolaitteenpisuoda-
tettuavettä,muodostuulaitteenympärillesuoloja.
Vaihtoehto A: Rakeiden vaihto
• Irrotavesisäiliöalaosastajapoistakansi(25)kiertä-
mälläsitä.
• Kalkinpoistopatruunaonsäiliönkannensisäpuolella.
Irrotasuodatinkannestavastapäiväänkiertämällä(26).
Varo:ÄLÄhävitäsäiliönkantta!
• Avaapatruuna(27).
• Laitapatruunansisältö(rakeet)sekajätteeseen(28).
Varo:lattiallevarisseetrakeetovaterittäinliukkaita!
•Asetamukanatulevapinkkivaahtomuovinpala
keskellepatruunaa.Äläpainasitäpohjaan,silläsen
jälkeensitäonvaikeairrottaa(29).
•Kaadarakeetyhdestätäyttöpussistarakeidentäyttöp-
akkauksenmukanatulleeseenmuovikuppiin(30).
•Asetatyhjäpatruuna,jonkakeskelläontulppa,muovi-
kupinpäälle(31).
25
26
27 28
fi
138
Laitteen varastointi
Mikälilaitettaeikäytetäpitkäänaikaan,puhdistasekuten
edelläonselostettu,annasenkuivuakunnollajasäilytäse
alkuperäispakkauksessaankuivassamuttaeiliiankuum-
assapaikassa.
Laitteen poistaminen käytöstä
Anna loppuunkäytettylaite kauppiaallesi, jotta
se voidaan hävittää asianmukaisesti. Huomaa
paikkakuntakohtaiset jätteenkäsittelymääräyk-
set.Tarkemmattiedotsaatesimerkiksiasuink-
untasiympäristövirastosta.
Takuu
Takuuehdotovatmaahantuojanilmoittamat.Käännyluotta-
muksellajälleenmyyjäsipuoleen,mikälilaitteessaonvikaa
tarkastalaadunvalvonnastammehuolimatta.Takuuntotea-
miseksionostotositeehdottomastiesitettävä.Vainammat-
tihenkilösaasuorittaakorjauksiasähkölaitteille.Epäasial-
lisestisuoritetutkorjauksetvoivatvaarantaamerkittävästi
käyttöturvallisuuttajajohtavattakuunraukeamiseen.
Tekniset tiedot
Verkkojännite 230–240V/50Hz
Ottoteho 40 / 125–140W*
Kostutusteho 400/550g/h*
Tarkoitettukäytettäväksitilassa,jokaon 60 m
2
/150m
3
Säiliöntilavuus 5.5 litraa
Mitat 280x240x355mm
Painotyhjänänoin 4.0kg
Melutasotoimintatilassa <25dB(A)
Lisävarusteet Kalkinpoistopatruuna
valinnainen:IonicSilverStick
®
(ISS)
*Kunkäyttöönkuuluuesilämmitys80°C
Ongelma Mahdollinen syy Toimi näin
Laiteeitoimi Pistokeeiolepistorasiassa Liitälaitesähköverkkoon
Säiliössäeiolevettä Täytäsäiliövedellä
(Merkkivalo«Vesisäiliötyhjä»palaa)
Laiteeituotahöyryä Ilmankosteudensäädinonasetettupienemmälle Asetailmankosteudensäädinsuuremmalle
kuin huoneilman kosteus
Huuhteluainejäämiä Puhdistalaitepuhtaallavedellä
Höyryämuodostuuliianvähän Vedenlämpötilaonliianalhainen Säädävedenlämpötilamaksimiin,10min
kuluttua laite toimii jälleenmoitteettomasti
Kalvossakalkkikerrostuma Puhdistakalvo
Valkoistapölyälaitteenympärillä Kalkinpoistopatruunaonkulunutloppuun Vaihdakalkinpoistopatruunatairakeet
Toimintahäiriöt
/