Black & Decker BCASK861D Ohjekirja

Brändi
Black & Decker
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
BCASK861D
Tyyppi
Ohjekirja
134
(Oversættelse af de oprindelige
instruktioner)
DANSK
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Garanti
Black & Decker er overbevist om den gode kvalitet af sine
produkter og giver forbrugerne en garanti på 24 måneder fra
købsdatoen. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovmæs-
sige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien er gyldig
inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Frihandelsområde.
Når du gør krav på garantien, skal kravet være i overens-
stemmelse med Black & Decker vilkår og betingelser, og du
skal indsende dokumentation for købet til sælgeren eller til en
autoriseret reparatør. Vilkår og betingelser for Black & Decker
2 års garanti og placeringen af dit nærmeste autoriserede
serviceværksted kan fås på internettet på www.2helpU.com,
eller ved at kontakte dit lokale Black & Decker kontor på den
adresse, der er angivet i denne vejledning.
Besøg venligst vores websted www.blackanddecker.co.uk
for at registrere dit nye Black & Decker produkt og modtage
opdateringer om nye produkter og specielle tilbud.
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käyttötarkoitus
Langaton BLACK+DECKER BCASK861D SEASONMAS-
TER
TM
4-in-1 -monityökalujärjestelmä on tarkoitettu puiden
karsimiseen ja kaatamiseen sekä pölkkyjen sahaamiseen ja
pensasaitojen, pensaiden ja pensaikkojen leikkaamiseen.
Tämä työkalu on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Alla olevien varoitusten ja ohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan louk-
kaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Ohjeissa käytetty käsite “sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyt-
töisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla varustettuja) ja akkukäyt-
töisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai
huonosti valaistussa ympäristössä.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai
pölyä.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn
tai kaasut.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä
muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin
pistorasioihin.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Voit
saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto
kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojalla (RCD)
suojattua virtalähdettä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Ole valpas, keskity työhön ja noudata tervettä järkeä
sähkötyökalun käytössä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai kannat
sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Sähkötyökalun pyörivään
osaan kiinni jäänyt avain voi johtaa loukkaantumiseen.
135
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
e. Älä kurkota. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan
tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit hallita
sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai
pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g. Jos työkalun voi liittää pölynimuriin, tarkista, että
liitos on tehty asianmukaisesti ja että laitteita
käytetään oikealla tavalla. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on
korjattava.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku laitteesta
ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai
siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella.
Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja
etteivät ne ole puristuksessa. Tarkista myös, ettei
työkalussa ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia,
jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sen
toimintaan. Jos havaitset vaurioita, korjauta
sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Kunnossa
pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi
hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtoteriä yms.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5. Akkutyökalun käyttö ja huolto
a. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla.
Laturi, joka on sopiva yhden tyyppiselle akulle, voi
aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen
tyyppisellä akulla.
b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Muun tyyppisen
akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c. Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten
paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa. Kennon
pinteiden oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai
tulipalon.
d. Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä
kosketa sitä. Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin,
huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu
lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskunut neste saattaa
aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
6. Huolto
a. Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja
ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
@
Varoitus! Lisäturvavaroitukset ketjusahoille.
u Ole huolellinen, ettei teräketju osu itseesi sahauksen
missään vaiheessa. Varmista ennen sahan käyn-
nistämistä, ettei teräketju kosketa mihinkään.
Jos tarkkaavaisuutesi pääsee herpaantumaan sahauksen
aikana, esimerkiksi vaatteesi tai jäsenesi voivat takertua
teräketjuun.
u Pidä ketjusahaa oikealla kädellä sen takakahvasta ja
vasemmalla sen etukahvasta. Vastakkainen ote sahasta
lisää onnettomuusriskiä. Älä koskaan käytä vastakkaista
otetta.
u Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartun-
tapinnoista, sillä teräketju voi osua piilossa oleviin
sähköjohtoihin. Teräketjun kosketus jännitteisen johtimen
kanssa voi tehdä työkalun paljaista metalliosista jännit-
teisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
u Käytä aina kuulonsuojaimia ja suojalaseja. Pään,
käsien ja jalkojen suojavarusteet ovat suositeltavia.
Kunnollinen suojavaatetus vähentää lentävien puun-
sälöjen ja teräketjun kosketusten aiheuttamia onnet-
tomuuksia.
u Älä käytä ketjusahaa puussa. Loukkaantumisriski on
erittäin suuri, jos kiipeät puuhun sahaamaan.
u Käytä suojaavia jalkineita ja seiso sahatessasi
tasaisella ja tukevalla alustalla. Sahaaminen liukkaalla
tai epävakaalla työskentelypaikalla, kuten tikapuilla, voi
johtaa tasapainon tai sahan hallinnan menetykseen.
136
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Ole varovainen katkaistessasi jännittyneenä olevaa
oksaa, sillä se saattaa ponnahtaa yllättävään suun-
taan. Kun puun jännitys laukeaa, ponnahtava oksa voi
osua käyttäjään ja/tai työkaluun ja aiheuttaa hallinnan
menetyksen.
u Ole hyvin varovainen sahatessasi pensaita tai vesak-
koa. Taipuisat oksat voivat tarttua teräketjuun ja iskeytyä
sahaajaan tai horjuttaa hänen tasapainoaan.
u Kanna ketjusahaa etukahvasta virta katkaistuna ja terä
suunnattuna itsestäsi poispäin. Aseta laipan suojus
paikalleen sahan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.
Käsittele sahaa huolellisesti, ettet vahingossa kosketa
pyörivää teräketjua.
u Noudata voitelua, ketjun kireyttä ja osien vaihtoa
koskevia ohjeita. Väärin kiristetty tai voitelematon ketju
voi katketa tai lisätä takapotkun mahdollisuutta.
u Pidä kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
Rasvaiset tai öljyiset kahvat ovat liukkaat, ja ote heltiää
niistä helposti.
u Käytä työkalua vain puumateriaalin katkaisuun.
Älä käytä sahaa muuhun kuin sille suunniteltuun
tarkoitukseen. Esimerkiksi: älä sahaa muovia, tiiltä tai
muuta materiaalia. Ketjusahan käyttö muuhun kuin sille
tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
Takaiskun syyt ja ehkäisytoimet
Takapotkun voi aiheuttaa laipan kärjen osuminen johonkin tai
terän jääminen puristuksiin.
Laipan kärjen osuminen kiinteään kohteeseen voi potkaista
pyörivän ketjun voimakkaasti päin sahaajaa. Teräketjun
puristuminen laipan yläpintaan voi myös aiheuttaa nopean ta-
kapotkun. Molemmat edellä kuvatuista tilanteista voivat johtaa
sahan hallinnan menetykseen ja loukkaantumiseen. Älä luota
pelkästään ketjusahan turvalaitteisiin. Ketjusahan käyttäjän
tulee itse huolehtia siitä, etteivät sahausolosuhteet aiheuta
vaaratilanteita.
Takapotku on seuraus sahan vääristä käyttötavoista tai
-olosuhteista ja sen voi välttää noudattamalla alla kuvattuja
varotoimia:
u Tartu sahaan lujalla otteella kummastakin kahvasta.
Kun kädet pitävät kiinni sahasta, asetu sellaiseen
asentoon, että voit vastustaa takapotkua. Sahaaja
pystyy hyvin vastustamaan takapotkun voimaa noudat-
tamalla esitettyjä varotoimia. Älä hellitä otettasi sahasta
kesken työn.
u Älä kurkota liikaa äläkä sahaa hartiatason yläpuolella.
Näin estät tahattomat kärkikosketukset ja pystyt paremmin
hallitsemaan sahaa yllättävissä tilanteissa.
u Käytä varaosina vain valmistajan suosittelemia laippo-
ja ja ketjuja. Sahaan sopimattomat laipat tai ketjut voivat
johtaa ketjurikkoihin ja/tai takapotkuihin.
u Noudata valmistajan antamia sahan teroitus- ja
huolto-ohjeita. Syvyysohjaimen madaltaminen voi lisätä
sahan alttiutta takapotkuihin.
u Terän osuminen puun lähellä olevaan metalliin,
betoniin tai muuhun kovaan materiaaliin voi aiheuttaa
takapotkun.
u Tylsä tai löysä ketju voi aiheuttaa takapotkun.
u Älä yritä asettaa aikaisempaan leikkaukseen, muutoin
vaarana on takaisku. Tee joka kerta uusi sahausviilto.
u Ensikertalaisten sahan käyttäjien on erittäin suositel-
tavaa pyytää käytännön ohjeita ketjusahan käytöstä
ja turvalaitteista kokeneelta sahaajalta. Sahan käyttöä
kannattaa opetella sahaamalla halkoja sahapukissa.
u Ketjusahan kuljetuksen aikana on suositeltavaa
irrottaa akku ja pitää saha asennossa, jossa teräketju
on taaksepäin.
u Pidä ketjusaha hyvässä kunnossa, kun se ei ole
käytössä. Jos ketjusaha on pitkiä aikoja käyttämättä,
irrota teräketju ja laippa ja säilytä ne öljyyn upotettu-
na. Säilytä ketjusahaa kuivassa, turvallisessa paikassa
poissa lasten ulottuvilta.
u Öljysäiliö kannattaa tyhjentää ennen varastointia.
u Varmista, että seisot tukevalla alustalla. Katso etukä-
teen turvallinen poistumisreitti kaatuvan puun tieltä.
u Ohjaa puun kaatumissuuntaa kiiloilla. Kiilojen avulla
voit myös estää ketjun ja laipan juuttumisen leikkaus-
uraan.
u Ketjusahan huoltaminen. Pidä teräketju terävänä
ja sopivan tiukalla. Huolehdi siitä, että ketjusaha ja
laippa ovat puhtaat ja hyvin öljytyt. Kahvojen tulee olla
kuivat, puhtaat ja rasvattomat.
u Varmista, että joku on lähellä (mutta turvallisen
etäisyyden päässä) onnettomuuden varalta.
u Jos sinun on jostakin syystä kosketettava teräketjua,
varmista, että ketjusahan akku on irrotettu.
u Ketjusahan melutaso voi ylittää 85 dB(A). Tämän
vuoksi on suositeltavaa käyttää asianmukaisia kuulonsuo-
jaimia.
u Terälevy voi kuumentua laitetta käsitellessä. Käsittele
varoen.
u Pidä jatkojohdot poissa leikkaavien osien tieltä.
@
Varoitus! Pensasleikkureiden lisäturvavaroit-
ukset.
u Älä pidä kehoa lähellä leikkurin terää.
Älä poista leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta
materiaalista kiinni terien liikkuessa. Varmista, että
virta on katkaistu, kun poistat kiinni juuttunutta mate-
riaalia. Hetken tarkkaamattomuus työkalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
137
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkurin terä on
pysäytetty. Aseta leikkurin suojus paikalleen pensa-
sleikkurin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.
Pensasleikkurin oikea käsittely pienentää leikkurin terien
aiheuttamien vammojen riskiä.
u Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartuntapin-
noista, sillä terä voi osua piilossa oleviin sähköjohtoi-
hin. Terien kosketus jännitteisen johtimen kanssa voi
tehdä myös työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja
aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
u Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se
on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuv-
astossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta
poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusva-
hinkoja.
u Älä kanna työkalua siten, että kätesi on etukahvassa,
kytkimellä tai liipaisinkytkimellä, ellei akku on irro-
tettu.
u Jos et ole ennen käyttänyt pensasleikkuria, pyydä
käytännön ohjeita kokeneelta käyttäjältä tämän käyt-
töoppaan ohjeiden lisäksi.
u Älä koskaan koske teriin työkalun ollessa käynnissä.
Älä jarruta terän pysähtymisliikettä.
u Älä laske työkalua alas, ennen kuin terät ovat
pysähtyneet kokonaan.
u Tarkista säännöllisesti, etteivät terät ole vahingoit-
tuneet tai kuluneet. Älä käytä työkalua, jos sen terät
ovat vioittuneet.
u Vältä kovia esineitä (esimerkiksi metallilankaa, kaitei-
ta) leikkauksen aikana. Jos osut tällaiseen esineeseen
vahingossa, katkaise työkalun virta heti ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu alkaa täristä epätavallisesti, katkaise
työkalun virta heti, irrota akku ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu pysähtyy, katkaise sen virta heti. Irrota
akku, ennen kuin yrität poistaa esteet.
u Aseta teränsuojus terien päälle käytön jälkeen. Säilytä
työkalua siten, ettei sen terä ole paljaana.
u Varmista, että kaikki suojukset ovat paikallaan
työkalua käytettäessä. Älä koskaan yritä käyttää
puutteellista työkalua tai työkalua, johon on tehty
luvattomia muutoksia.
u Älä koskaan anna lasten käyttää työkalua.
u Varo putoavia oksia, kun leikkaat pensasaidan yläreu-
noja.
u Pidä työkalusta aina kiinni molemmin käsin työkaluin
kahvoista.
u Pidä jatkojohdot poissa leikkaavien osien tieltä.
Muiden henkilöiden turvallisuus
u Tätä työkalua ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita
tai puutteellinen kokemus tai tuntemus (lapset mukaan
lukien), ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo tai ohjaa heitä työkalun käytössä.
u Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki lait-
teella.
Jäännösriskit
Myös muut kuin turvavaroituksissa mainitut riskit ovat mahdol-
lisia työkalua käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä muun
muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näitä ovat:
u Pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot.
u Osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot.
u Työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot.
Varmista, että pidät säännöllisesti taukoja työkalun pitkäai-
kaisen käytön aikana.
u Kuulon heikkeneminen.
u Työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu EN 60745 -standardin
testausmenetelmän mukaisesti, ja arvoa voi käyttää työkalu-
jen keskinäiseen vertailuun. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voi
käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen
tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta
työkalun käyttötavan mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua
tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä
direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaadi-
taan sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden
suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava
huomioon todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat.
Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös sii-
hen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä.
Työkalun tarrat
Työkaluun on merkitty päivämääräkoodi sekä seuraavat
varoitusmerkinnät:
138
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Varoitus! Käyttäjän on luettava käyttöohje
vahinkojen välttämiseksi.
Käytä kuulonsuojaimia ja suojalaseja.
Käytä suojakäsineitä
Käytä päähinettä
Irrota akku aina laitteesta ennen sen puhdis-
tusta tai huoltoa.
Varo sinkoilevia esineitä. Pidä sivulliset poissa
leikkausalueelta.
R
Älä käytä laitetta sateessa tai erittäin kosteissa
olosuhteissa.
Käytä liukuestejalkineita.
Varo putoavia esineitä.
Tappavan sähköiskun vaara. Pysy vähintään
10 metrin päässä yli kulkevista jännitejohdo-
ista.
Varmista jatkuva turvallinen toiminta tarkis-
tamalla ketjun kireys tässä käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla aina 10 käyttöminuutin jäl-
keen. Säädä ketjua takaisin 3 mm:n välykseen
tarpeen vaatiessa. Lisää ketjun voiteluöljyä 10
minuutin välein.
Ketjun pyörimissuunta
Varoitus! Älä pidä kättä lastujen poistoaukon
kohdalla.
Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu
ääniteho.
93
Akkuja ja laturia koskevat lisäturvaohjeet
Akut
u Älä koskaan yritä avata mistään syystä.
u Älä anna akun kastua.
u Älä säilytä akkuja tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40
°C:een.
u Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään 10 °C
ja enintään +40 °C.
u Lataa akku ainoastaan työkalun mukana toimitetulla
laturilla.
u Noudata akkuja hävittäessäsi kohdassa ”Ympäristönsuo-
jelu” annettuja ohjeita.
p
Älä koskaan yritä ladata viallisia akkuja.
Laturit
u Käytä BLACK+DECKER-laturia vain laitteen mukana
toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
u Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu
ladattavaksi.
u Vaihda vialliset johdot välittömästi ehjiin.
u Suojaa laturi vedeltä.
u Älä avaa laturia.
u Älä työnnä mitään laturin sisään.
$
Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
+
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
Sähköturvallisuus
#
Laturi on kaksoiseristetty, joten erillistä maadoi-
tusta ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Älä
yritä vaihtaa laturiin tavallista verkkovirran
pistoketta.
u Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen on
turvallisuussyistä jätettävä valmistajan tai valtuutetun
BLACK+DECKER-huollon tehtäväksi.
Yleiskuvaus
Tässä laitteessa on kaikki tai joitakin seuraavista ominaisu-
uksista.
1. Tehopää
2. Pääkahva
3. Työntöaisa
4. Virtakytkin
139
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
5. Lukituskytkin
6. Ketjusaha-lisäosa
7. Ketjusaha-lisäosan vapautuspainike
8. Takaiskusuoja
9. Takaiskusuojan vapautuspainike
10. Laippa
11. Teräketju
12. Laipan suojus
13. Pensasleikkurin lisäosa
14. Pensasleikkurin vapautuspainike
15. Pensasleikkurin terä
16. Suojus
17. Pidennystanko
18. Varren kahva
19. Pidennystangon vapautuspainike
20. Akku
Akun lataaminen (kuva A1)
BLACK+DECKER-laturit on tarkoitettu BLACK+DECKER-
akkujen lataamiseen.
u Yhdistä laturi (21) sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
siihen akun (20).
u Aseta akku (20) laturiin ja varmista, että se on hyvin
paikoillaan akun asennuspaikassa (kuva A1).
LED-merkkivalo (21a) vilkkuu käynnissä
olevan latauksen merkiksi.
Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo jää
palamaan pysyvästi. Akku on täysin ladattu
ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää
laturiin.
u Lataa tyhjennetyt akut mahdollisimman pian käytön
jälkeen, muutoin akun käyttöikä voi lyhentyä.
Vältä akkuvirran purkautumista kokonaan loppuun akun
käyttöiän maksimoimiseksi. Suosittelemme akkujen
lataamista jokaisen käyttökerran jälkeen.
Laturin vianmääritys (kuva A2)
Tämä laturi on tarkoitettu havaitsemaan joitakin akkuun tai
virtalähteeseen liittyviä ongelmia. Ongelmista ilmoittaa yksi eri
tahtiin vilkkuva LED-merkkivalo.
Viallinen akku
Laturi voi havaita heikkokuntoisen tai vaurioituneen akun.
LED-merkkivalo vilkkuu merkissä ilmoitetulla tavalla. Jos näet
tämän heikosta akun kunnosta ilmoittavan vilkkumisen, lopeta
akun lataus. Vie se huoltopalveluun tai kierrätyspisteeseen.
Kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käyn-
nistää automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin
lataus käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut oikean
lämpötilan.
Tämän jälkeen laturi kytkeytyy automaattisesti akun latausti-
laan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Merkkivalo vilkkuu merkissä ilmoitetulla tavalla.
Akun jättäminen laturiin
Akku voidaan jättää laturiin, kun merkkivalo palaa. Laturi pitää
akun käyttövalmiina ja ladattuna. Tässä laturissa on automaat-
tinen viritystila, joka tasaa tai tasapainottaa akun yksittäiset
kennot sen käyttämiseksi huipputeholla. Akut tulee virittää
viikoittain tai aina kun akun teho heikkenee. Voit käyttää
automaattista viritystilaa asettamalla akun laturiin ja jättämällä
sen paikoilleen vähintään 8 tunnin ajaksi.
Tärkeitä huomautuksia lataamiseen
u Käyttöikä ja teho voidaan maksimoida, jos akkua ladataan
ilman lämpötilassa 18 °C - 24 °C. Akkua EI SAA ladata
alle +4,5 °C tai yli +40 °C ilman lämpötilassa. Tämä on
tärkeää akun vakavien vaurioiden välttämiseksi.
u Laturi ja akku voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä
on normaalia, eikä ole osoitus ongelmasta. Jotta akku
jäähtyisi käytön jälkeen, vältä asettamasta laturia tai
akkua lämpimään ympäristöön, kuten metallikoteloon tai
eristämättömän perävaunun päälle.
u Jos akku ei lataudu oikein:
u Tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen lamppu
tai jokin muu laite.
u Tarkista valojen sammuttamisen yhteydessä virran
katkaisevaa valokytkintä liitetty pistorasiaan.
u Siirrä laturi ja akku paikkaan, jossa ympäristölämpötila
on noin 18 °C - 24 °C.
u Jos latausongelmat jatkuvat, vie työkalu akun ja laturin
ohella paikalliseen huoltopalveluun.
u Akku täytyy ladata uudelleen, kun se ei enää tuota riit-
tävää tehoa töissä, joka voitiin aikaisemmin tehdä helposti.
ÄLÄ JATKA TYÖKALUN KÄYTTÖÄ näissä olosuhteissa.
Noudata latausohjeita. Voit halutessasi myös ladata
osittain käytetyn akun milloin tahansa, ilman että siitä olisi
haittaa akulle.
u Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen,
hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai
muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa
laturin aukoista. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin
yrität puhdistaa sitä.
u Älä pakasta tai upota laturia veteen tai muihin nesteisiin.
Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva A3)
u Kiinnitä akku (20) asettamalla se työkalussa olevan kiin-
nityssyvennyksen kanssa samaan linjaan. Liu’uta akkua
kiinnityssyvennykseen, kunnes se lukittuu paikalleen.
u Irrota akku painamalla akun vapautuspainiketta (20a)
samalla kun vedät akkua irti liitännästä.
140
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Puhallin-lisäosan käyttäminen
Varoitus! Varmista ennen työkalun kokoamista, että sen virta
on katkaistu ja että akku on irrotettu.
Ketjusaha-lisäosan käyttäminen
Varoitus! Varmista ennen työkalun kokoamista, että sen virta
on katkaistu ja että akku on irrotettu.
Laipan ja sahaketjun asentaminen (kuvat A4, A5,
A6, A7, A8)
Varoitus! Terävä ketju. Käytä aina suojakäsineitä ketjua
käsitellessä. Ketju on terävä ja voi aiheuttaa haavan myös
liikkumattomana ollessaan.
Jos sahaketju (11) ja laippa (10) on pakattu erikseen
laatikkoon, ketju on kiinnitettävä laippaan ja molemmat on
kiinnitettävä työkalun runkoon.
u Aseta saha tukevalle ja tasaiselle pinnalle.
u Kierrä laipan säätämisen lukitusnuppia (23) vastapäivään
kuvan B1 mukaisesti ketjupyörän suojan (22)
irrottamiseksi.
u Käytä suojakäsineitä, tartu sahaketjuun (11) ja kääri se
laipan (10) ympärille varmistaen, että hampaat osoittavat
oikeaan suuntaan (ks. kuva A8)
u Varmista, että ketju on oikein paikoillaan syvennyksessä
koko laipan ympärillä.
u Aseta sahaketju ketjupyörän (24) ympärille kohdistamalla
samalla laipan kolon työkalun jalustassa olevaan pulttiin
(25) kuvan A5 mukaisesti.
u Kiristysnuppia tulee kiertää vastapäivään, kunnes
se pysähtyy. Ketjupyörän suojassa olevat nuolet ja
kiristysnupin tulee kohdistua ennen suojan asettamista
takaisin paikoilleen. Kun osat ovat paikoillaan, pitele
laippaa paikoillaan ja asenna ketjupyörän suojus (22).
u Varmista, että suojuksen työkaluttoman
kiristyskokoonpanon pultin reikä kohdistuu pääkotelon
pulttiin (25) kuvan A5 mukaisesti.
u Kierrä laipan säädön lukitusnuppia (23) myötäpäivään
kireälle, löysää sen jälkeen nuppia yhden kierroksen
verran niin, että sahaketju voidaan kiristää oikeaoppisesti.
Huomautus: Jos suojus ei sovi oikein paikoilleen, tarkista,
että työkaluttoman kiristimen kieleke laipassa kohdistuu
ketjupyörän sisällä olevaan syvennykseen.
u Pidä laipan säädön lukitusnuppia (23) paikoillaan ja
kierrä ketjun kiristysnuppia (26) vastapäivään kireyden
lisäämiseksi kuvan A6 mukaisesti. Varmista, että
sahaketju (11) on kireällä laipan (10) ympärillä.
Ketjun kireyden säätäminen (kuvat A7, A8)
u Tarkista sahaketjun (11) kireys sahan ollessa tasaisella
ja tukevalla alustalla. Kireys on oikea, kun ketjua voi
etusormella ja peukalolla kevyesti nostaa laipasta (10) irti
3 mm ja vapauttamisen jälkeen ketju napsahtaa takaisin
kuvan A7 mukaisesti.
Ketju ei saa riippua laipan alapuolella kuvan A8
mukaisesti.
u Sahaketjun kireys voidaan säätää löysäämällä laipan
säädön lukitusnuppia (23) yhden täyden kierroksen
verran ja noudattamalla ohjeita “Laipan ja sahaketjun
asentaminen”.
u Älä kiristä ketjua liian tiukalle, koska tällöin laippa ja ketju
kuluvat loppuun ennenaikaisesti.
u Kun oikea kireys on säädetty, kiristä laipan säädön
lukitusnuppi hyvin.
u Tarkista uuden ketjun kireys useaan kertaan (irrota ensin
akku) 2 ensimmäisen käyttötunnin aikana, koska uusi
ketju venyy hieman.
Sahaketjun vaihtaminen (kuva A9)
u Kierrä laipan säädön lukitusnuppia (23) vastapäivään
ketjun kireyden vapauttamiseksi.
u Irrota ketjupyörän suojus (22) osion “Laipan ja sahaketjun
asentaminen” mukaisesti.
u Nosta kulunut sahaketju (11) pois laipan (10) urasta.
u Aseta uusi ketju laipan syvennykseen varmistaen,
että sahan hampaat osoittavat oikeaan suuntaan
kohdistamalla ketjussa olevan nuolen ketjupyörän
suojuksessa (22) olevaan kuvaan kuvan A9 mukaisesti.
u Noudata osion “Laipan ja sahaketjun asentaminen”
ohjeita.
u Uusia ketjuja ja laippoja on saatavilla paikallisesta
BLACK+DECKER-huoltoliikkeestä.
Sahan kuljettaminen (kuva A10)
u Irrota aina akku työkalusta ja peitä laippa (10)
laipan suojuksella (12) kuvan A10 mukaisesti sahan
kuljettamiseksi.
Ketjusahan lisäosien asentaminen ja irrottaminen.
(kuva A11)
u Asenna lisäosa tai pidennystanko perustaan (1), kohdista
lisäosan/tangon pohja tehopäällä kuvan A11 mukaisesti.
u Paina lisäosa tai pidennystanko hyvin perustaan, kunnes
se napsahtaa paikoilleen ja kuulet napsahduksen.
Huomautus: Lisäosat asennetaan pidennystankoon samalla
tavalla kuin perustaan.
Huomautus: Perustilassa suojuksen (8) on oltava
pystyasennossa. Paina suojuksen lukituspainiketta (9) ja
nosta suojus paikoilleen kuvan A12 mukaisesti.
Tankotilassa takaiskusuojan (8) on oltava säilytysasennossa.
Paina takaiskusuojan vapautuspainiketta (9) ja laske suojus
paikoilleen kuvan A12 mukaisesti.
u Varmista, että lisäosa on kiinnitetty hyvin perustaan
tai pidennystankoon vetämällä sitä kevyesti poispäin.
Lisäosan tai pidennystangon on jäätävä paikoilleen.
141
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Lisäosa tai pidennystanko voidaan irrottaa
painamalla lisäosan tai pidennystangon sivulla olevaa
vapautuspainiketta (7) tai (19) ja vetämällä lisäosaa tai
pidennystankoa perustasta tai pidennystangosta poispäin.
Huomautus: Käytä ainoastaan lisäosia, jotka on suunniteltu
ja jotka ovat yhteensopivia tehopäähän.
Oikeaoppinen käden asento (kuvat A13, A14)
Perustila: Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä työntöaisassa (3) ja toisen käden pitämistä
pääkahvassa (2).
Tankotila: Yksi käsi on pidettävä pääkahvassa (2) ja toinen
käsi tangon kädensijassa (18).
Käynnistäminen (kuva A13)
u Paina lukituskytkin ( 5 ) alas. Purista työntöaisaa (3) ja sen
jälkeen virtakytkintä (2). Voit vapauttaa lukituskytkimen,
kun laite on käynnissä. Mitä enemmän virtakytkintä
painetaan, sitä suurempi perustan nopeus.
u Pidä laite käynnissä painamalla edelleen sekä työntöaisaa
että virtakytkintä. Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin
ja työntöaisa.
Pidennetty/tankotila
u Paina lukituskytkin (5) alas. Purista tangon kädensijaa
(18) ja sen jälkeen virtakytkintä (2).
u Voit vapauttaa lukituskytkimen, kun laite on käynnissä.
Mitä enemmän virtakytkintä painetaan, sitä suurempi
perustan nopeus.
u Pidä laite käynnissä painamalla edelleen virtakytkintä.
Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin.
Huomautus: Jos leikkauksen aikana käytetään liiallista
voimaa, saha sammuu. Saha voidaan käynnistää uudelleen
vapauttamalla virtakytkin (1) ennen kuin saha käynnistyy
uudelleen.
Aloita leikkaaminen uudelleen käyttäen pienempää voimaa.
Anna sahan leikata omalla tahdilla.
Leikkaaminen/karsiminen perustilassa - Yleiset
leikkaustekniikat (kuvat A15, A16, A17, A18, A19,
A20)
Kaataminen
Puiden kaataminen. Varmista riittävä akkuvirta tarkistamalla,
että akku on ladattu täyteen ennen puun kaatamista. Puita ei
saa kaataa voimakkaassa tuulessa.
u Pakoreitti on suunniteltava ja vapautettava tarpeen
mukaan ennen leikkaamisen aloittamista. Pakoreitin
tulee käsittää odotetun kaatumislinjan takana oleva ja
diagonaalinen alue, katso kuva A15.
u Huomioi puun luonnollinen kaltevuus, suurimpien oksien
sijainti ja tuulen suunta ennen kaatamisen aloittamista
puun kaatumissuunnan arvioimiseksi. Pidä kiiloja (puiset,
muoviset tai alumiiniset) ja raskasta nuijaa saatavilla.
Poista epäpuhtaudet, kivet, irtonainen kuori, naulat, niitit ja
johdot puun osasta, johon leikkaus suoritetaan.
u Lovettu alaleikkaus - Leikkaa lovi, joka on 1/3 puun
halkaisijasta, kohtisuoraan kaatumissuuntaan. Leikkaa
ensin alempi lovettu leikkaus vaakasuunnassa. Tämä
estää sahanterän tai laipan kiinnijuuttumisen toista
lovettua leikkausta suorittaessa (ks. kuva A16).
u Takaleikkaus kaatoa varten - Leikkaa takaleikkaus
puun kaatamiseksi vähintään 51 mm vaakasuuntaisen
leikkauksen yläpuolelle. Varmista, että kaatamisen
takaleikkaus suoritetaan samansuuntaisesti
vaakasuuntaiseen lovettuun leikkaukseen nähden.
Leikkaa kaatava takaleikkaus niin, että puuta jää riittävästi
”saranaksi”. Saranaksi jäänyt puuosa estää puun
kääntymisen ja kaatumisen väärään suuntaan. Älä leikkaa
saranan läpi, katso kuva A16.
u Kun kaatava leikkaus lähestyy saranaa, puu alkaa kaatua.
Jos puu voi kaatua johonkin muuhun kuin suunniteltuun
suuntaan tai se voi heilua taaksepäin ja aiheuttaa sahan
ketjun kiinnijuuttumisen, lopeta leikkaus ennen kaatavan
leikkauksen loppuun suorittamista ja avaa leikkaus
kiilojen avulla puun kaatamiseksi haluttuun suuntaan. Kun
puu alkaa kaatua, poista ketjusaha leikkauskohdasta,
sammuta moottori, aseta ketjusaha maahan ja peräänny
sen jälkeen suunniteltua pakoreittiä pitkin. Varo yläpuolelta
mahdollisesti tippuvia oksia ja säilytä hyvä jalansija.
Karsiminen
Kaadetun puun oksien karsiminen. Jätä karsimisen ajaksi
tukkiin suuret alaoksat kannattelemaan sitä irti maasta. Karsi
pienet oksat yhdellä leikkauksella. Jännittyneenä olevat oksat
tulee katkaista alhaalta ylöspäin, jotta ketjusaha ei juutu
oksaan kuvan A17 mukaisesti. Karsi oksat vastakkaiselta
puolelta niin, että puun runko on sinun ja sahan välissä. Älä
koskaan sahatessasi pidä sahaa jalkojesi välissä tai asetu
oksan ympärille hajareisin.
Sahapukilla leikkaaminen Varoitus! Käyttäjien kannattaa
harjoitella leikkaamista ensin sahapukilla.
Kaadetun puun leikkaaminen tai sahaaminen pölkyiksi.
Sahaustapa määräytyy tukin tuennan perusteella. Käytä
sahapukkia aina, kun mahdollista (ks. kuva A18).
u Aloita leikkaaminen aina ketjun käydessä täydellä
nopeudella.
u Aseta ketjusahan alapiikki alustavan leikkauksen taakse
kuvan a19 mukaisesti.
u Käynnistä ketjusaha, kierrä ketjua ja laippaa alaspäin
puussa käyttäen piikkiä saranana.
u Kun ketjusaha on 45 asteen kulmassa, tasaa ketjusaha
uudelleen ja toista vaiheet, kunnes leikkaus on suoritettu
kokonaan.
u Kun puuta tuetaan sen koko pituudelta, suorita leikkaus
yläosasta (yläpukki) välttäen kuitenkin maan leikkaamista,
muutoin saha tylsyy nopeasti.
142
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Kuva A20 - Yhdeltä puolelta tuettuna.
Leikkaa ensin 1/3 halkaisijasta alapuolelta (alapukki). Leikkaa
sitten lopullisesti yläpuolelta ensimmäiseen leikkaukseen
saakka.
u Kuva a21 - Molemmilta puolilta tuettuna.
Leikkaa ensin 1/3 yläpukin yläosasta alaspäin. Leikkaa sitten
lopullisesti alapuolelta alempi 2/3 ensimmäiseen leikkaukseen
saakka.
u Jos alusta on kalteva, seiso aina rungon ylärinteessä.
Lopullista leikkausta suorittaessa täydellinen hallinta
voidaan säilyttää vähentämällä leikkauspainetta
leikkauksen pään lähellä vapauttamalla otetta ketjusahan
kahvoista. Älä anna ketjun koskettaa maahan. Kun
leikkaus on suoritettu, odota, että sahan ketju pysähtyy
ennen ketjusahan siirtämistä. Sammuta aina moottori
ennen siirtymistä leikkausta toiseen.
Leikkaaminen ja karsiminen pidennetyssä/tanko-
tilassa
Varoitus! Älä koskaan seiso suoraan leikattavan oksan alla.
Pysyttele poissa putoavien oksien alta.
u Älä koskaan seiso tikapuilla (kuva A22) tai muilla
epävakailla telineillä varrellista sahaa käyttäessä. Vältä
aina asentoja, joissa voit menettää tasapainon ja jotka
voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.
u Pidä muut henkilöt vähintään 15 m etäisyydellä
työalueesta. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen (kuva A23).
u Kuolemanvaarallisen sähköiskun vaara. Ei saa käyttää 15
m etäisyydellä yläpuolella olevista sähkölinjoista. Tarkista
aina ympärillä oleva alue piilossa olevien sähkölinjojen
(kuva A24) varalta.
u Älä vie varrellisen sahan kytkinkahvaa olkapään
yläpuolelle.
Käyttöasento (kuva A25)
Käytä aina seuraavia:
A. Suojakypärä.
B. Suojalasit.
C. Suojakäsineet.
D. Hihna.
E. Ketjusahan housut.
F. Teräksellä vahvistetut jalkineet.
Varoitus! Puiden karsiminen:
u Varo takaiskua, sillä se voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemanvaaraan. Katso
varotoimenpiteet osiosta “TAKAISKU”.
u Älä kurkottele. Varmista hyvä jalansija. Pidä jalat erillään.
Jaa paino tasaisesti molemmille jaloille.
u Pitele varrellista sahaa molemmilla käsillä kuvan A25
mukaisesti. Pidä lujasti kiinni. Peukalon ja sormien on
oltava varrellisen sahan kahvan ja tangon ympärillä.
u Älä koskaan käytä laitetta puussa, epämiellyttävässä
asennossa, tikapuilla tai muilla epävakailla alustoilla.
Varrellisen sahan hallinnanmenetys voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
Puun leikkaaminen (kuva A26)
u Varmista ennen leikkaamista, että varrellinen saha käy
täydellä nopeudella. Aloita leikkaaminen asettamalla
liikkuva ketju oksaa vasten. Pidä varrellisesta
sahasta kiinni tukevasti molemmin käsin, jotta se ei
pääse ponnahtelemaan tai liukumaan (liikkumaan
sivusuunnassa).
u Leikkaa ensin 150 mm päässä puunrungosta oksan
alapuolelta. Käytä tähän sahaukseen laipan yläpintaa.
Ohjaa varrellista sahaa kevyellä paineella ja leikkaa
1/3 oksan halkaisijasta. Leikkaa lopullisesti yläpuolelta
kuvan A26 mukaisesti. Älä kohdista varrelliseen sahaan
voimaa. Muutoin moottori ylikuumenee ja se voi palaa.
Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin
ja turvallisemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on
tarkoitettu.
Huomautus: Jos yrität leikata paksuja oksia alapuolelta,
oksa painuu ja aiheuttaa sahaketjun kiinnijuuttumisen
leikkauskohtaan. Jos yrität leikata paksuja oksia yläpuolelta
tekemättä matalaa alaleikkausta, oksa hajoaa ja siitä irtoaa
kuorta.
u Poista varrellinen saha katkaisukohdasta moottorin
käydessä täydellä nopeudella. Sammuta varrellinen
saha vapauttamalla virtakytkin. Varmista, että ketju on
pysähtynyt ennen varrellisen sahan asettamista maahan.
Ketju ja laippa
Joidenkin käyttötuntien jälkeen ketjupyörän suojus on
irrotettava, laippa ja ketju on puhdistettava huolellisesti
pehmeällä harjalla. Varmista, että laipan voitelureikä on
puhdas. Tylsiä ketjuja vaihtaessa terävään ketjuun on
hyvä harjoitella laipan kääntämistä alhaalta ylöspäin.
Sahaketjun teroittaminen
Huomautus: Leikkuuterät tylsyvät heti, jos ne osuvat
maahan tai naulaan sahattaessa. Ketjusahan suorituskyvyn
maksimoimiseksi teräketjun hampaat on pidettävä terävinä.
Noudata seuraavia ohjeita sahaketjun teroittamiseksi:
u Käytä 4,5 mm:n viilaa ja viilan pidikettä tai viilausohjainta
ketjun teroittamiseksi. Täten varmistat, että teroituskulma
on virheetön.
u Aseta viilan pidike tasaisesti ylälevyyn ja leikkurin
syvyysmittariin.
u Kuva A27 - Säilytä ylälevyn (11a) viilauskulmassa 30°
viilanohjaimessa samansuuntaisesti ketjuun nähden (viila
60° kulmassa ketjusta sivulta katsottuna).
u Teroita leikkurit ensin ketjun toisella puolella. Viilaa kunkin
leikkurin sisäpuolelta ulkopuolelle.
143
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käännä saha sen jälkeen toisinpäin ja toista toimenpide
ketjun toisella puolella olevien leikkaimien kohdalla.
Huomautus: Viilaa hampaiden yläosat (ketjun liitoksen osa
leikkurin edessä) tasaisella viilalla niin, että ne ovat noin 0,635
mm leikkaimien kärkien alla kuvan A28 mukaisesti.
u Kuva A29 - Varmista, että kaikki leikkaimet ovat
samanpituisia.
u Jos ylälevyjen tai sivulevyjen kromipinnassa on vaurioita,
viilaa, kunnes ne on poistettu.
Huomautus: Viilauksen jälkeen leikkain on terävä, noudata
erityistä varovaisuutta.
Huomautus: Jokaisella ketjun teroituskerralla ketjun
takaiskuominaisuudet heikentyvät, erityistä varovaisuutta
on täten noudatettava. Ketju on suositeltavaa teroittaa
korkeintaan neljä kertaa.
Pensasleikkurin lisäosan käyttäminen
Varoitus! Varmista ennen työkalun kokoamista, että sen virta
on katkaistu ja että akku on irrotettu.
Pensasleikkurin lisäosien asentaminen ja irrottami-
nen. (kuva B1)
u Asenna lisäosa tai pidennystanko perustaan (1), kohdista
lisäosan/tangon pohja tehopäällä kuvan B1 mukaisesti.
u Paina lisäosa tai pidennystanko hyvin perustaan, kunnes
se napsahtaa paikoilleen ja kuulet napsahduksen.
Huomautus: Lisäosat asennetaan pidennystankoon samalla
tavalla kuin perustaan.
u Varmista, että lisäosa on kiinnitetty hyvin perustaan
tai pidennystankoon vetämällä sitä kevyesti poispäin.
Lisäosan tai pidennystangon on jäätävä paikoilleen.
u Lisäosa tai pidennystanko voidaan irrottaa
painamalla lisäosan tai pidennystangon sivulla olevaa
vapautuspainiketta (14) tai (19) ja vetämällä lisäosaa tai
pidennystankoa perustasta tai pidennystangosta poispäin.
Huomautus: Käytä ainoastaan lisäosia, jotka on suunniteltu
ja jotka ovat yhteensopivia tehopäähän.
Oikeaoppinen käden asento (kuvat B2, B3)
Perustilassa käsien oikea asento tarkoittaa vasemman
käden pitämistä työntöaisassa (3) ja oikean käden pitämistä
pääkahvassa (2).
Tankotilassa oikea käsi on pidettävä pääkahvassa (2) ja vasen
käsi tangon kädensijassa (18).
Käynnistäminen
u Paina lukituskytkin ( 5 ) alas. Purista työntöaisaa (3) ja sen
jälkeen virtakytkintä (2). Voit vapauttaa lukituskytkimen,
kun laite on käynnissä. Mitä enemmän virtakytkintä
painetaan, sitä suurempi perustan nopeus.
u Pidä laite käynnissä painamalla edelleen sekä työntöaisaa
että virtakytkintä. Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin
ja työntöaisa.
Pidennetty/tankotila
u Paina lukituskytkin (5) alas. Purista tangon kädensijaa
(18) ja sen jälkeen virtakytkintä (2).
u Voit vapauttaa lukituskytkimen, kun laite on käynnissä.
Mitä enemmän virtakytkintä painetaan, sitä suurempi
perustan nopeus.
u Pidä laite käynnissä painamalla edelleen virtakytkintä.
Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin.
Leikkausohjeet (kuvat B2, B3, B4, B5, B6)
Huomaa: pidä kädet poissa terien ulottuvilta. Terä voi pyöriä
vapaasti sammuttamisen jälkeen.
Käyttöasennot (kuvat B2, B3)
Seiso tukevasti ja tasapainossa, älä kurkottele. Käytä
suojalaseja ja luisumattomia jalkineita leikkaamisen aikana.
Pitele laitetta hyvin molemmilla käsillä ja käynnistä se. Pidä
trimmeriä aina kuvien B2 ja B3 mukaisesti pitäen yhtä kättä
pääkahvassa (3) ja toista kättä työntöaisassa (4) tai tangon
kädensijassa (18). Älä koskaan pitele laitetta suojuksesta (16)
tai pensasleikkurin terästä (15).
Uuden kasvun leikkaaminen (kuva B4)
Tehokkain tapa leikata on laaja pyyhkäisyliike, jolloin terän
hampaat syötetään oksien läpi. Paras leikkaustulos saavute-
taan kallistamalla terää kevyesti alaspäin liikkeen suuntaan.
Reunojen tasoitus (kuva B5)
Erittäin tasaisten pensaiden leikkaamiseksi yhtä lankakappa-
letta voidaan venyttää pensaan pituussuunnassa ohjaimena.
Pensaiden sivujen leikkaus (kuva B6)
Suuntaa leikkuri kuvan mukaisesti, aloita alaosasta ja etene
ylöspäin.
Huomautus: Leikkuuterät on valmistettu korkealuokkaisesta
karkaistusta teräksestä. Niiden teroitus ei ole tarpeen
normaalissa käytössä. Jos kuitenkin osut terällä vahingossa
aitaan, kivimateriaaleihin, lasiin tai muihin koviin kohteisiin
kuvan B7 mukaisesti, terään voi tulla särö.
Särön korjaaminen ei ole tarpeen, ellei se vaikuta terän
liikkeeseen. Jos se vaikuttaa liikkeeseen, irrota akku ja poista
särö hienohampaisella viilalla tai teroituskivellä. Jos leikkuri
putoaa, tarkista se huolellisesti vaurioiden varalta. Jos terä
on taipunut, kotelo haljennut, kahvat vaurioituneet tai jos
jokin muu ongelma vaikuttaa leikkurin toimintaan, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun BLACK+DECKER-huoltopalveluun
laitteen korjaamiseksi ennen sen uudelleen käyttöä.
Lannoitteet ja muut puutarhakemikaalit sisältävät aineita, jotka
nopeuttavat metallien korroosiota. Laitetta ei saa säilyttää
lannoitteiden tai kemikaalien päällä tai niiden lähellä.
Käytä laitteen puhdistamiseen vain mietoa pesuainetta ja
kosteaa kangasta ja varmista, että akku on irrotettu.
144
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Älä koskaan päästä nestettä valumaan laitteen sisään
äläkä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Estä terien
ruostuminen levittämällä mietoa koneöljyä puhdistamisen
jälkeen.
kotelosta.
u Kohdista kelan suojakorkin kielekkeet kotelon koloihin
(kuva D13).
u Paina suojakorkki koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni
paikalleen.
Vianetsintä
Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen
ratkaisu
Laite ei
käynnisty.
Akkua ei ole asennettu oikein.
Akku ei ole latautunut.
Sisäosat ovat liian kuumia.
Lisäosaa tai pidennystankoa
ei ole kiinnitetty perustaan.
Tarkista akun asennus
Tarkista akun
latausvaatimukset.
Anna laitteen jäähtyä.
Varmista, että lisäosa
on hyvin paikoillaan ja
lukittuna paikoilleen
pidennystankoon.
Varmista, että
pidennystanko on hyvin
paikoillaan ja lukittuna
paikoilleen perustaan.
Akku ei
lataudu.
Akkua ei ole asetettu laturiin.
Laturia ei ole kytketty
pistorasiaan.
Ympäristölämpötila on liian
korkea tai liian alhainen.
Työnnä akku laturiin,
kunnes LED-merkkivalo
syttyy.
Kytke laturi pistorasiaan.
Katso lisätietoa osiosta
“Tärkeitä huomautuksia
lataamiseen”.
Siirrä laturi ja akku
ympäristöön, jonka
lämpötila on yli 4,5 °C ja
alle +40,5 °C.
Laite sammuu
äkkinäisesti.
Akun maksimilämpötila on
saavutettu.
Ei virtaa. (Akun maksimaalista
käyttöikää varten akku
sammuu tarkoituksella
äkkinäisesti virran loppuessa).
Anna akun jäähtyä.
Aseta laturiin ja anna
latautua.
Lisävarusteet
Muita lisäosia on saatavilla työkalujen muuttamiseksi
Strimmer
®
-laitteeksi tai puhaltimeksi.
BCASST91B – Strimmer®
BCASBL71B – Puhallin.
Ota yhteyttä paikalliseen BLACK+DECKER-huoltopalveluun
tai vieraile osoitteessa www.blackanddecker.co.uk. lisätietoa
varten.
Huolto
BLACK+DECKER -laitteesi on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkään mahdollisimman vähällä huollolla.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
ongelmattoman toiminnan.
u Puhdista laite säännöllisesti kostealla rievulla. Älä käytä
hankaavia tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita. Älä päästä
laitteen sisään nestettä äläkä upota sitä nesteeseen edes
osittain.
Ympäristönsuojelu
Toimita tämä laite erilliskeräykseen. Tällä symbolilla
merkittyjä tuotteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteissa ja akuissa on materiaaleja, jotka voidaan ottaa
talteen tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.
Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien
mukaan.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.2helpU.com
Tekniset tiedot
BCASK861D
BCAS81B - Pensasleikkuri
Syöttöjännite V
AC
18
Kuormittamaton
nopeus
CSPM 3575
BCASCS61B - Ketjusaha
Syöttöjännite V
AC
18
Kuormittamaton
nopeus
m/s
kierr./
min
Ketjun nopeus = 3,8 Ketjupyörä = 2000
Akku 90617054
Jännite V
DC
18
Teho Ah 2
Tyyppi Li-Ion
Laturi 90634971
Tulojännite V
AC
230
Virta A 1
Arvioitu latausaika min 120
Äänenpainetaso, määritetty EN 60745-standardin mukaan:
Ketjusahan äänenpaine (L
pA
) 83 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
Ketjusahan ääniteho (L
WA
) 94 dB(A), epävarmuus (K) 1,9 dB(A)
Varrellisen leikkurin äänenpaine (L
pA
) 82,5 dB(A), epävarmuus (K) 4 dB(A)
Varrellisen leikkurin ääniteho (L
WA
) 92,9 dB(A), epävarmuus (K) 2,5 dB(A)
Pensasleikkurin äänenpaine (L
pA
) 84,5 dB(A), epävarmuus (K) 1,4 dB(A)
Pensasleikkurin ääniteho (L
WA
) 94,5 dB(A), epävarmuus (K) 0,8 dB(A)
145
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Äänenpainetaso, määritetty EN 60745-standardin mukaan:
Varrellisen pensasleikkurin äänenpaine (L
pA
) 83,3 dB(A), epävarmuus (K) 4
dB(A)
Varrellisen pensasleikkurin ääniteho (L
WA
) 99,1 dB(A), epävarmuus (K) 1,5
dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma) standardin EN 60745 mukaisesti:
Ketjusaha (a
h,SG
) 2,3 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
Varrellinen leikkuri (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
Pensasleikkuri (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
Varrellinen pensasleikkuri (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
%
BCASK861D SEASONMASTER
TM
Langaton 4-in-1-monityökalujärjestelmä Black & Decker ilmoit-
taa, että Tekniset tiedot -kohdassa kuvatut tuotteet täyttävät
seuraavien direktiivien vaatimukset:
2006/42/EY,
ketjusaha: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-
13:2009+A1:2010,
Varrellinen leikkuri: EN 60745-1:2009+A11:2010;
EN ISO 11680-1:2011,
pensasleikkuri: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-
15:2009+A1:2010,
varrellinen pensasleikkuri: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN
ISO 10517:2009+A1:2013,
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2014/30/EU ja
2011/65/EU vaatimukset.
Pensasleikkuri ja varrellinen pensasleikkuri, liite V Mitattu
äänitehotaso (LwA) 99 dB(A)
Epävarmuus (K) 1,5 dB(A)
Taattu ääniteho (LwA) 101 dB(A)
Ketjusaha, varrellinen leikkuri, Liite V Mitattu äänitehotaso
(LwA) 94 dB(A)
Epävarmuus (K) 1,9 dB(A)
Taattu ääniteho (LwA) 96 dB(A)
Lisätietoja saa ottamalla yhteyden Black & Deckeriin seuraa-
vassa osoitteessa. Tiedot ovat myös käyttöohjeen takakan-
nessa.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta tehden
tämän ilmoituksen Black & Deckerin puolesta.
R. Laverick
Teknisen osaston johtaja
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
14.12.2017
Takuu
Black & Decker on vakuuttunut tuotteidensa korkeasta
laadusta ja tarjoaa kuluttajille 24 kuukauden takuun, joka
astuu voimaan ostopäivänä. Takuu on lisäys kuluttajan lail-
lisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että vaade täyttää Black
& Deckerin ehdot ja että ostaja toimittaa ostotositteen jälleen-
myyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle. Black & Deckerin
kahden vuoden takuun ehdot ja lähimmän valtuutetun korjaus-
palvelun yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.2helpU.
com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Black & Deckerin
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa ilmoitettuihin osoitteisiin.
Käy verkkosivuillamme osoitteessa www.blackanddecker.
 ja rekisteröi uusi Black & Decker -tuotteesi saadaksesi
tietoa uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.
/