Black & Decker BCASH81B Ohjekirja

Brändi
Black & Decker
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
BCASH81B
Tyyppi
Ohjekirja
75
(Oversættelse af de oprindelige
instruktioner)
DANSK
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
74
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
DANSK
Batteriet kan
ikke oplades.
Batteripakken er ikke sat i
opladeren.
Opladeren er ikke tilsluttet.
Omgivende lufttemperatur
for varm eller for kold
Indsæt batteripakken i
opladeren, indtil LED lyser.
Slut opladeren til en
fungerende stikkontakt. Se
”Vigtige bemærkninger om
opladning” for ere detaljer.
Flyt opladeren og
batteripakken til en
omgivende lufttemperatur på
over 40 grader F (4,5°C) eller
under 105 grader F (+40,5°C)
Enheden
slukker brat.
Batteripakken har nået
sin maksimale termiske
grænse.
Ude af opladning. (For at
maksimere batteripakkens
levetid er den designet
til brat at slukke, når
opladningen er opbrugt.)
Lad batteripakken køle ned.
Anbring den på opladeren og
lad den lade op.
Vedligeholdelse
Dit BLACK+DECKER-udstyr er beregnet til brug gennem
lang tid med et minimum af vedligeholdelse. Vedvarende
tilfredstillende funktion er afhængig af, om værktøjet plejes
korrekt og rengøres regelmæssigt.
u Rens med jævne mellemrum værktøjet med en fugtig klud.
Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler.
Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet, og nedsænk
aldrig nogen del af værktøjet i væske.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Produkter og batterier mærket
med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med
normalt husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der
kan genvindes eller genbruges og således reducere
efterspørgslen efter råvarer.
Genbrug venligst elektriske produkter og batterier i henhold til
lokale bestemmelser.
Yderligere informationer ndes på www.2helpU.com
Tekniske data
BCASH81B (H1)
Indgangsspænding V
DC
18
Tomgangshastighed /min 0-1900
Batteri 90617054
Spænding V
DC
18
Kapacitet Ah 2
Type Li-Ion
Oplader 90634971
Indgangsspænding V
AC
230
Udgangsstrøm A 1
Ladetid ca min 120
Lydtrykniveau i henhold til EN 60745:
Lydtryk for hækkeklipper (L
pA
) 84,5 dB(A), usikkerhed (K) 1,4 dB(A)
lydeffekt for hækkeklipper (L
WA
) 94,5 dB(A), usikkerhed (K) 0,8 dB(A)
Samlede værdier for vibration (triaksial vektorsum) i henhold til
EN 60745:
Hækkeklipper (a
h
) 2,5 m/s
2
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
2
EU-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV DIREKTIV OM STØJEMISSION FRA
MASKINER TIL UDENDØRS BRUG
%
BCASH81B SEASONMASTER
TM
Hækkeklippertilbehør
Black & Decker erklærer, at produkterne beskrevet under
“Tekniske data” er i overensstemmelse med:
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-15:2009+A1:2010,
Disse produkter er endvidere i overensstemmelse med direktiv
2006/42/EF, 2014/30/EU og 2011/65/EU.
hækkeklipper, 2000/14/EC, Bilag V
Målt lydeffektniveau (LwA) 95 dB(A)
Usikkerhed (K) = 1,5 dB(A)
Garanteret lydeffekt (LwA) 101 dB(A)
Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse eller se
vejledningens bagside for at få yderligere oplysninger.
Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de tekniske
data og fremsætter denne erklæring på vegne af Black &
Decker.
R. Laverick
Director of Engineering Black & Decker Europe
, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
06/06/2018
Garanti
Black & Decker er overbevist om den gode kvalitet af sine
produkter og giver forbrugerne en garanti på 24 måneder fra
købsdatoen. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovmæs-
sige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien er gyldig
inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Frihandelsområde.
Når du gør krav på garantien, skal kravet være i overens-
stemmelse med Black & Decker vilkår og betingelser, og du
skal indsende dokumentation for købet til sælgeren eller til en
autoriseret reparatør. Vilkår og betingelser for Black & Decker
2 års garanti og placeringen af dit nærmeste autoriserede
serviceværksted kan fås på internettet på www.2helpU.com,
eller ved at kontakte dit lokale Black & Decker kontor på den
adresse, der er angivet i denne vejledning.
Besøg venligst vores websted www.blackanddecker.co.uk
for at registrere dit nye Black & Decker produkt og modtage
opdateringer om nye produkter og specielle tilbud.
Käyttötarkoitus
Your BLACK+DECKER SEASONMASTER™, BCASH81B-
pensasleikkurin lisäosa on tarkoitettu pensaiden ja
pensasaitojen leikkaamiseen. Tämä työkalu on tarkoitettu vain
yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki turvallisuusvaroi-
tukset ja ohjeet. Alla olevien varoitusten
ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Ohjeissa käytetty käsite “sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyt-
töisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla varustettuja) ja akkukäyt-
töisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai
huonosti valaistussa ympäristössä.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää
pölyn tai kaasut.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä
muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin
pistorasioihin.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Voit
saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto
kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
76
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
77
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole
puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Kunnossa
pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi
hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtoteriä yms.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
h. Pidä kahvat ja kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta. Liukkaat kahvat ja kädensijat estävät työkalun
turvallisen käsittelyn ja hallinnan odottamattomissa
tilanteissa.
5. Akkutyökalun käyttö ja huolto
a. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla.
Laturi, joka on sopiva yhden tyyppiselle akulle, voi
aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen
tyyppisellä akulla.
b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Muun tyyppisen
akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c. Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten
paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa.
Kennon pinteiden oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai
tulipalon.
d. Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä
kosketa sitä. Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin,
huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu
lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskunut neste saattaa
aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
e. Akkua tai työkalua ei saa käyttää, jos siinä on
vaurioita tai sitä on muunneltu. Vaurioituneet tai
muunnellut akut voivat johtaa odottamattomiin tilanteisiin
ja vaarana ovat tulipalo, räjähdys ja henkilövahingot.
f. Suojaa akku ja työkalu tulelta ja liian korkeilta
lämpötiloilta. Se voi räjähtää yli 130 ºC lämpötilassa.
g. Noudata kaikkia latausohjeita. Akkua tai työkalua ei
saa ladata ohjeissa määritetystä lämpötilavälistä
poikkeavassa lämpötilassa. Jos akku ladataan
virheellisesti tai määritetystä lämpötilavälistä poikkeavassa
lämpötilassa, seurauksena voi olla akun vaurioituminen ja
tulipalovaara.
6. Huolto
a. Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja
ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
b. Älä koskaan huolla vaurioituneita akkuja. Ainoastaan
valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet saavat huoltaa.
Sähkötyökalujen lisäturvavaroitukset
@
Varoitus! Pensasleikkureiden lisäturvavaroit-
ukset.
u Älä pidä kehoa lähellä leikkurin terää.
Älä poista leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta
materiaalista kiinni terien liikkuessa. Varmista, että
virta on katkaistu, kun poistat kiinni juuttunutta mate-
riaalia. Hetken tarkkaamattomuus työkalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
u Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkurin terä on
pysäytetty. Aseta leikkurin suojus paikalleen pensa-
sleikkurin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.
Pensasleikkurin oikea käsittely pienentää leikkurin terien
aiheuttamien vammojen riskiä.
u Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartuntapin-
noista, sillä terä voi osua piilossa oleviin sähköjohtoi-
hin. Terien kosketus jännitteisen johtimen kanssa voi
tehdä myös työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja
aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
u Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se
on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuv-
astossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta
poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusva-
hinkoja.
u Älä kanna työkalua siten, että kätesi on etukahvassa,
kytkimellä tai liipaisinkytkimellä, ellei akku on irro-
tettu.
u Jos et ole ennen käyttänyt pensasleikkuria, pyydä
käytännön ohjeita kokeneelta käyttäjältä tämän käyt-
töoppaan ohjeiden lisäksi.
u Älä koskaan koske teriin työkalun ollessa käynnissä.
Älä jarruta terän pysähtymisliikettä.
u Älä laske työkalua alas, ennen kuin terät ovat
pysähtyneet kokonaan.
u Tarkista säännöllisesti, etteivät terät ole vahingoit-
tuneet tai kuluneet. Älä käytä työkalua, jos sen terät
ovat vioittuneet.
u Vältä kovia esineitä (esimerkiksi metallilankaa, kaitei-
ta) leikkauksen aikana. Jos osut tällaiseen esineeseen
vahingossa, katkaise työkalun virta heti ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu alkaa täristä epätavallisesti, katkaise
työkalun virta heti, irrota akku ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu pysähtyy, katkaise sen virta heti. Irrota
akku, ennen kuin yrität poistaa esteet.
u Aseta teränsuojus terien päälle käytön jälkeen. Säilytä
työkalua siten, ettei sen terä ole paljaana.
u Varmista, että kaikki suojukset ovat paikallaan
työkalua käytettäessä. Älä koskaan yritä käyttää
puutteellista työkalua tai työkalua, johon on tehty
luvattomia muutoksia.
u Älä koskaan anna lasten käyttää työkalua.
u Varo putoavia oksia, kun leikkaat pensasaidan yläreu-
noja.
u Pidä työkalusta aina kiinni molemmin käsin työkaluin
kahvoista.
u Pidä jatkojohdot poissa leikkaavien osien tieltä.
Muiden henkilöiden turvallisuus
u Tätä työkalua ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita
tai puutteellinen kokemus tai tuntemus (lapset mukaan
lukien), ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo tai ohjaa heitä työkalun käytössä.
u Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki lait-
teella.
Jäännösriskit
Myös muut kuin turvavaroituksissa mainitut riskit ovat mahdol-
lisia työkalua käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä muun
muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näitä ovat:
u Pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot.
u Osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot.
u Työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot.
Varmista, että pidät säännöllisesti taukoja työkalun pitkäai-
kaisen käytön aikana.
u Kuulon heikkeneminen.
u Työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojalla (RCD)
suojattua virtalähdettä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Ole valpas, keskity työhön ja noudata tervettä järkeä
sähkötyökalun käytössä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai kannat
sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Sähkötyökalun pyörivään
osaan kiinni jäänyt avain voi johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan
tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit hallita
sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai
pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g. Jos työkalun voi liittää pölynimuriin, tarkista, että
liitos on tehty asianmukaisesti ja että laitteita
käytetään oikealla tavalla. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
h. Vaikka käyttäisit usein työkaluja ja sinulla olisi niistä
hyvä tuntemus, älä jätä lukematta työkalun
turvallisuusohjeita. Huolimattomuus voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin jopa sekunnin murto-osassa.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on
korjattava.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku laitteesta
ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai
78
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
79
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu EN 60745 -standardin
testausmenetelmän mukaisesti, ja arvoa voi käyttää työkalu-
jen keskinäiseen vertailuun. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voi
käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen
tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta
työkalun käyttötavan mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua
tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä
direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaadi-
taan sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden
suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava
huomioon todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat.
Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös sii-
hen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä.
Työkalun tarrat
Työkaluun on merkitty päivämääräkoodi sekä seuraavat
varoitusmerkinnät:
Varoitus! Käyttäjän on luettava käyttöohje
vahinkojen välttämiseksi.
Käytä kuulonsuojaimia ja suojalaseja.
Käytä suojakäsineitä
Irrota akku aina laitteesta ennen sen puhdis-
tusta tai huoltoa.
R
Älä käytä laitetta sateessa tai erittäin kosteissa
olosuhteissa.
Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu
ääniteho.
Akkuja ja laturia koskevat lisäturvaohjeet (eivät
kuulu pakkaukseen)
Akut (eivät kuulu pakkaukseen)
u Älä koskaan yritä avata mistään syystä.
u Älä anna akun kastua.
u Älä säilytä akkuja tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40
°C:een.
u Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään 10 °C
ja enintään +40 °C.
u Lataa akku ainoastaan työkalun mukana toimitetulla
laturilla.
u Noudata akkuja hävittäessäsi kohdassa ”Ympäristönsuo-
jelu” annettuja ohjeita.
p
Älä koskaan yritä ladata viallisia akkuja.
Laturit (eivät kuulu pakkaukseen)
u Käytä BLACK+DECKER-laturia vain laitteen mukana
toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
u Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu
ladattavaksi.
u Vaihda vialliset johdot välittömästi ehjiin.
u Suojaa laturi vedeltä.
u Älä avaa laturia.
u Älä työnnä mitään laturin sisään.
$
Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
+
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
Sähköturvallisuus
#
Laturi on kaksoiseristetty, joten erillistä maadoi-
tusta ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Älä
yritä vaihtaa laturiin tavallista verkkovirran
pistoketta.
u Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen on
turvallisuussyistä jätettävä valmistajan tai valtuutetun
BLACK+DECKER-huollon tehtäväksi.
Yleiskuvaus
Tässä laitteessa on kaikki tai joitakin seuraavista ominaisu-
uksista.
1. Tehopää
2. Pääkahva
3. Työntöaisa
4. Virtakytkin
5. Lukituskytkin
6. Pensasleikkurin lisäosa
7. Pensasleikkurin vapautuspainike
8. Pensasleikkurin terä
9. Suojus
10. Akku
Akun lataaminen (kuva A)
BLACK+DECKER-laturit on tarkoitettu BLACK+DECKER-
akkujen lataamiseen.
u Yhdistä laturi (11) sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
siihen akun (10).
u Aseta akku (10) laturiin ja varmista, että se on hyvin
paikoillaan akun asennuspaikassa (kuva A).
LED-merkkivalo (11a) vilkkuu käynnissä
olevan latauksen merkiksi.
Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo jää
palamaan pysyvästi. Akku on täysin ladattu
ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää
laturiin.
u Lataa tyhjennetyt akut mahdollisimman pian käytön
jälkeen, muutoin akun käyttöikä voi lyhentyä.
Vältä akkuvirran purkautumista kokonaan loppuun akun
käyttöiän maksimoimiseksi. Suosittelemme akkujen
lataamista jokaisen käyttökerran jälkeen.
Laturin vianmääritys (kuva B)
Tämä laturi on tarkoitettu havaitsemaan joitakin akkuun tai
virtalähteeseen liittyviä ongelmia. Ongelmista ilmoittaa yksi eri
tahtiin vilkkuva LED-merkkivalo.
Viallinen akku
Laturi voi havaita heikkokuntoisen tai
vaurioituneen akun. LED-merkkivalo vilkkuu
merkissä ilmoitetulla tavalla. Jos näet tämän
heikosta akun kunnosta ilmoittavan vilkkumisen, lopeta akun
lataus. Vie se huoltopalveluun tai kierrätyspisteeseen.
Kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän
akun, se käynnistää automaattisesti akun
kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy
vasta sitten, kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan.
Tämän jälkeen laturi kytkeytyy automaattisesti akun latausti-
laan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Merkkivalo vilkkuu merkissä ilmoitetulla tavalla.
Akun jättäminen laturiin
Akku voidaan jättää laturiin, kun merkkivalo palaa. Laturi pitää
akun käyttövalmiina ja ladattuna. Tässä laturissa on automaat-
tinen viritystila, joka tasaa tai tasapainottaa akun yksittäiset
kennot sen käyttämiseksi huipputeholla. Akut tulee virittää
viikoittain tai aina kun akun teho heikkenee. Voit käyttää
automaattista viritystilaa asettamalla akun laturiin ja jättämällä
sen paikoilleen vähintään 8 tunnin ajaksi.
Tärkeitä huomautuksia lataamiseen
u Käyttöikä ja teho voidaan maksimoida, jos akkua ladataan
ilman lämpötilassa 18 °C - 24 °C. Akkua EI SAA ladata
alle +4,5 °C tai yli +40 °C ilman lämpötilassa. Tämä on
tärkeää akun vakavien vaurioiden välttämiseksi.
u Laturi ja akku voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä
on normaalia, eikä ole osoitus ongelmasta.
Jotta akku jäähtyisi käytön jälkeen, vältä asettamasta
laturia tai akkua lämpimään ympäristöön, kuten metal-
likoteloon tai eristämättömän perävaunun päälle.
u Jos akku ei lataudu oikein:
u Tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen lamppu
tai jokin muu laite.
u Tarkista valojen sammuttamisen yhteydessä virran
katkaisevaa valokytkintä liitetty pistorasiaan.
u Siirrä laturi ja akku paikkaan, jossa ympäristölämpötila
on noin 18 °C - 24 °C.
u Jos latausongelmat jatkuvat, vie työkalu akun ja laturin
ohella paikalliseen huoltopalveluun.
u Akku täytyy ladata uudelleen, kun se ei enää tuota riit-
tävää tehoa töissä, joka voitiin aikaisemmin tehdä helposti.
ÄLÄ JATKA TYÖKALUN KÄYTTÖÄ näissä olosuhteissa.
Noudata latausohjeita. Voit halutessasi myös ladata
osittain käytetyn akun milloin tahansa, ilman että siitä olisi
haittaa akulle.
u Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen,
hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai
muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa
laturin aukoista. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin
yrität puhdistaa sitä.
u Älä pakasta tai upota laturia veteen tai muihin nesteisiin.
Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva C)
u Kiinnitä akku (10) asettamalla se työkalussa olevan kiin-
nityssyvennyksen kanssa samaan linjaan. Liu’uta akkua
kiinnityssyvennykseen, kunnes se lukittuu paikalleen.
u Irrota akku painamalla akun vapautuspainiketta (10a)
samalla kun vedät akkua irti liitännästä.
Pensasleikkurin lisäosan käyttäminen
Varoitus! Varmista ennen työkalun kokoamista, että sen virta
on katkaistu ja että akku on irrotettu.
Pensasleikkurin lisäosien asentaminen ja irrottami-
nen. (kuvat D)
u Asenna lisäosa tai pidennystanko perustaan (1), kohdista
lisäosan/tangon pohja tehopäällä kuvan D mukaisesti.
u Paina lisäosa tai pidennystanko hyvin perustaan, kunnes
se napsahtaa paikoilleen ja kuulet napsahduksen.
Huomautus: Lisäosat asennetaan pidennystankoon samalla
tavalla kuin perustaan.
u Varmista, että lisäosa on kiinnitetty hyvin perustaan
tai pidennystankoon vetämällä sitä kevyesti poispäin.
Lisäosan tai pidennystangon on jäätävä paikoilleen.
u Lisäosa tai pidennystanko voidaan irrottaa
painamalla lisäosan tai pidennystangon sivulla olevaa
vapautuspainiketta (7) ja vetämällä lisäosaa tai
pidennystankoa perustasta tai pidennystangosta poispäin.
Huomautus: Käytä ainoastaan lisäosia, jotka on suunniteltu
ja jotka ovat yhteensopivia tehopäähän.
80
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
81
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Oikeaoppinen käden asento (kuvat E)
Perustilassa käsien oikea asento tarkoittaa vasemman
käden pitämistä työntöaisassa (3) ja oikean käden pitämistä
pääkahvassa (2).
Käynnistäminen (kuvat E, F)
u Paina lukituskytkin (5) alas. Purista työntöaisaa (3) ja sen
jälkeen virtakytkintä (2). Voit vapauttaa lukituskytkimen,
kun laite on käynnissä. Mitä enemmän virtakytkintä
painetaan, sitä suurempi perustan nopeus.
u Pidä laite käynnissä painamalla edelleen sekä työntöaisaa
että virtakytkintä. Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin
ja työntöaisa.
Leikkausohjeet (kuvat G, H, I, J, K)
Huomaa: pidä kädet poissa terien ulottuvilta. Terä voi pyöriä
vapaasti sammuttamisen jälkeen.
Käyttöasennot (kuvat E, F, G)
Seiso tukevasti ja tasapainossa, älä kurkottele. Käytä
suojalaseja ja luisumattomia jalkineita leikkaamisen aikana.
Pitele laitetta hyvin molemmilla käsillä ja käynnistä se. Pidä
trimmeriä aina kuvien E, F ja G mukaisesti pitäen yhtä kättä
pääkahvassa (3) ja toista kättä työntöaisassa (4). Älä koskaan
pitele laitetta suojuksesta tai pensasleikkurin terästä (8).
Uuden kasvun leikkaaminen (kuva H)
Tehokkain tapa leikata on laaja pyyhkäisyliike, jolloin terän
hampaat syötetään oksien läpi. Paras leikkaustulos saavute-
taan kallistamalla terää kevyesti alaspäin liikkeen suuntaan.
Reunojen tasoitus (kuva I)
Erittäin tasaisten pensaiden leikkaamiseksi yhtä lankakappa-
letta voidaan venyttää pensaan pituussuunnassa ohjaimena.
Pensaiden sivujen leikkaus (kuva J, K)
Suuntaa leikkuri kuvan mukaisesti, aloita alaosasta ja etene
ylöspäin.
Huomautus: Leikkuuterät on valmistettu korkealuokkaisesta
karkaistusta teräksestä. Niiden teroitus ei ole tarpeen
normaalissa käytössä. Jos kuitenkin osut terällä vahingossa
aitaan, kivimateriaaleihin, lasiin tai muihin koviin kohteisiin
kuvan K mukaisesti, terään voi tulla särö. Särön korjaaminen
ei ole tarpeen, ellei se vaikuta terän liikkeeseen. Jos
se vaikuttaa liikkeeseen, irrota akku ja poista särö
hienohampaisella viilalla tai teroituskivellä. Jos leikkuri
putoaa, tarkista se huolellisesti vaurioiden varalta. Jos terä
on taipunut, kotelo haljennut, kahvat vaurioituneet tai jos
jokin muu ongelma vaikuttaa leikkurin toimintaan, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun BLACK+DECKER-huoltopalveluun
laitteen korjaamiseksi ennen sen uudelleen käyttöä.
Lannoitteet ja muut puutarhakemikaalit sisältävät aineita, jotka
nopeuttavat metallien korroosiota. Laitetta ei saa säilyttää
lannoitteiden tai kemikaalien päällä tai niiden lähellä.
Käytä laitteen puhdistamiseen vain mietoa pesuainetta ja
kosteaa kangasta ja varmista, että akku on irrotettu. Älä
koskaan päästä nestettä valumaan laitteen sisään äläkä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen. Estä terien ruostuminen
levittämällä mietoa koneöljyä puhdistamisen jälkeen.
Vianetsintä
Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu
Laite ei
käynnisty.
Akkua ei ole asennettu oikein.
Akku ei ole latautunut.
Sisäosat ovat liian kuumia.
Lisäosaa tai pidennystankoa
ei ole kiinnitetty perustaan.
Tarkista akun asennus
Tarkista akun
latausvaatimukset.
Anna laitteen jäähtyä.
Varmista, että lisäosa
on hyvin paikoillaan ja
lukittuna paikoilleen
pidennystankoon.
Varmista, että
pidennystanko on hyvin
paikoillaan ja lukittuna
paikoilleen perustaan.
Akku ei
lataudu.
Akkua ei ole asetettu laturiin.
Laturia ei ole kytketty
pistorasiaan.
Ympäristölämpötila on liian
korkea tai liian alhainen.
Työnnä akku laturiin,
kunnes LED-merkkivalo
syttyy.
Kytke laturi pistorasiaan.
Katso lisätietoa osiosta
“Tärkeitä huomautuksia
lataamiseen”.
Siirrä laturi ja akku
ympäristöön, jonka
lämpötila on yli 4,5 °C ja
alle +40,5 °C.
Laite sammuu
äkkinäisesti.
Akun maksimilämpötila on
saavutettu.
Ei virtaa. (Akun maksimaalista
käyttöikää varten akku
sammuu tarkoituksella
äkkinäisesti virran loppuessa).
Anna akun jäähtyä.
Aseta laturiin ja anna
latautua.
Huolto
BLACK+DECKER -laitteesi on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkään mahdollisimman vähällä huollolla.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
ongelmattoman toiminnan.
u Puhdista laite säännöllisesti kostealla rievulla. Älä käytä
hankaavia tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita. Älä päästä
laitteen sisään nestettä äläkä upota sitä nesteeseen edes
osittain.
Ympäristönsuojelu
Toimita tämä laite erilliskeräykseen. Tällä symbolilla
merkittyjä tuotteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteissa ja akuissa on materiaaleja, jotka voidaan ottaa
talteen tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.
Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien
mukaan.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.2helpU.com
Tekniset tiedot
BCASH81B (H1)
Syöttöjännite V
DC
18
Kuormittamaton nopeus /min 0-1900
Akku 90617054
Jännite V
DC
18
Teho Ah 2
Tyyppi Li-Ion
Laturi 90634971
Tulojännite V
AC
230
Lähtövirta A 1
Arvioitu latausaika min 120
Äänenpainetaso, määritetty EN 60745-standardin mukaan:
Pensasleikkurin äänenpaine (L
pA
) 84,5 dB(A), epävarmuus (K) 1,4 dB(A)
Pensasleikkurin ääniteho (L
WA
) 94,5 dB(A), epävarmuus (K) 0,8 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma) standardin EN 60745 mukaisesti:
Pensasleikkuri (a
h
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
ULKOILMAMELUDIREKTIIVI
%
BCASH81B SEASONMASTER
TM
Pensasleikkurin lisäosa
Black & Decker ilmoittaa, että Tekniset tiedot -kohdassa kuva-
tut tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-15:2009+A1:2010,
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien
2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2011/65/EU vaatimukset.
pensasleikkuri, 2000/14/EC, liite V
Mitattu äänitehotaso (LwA) 95 dB(A)
Epävarmuus (K) 1,5 dB(A)
Taattu ääniteho (LwA) 101 dB(A)
Lisätietoja saa ottamalla yhteyden Black & Deckeriin seuraa-
vassa osoitteessa. Tiedot ovat myös käyttöohjeen
takakannessa.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta tehden
tämän ilmoituksen Black & Deckerin puolesta.
R. Laverick
Teknisen osaston johtaja Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05.06.2018
Takuu
Black & Decker on vakuuttunut tuotteidensa korkeasta
laadusta ja tarjoaa kuluttajille 24 kuukauden takuun, joka
astuu voimaan ostopäivänä. Takuu on lisäys kuluttajan laillisiin
oikeuksiin eikä vaikuta niihin.
Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että vaade täyttää Black
& Deckerin ehdot ja että ostaja toimittaa ostotositteen jälleen-
myyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle. Black & Deckerin
kahden vuoden takuun ehdot ja lähimmän valtuutetun korjaus-
palvelun yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.2helpU.
com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Black & Deckerin
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa ilmoitettuihin osoitteisiin.
Käy verkkosivullamme osoitteessa www.blackanddecker.co.uk
ja rekisteröi uusi Black & Decker -tuotteesi saadaksesi tietoa
uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.
/