Festool ts 55 ebq Omistajan opas

Kategoria
Power tools
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste 7
Original operating manual/Spare parts list 14
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 20
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 26
Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 33
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 39
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 45
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 51
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 57
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 63
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 69
Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 76
Originál návodu k obsluze/Seznam náhradních dílù 83
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 88
TS 55 EBQ
TS 55 EQ
TS 55 Q
468001_007
51
Upotussaha
Tekniset tiedot TS 55 EBQ/TS 55 EQ TS 55 Q
Teho 1200 W 1050 W
Kierrosluku (tyhjäkäynti) 2000 - 5200 min
-1
6500 min
-1
Viisto asento 0° - 45° 0° - 45°
Sahaussyvyys 0°:ssa 0 – 55 mm 0 – 55 mm
Sahaussyvyys 45°:ssa 0 – 43 mm 0 – 43 mm
Sahanterän mitta 160x2,2x20 mm 160x2,2x20 mm
Koneen paino 4,5 kg 4,4 kg
Suojausluokka
/II /II
Viitekuvat ovat käyttöohjeen alussa.
Symbolit
Varoitus yleisestä vaarasta
Ohje, lue ohjeet!
Käytä kuulosuojaimia!
Käytä suojalaseja.
1 Oikea käyttö
Koneet on tarkoitettu määräystenmukaisesti
puun, puuntapaisten materiaalien, kipsi- ja se-
menttisidonnaisten kuituaineiden sekä muovin
sahaamiseen.
Festoolin tarjoamien alumiinille tarkoitettujen
erikoissahanterien avulla koneita voidaan käyttää
myös alumiinin sahaamiseen.
Käytä vain seuraavat vaatimukset täyttäviä sahan-
teriä: sahanterän halkaisija 160 mm; sahausleveys
2,2 mm -2,6 mm; kiinnitysreikä 20 mm; sahanleh-
den paksuus maks. 1,8 mm; sopii kierrosluvuille
9500 min
-1
asti.
Älä käytä hiomalaikkoja.
Festool-sähkötyökalun saa asentaa vain sellaiselle
työpöydälle, jonka Festool on tarkoittanut kysei-
seen tarkoitukseen. Jos asennat sen toisenlaiselle
tai itse tehdylle työpöydälle, sähkötyökalusta voi
tulla epäturvallinen, jolloin se voi aiheuttaa vakavia
onnettomuuksia.
Käyttäjä vastaa itse vaurioista ja tapatur-
mista, jotka johtuvat väärästä käytöstä!
2 Turvallisuusohjeita
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMIO!: Kaikki turvaohjeet ja ohjeet täy-
tyy lukea. Alla olevien turvaohjeiden ja ohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvaohjeet ja käyttöohjeet huo-
lellisesti.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
2.2 Konekohtaiset turvaohjeet
1) Sahaus
a)
VAARA: Älä työnnä käsiäsi sahausalu-
eelle ja sahanterälle. Pidä toisella kä-
delläsi lisäkahvasta tai moottorin rungosta
kiinni. Jos pidät molemmilla käsillä pyörö-
sahasta kiinni, sahanterä ei pääse vauroitta-
maan käsiäsi.
b) Älä tartu työstettävään kappaleeseen ala-
puolelta. Suojus ei suojaa sinua sahanterältä
työstettävän kappaleen alapuolella.
c) Sovita leikkuussyvyys työstettävän kappaleen
paksuuteen. Sen pitäisi olla näkyvissä vähem-
män kuin yhden täyden hammaskorkeuden
työstettävän kappaleen alapuolella.
d) Älä koskaan pidä sahattavaa työstettävää
kappaletta kädellä kiinni tai jalan yläpuolella.
Varmista työstettävä kappale vakaalla alustal-
la. Työstettävän kappaleen kiinnittäminen hyvin
on tärkeää vartalokosketuksen vaaran, saha-
terän puristumisen tai kontrollin menetyksen
pienentämiseksi.
e) Pidä laitteesta kiinni vain eristetyistä kah-
vapinnoista suorittaessasi töitä, joissa sa-
haustyökalu saattaa koskettaa piilossa olevia
sähköjohtoja tai omia laitejohtoja. Kosketus
jännitystäjohtavaan johtoon tekee myös metal-
liset laitteen osat jännitteisiksi ja johtaa sähkö-
iskuun.
f) Käytä pituusleikkauksessa aina rajoitinta tai
suoraa ohjainreunaa. Se parantaa leikkaustark-
kuutta ja pienentää sahanterän puristumisen
mahdollisuutta.
g) Käytä aina oikean kokoista sahanterää ja joka
52
sopii laipan muotoon (neljäkäs tai pyöreä).
Sahanterät, jotka eivät sovi sahan asennusosiin,
pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat hallinnan
menetykseen.
h) Älä koskaan käytä vaurioituneita tai vääriä sa-
hanterän kiristyslaippoja tai -ruuveja. Sahan-
terän kiristyslaipat ja -ruuvit on tehty erityisesti
sahaasi varten, parasta mahdollista tehoa ja
käyttöturvallisuutta varten.
i)
Käytä sopivia henkilökohtaisia
suojavarusteita: kuulosuojaimia,
suojalaseja, pölynaamaria teh-
dessäsi pölyävää työtä, suojakä-
sineitä työstäessäsi karheita
materiaaleja ja vaihtaessasi työ-
kalua.
2) Takaiskujen aiheuttajat ja vastaavat
turvallisuusohjeet
- takaisku on kiinnitarttuvan, puristuvan tai väärin
kohdistetun sahanterän odottomaton reaktio,
joka johtaa siihen, että saha saattaa irrota työs-
tettävästä kappaleesta kontrolloimattomasti ja
liikkua käyttöhenkilöä kohti;
- kun sahanterä tarttuu kiinni tai puristuu tukkiu-
tuvaan sahausrakoon, se jää kiinni ja moottorin
voima iskee laitteen käyttöhenkilön suuntaan;
- jos sahaterää väännetään tai se kohdistetaan vää-
rin sahausraossa, takimmaisen sahanteräalueen
hampaat voivat tarttua kiinni työstettävän kap-
paleen pintaan, mistä syystä sahanterä hyppää
sahausraosta pois ja taaksepäin käyttöhenkilön
suuntaan.
Takaisku seuraa sahan väärästä tai puutteellisesta
käytöstä. Se voidaan estää seuraavassa kuvattujen
sopivien varotoimenpiteiden avulla.
a) Pidä sahasta molemmin käsin kiinni ja laita
käsivartesi asentoon, jossa voit vastustaa
takaiskun voimaa. Pysyttele aina sahaterän
sivussa, älä koskaan vie sahanterää vartalosi
kanssa samalle linjalle. Takaiskussa pyörösaha
voi hypätä taaksepäin, käyttäjä voi kuitenkin hal-
lita takaiskun voimaa, jos sopivat toimenpiteet
on suoritettu.
b) Jos sahanterä jää kiinni tai sahaus keskeytyy
muusta syystä, päästä katkaisijasta irti ja pidä
sahaa työstettävässä kappalessa kunnes sa-
hanterä on täysin pysähtynyt. Älä koskaan yritä
ottaa sahaa irit työstettävästä kappaleesta tai
vetää sitä taaksepäin niin kauan kuin sahante-
rä liikkuu tai takaisku voi esiintyä. Etsi sahan-
terän kiinnijäämisen syy ja poista se parhaalla
mahdollisella tavalla.
c) Kun haluat käynnistää uudestaan sahan, joka
on kiinni työstettävässä kappaleessa, keskitä
sahanterä sahausraossa ja tarkasta, etteivät
sahanhampaat ole tarttuneet työstettävään
kappaleeseen kiinni. Jos sahanterä puristaa,
se voi irrota työstettävästä kappaleesta tai
aiheuttaa takaiskun, kun saha käynnistetään
uudelleen.
d) Tue suuria levyjä takaiskun riskin pienentä-
miseksi sahanterän puristaessa. Suuret levyt
voivat taipua oman painonsa alla. Levyjä täytyy
tukea molemmilta puolilta sekä sahausraon
läheltä että reunalta.
e) Älä käytä tylsiä tai viallisia sahanteriä. Sahan-
terät, joissa on tylsät tai väärin kohdistetut ham-
paat, aiheuttavat liian kapean sahausraon takia
kitkaa, sahanterän puristumista ja takaiskun.
f) Kiristä leikkuusyvyyden- ja leikkuukulma-
nasetukset ennen sahausta. Jos asetuksen
muuttuvat sahauksen aikana, sahanterä voi
puristua ja takaiskuja voi esiintyä.
g) Ole erityisen varovainen, kun suoritat „upotus-
sahausta“ piilotetulla alueella, esim. seinässä.
Upotettu sahanterä voi tarttua sahattaessa
piilotettuihin esineisiin ja aiheuttaa sitä kautta
takaiskun.
3) Suojuksen toiminta
a) Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että
suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä
sahaa, jos suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu
välittömästi. Älä missään tapauksessa lukitse
suojusta mihinkään asentoon, koska tällöin
sahanterä on suojaamaton. Jos saha pääsee
vahingossa putoamaan lattialle, suojus voi
vääntyä. Varmista, että suojus liikkuu vapaasti,
niin ettei se kosketa missään sahauskulmassa
ja -syvyydessä sahanterään eikä muihin osiin.
b) Tarkasta suojuksen jousen tila ja toiminta.
Anna laitteen odottaa ennen käyttöä, jos alin
suojus ja jousi eivät toimi virheettömästi.
Vialliset osat, tarttuvat kertymät tai lastujen
keräytymät aiheuttavat sen, että suojus toimii
hidastetusti.
c) Varmista ei-suorakulmaisesti tehtävän ”uppo-
sahauksen” yhteydessä, ettei sahan pohjalevy
pääse siirtymään sivusuunnassa. Sivuttainen
siirtyminen voi johtaa sahanterän jumiutumi-
seen ja siten takaiskuun.
d) Älä laita sahaa työpenkille tai lattialle ilman
että alin suojus peittää sahanterän. Suojama-
ton, jälkikäyvä sahanterä liikkuu sahaussuuntaa
vastaan ja sahaa, mitä sen tielle tulee. Huomioi
sahan jälkikäyntiaika.
53
4) Halkaisukiilan toiminta
a) Käytä halkaisukiilalle sopivaa sahanterää.
Jotta halkaisukiila toimisi, sahanterän rungon
täytyy olla halkaisukiilaa ohuempi ja hammas-
leveyden täytyy olla halkaisukiilavahvuutta
suurempi.
b) Säädä halkaisukiilaa käyttöohjeen mukaisesti.
Väärä vahvuus, asema ja kohdistus voivat olla
syynä siihen, että halkaisukiila ei ehkäise taka-
iskua tehokkaasti.
c) Käytä aina halkaisukiilaa myös „upotussaha-
uksessa“. Halkaisukiilaa painetaan upotuk-
sessa ylhäältä päin ja se ponnahtaa upotuksen
jälkeen pyörösahaa siirrettäessä itsestään
sahausrakoon.
d) Jotta halkaisukiila voi toimia, sen täytyy olla
sahausraossa. Lyhyissä sahauksissa halkaisu-
kiila on tehoton takaiskun estämisessä.
e) Älä käytä sahaa jos halkaisukiila on taipunut.
Jo pienikin häiriö voi hidastuttaa suojuksen
sulkeutumista.
2.3 Äänten ja värinöiden vaimennus
Normin EN 60745 mukaisesti määritetyt tyypilliset
arvot ovat:
Käyttöäänitaso/äänitaso max.
TS 55 EBQ/TS 55 EQ 95/106 dB(A)
TS 55 Q 96/107 dB(A)
Mittausepätarkkuuslisä K = 3 dB
Käytä kuulosuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vekto-
risumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyarvo (3-akselinen)
Puun sahaaminen a
h
< 2,5 m/s²
Metallin sahaaminen a
h
< 2,5 m/s²
Epävarmuus K = 1,5 m/s²
Ilmoitetut päästöarvot (tärinä, melu) on mitattu
normin EN 60745 tarkastusedellytysten mukaises-
ti, ja nämä arvot on tarkoitettu koneiden vertailuun.
Ne soveltuvat myös tärinä- ja melukuormituksen
väliaikaiseen arviointiin työtehtävää suoritettaessa.
Ilmoitetut päästöarvot koskevat sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötarkoituksia.
Jos sähkötyökalua käytetään muihin käyttötarkoi-
tuksiin, muiden koneeseen liitettävien työkalujen
käytön yhteydessä tai huonosti huollettuna, se
saattaa johtaa tärinä- ja melukuormituksen sel-
vään nousuun koko työskentelyajan aikana. Koko
työskentelyajan aikaista kuormitusta arvioitaessa
on otettava huomioon myös koneen joutokäyntiajat
ja pysäytettynä olon ajat. Tämä voi vähentää huo-
mattavasti työskentelyajan kokonaiskuormitusta.
3 Sähköliitäntä ja käyttöönotto
Verkkojänniteen täytyy olla sama kuin
tehonilmoituskilvessä.
Kytke kone aina pois päältä, ennen kuin
liität tai irrotat sähköliitäntäjohdon!
Katso kuvaa 2 verkkoliitäntäjohdon liittämistä ja
irrotusta varten. Katkaisimesta [1-8] laite käyn-
nistetään/sammutetaan (paina = PÄÄLLÄ, irrota
= PÄÄLTÄ). Katkaisimesta voidaan painaa vasta
sitten, kun kytkimenesto [1-9] on työnnetty ylös.
Kytkimenestosta painettaessa vapautuu myös upo-
tuslaite ja sahauslaitetta voidaan liikuttaa alaspäin
jousivoimaa vastaan.
Silloin sahanterä nousee esiin suojuksesta.
Konetta nostettaessa sahauslaite ponnahtaa taas
takaisin lähtöasentoon.
Ohjaa konetta työkappaletta vasten aino-
astaan sen ollessa päällä.
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa
asennuslaitteen toiminta ja käytä konetta
vain sen toimiessa kunnolla.
4 Säädöt koneella
Ennen kaikkia koneella suoritettavia
toimenpiteitä verkkopistoke on irrotet-
tava pistorasiasta!
4.1 Elektroniikka
TS 55 EBQ/TS 55 EQ:ssa on säätöelekto-
nikka, jolla on seuraavat ominaisuudet:
Sujuva käynnistys
Sujuva käynnistys huolehtii koneen tasaisesta
käynnistyksestä.
Kierrosluvun säätö
Kierroslukua voidaan säätää portaattomasti säätö-
pyörästä [1-6] 2000 ja 5200 min
-1
välillä. Siten voit
sovittaa sahausnopeuden aina tytettävän kappa-
leen mukaan (katso taulukko 1).
Pysyvä kierrosluku
Esivalittu kierrosluku pysyy samana tyhjäkäynnin
aikana ja työstettäessä.
Lämpötilan varmistus
Ylikuumenemisen estämiseksi varmuuselektro-
nikka sammuttaa koneen kun moottorin lämpötila
saavuttaa kriittisen pisteen. N. 3-5 minuutin jäähty-
misajan jälkeen kone on taas käyttövalmis. Koneen
pyöriessä (tyhjäkäynti) jäähtymisaika lyhenee.
54
Virran rajoitus
Virran rajoitus estää äärimmäisessä ylikuormi-
tuksessa sallitun korkean virranoton. Se voi johtaa
moottorin kierrosluvun pienentymiseen. Moottori
käynnistyy uudelleen heti vapautuksen jälkeen.
Jarru (vain TS 55 EBQ)
Päältäkytkettäessä sahanterä pysähtyy 1,5 – 2
sekunnissa sähköisesti.
4.2 Sahaussyvyys
Sahaussyvyys voidaan säätää 0 – 55 mm:iin:
- paina sahaussyvyyden rajoittimesta [2-3] ja työn-
nä sitä haluttuun sahaussyvyyteen asti (astei-
kossa [2-1] mainitut arvot koskevat 0°-sahausta
ilman ohjainkiskoa),
- irrota sahaussyvyyden rajoitin (sahaussyvyyden
rajoitin lukkiutuu 1mm:n välein).
Sahauslaitetta voidaan painaa alaspäin vain sää-
dettyyn sahaussyvyyteen asti.
Sahaussyvyyden rajoittimen reikään [2-2] voidaan
kiertää kierretappi (M4x8 - M4x12). Kiertämällä
kierretapista sahaussyvyyttä voidaan säätää vielä
tarkemmin (± 0,1 mm).
4.3 Sahauskulma
Sahauslaitetta voidaan kääntää 0° ja 45° välillä:
- avaa kierrettävät nupit [2-4, 2-6],
- käännä sahauslaitetta haluttuun sahauskulmaan
[2-5] asti,
- kiristä kierrettävät nupit uudelleen.
Huomautus: molemmat loppuasennot (0° ja 45°)
on säädetty tehtaalla ja huoltopalvelu voi jälkisää-
tää niitä.
4.4 Sahanterän vaihto
- Ennen sahanterän vaihtoa käännä kone 0°-asen-
toon.
- Käännä vipua [3-2] ohjaimeen asti,
- työnnä kytkimenesto [3-1] ylöspäin ja paina sa-
hauslaitetta alaspäin kunnes se lukkiutuu,
- avaa ruuvi [3-4] kuusiokoloavaimella [3-3],
- ota sahanterä pois,
- puhdista laippa [3-8, 3-10],
- laita uusi sahanterä paikalleen.
Sahanterän [3-9] ja koneen [3-7] pyörimis-
suunnan täytyy olla sama!
- laita ulommainen laippa [3-10] siten paikalleen,
että vääntiötapit tarttuvat sisimmän laipan [3-8]
syvennyksiin.
- kiristä ruuvi [3-4],
- laita vipu [3-2] paikalleen.
4.5 Halkaisupuukon säätö
- käännä vipua [3-2] ohjaimeen asti,
- työnnä kytkimenesto [3-1] ylöspäin ja paina sa-
hauslaitetta alaspäin kunnes se lukkiutuu,
- avaa ruuvi [3-6] kuusiokoloavaimella [3-3],
- säädä halkaisupuukko kuvan 3 mukaan,
- kiristä ruuvi [3-6],
- laita vipu [3-2] paikalleen.
4.6 Pölynpoisto
Liitä koneeseen aina pölynpoisto.
Käännettävään poistoimuliitäntään [4-1] voidaan
liittää Festool-imuri, jonka poistoimuletkun hal-
kaisija on 36 mm tai 27 mm (36 mm:ä suositellaan
pienemmän tukkeutumisvaaran johdosta)
4.7 Murtosuojan asennus
Murtosuoja (tarvike) parantaa huomattavasti
0°-sahauksessa sahatun työstettavän kappaleen
sahausreunan laatua yläpuolelta.
- pistä murtosuoja [5-1] suojukseen,
- laita kone työkappaleelle tai ohjainkiskolle,
- paina murtosuojaa alaspäin kunnes se on työ-
kappaleen päällä ja ruuvaa se kiinni kierrettävällä
nupilla [5-2].
- sahaa murtosuoja (kone maksimi sahaussyvyy-
dellä ja kierroslukualue 6).
5 Työskentely koneella
Kiinnitä työstettävä kappale aina siten, että
se ei pääse liikkumaan työstön aikana.
Koneesta täytyy pitää tukevasti kiinni mo-
lemmilla käsillä siihen tarkoitetuista kah-
voista [1-1, 1-7].
Konetta täytyy aina työntää eteenpäin [1-2],
älä koskaan vedä konetta takaisinpäin it-
seesi päin.
Sahaa sopivalla vauhdilla, niin että sahan-
teräsärmät eivät ylikuumene ja muovia
sahatessa muovi ei sula.
5.1 Sahaaminen piirron mukaan
Leikkausviivan osoitin [4-3] näyttää 0°- ja 45°-sa-
hauksessa (ilman ohjainkiskoa) sahauksen ku-
lun.
5.2 Palojen sahaus
Laita kone sahauspöydän etummainen osa edellä
työkappaleelle, käynnistä kone, paina säädetylle
sahaussyvyydelle ja työnnä sitä sahaussuuntaan.
55
5.3 Lohkojen sahaus (upotussahaus)
Takaiskujen välttämiseksi upotussahauksessa on
seuraavia ohjeita ehdottomasti noudatettava:
- Kone on aina laitettava sahauspöydän takareuna
kiinteää rajoitinta vasten. Ohjainkiskolla työsken-
neltäessä kone on laitettava takaiskun pysäytti-
melle [1-4], joka kiristetään ohjainkiskoon.
- Koneesta on aina pidettävä kaksin käsin kiinni ja
upotuksen täytyy tapahtua hitaasti.
Toimintatapa: Laita kone työkappaleelle ja laita se
rajoittimen päälle (takaiskun pysäyttimelle), kytke
kone päälle, paina hitaasti säädetylle sahaussy-
vyydelle ja työnnä sahaussuuntaan. Merkit [4-2]
näyttävät maksimi sahaussyvyydessä ohjainkiskoa
käytettäessä sahanterän (Ø 160 mm) etummaisen
ja takimmaisen sahauskohdan.
5.4 Alumiinin sahaus
Alumiinia työstettäessä on noudatettava
seuraavia toimenpiteitä turvallisuussyis-
tä:
- Esikytke vVikavirta-(FI) suojakytkin.
- Liitä kone sopivaan imuriin.
- Puhdista kone säännöllisesti moottorin runkoon
ja suojukseen kerääntyneestä pölystä.
Käytä suojalaseja.
- Alumiinia saa sahata vain Festoolin siihen tar-
koitukseen tarkoittamilla erikoissahanterillä.
Levyjä sahattaessa ne on voideltava petroolilla,
ohutseinäisiä profi ileja (3 mm:n asti) voidaan työs-
tää ilman voitelua.
5.5 Kipsi- ja sementtisdonnaiset kuitulevyt
Runsaan pölynmuodostumisen takia suositellaan
suojuksen sivuun kiinnitettävän kannen (tarvike)
käyttämistä.
6 Lisätarvikkeet
Seuraavassa kuvattujen lisätarvikkeiden tilaus-
numerot löydät Festool-luettelosta tai internetistä
osoitteesta „www.festool.com“.
6.1 Suuntausohjain, pöydän levennysosa
Alle 180 mm:n sahausleveyksissä voidaan käyttää
suuntausohjainta.
Suuntausohjainta voidaan käyttää myös pöydän
levennysosana.
6.2 Sivusuoja, varjosaumat
Suojukseen kiinnitettävä sivukansi parantaa 0°-sa-
hauksessa pölynpoiston tehoa. Samalla kantta
voidaan käyttää varjosaumaohjaimena yli 18 :n
varjosaumojen leveyksille.
6.3 Ohjausjärjestelmä
Eri pituisina saatavat ohjainkiskot tekevät tarkat,
puhtaat leikkaukset mahdollisiksi ja suojaavat
samalla työkappaleen pintaa vauriolta. Yhdes
laajan tarvikevalikoiman kanssa ohjausjärjestel-
mällä voidaan suorittaa tarkkoja kulmasahauksia,
viistosahauksia ja sovitustöitä. Kiinnitysmahdolli-
suus ruuvipuristimilla huolehtii tukevasta pidosta
ja turvallisesta työskentelystä [4-4]. Sahauspöydän
ohjaimen välystä ohjainkiskoilla voidaan säätää
molemmilla asetusleuoilla [1-3].
Ohjainkiskoissa on murtosuoja [1-5], joka täytyy
ennen ensimmäistä käyttöä sahata kokoonsa:
- aseta koneen kierrosluku teholle 6,
- laita kone ohjainkiskon takapäähän,
- kytke kone päälle, paina säädettyyn sahaussy-
vyyteen asti alaspäin ja sahaa murtosuoja ilman
siirtämistä koko pituudelta. Murtosuojan reuna
vastaa nyt täsmälleen sahausreunaa.
6.4 Monitoimipöytä
Monitoimipöytä MFT/3 mahdollistaa työkappalei-
den helpon kiinnittämisen, ja yhdessä ohjainjärjes-
telmän kanssa suurien ja pienien työkappaleiden
turvallisen ja tarkan työstön. Monien käyttömah-
dollisuuksiensa ansiosta taloudellinen ja ergono-
minen työskentely on mahdollista.
6.5 Sahanterät, muut tarvikkeet
Eri materiaalien nopeaan ja puhtaaseen työstämi-
seen Festool tarjoaa juuri sinun koneeseesi sopivia
sahanteriä.
Niiden tilausnumerot, kuten myös muidenkin tar-
vikkeiden, jotka mahdollistavat Festool-käsipyörö-
sahasi monipuolisen ja tehokkaan käytön, löydät
Festool-luettelosta tai internetistä osoitteesta
„www.festool.com“.
7 Huolto ja ylläpito
Irrota aina pistoke pistorasiasta, ennen
kuin aloitat huoltotöiden suorittamisen
koneessa!
Pidä aina laite ja tuuletusaukot puhtaana.
Kaikki huolto- tai korjaustyöt, jotka vaativat moot-
torikotelon avaamista, on teetettävä valtuutetussa
huoltopisteessä. Laitteessa on itsekatkaisevat
erikoishiilet.
56
Kun nämä ovat kuluneet, virransyöttö keskeytyy
automaattisesti ja laite pysähtyy.
8 Hävittäminen
Sähkötyökaluja ei saa hävittää talousjätteen muka-
na! Toimita käytöstä poistetut koneet, lisätarvikkeet
ja pakkaukset ympäristöä säästävään kierrätyk-
seen. Noudata maakohtaisia määräyksiä.
Koskee vain EU-maita: EU-direktiivin 2002/96/EY
mukaan käytöstä poistetut sähkötyökalut ovat laji-
teltavaa jätettä, joka on asianmukaisesti ohjattava
ympäristöä säästävään kierrätykseen.
9 Takuu
Annamme takuun laitteillemme materiaali- ja
valmistusvirheiden osalta maakohtaisten lakimää-
räysten mukaan, kuitenkin vähintään 12 kuukau-
deksi. EU-maissa takuuaika on 24 kuukautta (lasku
tai vastaanottotodistus toimii tositteena). Takuu ei
koske vaurioita, jotka johtuvat luonnollisesta kulu-
misesta, ylikuormituksesta, epäasianmukaisesta
käsittelystä, käyttäjän itse aiheuttamista vahin-
goista tai käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käy-
töstä, tai jotka olivat tiedossa ostohetkellä. Takuu
ei myöskään kata vaurioita, jotka johtuvat muiden
kuin Festoolin valmistamien tarvikkeiden ja kulu-
tusmateriaalien (esim. hiomalautanen) käytöstä.
Voimme hyväksyä takuuvaateet ainoastaan silloin,
kun laite lähetetään purkamattomana laitteen
toimittajalle tai valtuutetulle Festool-huoltokor-
jaamolle. Säilytä käyttöohjeet, turvaohjeet, vara-
osalista ja ostotosite hyvässä tallessa. Muilta osin
pätevät aina viimeisimmät valmistajan takuuehdot.
Huomautus:
Jatkuvan tutkimus- ja tuotekehitystyön myötä
pidätämme oikeudet muutoksiin näihin teknisiin
tietoihin nähden.
REACh Festool-tuotteille, niiden tarvikkeille ja
kulutusmateriaaleille:
REACh on vuodesta 2007 lähtien koko Euroopassa
voimassaoleva kemikaaleja koskeva asetus. Käy-
tämme kemikaaleja tuotteidemme valmistuksessa
ja olemme tietoisia tiedotusvelvollisuudestamme
asiakkaillemme. Olemme avanneet asiakkaitam-
me varten seuraavan Web-sivuston, josta voit
aina katsoa viimeisimmät tiedot tuotteissamme
mahdollisesti käytettävistä aineista: www.festool.
com/reach
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94

Festool ts 55 ebq Omistajan opas

Kategoria
Power tools
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös