Black & Decker GT5560 Omistajan opas

Brändi
Black & Decker
Kategoria
toys
Malli
GT5560
Tyyppi
Omistajan opas
69
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käyttötarkoitus
Black & Decker -pensasleikkuri on tarkoitettu pensaiden
leikkaamiseen. Tämä työkalu on tarkoitettu vain yksityiskäyt-
töön.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki turvavaroitukset ja ohjeet.
Alla olevien varoitusten ja ohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä
varten. Varoituksissa käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa on verkkojohto) ja
akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei ole verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan
epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa
tapaturmiin.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu saa aikaan kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan, jos
huomiosi suuntautuu muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasiasovittimia maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja niille
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää
sähköiskun riskiä.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistokkeen irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD)
suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Keskity työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä
käyttäessäsi sähkötyökaluja. Älä käytä sähkötyökalua,
jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Suojavarusteet, kuten hengityssuojain,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
pienentävät loukkaantumisriskiä, jos niitä käytetään
tilanteen mukaan oikein.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai kannat
sitä. Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat
sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai kytket työkalun
virtajohdon pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain, ennen kuin
käynnistät sahan. Sahan pyörivään osaan kiinni jäänyt
avain voi johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota liian kauas. Seiso aina tukevasti ja
tasapainossa. Tällöin voit paremmin hallita sähkötyökalua
yllättävissä tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g. Jos laitteeseen voi kiinnittää pölynkerääjän tai -imurin,
tarkista, että se on paikallaan ja että se toimii
kunnolla. Pölynimurin käyttö voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa
sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
turvallisemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on
tarkoitettu.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimellä, se on vaarallinen
ja se täytyy korjata.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku laitteesta,
ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai
siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä
turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman
käynnistämisen riskiä.
70
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kokemattoman käyttäjän käsissä.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole
puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Korjauta
mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Moni tapaturma
aiheutuu huonosti huolletuista laitteista.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkausterät, joiden leikkausreunat ovat teräviä,
eivät tartu helposti kiinni, ja niitä on helpompi hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5. Huolto
a. Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja
ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Sähkötyökalujen lisäturvavaroitukset
@
Varoitus! Pensasleikkureiden lisäturvavaroituk-
set
u Älä pidä kehoa lähellä leikkurin terää. Älä poista
leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta materi-
aalista kiinni terien liikkuessa. Varmista, että virta on
katkaistu virtakytkimellä, kun poistat jumiutunutta
materiaalia. Hetken tarkkaamattomuus työkalua käytet-
täessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
u Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkurin terä
on pysäytetty. Aseta leikkurin suojus paikalleen
pensasleikkurin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.
Pensasleikkurin oikea käsittely pienentää leikkurin terien
aiheuttamien vammojen riskiä.
u Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartuntapin-
noista, sillä terä voi osua piilossa oleviin sähkö-
johtoihin tai laitteen virtajohtoon. Terien kosketus
jännitteisen johtimen kanssa voi tehdä myös työkalun
paljaista metalliosista jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun
käyttäjälle.
u Pidä kaapeli poissa leikkausalueelta. Käytön aikana
kaapeli voi olla piilossa pensaikossa ja voit leikata sitä
vahingossa.
u Työkalun käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se
on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja tuoteku-
vastossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta
poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusva-
hinkoja.
u Jos et ole ennen käyttänyt pensasleikkuria, pyydä käytän-
nön ohjeita kokeneelta käyttäjältä tämän käyttöoppaan
ohjeiden lisäksi.
u Älä koskaan koske teriin työkalun ollessa käynnissä.
u Älä jarruta terän pysähtymisliikettä.
u Älä laske työkalua alas, ennen kuin terät ovat
pysähtyneet kokonaan.
u Tarkista säännöllisesti, etteivät terät ole vahingoittuneet
tai kuluneet. Älä käytä työkalua, jos sen terät ovat vioit-
tuneet.
u Vältä kovia esineitä (esimerkiksi metallilankaa, kaiteita)
leikkauksen aikana. Jos osut tällaiseen esineeseen vahin-
gossa, katkaise työkalun virta heti ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu alkaa täristä epätavallisesti, katkaise työkalun
virta heti, irrota sen virtajohto ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu pysähtyy, katkaise sen virta heti. Irrota työkalu
virtalähteestä, ennen kuin yrität poistaa esteet.
u Aseta teränsuojus terien päälle käytön jälkeen. Säilytä
työkalua siten, ettei sen terä ole paljaana.
u Varmista, että kaikki suojukset ovat paikallaan työkalua
käytettäessä. Älä koskaan yritä käyttää puutteellista
työkalua tai työkalua, johon on tehty luvattomia muutoksia.
u Älä koskaan anna lasten käyttää työkalua.
u Varo putoavia oksia, kun leikkaat pensasaidan yläreunoja.
u Pidä aina kiinni työkalun kahvoista molemmin käsin.
Muiden turvallisuus
u Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyt-
töön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoittei-
ta, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden
käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi valvonnan
alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen käyttöön liittyvää
opastusta heidän turvallisuudestaan vastaavalta henk-
ilöltä.
u Lapsia on valvottava ja heitä on estettävä leikkimästä
laitteella.
Muut riskit.
Muut riskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin
turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä
muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun
muassa
u pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot
71
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot
u työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun
käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät säännöllisesti
taukoja.
u kuulovauriot
u työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa
ilmoitetut tärinäpäästöarvot on mitattu standardin EN 60745
testausmenetelmän mukaisesti, ja niiden avulla voidaan
vertailla työkaluja keskenään. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa
voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen
tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta
työkalun käyttötavan mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua
tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä
direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaaditaan
sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden suojelem-
iseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava huomioon
todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat. Todellisen
käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös siihen, milloin
työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä.
Laitteessa olevat merkinnät
Työkalussa on seuraavat kuvakemerkinnät:
:
Varoitus! Käyttäjän on luettava käyttöohje
vahinkojen välttämiseksi.
O
Käytä suojalaseja, kun käytät laitetta.
N
Käytä kuulosuojaimia, kun käytät työkalua.
E
Jos virtajohto vaurioituu tai katkeaa, irrota se
välittömästi sähköverkosta.
R
Älä käytä työkalua sateessa tai erittäin ko-
steissa olosuhteissa.
97
Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu
ääniteho.
Sähköturvallisuus
#
Tämä laite on kaksoiseristetty, joten erillistä maa-
doitusta ei tarvita. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
u Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee turval-
lisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Black &
Decker -huollon tehtäväksi.
u Käyttäessäsi työkalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyt-
töön soveltuvaa jatkojohtoa. Voit käyttää oikeanlaista,
enintään 30-metristä Black & Decker -jatkojohtoa ilman
virtahävikkiä.
u Sähköturvallisuutta voi parantaa käyttämällä erittäin
herkkää (30 mA) vikavirtasuojaa.
Yleiskuvaus
Tässä työkalussa on joitakin tai kaikki seuraavista ominaisu-
uksista.
1. Liipaisinkytkin
2. Etukahvan nostovarsi
3. Etukahva
4. Suojus
5. Terä
6. Kaapelin pitosilmukka
Kokoaminen
Varoitus! Ennen kuin kokoat työkalun, varmista, että työkalun
virta on katkaistu, sähköpistoke on irrotettu sähköverkosta ja
teränsuojus on terien päällä.
Varoitus! Älä koskaan käytä työkalua ilman suojusta.
Työkalun kytkeminen verkkovirtaan (kuva A)
Jos työkalussa ei ole virtakaapelia, sinun on liitettävä jatkojo-
hto virtavastakkeeseen.
u Liitä sopivan jatkojohdon naarasliitin työkalun virtavastak-
keeseen.
u Liitä kaapeli kaapelin pitosilmukan (6) läpi kuvan osoit-
tamalla tavalla estämään kaapelin irtoaminen käytön
aikana.
u Kytke verkkopistoke virtalähteeseen.
Varoitus! Jatkojohdon on oltava ulkokäyttöön sopiva. Jos
käytät jatkojohtokelaa, kelaa johto aina täysin auki.
Käyttö
Varoitus! Anna työkalun käydä omaan tahtiinsa. Älä
ylikuormita sitä.
72
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käynnistäminen ja pysäyttäminen
Huomautus: Käyttöturvallisuuden lisäämiseksi tämä työkalu
on varustettu käynnistysvarmistimella. Tällöin työkalua ei voi
käynnistää vahingossa ja sitä voi käyttää vain, kun työkalua
pidetään molemmin käsin.
Käynnistäminen (kuva B)
u Tartu etukahvaan yhdellä kädellä (3) siten, että etukahvan
nostovarsi (2) painautuu etukahvan runkoa vasten.
u Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä (1) toisella
kädellä.
Sammuttaminen
u Vapauta kahvan nostovarsi (2) tai liipaisinkytkin (1).
Varoitus! Älä koskaan yritä lukita kytkimiä käyttöasentoon.
Vinkkejä parhaimman tuloksen
saavuttamiseksi
u Aloita trimmaamalla aidan yläosa. Kallista työkalua hiukan
(enintään 15° leikkauslinjaan) siten, että terän kärjet osoit-
tavat hieman aitaa päin (kuva C). Tällöin terät leikkaavat
tehokkaasti. Pidä työkalua haluamassasi kulmassa ja
liikuta sitä tasaisesti leikkauslinjaa pitkin. Kaksipuolisen
terän ansiosta voit leikata kumpaan suuntaan tahansa.
u Jos haluat erittäin suoran leikkausjäljen, aseta naru aidan
pituussuunnassa haluamallesi korkeudelle. Käytä narua
apuna ja leikkaa sen yläpuolelta. (kuva D)
u Saat aikaiseksi suorat reunat leikkaamalla ylöspäin
kasvusuunnassa. Nuoret varret liikkuvat ulospäin terän
leikatessa alaspäin, mikä aiheuttaa matalia syvennyksiä
aitaan (kuva E).
u Vältä osumasta muihin esineisiin. Vältä erityisesti kovia
esineitä, kuten metallijohtoja ja kaiteita, koska ne voivat
vahingoittaa teriä (kuva F).
u Voitele terät säännöllisesti.
Trimmausohjeet
u Trimmaa lehtipensaat kesä- ja lokakuussa.
u Trimmaa havupensaat huhti- ja elokuussa.
u Trimmaa katajat ja muut nopeasti kasvavat pensaat
kuuden viikon välein toukokuusta lokakuuhun.
Trimmausohjeet (Australia ja Uusi-Seelanti)
u Trimmaa lehtipensaat joulu- ja maaliskuussa.
u Trimmaa havupensaat syys- ja helmikuussa.
u Trimmaa katajat ja muut nopeasti kasvavat pensaat
kuuden viikon välein lokakuusta maaliskuuhun.
Lisävarusteet
Työkalun suorituskyky riippuu käytetystä lisävarusteesta.
Korkealaatuiset Black & Decker- ja Piranha -lisävarusteet on
suunniteltu parantamaan työkalun suorituskykyä. Käyttämällä
näitä lisävarusteita saat sahastasi parhaan hyödyn.
Huolto
Verkkojohdolla varustettu tai verkkojohdoton Black & Deckerin
laite/työkalu on suunniteltu toimimaan mahdollisimman kauan
mahdollisimman vähällä huollolla. Oikealla huollolla ja sään-
nöllisellä puhdistuksella työkalu säilyttää suorituskykynsä.
Voiteluöljyä voi ostaa Black & Decker -tuotteiden jälleen-
myyjiltä (tuotenro A6102-XJ).
Varoitus! Toimi ennen verkkojohdolla varustetun tai verkkojo-
hdottoman sähkötyökalun huoltoa seuraavasti:
u Sammuta laite/työkalu ja irrota se verkkovirrasta.
u Jos laitteessa/työkalussa on erillinen akku, sammuta laite/
työkalu ja irrota sen akku.
u Jos akku on kiinteä, käytä akku täysin loppuun ja sam-
muta laite/työkalu sitten.
u Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi mitään
muuta huoltoa.
u Puhdista laitteen/työkalun/laturin ilma-aukot säännöllisesti
pehmeällä harjalla tai kuivalla kangasliinalla.
u Puhdista moottorin kotelo säännöllisesti kostealla rätillä.
Älä koskaan käytä puhdistamiseen liuotinaineita tai
syövyttäviä puhdistusaineita.
u Puhdista terät huolellisesti käytön jälkeen. Voitele terät
ohuesti öljyllä puhdistuksen jälkeen. Näin ne eivät ruostu.
Virtapistokkeen vaihto (vain Iso-Britannia ja Irlanti)
Jos joudut vaihtamaan virtapistokkeen:
u Hävitä vanha pistoke ympäristöystävällisesti.
u Liitä ruskea johto uuden pistokkeen jännitteiseen napaan.
u Liitä sininen johto tähtipisteliittimeen.
Varoitus! Maadoitusliittimeen ei liitetä johtoa. Noudata
pistokkeen mukana toimitettuja kiinnitysohjeita. Suositeltava
sulake: 5 A.
Ympäristönsuojelu
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Kun Black & Decker -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai ei
kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen
mukana. Toimita laite kierrätettäväksi.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien
erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Kierrätysmateriaalien käyttö auttaa vähentämään
ympäristön saastumista ja uusien raaka-aineiden
tarvetta.
73
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että kodin
sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien jätteidenkäsittel-
yasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä uuden tuotteen oston
yhteydessä.
Kun laitteesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä tavallisten
roskien mukana, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskuk-
seen tai jätä se valtuutettuun Black & Deckerin huoltoliik-
keeseen.
Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla
yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa
ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen Black & Decker -huol-
toliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja
takuuehdoista on myös Internetissä osoitteessa www.2helpU.
com.
Tekniset tiedot
GT5050 (tyyppi 1) GT5055 (tyyppi 1)
Jännite V
AC
230 230
Ottoteho W
500 500
Teränliikkeet
(kuormittamattomana)
min
-1
1 850 1 835
Terän pituus
cm
50 55
Terien väli
mm 22 22
Terän jarrutusaika s
<1 <1
Paino
kg 2,7 2,8
GT5560 (tyyppi 1) GT6060 (tyyppi 1)
Jännite V
AC
230 230
Ottoteho W
550 600
Teränliikkeet
(kuormittamattomana)
min
-1
1 870 1 840
Terän pituus
cm
60 60
Terien väli
mm 25 25
Terän jarrutusaika s
<1 <1
Paino
kg 2,9 3,0
Äänenpainetaso standardin EN 60745 mukaisesti:
Äänenpaine (L
pA
) 74 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
Äänitehotaso (L
WA
) 94 dB(A), epätarkkuus (K) 3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma) standardin EN 60745 mukaisesti:
Tärinäpäästöarvo (a
h, D
) 2,9 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
ULKOILMAMELUDIREKTIIVI
%
GT5050 / GT5055 / GT5560 / GT6060
Black & Decker ilmoittaa, että tuotteet, jotka on kuvattu
kohdassa Tekniset tiedot, täyttävät seuraavien direktiivien
vaatimukset:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-15
2000/14/EY, pensasleikkuri, 1870 min-1, liite V
Mitattu ääniteho (L
pA
) 94 dB(A)
Epävarmuus (K) 3 dB(A)
Taattu ääniteho (L
pA
) 97 dB(A)
Epävarmuus (K) 3 dB(A)
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EY
vaatimukset.
Lisätietoja saa ottamalla yhteyden Black & Deckeriin
seuraavassa osoitteessa. Tiedot ovat myös käyttöoppaan
takakannessa.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta ja antaa
tämän ilmoituksen Black & Deckerin puolesta.
_
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Iso-Britannia
05.08.2011
74
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Takuu
Black & Decker takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- ja/tai
valmistusvikaa silloin, kun se toimitetaan ostajalle. Takuu on
lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu
on voimassa Euroopan unionin jäsenmaissa ja Euroopan
vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai valm-
istusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi 24
kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen
ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen Black & Decker
Oy:n valinnan mukaan. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat
seuraavista:
u Tuotetta on käytetty kaupallisesti, ammattimaisesti tai
vuokraukseen.
u Tuotetta on käytetty tai hoidettu virheellisesti.
u Tuotetta on vahingoitettu vieraalla esineellä tai aineella tai
se on ollut onnettomuudessa.
u Jos korjauksia on yrittänyt joku muu kuin Black & Deckerin
valtuuttama edustaja tai Black & Deckerin henkilökunta.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen
ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle.
Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla
yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa
ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen Black & Decker -huol-
toliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja
takuuehdoista on myös Internetissä osoitteessa www.2helpU.
com
Voit rekisteröidä uuden Black & Decker -tuotteesi ja tarkastella
tietoja uusista tuotteista ja erikoistarjouksista verkkosivuil-
lamme www.blackanddecker.. Saat lisätietoja Black &
Deckerin tavaramerkistä ja tuotevalikoimastamme osoitteesta
www.blackanddecker..
ENGLISH
Do not forget to register your product!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Register your product online at www.blackanddecker.co.uk/pro-
ductregistration or send your name, surname and product code to
Black & Decker in your country
.
DEUTSCH
Vergessen Sie nicht, Ihr Produkt registrieren zu lassen!
www.blackanddecker.de/productregistration
Lassen Sie Ihr Produkt unter www.blackanddecker.de/productreg-
istration online registrieren oder schicken Sie Ihren Nachnamen,
Vornamen und den Produktcode an Black & Decker in Ihrem Land.
FRANÇAIS
N’oubliez pas d’enregistrer votre produit !
www.blackanddecker.fr/productregistration
Enregistrez votre produit en ligne sur www.blackanddecker.fr/
productregistration ou envoyez vos nom, prénom et code produit à
Black & Decker dans votre pays.
ITALIANO
Non dimenticate di registrare il prodotto!
www.blackanddecker.it/productregistration
Registrate il prodotto online su www.blackanddecker.it/productreg-
istration o inviate nome, cognome e codice del prodotto al centro
Black & Decker del vostro paese.
NEDERLANDS
Vergeet niet uw product te registreren!
www.blackanddecker.nl/productregistration
U kunt uw product online registreren op www.blackanddecker.nl/pro-
ductregistration of u kunt uw voornaam, achternaam en productcode
opsturen naar Black & Decker in uw land.
ESPAÑOL
¡No olvide registrar su producto!
www.blackanddecker.es/productregistration
Registre su producto on-line en www.blackanddecker.es/produc-
tregistration o envíe su nombre, apellidos y código de producto a
Black & Decker en su país.
PORTUGUÊS
Não se esqueça de registar o seu produto!
www.blackanddecker.pt/productregistration
Registe o seu produto online em www.blackanddecker.pt/productre-
gistration ou envie o seu nome, apelido e código do produto para a
Black & Decker no seu país.
SVENSKA
Glöm inte att registrera produkten!
www.blackanddecker.se/productregistration
Registrera produkten online på www.blackanddecker.se/productre-
gistration
eller skicka namn och produktkod till Black & Decker i landet
du bor i.
NORSK
Ikke glem å registrere produktet ditt!
www.blackanddecker.no/productregistration
Registrer produktet ditt online på www.blackanddecker.no/pro-
ductregistration, eller send ditt navn, etternavn og produktkode til
Black & Decker i ditt eget land.
DANSK
Glem ikke at registrere dit produkt!
www.blackanddecker.dk/productregistration
Registrer dit produkt på internettet på: www.blackanddecker.dk/
productregistration eller send dit navn, efternavn og produktkode til
Black & Decker i dit eget land.
SUOMI
Muistathan rekisteröidä tuotteesi!
www.blackanddecker./productregistration
Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa www.blackanddecker./
productregistration tai lähetä etunimesi, sukunimesi ja tuotekoodi
oman maasi Black & Decker -edustajalle.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
Μην ξεχάσετε να καταχωρίσετε το προϊόν σας!
www.blackanddecker.gr/productregistration
Καταχωρίστε το προϊόν σας σε σύνδεση στη σελίδα www.
blackanddecker.gr/productregistration ή στείλτε το όνομα, επίθετο
σας και τον κωδικό πριονωτός στη Black & Decker στη χώρα σας.
/