SEVERIN FR 2437 määrittely

Kategoria
Deep fryers
Tyyppi
määrittely
DE Gebrauchsanweisung
GB Instructions for use
FR Mode d’emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
IT Manuale d’uso
DK Brugsanvisning
SE Bruksanvisning
FI Käyttöohje
PL Instrukcja obsugi
GR O 
RU   
Friteuse 4
Deep Fryer 10
Friteuse 16
Friteuse 23
Freidora eléctrica 29
Friggitrice 36
Frituregryde 43
Frityrgryta 49
Rasvakeitin 55
Frytkownica 61
 68
 75
www.severin.com
55
Rasvakeitin
Hyvä Asiakas,
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa
tarvetta varten. Laitetta saavat käyttää
vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet näihin
ohjeisiin.
Verkkoliitäntä
Laite tulee liittää määräysten mukaisesti
asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen
arvokilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien
CE-merkintöjä koskevien direktiivien
mukainen.
Osat
1. Paistokori
2. Korin kahva
3. Korin kahvan lukituspainike
4. Lämpötilan merkkivalo (vihreä)
5. Virran merkkivalo (punainen)
6. Lämmönsäädinnappula
7. Lukittava kansi (irrotettavissa)
8. Valvontalasi
9. Suodatinosa, jossa rasvasuodatin ja
höyrynpoistoaukot
10. Min-/Max -merkintä 1,72,0 L
11. Kantokahva
12. Kannen avauspainike
13. Liitäntäjohto ja pistotulppa
14. Kotelo
Tärkeitä turvaohjeita
Vaarojen välttämiseksi ainoastaan
valmistajan huoltopalvelu saa
korjata tämän sähkölaitteen ja
uusia liitäntäjohdon. Jos tarvitaan
korjauksia, lähetä laite huolto-
osastollemme (katso liite).
Varmista, että lämmittimestä on
katkaistu virta ja että se on jäähtynyt
täysin ennen puhdistamista.
Sähköiskun välttämiseksi älä
puhdista lämmityselementtiä vedellä.
Älä myöskään upota sitä veteen.
Yksityiskohtaisia tietoja laitteen
puhdistuksesta on osassa Puhdistus
ja hoito.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
käytettäväksi erillisen ajastimen tai
kaukosäätimen kanssa.
Estä kuuman öljyn
läikkyminen sijoittamalla laite
nostokahvojen avulla vakaalle,
kuumuudenkestävälle työalustalle
(joka on roiskeita ja tahroja kestävä
sekä jonka ympärillä on tarpeeksi
tilaa).
Turvaohjeita: Kannen alta
tulee kuumaa höyryä ja jotkut laitteen
osista saattavat kuumeta käytön
aikana.
Tämä laite on tarkoitettu
kotitalouskäyttöön tai vastaavaan,
FI
56
kuten
- ruokalat, toimistot ja muut
kaupalliset ympäristöt
- maatalousyritykset
- hotellien, motellien jne. ja
vastaavien yritysten asiakkaat
- aamiaisen ja majoituksen tarjoavat
majatalot.
Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa
käyttää laitetta.
Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat
käyttää laitetta aikuisen jatkuvassa
valvonnassa.
Henkilö, jolla on fyysisesti,
aistillisesti tai henkisesti rajoittunut
toimintakyky tai jolla on puuttuvat tai
vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta,
saa käyttää laitetta vain siinä
tapauksessa, että hän on valvonnan
alaisena tai hänelle on annettu
tarkat ohjeet laitteen käyttämiseen.
Lisäksi hän ymmärtää täysin laitteen
käyttöön liittyvät vaarat ja noudattaa
tarvittavia turvatoimia.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa tehdä laitteen
puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä,
elleivät he ole valvonnassa.
Laite ja sen liitäntäjohto täytyy
aina pitää alle 8-vuotiaiden
ulottumattomissa.
Varoitus: Pidä lapset poissa
pakkausmateriaalien luota potentiaalisen
vaaratilanteen esim. tukehtumisvaaran
vuoksi.
Älä anna laitteen kuumeta ilman öljyä/
rasvaa.
Älä poistu paikalta keittimen toimiessa.
Tarkasta aina ennen laitteen käyttöä
huolellisesti laitteen runko, liitäntäjohto
ja mahdolliset asennetut lisäosat
vaurioiden varalta. Jos laite on
esimerkiksi pudonnut kovalle pinnalle
tai liitäntäjohdon vetämiseen on käytetty
liikaa voimaa, laitetta ei saa enää käyttää:
näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa
laitetta käytettäessä vaaratilanteita.
Älä aseta laitetta seinällä olevan kaapin
tai muun riippuvan esineen alle, eikä
myöskään aivan seinän viereen tai
nurkkaan.
Siirrä herkästi syttyvät esineet pois
laitteen lähettyviltä.
Älä sulata kiinteää rasvaa tyhjässä
keittimessä. Lämmityselementti ei tällöin
peity kokonaan ja voi ylikuumentua, jolloin
rasva saattaa syttyä palamaan. On myös
olemassa mahdollisuus, että lämpösulake
kytkee lämmityselementin pois päältä.
Liian moneen kertaan käytetty öljy/rasva
saattaa ylikuumentua ja syttyä palamaan.
Irrota tällöin pistotulppa pistorasiasta ja
tukahduta palava öljy kannella.
Älä koskaan kaada vettä kuumaan tai
palavaan öljyyn/rasvaan.
Älä koskaan kanna rasvakeitintä sen
ollessa kuuma, esim. käytön aikana,
tai liian pian käytön jälkeen (saatat
57
kompastua sen kanssa). Äärimmäinen
varovaisuus on tarpeen, sillä kuuma öljy/
rasva voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
Älä koske kuumaan öljyyn/rasvaan.
Älä upota kuumaan öljyyn/rasvaan
muovisia keittiövälineitä äläkä kaada
kuumaa öljyä/rasvaa muoviastiaan.
Varoitus: Älä anna laitteen tai
liitäntäjohdon koskettaa kuumia pintoja
tai joutua kosketuksiin lämmönlähteiden
kanssa. Älä jätä liitäntäjohtoa roikkumaan
äläkä anna sen koskettaa kuumia osia.
Irrota pistotulppa pistorasiasta aina
- käytön jälkeen,
- jos laitteessa on käyttöhäiriö,
- ennen laitteen puhdistamista.
Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä
vedä liitäntäjohdosta vaan tartu aina
pistokkeeseen.
Turvaohjeita: Älä käytä laitetta ulkosalla.
Jos laite vahingoittuu väärinkäytön
seurauksena tai siksi, että annettuja
ohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei
vastaa aiheutuneista vahingoista.
Lämpösulake
Jos öljyn pinnan taso laskee tarpeellisen
minimitason alle, lämpösulake kytkee
automaattisesti lämpövastuksen pois päältä.
Kun lämpösulake on aktivoitunut, laite on
viallinen eikä sitä voi enää käyttää.
Laitteen toiminta
Kansi
Avaa kansi painamalla avauspainiketta.
Kannessa on jousitoiminto ja se nousee
automaattisesti ylös painiketta painettaessa.
Sulje kansi painamalla sitä alaspäin, kunnes
se lukkiutuu paikoilleen.
Kun avonainen kansi on pystysuorassa
asennossa, sen voi irrottaa puhdistusta
varten ylöspäin vetämällä.
Valvontalasi
Uppopaistoprosessia voidaan seurata
valvontalasin kautta. Höyryn muodostuminen
sen pintaan estetään lisäämällä hieman öljyä
lasin sisäpuolelle.
Paistotila
Täyttömäärä:
Ennen esikuumennusvaihetta öljyn/rasvan
pinnan tason täytyy olla maksimi- ja
minimimerkkien välissä. Ne löytyvät
paistotilan sisältä.
Paistotilan enimmäistäyttömäärä (”Max”) on
noin 2 litraa.
Paistokori on poistettava ennen tarvittavan
öljyn/rasvan määrän lisäämistä paistotilaan.
Huomaa: Maksimi- ja minimimerkkien
välinen ero on noin 300 ml.
Käytettävät öljy/rasvatyypit:
Suosittelemme sellaisen kasviöljyn tai
-rasvan käyttöä, joka on tarkoitettu erityisesti
uppopaistamiseen, joka voidaan lämmittää
turvallisesti 220º C:n lämpötilaan ja joka on
maultaan neutraalia.
Älä sekoita keskenään erityyppisiä öljyjä ja
rasvoja.
Paistokori
Kori on suunniteltu friteerattavan ruoan
säilytykseen toimenpiteen aikana.
Kannen ollessa suljettuna kori voidaan
laskea kuumaan öljyyn laitteen ulkopuolella
olevan korin kahvan avulla. Kori lasketaan
vetämällä korin kahvassa olevaa
lukituspainetta eteenpäin ja siirtämällä
kahvaa alaspäin.
Korin voi kohottaa öljystä nostamalla kahvaa
ylöspäin, kunnes se lukkiutuu vaakasuoraan
58
asentoon.
Tilavuus
Suosittelemme kerrallaan kypsennettäväksi
korkeintaan 300 g perunoita. Katso myös
kohtaa Hyödyllistä tietoa rasvakeittimestä.
Merkkivalot
Punainen päämerkkivalo palaa niin kauan
kun laite on kytkettynä verkkovirtaan.
Vihreä valo syttyy, kun esisäädetty
lämpötilataso on saavutettu.
Heti kun lämpötila laskee tietyn tason alle,
kuumennus käynnistyy ja vihreä merkkivalo
sammuu.
Lämmönsäädin
Lämmönsäädinnappulan avulla lämpötila
voidaan säätää halutulle tasolle.
Ennen laitteen ensi käyttöä
Laite on puhdistettava seuraavalla tavalla
ennen sen kytkemistä verkkovirtaan:
Paistotila ja kannen sisäpuoli on pyyhittävä
kostealla rätillä. Poista paistokori laitteesta ja
pese se perusteellisesti kuumassa vedessä.
Kaikki osat on kuivattava hyvin, jotta
estetään veden sekoittuminen öljyyn. Täytä
tilaan noin 2 litraa kasviöljyä/rasvaa.
Käyttö
Varmista, että öljyn pinnan taso on min.-
ja max.-merkkien välissä.
Aseta kori paistotilaan ja sulje kansi.
Kytke pistotulppa sopivaan
seinäpistorasiaan. Punainen merkkivalo
syttyy.
Valitse haluttu lämpötilan taso
lämmönsäädinnappulan avulla.
Anna rasvakeittimen esikuumeta. Vihreä
merkkivalo syttyy, kun esiasetettu
lämpötila on saavutettu.
Avaa kansi.
Nosta paistokori ylös ja laita
uppopaistettava ruoka koriin.
Aseta kori takaisin paistotilaan.
Sulje kansi ja laske kori.
Kun ruoka on valmista, avaa kansi ja
nosta kori, jotta öljy voi valua pois. Kun
uppopaistaminen lopetetaan, käännä
lämmönsäädinnappula takaisin ja irrota
pistotulppa seinäpistorasiasta. Punainen
merkkivalo sammuu.
Hyödyllistä tietoa rasvakeittimesta
Öljyssä kypsennetty ruoka on erityisen
maittavaa ja ravitsevaa.
Kuuma öljy sulkee heti ruoka-aineen
huokoset, joten ruoka ei ime itseensä
liikaa öljyä eivätkä sen omat mehut pääse
karkaamaan.
Ruoassa olevat proteiinit, vitamiinit ja
kivennäisaineet pysyvät tallella.
Huomaa seuraava:
1. Moneen kertaan käytetty öljy ei parane
lisäämällä siihen käyttämätöntä öljyä.
Tuore öljy pilaantuisi myös lyhyen ajan
kuluessa.
2. Varmista, että ruoka-aineet ovat
täysin kuivia ennen öljyssä
paistamista. Näin öljy ei vaahtoa.
Ole erityisen tarkka siitä, että
pakastetut ruoat ovat täysin sulaneet
ennen öljyssä paistamista. Kosteus
lyhentää paistoöljyn käyttöikää.
3. Kypsennettäessä ruokaa
uppopaistamalla oikein valittu lämpötila
on ensiarvoisen tärkeä tekijä tuloksen
kannalta. Jos öljy ei ole riittävän
kuumaa, ruoka-aineet imevät itseensä
liikaa öljyä. Tämän takia paistokori
59
kannattaa upottaa öljyyn vasta, kun
esikuumennus on suoritettu. Jos öljy
taas on liian kuumaa, ruoka-aineiden
pinta kovettuu liian nopeasti eivätkä ne
kypsy riittävästi sisäpuolelta.
4. Pakastetut tai jäähdytetyt ruoka-
aineet tulisi upottaa kuumaan
öljyyn kerran, pari hetkeksi ennen
varsinaista öljyssä kypsentämistä.
5. Älä paista liian suurta ruokamäärää
kerralla. Palojen tulisi kellua öljyssä
vapaasti koskettamatta toisiinsa.
6. Jos kypsennät taikinakuoressa olevia
ruoka-aineita, varmista, että taikina on
ruoassa kunnolla kiinni eikä pinnassa
ole liikaa jauhoa.
7. Liian usein käytetyn öljyn tunnistaa
helposti siitä, että se on väriltään
tummaa, sakeata, epämiellyttävän
hajuista ja se vaahtoaa.
8. Liian usein käytetty öljy tai öljy jossa
on aikaisemman ruoan hiukkasia,
syttyy helposti palamaan. Öljyn
vaihto suositellaan suoritettavaksi
aina 3 tai 4 käyttökerran jälkeen. Sen
käyttöikä riippuu tosin pääasiassa
siitä, minkälaisia ja kuinka suuria
ruokamääriä kypsennetään.
9. Öljyn käyttöikää voi lisätä valuttamalla
se suodattimen läpi jokaisen
käyttökerran jälkeen.
10. Paistoöljyä voi säilyttää
rasvakeittimessä, jos se pidetään
suljettuna ja viileässä paikassa.
Terveellinen paistotapa
Runsaasti tärkkelystä sisältävien ruokien
valmistamisessa suositellaan käytettäväksi
korkeintaan 175°C lämpötilaa. Matalampi
kypsennyslämpötila ja pienempi ruoka-
ainemäärä minimoivat terveydelle haitallisten
ainesten muodostumisen.
Puhdistus ja hoito
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ja
anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen sen
puhdistamista.
Varoitus: Jotta sähköiskun vaara
vältetään, älä puhdista rasvakeittimen
ulkopintaa tai sen virtajohtoa millään
nesteellä äläkä upota kumpaakaan
veteen.
Älä käytä hankaavia tai voimakkaita
pesuaineita.
Kun avonainen kansi on pystysuorassa
asennossa, sen voi irrottaa puhdistusta
varten ylöspäin vetämällä.
Kannessa on rasvasuodatin, joka on
vaihdettava, kun laitetta on käytetty useita
kertoja. Irrota suodattimen kansi ja ota
pois vanha suodatin. Puhdista kansi
kostealla rätillä ja pesuainetilkalla. Pyyhi
se sen jälkeen perusteellisesti kuivaksi.
Aseta uusi rasvasuodatin ja suodattimen
kansi paikalleen. Vaihtosuodattimia
voidaan tilata Severin-palvelun kautta.
Öljy/rasva poistetaan laitteesta haaleana,
kun se on vielä nestemäistä. Odota,
kunnes se on jäähtynyt riittävästi ja poista
öljy/rasva liemikauhalla. Lämpötilan
jäähdyttyä riittävästi öljy/rasva voidaan
myös kaataa ulos kuumuutta kestävään
astiaan. Öljyn/rasvan voi suodattaa
kaatamalla se imukykyisen paperin läpi
kuumuutta kestävään suppiloon tai itse
paistokoriin.
Käytettyä öljyä/rasvaa ei saa kaataa
keittiön pesualtaaseen. Anna sen jäähtyä
ja hävitä talousjätteiden mukana.
Paistotilan sisäpinnan voi puhdistaa
pyyhkimällä se ensin talouspaperilla ja
sitten kostealla, mietoon pesuaineeseen
60
kastetulla, nukkaantumattomalla
kankaalla. Säiliö tulee kuivata hyvin
pyyhkeellä.
Paistokori ja kansi on puhdistettava
käytön jälkeen kuumalla, saippuaisella
vedellä. Pyyhi sen jälkeen kuivaksi.
Laitteen ulkopinta tulee puhdistaa
kostealla, nukkaantumattomalla
kankaalla.
Jätehuolto
Tällä symbolilla merkityt laitteet
täytyy hävittää kotitalousjätteestä
erillään, sillä ne sisältävät
arvokkaita kierrätyskelpoisia
materiaaleja. Asianmukaisella hävittämisellä
suojellaan ympäristöä ja ihmisterveyttä. Saat
aiheesta lisätietoa paikallisilta viranomaisilta
tai jälleenmyyjiltä.
Takuu
Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu,
joka koskee valmistus- ja ainevikoja,
ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia
vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla
voimassa olevien takuuehtojen mukaan.
Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen
vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu
syntyvistä esine- ja henkilövahingoista
lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu
ei vaikuta lakimääräisiin oikeuksiin eikä
mihinkään muihin kansallisen lainsäädännön
säätämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisiin
kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankkijalla
on.
Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH,
Saksa
Maahantuoja:
Oy Harry Marcell Ab
PL 63, 01511 VANTAA
Puh (09) 870 87860
Fax (09) 870 87801
www.harrymarcell.
asiakaspalvelu@harrymarcell.
1 / 1

SEVERIN FR 2437 määrittely

Kategoria
Deep fryers
Tyyppi
määrittely