SEVERIN FR 2431 Omistajan opas

Kategoria
Deep fryers
Tyyppi
Omistajan opas
DE Gebrauchsanweisung
GB Instructions for use
FR Mode d’emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
IT Manuale d’uso
DK Brugsanvisning
SE Bruksanvisning
FI Käyttöohje
PL Instrukcja obsugi
GR O 
RU   
Fritteuse 4
Deep Fryer 11
Friteuse 17
Friteuse 24
Freidora eléctrica 31
Friggitrice 38
Frituregryde 45
Frityrgryta 51
Rasvakeitin 57
Frytkownica 63
 70
 78
www.severin.com
welcome home
57
Rasvakeitin
Hyvä Asiakas,
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa
tarvetta varten. Laitetta saavat käyttää
vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet näihin
ohjeisiin.
Verkkoliitäntä
Laite tulee liittää määräysten mukaisesti
asennettuun pistorasiaan.
Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen
arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä tuote
on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä
koskevien direktiivien mukainen.
Osat
1. Virran merkkivalo (punainen)
2. Lämpötilan merkkivalo (vihreä)
3. Lämpötilan säätökytkin
4. Kansi
5. Rasvasuodatin
6. Kannen kahva
7. Nostokahvat
8. Kotelo
9. Lämmityselementti ohjauspaneelin kera
10. Nollauspainike
11. Min/Max-merkintä
12. Irrotettava keittoallas
13. Liitäntäjohto ja pistoke
14. Liitäntäjohdon säilytyskotelo
15. Keittokori kahvalla (valutusasennossa)
16. Ikkuna
Tärkeitä turvaohjeita
Vaarojen välttämiseksi ainoastaan
valmistajan huoltopalvelu saa
korjata tämän sähkölaitteen ja
uusia liitäntäjohdon. Jos tarvitaan
korjauksia, lähetä laite huolto-
osastollemme (katso liite).
Varmista, että lämmittimestä on
katkaistu virta ja että se on jäähtynyt
täysin ennen puhdistamista.
Sähköiskun välttämiseksi älä
puhdista lämmityselementtiä vedellä.
Älä myöskään upota sitä veteen.
Yksityiskohtaisia tietoja laitteen
puhdistuksesta on osassa ”Laitteen
puhdistus ja hoito”.
Tahattomasti alkutilaan palautuvan
ylikuumenemissuojan aiheuttamien
vaarojen estämiseksi laitetta
ei saa käyttää ulkopuolisen
kytkentäelementin kuten ajastimen
kautta, eikä myöskään liittää tällaisen
laitteen kautta kytkettävään ja
katkaistavaan virtapiiriin.
Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa
käyttää laitetta.
Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat
käyttää laitetta aikuisen jatkuvassa
valvonnassa.
Henkilö, jolla on fyysisesti,
aistillisesti tai henkisesti rajoittunut
toimintakyky tai jolla on puuttuvat tai
FI
58
vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta,
saa käyttää laitetta vain siinä
tapauksessa, että hän on valvonnan
alaisena tai hänelle on annettu
tarkat ohjeet laitteen käyttämiseen.
Lisäksi hän ymmärtää täysin laitteen
käyttöön liittyvät vaarat ja noudattaa
tarvittavia turvatoimia.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa tehdä laitteen
puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä,
elleivät he ole valvonnassa.
Laite ja sen liitäntäjohto täytyy
aina pitää alle 8-vuotiaiden
ulottumattomissa.
Varoitus: Pidä lapset poissa
pakkausmateriaalien luota potentiaalisen
vaaratilanteen esim. tukehtumisvaaran
vuoksi.
Älä kuumenna rasvakeitintä ilman
öljyä/rasvaa
Älä poistu paikalta keittimen toimiessa.
Tarkasta aina ennen laitteen käyttöä
huolellisesti laitteen runko, liitäntäjohto
ja mahdolliset asennetut lisäosat
vaurioiden varalta. Jos laite on
esimerkiksi pudonnut kovalle pinnalle
tai liitäntäjohdon vetämiseen on käytetty
liikaa voimaa, laitetta ei saa enää käyttää:
näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa
laitetta käytettäessä vaaratilanteita.
Estä kuuman öljyn läikkyminen
sijoittamalla laite nostokahvojen
avulla vakaalle, kuumuudenkestävälle
työalustalle (joka on roiskeita ja tahroja
kestävä sekä jonka ympärillä on tarpeeksi
tilaa).
Älä aseta laitetta seinällä olevan kaapin
tai muun riippuvan esineen alle, eikä
myöskään aivan seinän viereen tai
nurkkaan.
Siirrä herkästi syttyvät esineet pois
laitteen lähettyviltä.
Älä sulata kiinteää rasvaa tyhjässä
keittimessä. Lämmityselementti ei tällöin
peity kokonaan ja voi ylikuumentua, jolloin
rasva saattaa syttyä palamaan.
Liian moneen kertaan käytetty öljy/rasva
saattaa ylikuumentua ja syttyä palamaan.
Irrota tällöin pistotulppa pistorasiasta ja
tukahduta palava öljy kannella.
Älä koskaan kaada vettä kuumaan tai
palavaan öljyyn/rasvaan.
Älä koskaan kanna rasvakeitintä sen
ollessa kuuma, esim. käytön aikana,
tai liian pian käytön jälkeen (saatat
kompastua sen kanssa). Äärimmäinen
varovaisuus on tarpeen, sillä kuuma öljy/
rasva voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
Turvaohjeita: Kannen alta tulee kuumaa
höyryä ja jotkut laitteen osista saattavat
kuumeta käytön aikana.
Älä koske kuumaan öljyyn/rasvaan.
Älä upota kuumaan öljyyn/rasvaan
muovisia keittiövälineitä äläkä kaada
kuumaa öljyä/rasvaa muoviastiaan.
Älä kytke laitetta pistorasiaan ellei
keittoallas ole paikoillaan. Älä missään
tapauksessa kytke laitteesta irrotettua
lämmityselementtiä pistorasiaan.
Varoitus: Älä anna laitteen tai
liitäntäjohdon koskettaa kuumia pintoja
tai joutua kosketuksiin lämmönlähteiden
kanssa. Älä jätä liitäntäjohtoa roikkumaan
äläkä anna sen koskettaa kuumia osia.
Irrota pistotulppa pistorasiasta aina
59
- jos laitteessa on käyttöhäiriö
- käytön jälkeen
- ennen laitteen puhdistamista.
Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä
vedä liitäntäjohdosta vaan tartu aina
pistokkeeseen.
Turvaohjeita: Älä käytä laitetta ulkosalla.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
erillisen ajastimen tai kaukosäätimen
kanssa.
Valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista
vaurioista, jos ne johtuvat laitteen
väärinkäytöstä tai käyttöohjeiden
laiminlyömisestä.
Tämä laite on tarkoitettu
kotitalouskäyttöön tai vastaavaan, kuten
- ruokalat, toimistot ja muut kaupalliset
ympäristöt
- maatalousyritykset
- hotellien, motellien jne. ja vastaavien
yritysten asiakkaat
- aamiaisen ja majoituksen tarjoavat
majatalot.
Ylikuumenemissuoja
Jos öljyn/rasvan määrä on turvallisen
tason alapuolella, sisäänrakennettu
ylikuumenemissuoja käynnistyy ja
lämmityselementti kytkeytyy pois toiminnasta.
Jos niin käy, anna laitteen jäähtyä ja
lisää sitten tarvittava määrä öljyä/rasvaa.
Palauta ylikuumenemissuoja alkutilaan
ohjauspaneelin alapuolella, kotelon
takapuolella olevasta nollauspainikkeesta.
Työnnä painike alas sopivalla puisella tai
muovisella tikulla. Laitetta voidaan käyttää
sen jälkeen uudestaan.
Jos ylikuumenemissuoja käynnistyy
toistuvasti, vaikka laitteessa on riittävästi
öljyä/rasvaa, laitetta ei saa enää käyttää
ennen kuin sähköalan ammattilainen on
tarkistanut sen.
Ennen ensimmäistä käyttöä
Puhdista laite kohdassa “Laitteen puhdistus
ja hoito” kuvatulla tavalla.
Kansi
Nosta kantta aina kahvasta.
Ikkuna
Uppopaistoprosessia voidaan valvoa
ikkunan kautta. Höyryn muodostuminen sen
pintaan estetään lisäämällä hieman öljyä
ikkunan sisäpuolelle.
Lämpötilan säätökytkin
Lämpötilan säätökytkintä käytetään halutun
lämpötilan valitsemiseen.
Merkkivalot
Punainen merkkivalo palaa laitteen
kuumetessa.
Vihreä merkkivalo syttyy heti, kun
esisäädetty lämpötilataso on saavutettu.
Keittoallas
Lämmityselementin alla oleva syvennys
toimii jäähdytystilana, jonne paistamisen
aikana syntyneet murut ja muut
epäpuhtaudet kerääntyvät. Öljyn/rasvan
kierto alentaa lämpötilaa syvennyksen
ympärillä. Tämä lisää öljyn/rasvan
käyttöikää.
Keittokorin asettaminen:
Aseta keittokori koteloon.
Täyttömäärä:
Altaassa on kaksi täyttömerkkiä:
alempi ”Min”
ylempi ”Max”
Ennen esikuumennusta öljyn/rasvan
tason on oltava näiden merkkien välissä
60
Huom! ”Min”- ja ”Max” -merkkien välinen
ero on noin 900 ml.
Käytettävät öljy/rasvatyypit:
Tässä rasvakeittimessä saa käyttää
ainoastaan puhdasta kasviöljyä/kiinteää
rasvaa. Sitä voi kuumentaa 220
o
C:een
eikä siinä ole sivumakuja.
Älä käytä eri öljylaatujen/rasvojen
sekoituksia.
Öljy:
On suositeltavaa käyttää
uppopaistamiseen tarkoitettuja öljyjä,
joita voi turvallisesti kuumentaa
korkeisiin lämpötiloihin. Paistotilan
enimmäistäyttömäärä (”Max”) on noin 3
litraa.
Kiinteä rasva:
Kiinteää rasvaa ei saa sulattaa
tyhjässä keittimessä. Kiinteän rasvan
voi lisätä suoraan keittoaltaaseen,
jos siinä on jo nestemäistä rasvaa
vähimmäistäyttömäärän (”Min”) verran.
Kiinteää rasvaa tarvitaan noin 3 kg.
Rasva paloitellaan ja sulatetaan ensin
erillisessä astiassa. Sen tulee olla
nestemäistä, mutta ei liian kuumaa,
jolloin se voi aiheuttaa palovammoja
keittoaltaaseen kaadettaessa. Huomioi
enimmäistäyttömäärä (”Max”) lisätessäsi
rasvaa.
Irrotettava lämmityselementti
Ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan,
vedä liitäntäjohto kokonaan
ulos säilytyskotelosta ja kiinnitä
lämmityselementti laitteen takapuolella
oleviin uriin.
Rasvakeitin on varustettu turvakytkimellä
ja sitä saa käyttää vain, kun
lämmityselementti ja keittoallas ovat
asennettuina paikoilleen.
Keittokori
Ruoka-aineet keitetään korissa;
enimmäistilavuus on 400 g
ranskanperunoita.
Kahva on asennettava koriin ennen
käyttöä: paina molempia varsia yhteen
ja työnnä taitetut osat korin sisäpuolella
olevan kannattimen läpi. Vedä
kahvaa takaisinpäin, kunnes taitetut
osat kiinnittyvät korissa oleviin loviin
sivusuunnassa ja lukitsevat näin kahvan
turvallisesti.
Kun uppopaistaminen on valmis, kori
voidaan sijoittaa altaan reunalle siihen
tarkoitetuilla pidikkeillä. Tässä asennossa
öljy/rasva valuu takaisin altaaseen (katso
kuvasta
Rasvakeittimen käyttö
Kiinnitä keittoallas ja lämmityselementti
neuvotulla tavalla.
Lisää keittoaltaaseen öljyä/rasvaa.
Aseta kansi paikalleen.
Kytke pistotulppa pistorasiaan.
Valitse haluttu lämpötila.
Kun vihreä merkkivalo syttyy, laita
uppopaistettava ruoka koriin, poista kansi
ja laske kori varoen kuumaan öljyyn/
rasvaan.
Aseta kansi tarvittaessa takaisin
paikalleen.
Valvo uppopaistotoimenpidettä. Kun
ruoka on valmista, nosta kori ulos ja anna
öljyn/rasvan valua pois.
Kun ruoka on valmista, käännä lämpötilan
säätönuppi alimpaan asentoonsa ja irrota
pistoke pistorasiasta.
61
Hyödyllistä tietoa rasvakeittimestä
Varmista, että ruoka-aineet ovat
täysin kuivia. Näin estät rasvan
vaahtoamisen. Pakasteet on
sulatettava kokonaan ennen
rasvakeittämistä. Kosteus lyhentää
rasvan käyttöikää.
Oikeanlämpöinen öljy/rasva vaikuttaa
ratkaisevasti keittotulokseen. Jos öljy/
rasva ei ole riittävän kuumaa, sitä
imeytyy liikaa ruoka-aineisiin. Siksi kori
kannattaa upottaa öljyyn/rasvaan vasta
sen kuumennuttua. Jos öljy/rasva on liian
kuumaa, ruoka-aineen pinta kovettuu
liian nopeasti eikä ruoka kypsy riittävästi
sisäpuolelta.
Jos ruoka on hyvin kylmää, upota
se ensin ensin pari kertaa kuumaan
öljyyn/rasvaan ennen varsinaista
kypsentämistä.
Laske paistokori hitaasti ja varovasti
kuumaan öljyyn/rasvaan, silloin se ei
vaahtoa.
Älä laita keittokoria liian täyteen. Öljyn/
rasvan lämpötila laskee ja ruoka imee
itseensä liikaa öljyä/rasvaa. Ruoalla pitää
olla korissa tilaa kellua vapaasti ilman että
ruoka-aineet koskettavat toisiaan.
Tietoa valmistuslämpötiloista ja -ajoista
on ohjauspaneelissa tai uppopaistettavan
ruoan valmistajan tarjoamissa ohjeissa.
Käytetty öljy/rasva ei parane siihen uutta
lisäämällä; uusikin öljy/rasva pilaantuu
lyhyessä ajassa.
Liian monta kertaa käytetty öljy/rasva on
helppo tunnistaa siitä, että se on tummaa
ja sakeaa sekä epämiellyttävän hajuista
tai vaahtoavaa.
Käytetty öljy/rasva (tai ruoantähteitä
sisältävä öljy) on tulenarkaa ja syttyy
helposti palamaan. Öljy/rasva suositellaan
vaihdettavaksi 3-4 käyttökerran
jälkeen. Käyttöikä riippuu ensisijaisesti
kypsennettävän ruoan laadusta ja
määrästä.
Öljyn/rasvan käyttöikää voi pidentää
valuttamalla sen suodattimen läpi
jokaisen käyttökerran jälkeen.
Paistoöljyn voi säilyttää rasvakeittimessä,
jos keitin pidetään suljettuna ja viileässä.
Varmista kuitenkin, että kuumaa öljyä/
rasvaa sisältävä laite on jäähtynyt
riittävästi.
Terveellinen paistotapa
Runsaasti tärkkelystä sisältävien ruokien
valmistamisessa suositellaan käytettäväksi
korkeintaan 170°C lämpötilaa. Matalampi
kypsennyslämpötila ja pienempi ruoka-
ainemäärä minimoivat terveydelle haitallisten
ainesten muodostumisen.
Laitteen puhdistus ja hoito
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ja
anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen sen
puhdistamista.
Sähköiskun välttämiseksi älä puhdista
lämmityselementtiä vedellä tai upota sitä
veteen.
Älä käytä hankaavia tai voimakkaita
puhdistusaineita.
Ennen ensimmäistä käyttöä puhdista
keittoallas ja -kori huolellisesti.
Puhdista kannen sisäosa kostealla,
nukkaamattomalla liinalla. Kuivaa
huolellisesti (öljyyn/rasvaan ei saa
sekoittua lainkaan vettä).
Öljy/rasva poistetaan laitteesta haaleana,
kun se on vielä nestemäistä. Irrota
lämmityselementti ja poista öljy/rasva
kauhalla. Kun laite on riittävästi jäähtynyt,
voit varovasti irrottaa myös keittoaltaan
62
ja kaataa öljyn/rasvan lämmönkestävään
astiaan. Öljyn/rasvan voi suodattaa siten,
että se kaadetaan imukykyisen paperin
läpi.
Käytettyä öljyä/rasvaa ei saa kaataa
keittiön pesualtaaseen. Anna sen jäähtyä
ja hävitä talousjätteiden mukana.
Irrota keittoallas ja pese lämpimällä
vedellä tai astianpesukoneessa. Kuivaa
huolellisesti.
Pölykannen voi puhdistaa kuumalla
vedellä ja miedolla puhdistusaineella.
Kuivaa hyvin.
Puhdista keittokori kuumalla vedellä; sen
voi pestä myös astianpesukoneessa.
Puhdista laitteen ulkopinta kostealla
nukkaamattomalla liinalla.
Rasvasuodattimen vaihto
Kannessa on 2-kerroksinen rasvasuodatin.
Jos uppopaistamisen aikana käytetään
kantta, suodatin on vaihdettava noin 10
käyttökerran jälkeen. Poista suodattimen
suojus, irrota käytetyt suodattimet, aseta
ensin valkoinen ja sitten musta suodatin
paikoilleen. Aseta suodattimen suojus
takaisin paikalleen. Vaihtosuodattimia
saa jälleenmyyjiltä tai Severinin
asiakaspalvelusta.
Jätehuolto
Tällä symbolilla merkityt laitteet
täytyy hävittää kotitalousjätteestä
erillään, sillä ne sisältävät
arvokkaita kierrätyskelpoisia
materiaaleja. Asianmukaisella hävittämisellä
suojellaan ympäristöä ja ihmisterveyttä. Saat
aiheesta lisätietoa paikallisilta viranomaisilta
tai jälleenmyyjiltä.
Takuu
Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu,
joka koskee valmistus- ja ainevikoja,
ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia
vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla
voimassa olevien takuuehtojen mukaan.
Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen
vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu
syntyvistä esine- ja henkilövahingoista
lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu
ei vaikuta lakimääräisiin oikeuksiin eikä
mihinkään muihin kansallisen lainsäädännön
säätämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisiin
kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankkijalla
on.
Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH,
Saksa
Maahantuoja:
Oy Harry Marcell Ab
PL 63, 01511 VANTAA
Puh (09) 870 87860
Fax (09) 870 87801
www.harrymarcell.
asiakaspalvelu@harrymarcell.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88

SEVERIN FR 2431 Omistajan opas

Kategoria
Deep fryers
Tyyppi
Omistajan opas