AL-KO 2000i Ohjekirja

Kategoria
Power generators
Tyyppi
Ohjekirja
123478 067_e
FI
Sisällysluettelo
Tämä käyttöopas ....................................................... 123
Tuotekuvaus .............................................................. 123
Turva- ja suojalaitteet ................................................ 123
Tuotteen yleiskuva ..................................................... 124
Turvallisuusohjeet ...................................................... 125
Tankkaaminen ........................................................... 126
Käyttöönotto .............................................................. 127
Käyttö ........................................................................ 127
Säilytys ...................................................................... 129
Kuljetus ...................................................................... 129
Korjaus ...................................................................... 129
Huolto ja hoito ............................................................ 130
Hävittäminen .............................................................. 131
Ohjeet häiriötilanteissa .............................................. 132
Takuu ......................................................................... 132
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus .......................... 133
Tämä käyttöopas
Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.
Käyttöohjeen lukeminen on laitteen turvallisen ja
häiriöttömän käytön edellytys. Ennen käyttöä tu-
tustu tarkkaan käyttöosiin ja koneen oikeanlaiseen
käyttöön.
Tässä käyttöohjeessa ja laitteessa olevia turvalli-
suusohjeita ja varoituksia on noudatettava.
Tämä käyttöohje on osa tuotetta, ja se on annetta-
va laitteen ostajalle.
Merkkien selitykset
Huomio!
Näitä varoituksia on noudatettava tarkasti vam-
mojen ja/tai esinevaurioiden välttämiseksi.
Lisätietoja laitteesta ja sen käytöstä.
Kamerasymboli viittaa kuvaan.
Tuotekuvaus
Tässä asiakirjassa kuvataan bensiinikäyttöisten aggre-
gaattien eri malleja. Voit tunnistaa oman mallisi tuoteku-
vien ja varusteiden kuvauksen avulla.
Käyttötarkoituksen mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu tavanomaisten sähkölaitteiden käyt-
töön.Jos seontarkoitus kytkeä kiinteisiinlaitteistoihin
kuten lämmitykseen, talotekniikkaan tai sitä käytetään
matkailuvaunujen tai -autojen virtalähteenä, on ehdotto-
masti ensin käännyttävä sähköalan ammattilaisen puo-
leen.
Aggregaattia käytetään lyijyttömällä bensiinillä.
Kun aggregaatti käynnistetään, siihen ei saa olla kytket-
tynä muita laitteita tai kojeita.
Muunlainen tai edellisen ylittävä käyttö ei ole määräysten
mukaista käyttöä.
Mahdollinen väärä käyttö
Turvalaitteita ei saa irrottaa tai ohittaa.
Laitetta ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
Turva- ja suojalaitteet
Varo - Loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa ottaa pois toimin-
nasta!
FI
Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
124
Bensiinikäyttöinen aggregaatti INVERTER 2000i
Laite Hallintapaneeli (4)
1 Kantokahva 10 Öljyn varoitusvalo
2 Polttoainesäiliön kannen ilmaventtiili 11 Ylikuormituksen merkkivalo
3 Polttoainesäiliön kansi 12 Vaihtovirran (AC) merkkivalo
4 Hallintapaneeli 13 ESC (Engine Smart Control)
5 Vaijerikäynnistin 14 Kiertokytkin (STOP/START/CHOKE)
6 Moottorin suojus 15 Pistorasia 230V
7 Tuuletussäleikkö 16 Maadoitusliitäntä
8 Poistoäänenvaimennin 17 Tasavirtaliitäntä (DC) 12 V
9 Sytytystulpan huoltoluukku 18 Tasavirran (DC) suojakytkin
Laitteessa käytettävät merkinnät
Huomio!
Käsittele laitetta erityisen varovasti.
Polttoaine tai öljy aiheuttaa palovaaran!
Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa!
Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin täytät
sisään polttoainetta tai öljyä.
Pakokaasu aiheuttaa myrkytysvaaran! Käytä kuulosuojaimia!
Laitetta ei saa käyttää suljetuissa tiloissa tai
huonosti tuuletetuissa työskentelypaikoissa (esim.
autotalleissa).
Aggregaattia ei saa kytkeä talon virta-
verkkoon
Huomio! Sähköiskun vaara.
Irrota sytytystulpan pistoke ennen laittee-
seen liittyviä töitä.
Tuotteen yleiskuva
1
2
3
4
5
9
8
7
6
10
11
12 13
14
15 16 17 18
125478 067_e
FI
Turvallisuusohjeet
Huomio - hengenvaara!
Aggregaattia ei saa käyttää sateella, märissä
tiloissa eikä ilmankosteuden ollessa suuri.
Huomio!
Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti moitteet-
tomassa kunnossa!
Varo - Loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa ottaa pois toimin-
nasta!
Huomio - palovaara!
Jossäiliössäonpolttoainetta,äläsäilytälaitetta
rakennuksissa, joissa bensiinihöyry voi päästä
kosketuksiin avotulen tai kipinöiden kanssa!
Pidä moottorin, pakoputken, akkukotelon ja
polttoainesäiliön ympäristö puhtaana liasta,
bensiinistä ja öljystä.
Pakokaasun poistoaukon alueella ei saa olla pa-
lavia tai helposti syttyviä esineitä tai materiaaleja.
Huomio - tukehtumisvaara!
Laitetta ei saa käyttää suljetuissa tiloissa tai huo-
nosti tuuletetuissa työskentelypaikoissa (esim.
autotalleissa).Pakokaasu sisältää myrkyllistä hiili-
monoksidia (häkää) ja muita haitallisia aineita.
Huomio!
Aggregaattia ei saa kytkeä talon virtaverkkoon
Huomio! Palovammojen vaara!
Aggregaatin osat kuumenevat voimakkaasti
käytön aikana ja ovat kuumia vielä jonkin aikaa
käytön lopettamisen jälkeen.
Poistoäänenvaimentimesta tulee ulos kuumaa
pakokaasua
Huomio!
Aggregaatti on maadoitettava turvallisesti
Muiden henkilöiden oleskelu vaara-alueella on
kielletty
Koneen käyttäjä on vastuussa muille henkilöille ja
heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vahin-
goista
Lapset tai muut henkilöt, jotka eivät ole lukeneet
käyttöohjetta, eivät saa käyttää laitetta.
Pidä lapset loitolla käyttöalueelta
Noudata voimassa olevia käyttöikärajoja
Laitetta ei saa käyttää alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena
Käytä asianmukaisia suojavaatteita
Pitkät housut
Tukevat ja luistamattomat kengät
kuulonsuojaimet
Käyttö rinteissä tai epätasaisilla alustoilla
Varmista aina tukeva asento
Käytä laitetta vain riittävässä päivänvalossa tai kei-
novalaistuksessa
Noudata paikallisia käyttöaikaan liittyviä määräyksiä
Älä jätä käyttövalmista laitetta ilman valvontaa
Älä koskaan käytä laitetta ja siihen kytkettäviä lait-
teita, jos niiden turvalaitteissa on vaurioita
Tarkasta aina ennen käyttöä laitteen mahdolliset
vauriot ja vaihdata vialliset osat ennen kuin käytät
laitetta
Tarkasta laite vaurioiden varalta ja tee tarvittavat
korjaukset ennen sen käynnistämistä.
Sammuta moottori, odota laitteen pysähtymistä ja
irrota sytytystulpan pistoke
kun poistut koneen luota
kun on ilmaantunut häiriöitä
kun laitteessa esiintyy häiriöitä ja epätavallista
tärinää
kuljetusta varten
Kiinnitä sytytystulpan pistoke ja käynnistä moottori
häiriöiden korjauksen (katso häiriötaulukko) ja
laitteen tarkastuksen jälkeen
laitteen puhdistamisen jälkeen
Älä syö tai juo mitään lisätessäsi bensiiniä tai moot-
toriöljyä
Älä hengitä bensiinihöyryjä
Älä koskaan nosta tai kanna laitetta moottorin olles-
sa käynnissä
Tarkista mutterien, ruuvien ja pulttien kiinnitys en-
nen käyttöä
FI
Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
126
Bensiinikäyttöinen aggregaatti INVERTER 2000i
Laitetta ei saa käyttää maan alla
Älä käytä sähkölaitteiden kytkemiseen paljaita johti-
mia - käytä aina sopivaa johtoa ja pistoketta
Joskäytätjatkojohtoatailiikuteltavaavirranjakaja-
kaappia, ota huomioon suurin sallittu kaapelipituus
Joskäytätjatkojohtoatailiikuteltavaavirranjaka-
jakaappia, ota huomioon suurin sallittu kaapeli-
pituus
1,5 mm
2
enint. 60 m
2,5 mm
2
enint. 100 m
Tankkaaminen
Laite on tankattava ennen käyttöönottoa.
Varoitus - palovaara!
Bensiini ja öljy ovat erittäin tulenarkoja!
Käyttöaineet
Bensiini Moottoriöljy
Laatu
Lyijytön normaali-
bensiini
SAE 10W-30
Täyttö-
määrä
4 L 0,35 L
Turvallisuus
Varoitus!
Älä käytä moottoria koskaan suljetuissa tiloissa.
Myrkytysvaara!
Säilytä bensiini ja öljy vain tarkoitukseen sopivissa
säiliöissä
Täytä tai tyhjennä bensiini ja öljy vain ulkona ja
moottorin ollessa kylmä
Älä lisää bensiiniä tai öljyä moottorin käydessä
Älä täytä tankkia liian täyteen (bensiini laajenee)
Älä tupakoi lisätessäsi polttoainetta
Älä avaa polttoainesäiliön korkkia, kun moottori on
käynnissä tai kuuma
Vaihda vaurioitunut polttoainesäiliö tai sen korkki
Sulje polttoainesäiliön korkki aina huolellisesti
Josbensiiniäonvalunut:
Älä käynnistä moottoria
Vältä käynnistysyrityksiä
Puhdista laite
Ennen kuin lisäät bensiiniä uudelleen, anna
moottorin jäähtyä; varo läikyttämästä bensiiniä
Läikkynyt polttoaine voi vaurioittaa muoviosia.
Pyyhi polttoaine heti pois. Takuu ei korvaa polt-
toaineen aiheuttamia vaurioita muoviosissa
Josmoottoriöljyäonvalunut:
Älä käynnistä moottoria
Imeytä valunut moottoriöljy liinaan tai öljyä sito-
vaan aineeseen ja hävitä se asianmukaisesti
Puhdista laite
Käytettyä öljyä ei saa:
hävittää normaalin jätteen mukana
kaataa sade- tai jätevesiviemäriin tai kaataa
maahan
Vie käytetty öljy suljetussa astiassa kierrätys- tai asia-
kaspalvelupisteeseen.
Tankkaaminen
Bensiinin täyttö ( 2)
Huomio - räjähdysvaara!
Älä tupakoi äläkä käytä avotulta, kun käsittelet
bensiiniä
1. Avaa polttoainesäiliön kansi.
2. Täytä sisään bensiiniä suppilon avulla.
Täytä vain punaiseen viivaan asti ( 2/1)
Maks. täyttömäärä ( 2/2)
3. Sulje säiliön täyttöaukko tiiviisti ja puhdista se.
Moottoriöljyn täyttö ( 4)
1. Aseta laite suoralle ja tasaiselle pinnalle
2. Irrota ruuvit ( 3/1)
3. Poista moottorin suojus ( 3/2)
4. Kierrä öljyn täyttöaukon kansi irti ja laita se puhtaal-
le alustalle. ( 4/1)
5. Täytä sisään öljyä suppilon avulla ( 5).
127478 067_e
FI
Ota huomioon maks. täyttömäärä ( 6)
6. Sulje öljyn täyttöaukon kansi tiiviisti ja puhdista se.
7. Aseta moottorin suojus takaisin paikoilleen ja
kiinnitä se
Käyttöönotto
Huomio!
Aggregaatti on maadoitettava turvallisesti
Seuraavilla sivuilla näkyvä kamerasymboli viittaa
alkusivuilla oleviin kuviin
Laitteen maadoittaminen
Huomio - sähköiskun vaara!
Älä käytä maadoittamiseen paljaita johtimia.
Huomio!
Aggregaatti on maadoitettava turvallisesti
Käytä maadoitukseen maadoitusjohtimia, joiden
poikkileikkaus on vähintään 2,5 mm
2
.
Maadoitusjohtimen liittäminen ( 1)
1. Paina maadoitusjohtimen toinen pää maadoitusliitti-
men mutterin alle.( 1/1)
2. Kiinnitä maadoitusjohdin kiristämällä mutteri
3. Yhdistä maadoitusjohtimen toinen pää maadoitus-
puikolla (esim. metallisauvalla)
4. Työnnä maadoituspuikko tukevasti maahan
Choke (rikastin) ( 7)
1. Kylmäkäynnistyksessä käännä kiertokytkin asen-
toon "CHOKE".
2. Kun laite on käyttölämmin, käännä kiertokytkin
asentoon "ON".
Moottorin käynnistys
Huomio - myrkytysvaara!
Älä jätä moottoria koskaan käyntiin suljetuissa
tiloissa.
Varo - Loukkaantumisvaara!
Huomio - takapotkuvaara!
Moottori voi nykäistä käynnistysvaijerin takaisin
nopeammin kuin ehdit päästää siitä irti.
1. Aseta ESC-kytkin asentoon "OFF" ( 8)
2. Kierrä polttoainesäiliön kannen ilmaventtiili asen-
toon "ON" ( 9)
3. Kylmäkäynnistyksessä käännä kiertokytkin asen-
toon "CHOKE" ( 7)
"CHOKE"-asento ei ole tarpeen, jos moottori on
käyttölämmin.Aseta tällöin kiertokytkin asentoon
"ON".
Huomio!
Pidä aggregaattia käynnistettäessä kiinni kädellä
kantokahvasta, jotta se ei luista tai kaadu käyn-
nistyksen aikana
4. Vedä käynnistysvaijeria hitaasti ulos, kunnes se on
kireällä.
5. Nykäise käynnistysvaijerista rivakasti ja anna sen
sitten rullata hitaasti takaisin ( 10)
Joslaiteeikäynnistytoisellakaanyrityksellä,nou-
data rikastinvipua koskevia ohjeita
JoskäynnistätmoottorinESC-kytkimenasen-
nossa "ON" eikä aggregaattiin ole kytketty virtaa
kuluttavia laitteita
alle 0 °C:een lämpötilassa anna moottorin käy-
dä nimelliskierroksilla (5000 min-1) 5 minuutin
ajan, jotta se lämpenee.
alle 5 °C:een lämpötilassa anna moottorin käy-
dä nimelliskierroksilla (5000 min-1) 3 minuutin
ajan, jotta se lämpenee.
Tämän jälkeen ESC säätelee moottorin kierroslu-
vun sopivalle käyttönopeudelle siihen kytkettyjen
laitteiden ja niiden aiheuttaman kuormituksen
mukaan.
Käyttö
Noin 30 sekuntia käynnistyksen jälkeen käännä kier-
tokytkin asennosta "CHOKE" takaisin asentoon "ON"
( 11) .
Öljyn varoitusvalo (punainen) ( 15/1)
Josöljymäärälaskeealleminimin,öljynvaroitusvalosyt-
tyyjapysäyttäämoottorinautomaattisesti.Jottamoottori
voidaan jälleen käynnistää, öljyä on lisättävä.
FI
Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
128
Bensiinikäyttöinen aggregaatti INVERTER 2000i
Ylikuormituksen merkkivalo (punainen)
( 15/2)
Ylikuormituksen merkkivalo syttyy, jos kytketty sähkölaite
aiheuttaa ylikuormittumisen, invertteriohjausyksikkö yli-
kuumenee tai vaihtovirran lähtöjännite nousee. Vaihto-
virran suojakytkin laukeaa ja pysäyttää virran tuotannon
aggregaatin ja siihen kytkettyjen sähkölaitteiden suojaa-
miseksi. Vaihtovirran (AC) merkkivalo (vihreä) ( 15/3)
ei enää pala. Sähkön tuottaminen keskeytyy, moottori
käy edelleen.
1. Kytke kaikki liitetyt sähkölaitteet pois päältä.
2. Sammuta moottori
3. Alenna liitettyjen sähkölaitteiden kokonaistehoa
nimellislähtötehon puitteissa
4. Tarkista tuuletussäleikkö ja hallintapaneeli likaantu-
misen varalta, puhdista ne tarvittaessa
5. Käynnistä moottori uudelleen tarkastuksen jälkeen
Käytettäessä sähkölaitteita, jotka vaativat suuren
käynnistymisvirran (esim. kompressori tai uppo-
pumppu), voi ylikuormituksen merkkivalo syttyä
muutaman sekunnin ajaksi. Kyseessä ei kuiten-
kaan ole virhetoiminto.
Vaihtovirran (AC) merkkivalo (vihreä)
( 15/3)
Vaihtovirran (AC) merkkivalo palaa, kun moottori on
käynnissä ja tuottaa energiaa.
Tasavirran (DC) suojakytkin ( 16)
Tasavirran (DC) suojakytkin kytkeytyy automaattisesti
asentoon "OFF"( 16/2), jos aggregaattiin on kytketty
sähkönkuluttajia ja sähköinen teho on suurempi kuin
käyttövirta.
Jottavoitjälleenkäyttäälaitetta,kytketasavirran(DC)
suojakytkin päälle painamalla painike asentoon "ON"
( 16/1).
Huomio!
Jostasavirran(DC)suojakytkinkytkeytyyasen-
toon "OFF", alenna liitettyjen sähköä kuluttavien
laitteiden kokonaisteho aggregaatin maksimaa-
liseennimellistehoon(DC).Jostasavirran(DC)
suojakytkin kytkee jatkuvasti "OFF"-tilaan, kään-
ny AL-KO-huoltoliikkeen puoleen.
ESC (Engine Smart Control) ( 8)
"ON"
Kun ESC-kytkin kytketään asentoon "ON", ohjauslaite
ohjaa moottorin kierroslukua siihen kytkettyjen sähkölait-
teiden tehon mukaan. Tuloksena on alhaisempi polttoai-
neen kulutus ja pienempi melutaso.
"OFF"
Kun ESC-kytkin kytketään asentoon "OFF", moottori käy
nimelliskierrosluvulla (5000min
-1
) riippumatta siitä, onko
siihen kytketty sähkölaitteita vai ei.
ESC-kytkimen on oltava asennossa "OFF", jos
käytetään sähkölaitteita, jotka vaativat suuren
käynnistymisvirran (esim. kompressori tai uppo-
pumppu).
Virtaa kuluttavien laitteiden kytkeminen
vaihtovirtaan (AC)
Huomio!
Kytkettävien virtaa kuluttavien laitteiden koko-
naisteho ei saa ylittää aggregaatin maksimaalista
nimellistehoa
1. Tarkista, palaako vaihtovirran (AC) merkkivalo
2. Liitä laitteet aggregaatissa olevaan pistorasiaan
Josaggregaattiinkytketäänuseitavirrankulutta-
jia, liitä ensin yksi laite (suurimman tehon vaativa
laite) ja käynnistä se ennen kuin liität ja käynnis-
tät seuraavan laitteen.
Virtaa kuluttavien laitteiden irrottaminen
1. Irrota laitteet aggregaatissa olevasta pistorasiasta
Auton 12 voltin akun kytkeminen lataamista
varten
Huomio - räjähdysvaara!
Varmista, että latauskaapelit kytketään oikein
Huomio
Noudata akun valmistajan antamia ohjeita akku-
jen lataamisesta
2. Moottorin käynnistäminen
129478 067_e
FI
3. Liitä akun latauskaapeli tasavirtaliitäntään (DC)
12 V
4. Yhdistä punainen latauskaapeli akun plusnapaan
(+)
5. Yhdistä musta latauskaapeli akun miinusnapaan (-)
6. Kytke ESC-kytkin asentoon "OFF" latauksen
käynnistämistä varten
Moottorin sammuttaminen
Sammuta moottori vasta, kun aggregaatti on käy-
nyt 30 sekuntia ilman kuormitusta (ilman siihen
kytkettyjä virrankuluttajia)
1. Aseta ESC-kytkin asentoon "OFF" ( 12)
2. Irrota laitteet aggregaatissa olevasta pistorasiasta
3. Käännä kiertokytkin takaisin asentoon "OFF"
( 13)
4. Käännä polttoainesäiliön kannen ilmaventtiili asen-
toon "OFF" ( 14)
Säilytys
Huomio - palovaara!
Älä säilytä laitetta avotulen tai lämmönlähteiden
lähellä.
Aseta kiertokytkin asentoon "OFF" ( 13)
Anna moottorin jäähtyä
Säilytä laite kuivassa paikassa ja poissa lasten ja
asiattomien henkilöiden ulottuvilta
Tyhjennä bensiinisäiliö
Irrota sytytystulpan pistoke
Bensiinisäiliön tyhjentäminen
Huomio - räjähdysvaara!
Tankatuista koneista voi päästä säilytyksen
aikana ilmaan bensiinihöyryä!
Kaasuttimen bensiinijäämät voivat haihtuessaan
aiheuttaa kaasuttimen osien kiinnitarttumisen,
mistä seuraa häiriöitä.
5. Avaa polttoainesäiliön kansi
6. Irrota polttoainesäiliön siivilä
7. Ime bensiini tavallisella polttoainepumpulla hyväk-
syttyyn bensiinikanisteriin
( 17)
Aggregaatin suojaaminen
1. Sijoita aggregaatti puhtaaseen ja kuivaan paikkaan,
joka on suojattu vedeltä ja kosteudelta
2. Suojaa aggregaatti soveltuvalla peitteellä, jotta
laitteeseen ei pääse likaa tai pölyä
Kuljetus
Huomio!
Kuljeta aggregaatti aina turvallisesti ja suorana
normaalissa käyttöasennossa, jotta bensiiniä tai
öljyä ei pääse valumaan ulos.
Huomio - räjähdysvaara!
Tankatuista koneista voi päästä kuljetuksen
aikana ilmaan bensiinihöyryä!
3. Nosta/kanna aggregaattia kantokahvasta.
Korjaus
Vain huoltopalvelu ja valtuutetut korjaamot saavat
korjata laitteen.
Huolto ja hoito
Varo - Loukkaantumisvaara!
Kytke aina moottori pois päältä ennen kaikkia
huolto- ja hoitotöitä ja irrota sytytystulpan pis-
toke.
Moottori voi jälkikäydä. Varmista poiskytkennän
jälkeen, että moottori on pysähtynyt.
Puhdista laite aina käytön jälkeen
Älä puhdista laitetta vesisuihkulla
Sisään tunkeutuva vesi voi aiheuttaa häiriöitä (syty-
tysjärjestelmä, kaasutin, sähkökomponentit)
Vaihda aina vialliset äänenvaimentimet
Öljynvaihto
1. Aseta laite suoralle ja tasaiselle pinnalle
2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä noin 5
minuuttia.
3. Aseta kiertokytkin asentoon "OFF" ( 13)
FI
Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
130
Bensiinikäyttöinen aggregaatti INVERTER 2000i
4. Käännä polttoainesäiliön kannen ilmaventtiili asen-
toon "OFF" ( 14)
Huomio! Palovammojen vaara!
Aggregaatin osat kuumenevat voimakkaasti
käytön aikana ja ovat kuumia vielä jonkin aikaa
käytön lopettamisen jälkeen.
Poistoäänenvaimentimesta tulee ulos kuumaa
pakokaasua
5. Irrota ruuvit ( 3/1)
6. Poista moottorin suojus ( 3/2)
7. Kierrä öljyn täyttöaukon kansi irti ja laita se puhtaal-
le alustalle. ( 4/1)
8. Aseta moottorin alle öljynkeruuastia.
9. Kallista aggregaattia, jotta öljy valuu kokonaan ulos.
10. Aseta laite jälleen suoralle ja tasaiselle pinnalle.
Ota huomioon täyttömäärä ja öljylaatu (katso
Käyttöaineet)
Huomio!
Älä kallista aggregaattia, kun täytät öljyä - täyt-
täminen yli maksimimäärän voi vaurioittaa moot-
toria
11. Lisää uutta moottoriöljyä ( 5), huomioi maks.
täyttömäärä ( 6)
Josmoottoriöljyäonvalunut:
Älä käynnistä moottoria
Imeytä valunut moottoriöljy liinaan tai öljyä sito-
vaan aineeseen ja hävitä se asianmukaisesti
Puhdista laite
12. Sulje öljyn täyttöaukon kansi tiiviisti ja puhdista se.
13. Aseta moottorin suojus takaisin paikoilleen ja
kiinnitä se
Käytettyä öljyä ei saa:
hävittää normaalin jätteen mukana
kaataa sade- tai jätevesiviemäriin tai kaataa
maahan
Vie käytetty öljy suljetussa astiassa kierrätys- tai asia-
kaspalvelupisteeseen.
Polttoainesäiliön siivilän puhdistus ( 18)
Huomio - räjähdysvaara!
Älä tupakoi äläkä käytä avotulta, kun käsittelet
bensiiniä
1. Avaa polttoainesäiliön kansi.
2. Irrota polttoainesäiliön siivilä
3. Puhdista polttoainesäiliön siivilä bensiinillä
4. Hankaa polttoainesäiliön siivilä kuivaksi
5. Aseta polttoainesäiliön siivilä paikoilleen
Josbensiiniäonvalunut:
Älä käynnistä moottoria
Vältä käynnistysyrityksiä
Puhdista laite
Ennen kuin lisäät bensiiniä uudelleen, anna
moottorin jäähtyä; varo läikyttämästä bensiiniä
Läikkynyt polttoaine voi vaurioittaa muoviosia.
Pyyhi polttoaine heti pois. Takuu ei korvaa polt-
toaineen aiheuttamia vaurioita muoviosissa
6. Sulje säiliön täyttöaukko tiiviisti
Sytytystulpan vaihtaminen
1. Poista kotelon suojus ( 19/1)
2. Irrota sytytystulpan pistoke ( 19/2)
3. Työnnä sytytystulppa-avain ( 20/4) aukon läpi
sytytystulppiin
4. Työnnä kääntötanko ( 20/3) sytytystulppa-
avaimen ( 20/4) läpi
5. Irrota sytytystulppa kiertämällä sytytystulppa-
avainta
6. Aseta uusi sytytystulppa paikalleen.
Huomioi sytytystulpan tyyppi (katso tekniset
tiedot)
7. Kiinnitä sytytystulppa tulppa-avaimella
Huomioi vääntömomentti! 20 Nm
8. Irrota sytytystulppa-avain
9. Kiinnitä kotelon suojus
131478 067_e
FI
Huoltovälit
Ennen jokaista käyttökertaa
Moottoriöljyn määrän tarkistus
Ilmansuodattimen tarkistus
Vaurioiden silmämääräinen tarkistus
20 käyttötunnin jälkeen tai 1 kuukauden kuluttua
käyttöönotosta
Öljynvaihto
100 käyttötunnin tai 6 kuukauden välein
Ilmansuodattimen puhdistus
2)
Öljynvaihto
Sytytystulpan puhdistus
300 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa
Sytytystulpan vaihto
Venttiilivälyksen säätö
1)
Lisäksi 300 käyttötunnin välein
Sylinterikannen puhdistus
1)
Polttoainesäiliön ja polttoainesuodattimen huuhtelu
1)
Bensiiniletkun vaihto
1)
1)
Tämän huoltotyön saavat suorittaa vain huoltopalvelu
ja valtuutetut korjaamot.
2)
Josaggregaattiakäytetäänmärässätaihyvinlikaises-
sa ympäristössä, huoltoväliä on lyhennettävä
Hävittäminen
Käytöstä poistettuja laitteita, paristoja tai
akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteenä!
Pakkaus, laite ja lisävarusteet on valmistettu kierrätettä-
vistä materiaaleista, ja ne voidaan vastaavasti hävittää.
Ohjeet häiriötilanteissa
Häiriö Ratkaisu
Moottori ei käynnisty Bensiinin täyttö
Kylmäkäynnistyksessä käännä kiertokytkin asentoon "CHOKE".( 7)
Kierrä polttoainesäiliön kannen ilmaventtiili asentoon "ON" ( 9)
Öljyn varoitusvalo palaa - lisää öljyä ( 15/1)
Tarkasta sytytystulpat, vaihda tarvittaessa
Puhdista ilmansuodatin
Irrota virtaa kuluttavat laitteet
Moottorin teho alenee Puhdista ilmansuodatin
Virrankuluttajien kokonaisteho ylittää maksimaalisen nimellistehon
Virtaa ei tuoteta Vaihtovirran (AC) merkkivalo ei pala ( 15/3) - käynnistä moottori uudelleen
Tasavirran (DC) suojakytkin asennossa "OFF" - kytke asentoon "ON"
Mikäli häiriötä ei ole mainittu tässä taulukossa tai et saa korjattua sitä itse, ota yhteyttä asiakaspalveluumme
FI
Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
132
Bensiinikäyttöinen aggregaatti INVERTER 2000i
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme täten, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa,
kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä,
EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.
Tuote
Bensiinikäyttöinen aggregaatti
Sarjanumero
G4990012
Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Valtuutettu
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Tyyppi
AL-KO 2000i
EY-direktiivit
2006/42/EY
2014/35/EU
2014/30/EU
2000/14/EY
2011/65/EY
Yhdenmukaistetut standardit
EN ISO 8528:2016
EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 55012:2007+A1:2009
EN 61000-6-1:2007
Äänitehotaso
EN ISO 3744
mitattu / taattu
84dB(A) / 86dB(A)
Vaatimustenmukaisuuden
arviointi
2000/14/EY Liite VI
Ilmoitettu laitos
SociétéNationaledeCertica-
tion et d’Homologation
11, route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
No. 0499
Kötz, 2017-02-01
Wolfgang Hergeth, Managing Director
Takuu
Joslaitteessaesiintyylakisääteisenätakuuaikanamateriaali-taivalmistusvirheitä,meilläonoikeusvalintammemukaanjoko
korjata ne tai vaihtaa virheellinen osa uuteen. Takuu on voimassa laitteen ostomaan lakien mukaan.
Takuu on voimassa vain, kun: Takuu raukeaa, jos:
laitetta on käsitelty asianmukaisesti
käyttöohjetta on noudatettu
laitteessa on vain alkuperäisiä varaosia
laitetta on yritetty korjata
laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia
laitetta on käytetty ohjeiden vastaisesti (esim. yritys-
toiminnassa tai julkisten puistoalueiden hoidossa)
Takuun piiriin eivät kuulu:
tavallisesta käytöstä johtuvat maalipinnan vauriot
kuluvat osat, jotka on merkitty varaosakaavioon kehyksellä xxx xxx
(
x
)
polttomoottorit – ks. moottorin valmistajan takuuehdot
Ota yhteys laitteen myyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun laitteen takuuta koskevissa asioissa. Ota mukaan
tämä takuutodistus ja laitteen ostokuitti. Tämä takuutodistus ei vaikuta ostajan kuluttajansuojalain alaisiin oikeuksiin.
┌──────┐
└──────┘
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220

AL-KO 2000i Ohjekirja

Kategoria
Power generators
Tyyppi
Ohjekirja